English page

Tempus

Tempus IV

Tempus IV (2007-2013) je program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol.

Cílem programu je podpořit partnerské země v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů. Program také usiluje o podporu vzájemné propojenosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského procesu a Lisabonské strategie.

Tempus IV je úspěšným pokračování programů Tempus I, II a III. Zahájením programu Tempus v roce 1990 pro země střední a východní Evropy se tehdejšímu Československu, a později České republice, dostalo velké podpory v oblasti vysokého školství. Se vstupem České republiky do EU v roce 2004 se v rámci programu Tempus III otevřela českým vysokým školám další cesta k rozšíření zahraniční spolupráce a současně možnost předat své zkušenosti a poskytnout pomoc partnerským zemím stejným způsobem jakým asistovaly členské země EU našim vysokoškolským institucím v programu Tempus v minulosti.

Cíle programu

Program má tyto konkrétní cíle: 

 • podpora reformy a modernizace vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích
 • posílení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích
 • rozšíření kapacity vysokoškolských institucí v partnerských zemích, zejména v oblasti mezinárodní spolupráce a neustálého procesu modernizace
 • posílení rozvoje lidských zdrojů
 • podpora vzájemného porozumění mezi lidmi a kulturami v EU a v partnerských zemích

Pokud jde o země západního Balkánu, které usilují o vstup do EU, je cílem programu Tempus také přispět k jejich přípravě pro účast v Programu celoživotního učení.

Cílové skupiny a země

Program není určen individuálním žadatelům. Tempus IV je otevřen vysokoškolským institucím a dalším organizacím (např. asociace rektorů, sítě vysokých škol, výzkumné instituty, instituce státní správy...), za předpokladu, že jsou ze členských zemí Evropské unie nebo z partnerských zemí programu Tempus.

Partnerské země jsou rozděleny do 4 skupin:

 • západní Balkán (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo)
 • východoevropské země (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ruská federace, Ukrajina)
 • země centrální Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkménistán, Uzbekistán)
 • země v oblasti Středozemního moře (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko)

Instituce z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka, Chorvatska a Makedonie se mohou účastnit aktivit programu na bázi vlastního financování.

Aktivity

Tempus IV podporuje tři typy aktivit: 

 • Společné projekty (tzv. Joint Projects ; projekty partnerství mezi vysokoškolskými institucemi z EU a z partnerských zemí, jejichž cílem je výměna znalostí a postupů a které usilují o zlepšení situace ve vysokoškolských institucích v jedné nebo ve více partnerských zemích)
 • Strukturální opatření (tzv. Structural Measures; projekty, které si kladou za cíl zlepšení vysokoškolského systému jako celku v jedné nebo ve více partnerských zemích)
 • Doplňkové aktivity (tzv. Accompanying Measures; jedná se o diseminační a informační aktivity zaměřené např. na identifikaci a využití příkladů dobré praxe)

Společné projekty a strukturální opatření mohou mít formu:

 • národního projektu (tj. projektu, který zahrnuje instituce z pouze jedné partnerské země a který respektuje národní priority dané země stanovené aktuální výzvou)
 • mnohonárodního projektu (tj. projektu, který zahrnuje instituce z alespoň dvou partnerských zemí a který respektuje priority společné pro všechny zapojené partnerské země a stanovené aktuální výzvou)

Projekty v rámci programu Tempus IV mohou řešit následující témata:

 • reforma učebních osnov (např. modernizace učevních osnov v souvislosti se zaváděním ECTS, 3-stupňového systému vysokoškolského vzdělávání...)
 • reforma řízení vysokých škol (např. zajištění kvality, služby studentům, rozvoj mezinárodních vztahů, rovný přístup k vysokoškolskému vzdělávání...)
 • vysokoškolské vzdělávání a společnost (např. vzdělávání pedagogů, rozvoj vztahů s podniky, vzdělávání úředníků státní správy, rozvoj celoživotního vzdělávání, soustava kvalifikací...)

Projekty mohou v malém rozsahu zahrnovat i krátkodobé mobility studentů, pracovníků, pedagogů atd. Délku projektů, kritéria pro složení partnerství a priority partnerských zemí stanoví vždy aktuální výzva.

Jak se zapojit

Program Tempus IV je centralizovaný, tzn. že je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA).

Do aktivit Společné projekty a Strukturální opatření je možné se zapojit na základě pravidelných výzev k předkládání návrhů, které vypisuje Evropská komise. Žádost o projekt následně podává za celé partnerství koordinátor projektu Výkonné agentuře EACEA.Do Doplňkových aktivit je možné se zapojit na základě výzev k veřejným soutěžím nebo rámcových dohod.  

Do projektů v rámci programu Tempus IV je možné se zapojit pouze na principu spolufinancování. Finanční příspěvek Evropské komise obvykle nepřekročí 90% celkových oprávněných nákladů projektu.

V případě potřeby konzultace nebo pomoci při vyhledávání partnerských institucí je možné se obracet na:

Aktuální výzvy

Aktivita

Informace o výzvě

 Termín

Společné projekty

V současné době není vyhlášena žádná výzva. V rámci programu Tempus IV se již další výzva neplánuje, jelikož program byl schválen na období 2007-2013. Většina aktivit programu by se měla stát součástí nového evropského vzdělávacího programu ERASMUS+.

---

Strukturální opatření
Doplňkové aktivity
V současné době není vyhlášena žádná výzva.

 ---

Užitečné odkazy a dokumenty

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. MarkétaBurešovámarketa.vaisova@naep.cz
mateřská dovolená    
Ing. TerezaBabkovátereza.babkova@naep.cz
mateřská dovolená    

Další informace v podsekcích