English page

Grundtvig - Vzdělávací kurzy

AKTUÁLNĚ!

 • Výsledky 2. výběrového kola Výzvy 2013 (žádosti přijaté k 30. 4. 2013) jsou k dispozici ZDE. Všichni žadatelé budou o výsledcích informováni písemně v průběhu července.

 • Poslední termín podání žádostí v rámci stávajícího programu: 17. 9. 2013 (pouze kurzy začínající nejdříve 1.1.2014 a nejpozději 30.4.2014). Kurz musí trvat nejméně 5 dnů, maximálně 6 týdnů s datem zahájení nejpozději 30.4.2014.

Formulář žádosti o grant 2013

Pro předkládání žádostí v roce 2013 slouží elektronický formulář, který je ke stažení ZDE.

Dokument je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 9.4 nebo vyšší. Program Adobe Reader je dostupný ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Detailní informace o postupu při vyplňování jsou uvedeny níže v sekci "podání žádosti o grant". 

IT Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:                                                                           Monika Sedlická 

telefon: +420 221 850 106, +420 724 967 274, e-mail: helpdesk@naep.cz

Kdo se může zapojit

Individuální granty jsou určeny pracovníkům působícím na částečný či plný úvazek (včetně dobrovolníků) v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých. Žadatel musí pracovat v oblasti vzdělávání osob starších 16 let, které již nejsou studenty denního studia na střední nebo vysoké škole.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • učitelé a lektoři vzdělávající dospělé, školitelé těchto učitelů a lektorů
 • vedoucí pracovníci institucí vzdělávání dospělých
 • pracovníci působící v oblasti interkulturního vzdělávání nebo vzdělávání přistěhovalců a osob cestujících za prací
 • pracovníci působící ve vzdělávání dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pracovníci působící ve vzdělávání dospělých ohrožených odsunutím na okraj společnosti (např. mediátoři)
 • inspektoři, poradci a konzultanti z oblasti vzdělávání dospělých
 • ostatní kategorie pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých určené národními autoritami

K získání grantu na kurz pro učitele cizích jazyků musí žadatel spadat do jedné z následujících kategorií:

 • kvalifikovaný a praktikující učitel cizích jazyků působící v oblasti vzdělávání dospělých
 • školitel učitelů cizích jazyků pro oblast vzdělávání dospělých
 • učitel nejazykových předmětů vyučující prostřednictvím cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých
 • učitel, který se přeškoluje na učitele cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých
 • inspektor nebo poradce působící v oblasti výuky cizích jazyků

K získání grantu na čistě jazykový kurz musí žadatel spadat do jedné z následujících kategorií:

 • učitel nejazykových předmětů vyučující prostřednictvím cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých
 • učitel, který se přeškoluje na učitele cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých (Nutné písemné potvrzení statutárního zástupce organizace.)
 • řešitel projektu partnerství, který požaduje zdokonalení v pracovním jazyce projektu
 • pracovník působící v oblasti vzdělávání dospělých, který požaduje zdokonalení v některém méně rozšířeném a vyučovaném evropském jazyce pro účely výuky (platí pro všechny evropské jazyky s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny)

Výběr vzdělávacího kurzu

Vybraný vzdělávací kurz se musí uskutečnit v zemi zapojené do Programu celoživotního učení a může trvat minimálně 5 pracovních dní a maximálně 6 týdnů. Vzdělávací akce musí odpovídat profesnímu zaměření žadatele a být zaměřena na různé aspekty vzdělávání dospělých, např.:

 • metody vzdělávání dospělých
 • dostupnost vzdělávacích příležitostí pro dospělé
 • management vzdělávání dospělých
 • systém vzdělávání dospělých

Kurzy pro učitele cizích jazyků musí být zaměřeny na metodiku výuky cizího jazyka.

Pro vyhledání vhodné vzdělávací akce je možné využít:
 • databázi kurzů Comenius/Grundtvig (Ve vyhledávači není nutné zadat všechna kritéria výběru. Databáze je společná pro více programů, proto se prosím ujistěte, že jste zvolili kurz vhodný pro program Grundtvig. Instrukce k vyhledávání v databázi najdete zde.);
 • vlastní kontakty.


Grant

Maximální výše grantu je 1300 EUR pro akce v délce do 1 týdne a 1700 EUR pro akce delší než 1 týden. V odůvodněných případech je možné grant navýšit pro handicapované osoby.

Rozpočet a požadovanou výši grantu si každý žadatel plánuje individuálně podle informací od organizátora akce a zjištěných nákladů na dopravu. Oprávněnými náklady jsou:

 • poplatek za vzdělávací akci (z grantu možno hradit max. 150 EUR/den)
 • náklady na cestu
 • pobytové náklady (výše je limitována sazbami uvedenými v této tabulce . Pokud organizátor vzdělávací akce nabízí účastníkům kromě poplatku za akci i ubytování a stravování, žadatel o grant se nemusí řídit pobytovými sazbami uvedenými v tabulce, ale výše požadovaného grantu na pobytové náklady nesmí v žádném případě tabulkové sazby překročit).
 • náklady na jazykovou přípravu (POUZE pro žadatele o všeobecné kurzy - bude uznána na základě skutečných nákladů max. do výše 100 EUR; použití části grantu na jazykovou přípravu je nutné zdůvodnit v žádosti o grant.

Dovolujeme si upozornit žadatele o vzdělávací kurzy, aby byli připraveni si akci sami předfinancovat v případě, že Národní agentura neobdrží včas finanční prostředky od Evropské komise

Podání žádosti o grant

Před podáním žádosti o grant se zájemce předběžně zaregistruje u organizátora akce a poté zašle žádost o grant do Národní agentury spolu s kopií potvrzení předběžné registrace nebo pozvánky od přijímací instituce znějící na jméno žadatele (stačí email nebo fax). Po skončení výběrového řízení zájemce svou účast organizátorovi akce závazně potvrdí nebo ji zruší. Národní agentura není organizátorem žádného kurzu a neručí za rezervace vystavené organizátorem. V případě, že organizátor žádá zaplacení zálohy, nese žadatel riziko ztráty, pokud grant nebude schválen.

K vyhledávání a zaregistrování na kurz není nutné využívat žádnou zprostředkovatelskou agenturu. Naopak, samostatné vyhledání kurzu a individuální komunikace s organizátorem kurzu bývá signálem jazykových a organizačních schopnosti žadatele o grant. Kromě toho, zajištění kurzu zprostředkovatelskou agenturou nutně nemusí zaručovat kvalitu kurzu a úspěšné vyhodnocení žádosti o grant.

Pro předkládání žádostí v roce 2013 slouží elektronický formulář. Ten lze vyplnit anglicky, česky, francouzsky, či německy. V případě užití jiného jazyka EU přiložte překlad do češtiny nebo angličtiny.

Dokument je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 9.4 nebo vyšší. Program Adobe Reader je dostupný ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Před podáním žádosti je nutné prostudovat příslušné kapitoly v dokumentu Official Programme Guide a The General Call for Proposals 2013.

Termíny podání žádostí v roce 2013:

 • 16. 1. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 5. 2013, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu dubna 2013).
 • 30. 4. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 9. 2013, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu července 2013).
 • 17. 9. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 1. 2014, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu listopadu 2013).

Všechny kurzy musí musí začít nejpozději 30.4.2014 a trvat nejméně 5 dnů, maximálně 6 týdnů.

K vybranému termínu je nutné podat elektronický formulář a zaslat na adresu Národní agentury následující podklady (rozhodující je razítko pošty):

 • kompletně vyplněný a podepsaný formulář žádosti o grant
 • kopii potvrzení o předběžné registraci (nebo pozvánky přijímací instituce)
 • v případě, že si žádáte o individuální grant jako OSVČ působící ve vzdělávání dospělých na živnostenský list, je potřeba k žádosti přiložit i kopii Vašeho živnostenského listu a potvrzení od institucí, kde na živnostenský list pracujete, v jakém rozsahu se vzdělání dospělých věnujete
 • pokud si žádáte o grant na účast na kurzu, který není v on-line databázi Grundtvig/Comenius, nezapomeňte k žádosti přiložit i bližší informace o kurzu a instituci, která ho pořádá.

Před podáním žádosti není možné, aby pracovníci NAEP prováděli formální a obsahovou kontrolu žádosti. Po podání žádosti nelze vyzývat žadatele k opravám nebo doplněním žádosti (viz Call for Proposals).

Pokud český žadatel o grant pracuje v jiné zemi než v České republice, podává žádost na adresu národní agentury země, ve které pracuje.

Zkontrolujte, zda splňujete všechna formální kritéria včetně národních priorit. Tato kritéria jsou zveřejněna níže v sekci "Výběrové řízení".

V případě získání grantu  uzavírá Národní agentura a žatadel GRANTOVOU SMLOUVU. Po jejím podpisu oběma smluvními stranami je možné převést grantové prostředky na účet žadatele. Výdaje (např. nákup letenek) spojené s účastí na vzdělávacím kurzu uskutečněné před podpisem grantové smlouvy jsou považovány za neuznatelné náklady.

Po absolvování vzdělávacího kurzu je nutné vyplnit závěrečnou zprávu, kde částky požadované k proplacení nesmí přesáhnout maximální čásky uvedené v Článku 3.1 grantové smlouvy. Rovněž, převody mezi jednotlivými položkami rozpočtu bohužel nejsou možné. Jedná se o skutečné náklady, avšak pouze do výše částek z grantové smlouvy. V závěrečné zprávě se mimo informací o rozpočtu dále uvádějí informace o přípravách na kurz, průběhu kurzu a šíření výsledků z účasti. 

Malá rada k postupu podání formuláře:

1. OVĚŘTE SI VYPLNĚNÍ VŠECH POVINNÝCH POLÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI 
    (TLAČÍTKEM "VALIDATE"),

2. FINÁLNÍ VERZI ŽÁDOSTI SI ULOŽTE NA SVÉM POČÍTAČI,

3. ŽÁDOST PŘEDLOŽTE (TLAČÍTKEM "SUBMIT ONLINE"),

4. VYTISKNĚTE ŽÁDOST

5. ODEŠLETE ŽÁDOST V TIŠTĚNÉ I V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO 
    NAEP DLE POKYNŮ (VIZ NÍŽE).

Komu se žádost posílá

K příslušnému termínu

1) na adresu Národní agentury zašlete poštou:

 • 3x vytištěný formulář žádosti, každý originálně podepsaný (včetně příloh),
 • 3x kopii předběžné registrace či pozvánky,
 • 3x podrobné informace o kurzu - v případě, že vámi vybraný kurz není z Databáze kurzů Grudtvig/Comenius

2) vše výše uvedené zároveň také elektronicky na email: grundtvig@naep.cz

    (Elektronické verze PDF je možno zasílat bez podpisů).

 

Poštovní adresa:


DZS/NAEP
Program Grundtvig
Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

 

Výběrové řízení

Proces přijímání žádostí o granty, hodnocení žádostí a jejich schvalování, přidělování finančních prostředků je řízen národní agenturou.

Pokud žádost splňuje formální kritéria (Formulář kontroly způsobilosti žádosti pro rok 2013 ), je hodnocena 2 externími hodnotiteli na základě výběrových kritérií (Formulář hodnocení kvality žádosti pro rok 2013 ).

V rámci jednoho výběrového kola a jedné aktivity programu Grundtvig smí žadatel podat pouze jednu žádost o grant. V případě, že podá více žádostí než jednu, budou všechny žádosti zamítnuty z formálních důvodů.

Formální kritéria:

 • žádost je podána na oficiálním platném formuláři 
 • žádost je zaslána ve 3 originálních vyhotoveních
 • byl dodržen správný termín pro podání žádosti
 • žádost je vyplněna v počítači a vytištěna
 • žádost je vyplněna ve všech relevantních částech
 • žádost je vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU
 • k žádosti je přiložena předběžná registrace nebo pozvánka
 • žadatel patří do skupiny oprávněných žadatelů
 • akce se koná v zemi zapojené do Programu celoživotního učení
 • žádost je podepsaná žadatelem a osobou oprávněnou jednat za instituci žadatele
 • žadatel, který v rámci aktuální či v předchozích dvou Výzvách pro předkládání návrhů (Call for Proposals 2011, 2012, 2013) již čerpal grant v aktivitě Grundtvig Mobility osob - Vzdělávací kurzy, bude formálně zamítnut.
 • identicky vyplněné žádosti budou zamítnuty
 • žadatel smí podat jen jednu žádost k danému termínu v rámci jedné akce programu Grundtvig (Pokud žadatel podá více než jednu žádost, budou všechny zamítnuty.)

Národní priority pro rok 2013:

 • Grant bude přednostně udělován žadatelům, kteří nikdy dosud nečerpali individuální grant programu Grundtvig.
 • Prioritu získají žádosti o grant osob se speciálními potřebami.
 • Prioritu získají žádosti o grant na vzdělávací kurz, který bude veden v jiném cizím jazyce než angličtině.
 Každá z výše zmíněných priorit má stejnou váhu

Výběrová kritéria:

Naleznete v dokumentu Příručka programu LLP 2013 (LLP Guide 2013).

Výsledky výběrového řízení 2013

Výsledky 1. kola (žádosti přijaté k 16. 1. 2013) jsou k dispozici ZDE.

Výsledky 2. kola (žádosti přijaté k 30. 4. 2013) jsou k dispozici ZDE.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. LucieKelbloválucie.kelblova@naep.cz
+420 221 850 711
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    
PetraŠevčíkovápetra.sevcikova@naep.cz
+420 221 850 710
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství