English page

Průřezový program

Aktivity průřezového programu

Průřezový program se skládá z těchto čtyř klíčových aktivit:

1) Spolupráce a inovace politik v oblasti celoživotního učení 

2) Jazyky  - zahrnuje v sobě mimo jiné aktivity bývalého programu Lingua

3) ICT - rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a postupů využívaných na základě informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení. Obsahuje mimo jiné aktivity bývalého programu Minerva.

4) Diseminace a šíření výsledků - šíření a využívání výsledků akcí podporovaných podle tohoto programu a předchozích souvisejících programů a výměna osvědčených postupů

Většina aktivit průřezového programu je centralizovaných.  

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1 BOUR
BE-1140 Brussels
Email: eacea-info@ec.europa.eu
Website: http://eacea.ec.europa.eu

Pod průřezový program spadají dva typy decentralizovaných aktivit:

Žádosti schvaluje a finanční prostředky přiděluje Národní agentura

Cíle průřezového programu

Zvláštní cíle:

 • podporovat evropskou spolupráci v oblastech pokrývajících dva či více odvětvových podprogramů
 • podporovat kvalitu a průhlednost vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy členských států

Operativní cíle:

 • podporovat rozvoj politiky a spolupráci v oblasti celoživotního učení na evropské úrovni, zejména v rámci Lisabonského procesu a pracovního programu "Vzdlávání a odobrné příprava 2010", jakož i Boloňského a Kodaňského procesu a jejich následovníků,
 • zajistit dostatečný přísun srovnatelných údajů, statistik a analýz pro podchycení vývoje politiky celoživotního učení, jakož i sledovat pokrok v plnění cílů a úkolů celoživotního vzdělávání a určovat oblasti, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost,
 • podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost v členských státech,
 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení,
 • zajistit aby výsledky programu celoživotního učení byly v širokém měřítku náležitě uznávány, demonstrovány a prováděny

Typy podporovaných akcí

 • Mobilita osob včetně studijních pobytů odborníků a úředníků určených státními, regionálními nebo místními orgány, ředitelů vzdělávacích institucí, institucí odborné přípravy a poradenských služeb, jakož i služeb akreditace praxe, a sociálních partnerů
 • Mnohostanné projekty zaměřené na přípravu a testování návrhů politik vytvořených na úrovni Společesntví a inovace v celoživotním učení
 • Mnohostranné sítě složené z odborníků nebo institucí spolupracujících na otázkách politik.
  Tyto sítě mohou zahrnovat:
  a) tématické sítě pracující na otázkách souvisejících s obsahem celoživotního učení nebo s metodikami a politikami celoživotního učení. Tyto sítě mohou sledovat, vyměňovat, určovat a analyzovat osvědčené postupy a inovace a podávat návrhy na lepší a širší používání těchto postupů v rámci členských států
  b) fóra o strategisckých otázkách celoživotního učení
 • Sledování a analýza politik a systémů v oblasti celoživotního učení, které mohou zahrnovat:
  a) studie a srovnávací výzkum
  b) rozvoj ukazatelů a statistických průzkumů, včetně podpory práce v oblasti celoživotního učení ve spolupráci s Eurostatem
  c) podpora provozu sítě Eurydice a financování evropské jednotky Eurydice zřízené Komisí
 • Akce na podporu průhlednosti a uznávání kvalifikací a schopností, včetně kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením, informací a poradenství o mobilitě pro studijní účely a spolupráce v zajišťování jakosti, které mohou zahrnovat:
  a) sítě organizací, které usnadňují mobilitu a uznávání, jako jsou Euroguidance a národní informační střediska pro akademické uznávání (NARIC)
  b) podporu pro nadnárodní webové služby, jako je Ploteus
  c) činnosti v rámci iniciativy Europass podle rozhodnutí č. 2241/2004/ES

Typy podporovaných akcí

 • Mnohostranné projekty zaměřené mimo jiné na:
  a) vývoj nových učebních materiálů pro studium jazyků, včetně on-line kurzů, a nástrojů pro jazykové testy,
  b) vývoj nástrojů a kurzů pro přípravu učitelů jazyků, školitelů a jiných pracovníků,

 

 • mnohostranné sítě v oblasti studia jazyků a jazykové rozmanitosti

 

 • další inisciativy, které jsou v souladu s cíli programu celoživotního učení včetně činností zaměřených na zatraktivnění studia jazyků pro studující prostřednictvím masmédií nebo marketingových, propagačních a informačních kampaní, jakož i konferencí, studií a vývoje statistických ukazatelů v oblasti studia jazyků a jazykové rozmanitosti.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Bc. SofieDoškářovásofie.doskarova@naep.cz
+420 221 850 616
Eurydice    
Mgr. JanaHalamovájana.halamova@naep.cz
+420 221 850 618
Vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a Eurydice    
LucieLaitloválucie.laitlova@naep.cz
+420 221 850 311
eTwinning; Evropská jazyková cena LABEL    
PhDr. AliceMüllerovámullerova@dzs.cz; euroguidance@naep.cz
+420 221 850 707
Studijní návštěvy, Euroguidance    
RNDr. HelenaPavlíkováhelena.pavlikova@naep.cz
+420 221 850 615
Eurydice    
Mgr. PetraPrchlíkovápetra.prchlikova@naep.cz
+420 221 850 617
Eurydice    
Mgr. RadkaTopinkováradka.topinkova@naep.cz
+420 221 850 615
Eurydice