English page

Grundtvig

FAQ z podsekcí

Grundtvig - Mobility osob - FAQ

ČASTO KLADENÉ DOTAZY týkající se grantu Grundtvig - Vzdělávací kurzy

Individuální grant Grundtvig - Mobility osob

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých

Proč právě název Grundtvig?

Program nese název dánského duchovního, spisovatele, politika a pedagogického myslitele Nikolaie Frederika Severina Grundtviga (1783-1872), který je považován za zakladatele severské tradice celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Jeho koncept lidové vyšší školy „folkehojskole" byl založen na myšlence, že vzdělávání musí být dostupné všem občanům po celý život a že by nemělo zahrnovat pouze znalosti, ale také občanskou odpovědnost a osobní a kulturní rozvoj.

Jaký typ vzdělávací akce připadá v úvahu?

Můžete se rozhodnout pro jakoukoliv vzdělávací akci, která se pořádá v některé ze zahraničních zemí, které jsou zapojené do Programu celoživotního učení (tj. všechny členské země EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko) a jejíž zaměření prokazatelně souvisí s Vaší činností v oblasti vzdělávání dospělých.

Co vše mohu ze získaného grantu Grundtvig financovat?

Z grantu můžete hradit cestovní náklady, pobytové náklady a poplatek za kurz. Pokud se Vás to bude týkat je možné hradit také náklady na jazykovou přípravu a vízové poplatky.

Měl bych zájem o nějakou vzdělávací akci, ale nevím, kde ji najít. Existuje nějaká databáze pořádaných kurzů?

Pro vyhledání vhodné vzdělávací akce je možné využít on-line databázi kurzů Comenius/Grundtvig přístupné na webu: https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase.

(Ve vyhledávači není nutné zadat všechna kritéria výběru. Databáze je společná pro více programů, proto se prosím ujistěte, že jste zvolili kurz vhodný pro program Grundtvig. Instrukce k vyhledávání v databázi najdete také na webu NAEP: www.naep.cz.)

 

Musím si vybrat kurz z on-line databáze Grundtvig/Comenius?

Můžete si vybrat i jiný kurz, tj. není nutné vybrat si pouze kurzy z databáze. Pokud není kurz v on-line databázi Grundtvig/Comenius, nezapomeňte k žádosti přiložit i informace o kurzu a instituci, která ho pořádá.

K jakému termínu mám podat žádost o grant?

Každoročně jsou vyhlašovány termíny tří kol výběrových řízení. Ke každému termínu podávání žádostí se tedy váže doba kdy se může daný kurz uskutečnit. Jestliže se Vámi vybraný kurz koná na rozhraní termínů stanovených období, spadá do grantového kola dle data svého začátku.

Například, ve výzvě pro rok 2012, jsou termíny následující: 

  • 16. 1. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 5. 2013, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu dubna 2013).
  • 30. 4. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 9. 2013, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu června 2013).
  • 17. 9. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 1. 2014, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu listopadu 2013).


Já i můj kolega ze stejné instituce máme zájem získat grant na stejnou vzdělávací akci. Můžeme vyplnit jednu společnou žádost o grant?

Ne, každý žadatel o grant si musí vyplnit svou individuální žádost.

Jsem osoba samostatně výdělečně činná, učím pro různé jazykové školy na živnostenský list. Mohu si požádat o individuální grant Grundtvig?

Ano, o individuální grant Grundtvig si můžete požádat i jako OSVČ působící ve vzdělávání dospělých na živnostenský list. Je však potřeba k žádosti o grant přiložit kopii Vašeho živnostenského listu a potvrzení od institucí, kde na živnostenský list pracujete, v jakém rozsahu se vzdělání dospělých věnujete.

Co je vše potřeba poslat Národní agentuře společně s žádostí o grant?

Aktuální formulář žádosti o individuální grant Grundtvig ve třech originálních vyhotoveních a předběžnou registraci na Vaše jméno u organizátora vzdělávací akce (v případě stáže pozvánku od hostitelské instituce). Pokud není kurz v on-line databázi Grundtvig/Comenius, nezapomeňte přiložit i informace o kurzu a instituci, která ho pořádá. Pokud žádáte jako OSVČ, viz. předchozí otázka.

 

Můžu zaslat žádost o grant již v lednu, i když se kurz uskuteční v říjnu?

Respektujte prosím termíny pro podání žádostí dle období uskutečnění Vámi vybrané vzdělávací akce.

Musím formulář žádosti o grant vyplnit v anglickém jazyce?

Je nutné vyplnit anglickou verzi formuláře. Můžete si však vybrat, zda-li žádost vyplníte buď česky, anglicky, německy, či francouzsky.

Nejsem lektor dospělých studentů, zabývám se přípravou a koordinací kurzů pro dospělé. Mohu si požádat o individuální grant Grundtvig?

Ano, o individuální grant si mohou rovněž požádat vedoucí pracovníci institucí vzdělávání dospělých či inspektoři, poradci nebo konzultanti z oblasti vzdělávání dospělých. Je však třeba si vybrat takovou vzdělávací akci, která je úzce propojena s Vaší činností (např. management vzdělávání dospělých, organizace kurzů pro seniory atd.).

Učím seniory základní dovednosti s počítačem, rád bych se zdokonalil v anglickém jazyce, abych se lépe orientoval v odborné literatuře. Jsem oprávněný žadatel o čistě jazykový kurz?

Grant na čistě jazykový kurz můžete získat pouze v případě, že spadáte do jedné z následujících kategorií:

- učitel nejazykových předmětů vyučující prostřednictvím cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých

- učitel, který se přeškoluje na učitele cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých

- řešitel projektu partnerství, který požaduje zdokonalení v pracovním jazyce projektu

- pracovník působící v oblasti vzdělávání dospělých, který požaduje zdokonalení v některém méně rozšířeném a vyučovaném evropském jazyce pro účely výuky (platí pro všechny evropské jazyky s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny)

 Mohu si požádat o grant na účast na mezinárodní vzdělávací akci, která se pořádá v České republice?

Ne, vzdělávací akce se musí pořádat v některé se zahraničních zemí, které jsou zapojené do Programu celoživotního učení (tj. všechny členské země EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko).

Mám české občanství a trvalé bydliště v ČR, ale působím jako učitel dospělých v zahraničí. Mám si požádat o grant v ČR nebo v zemi, ve které pracuji?

Pokud žadatel pracuje v jiné zemi, než kde má trvalé bydliště, žádost o grant podává Národní agentuře země, ve které pracuje

Co je to job-shadowing? V jakém typu instituce se ho můžu účastnit?

Jde o „stínování" práce kolegy/kolegyně z podobně zaměřené instituce v zahraničí za účelem naučit se co nejvíce o jeho/její náplni práce a způsobu vykonávání pracovních úkolů a načerpat tak inspiraci a nápady pro zlepšení vlastní práce. Účastníci job-shadowingu mají možnost porovnat různá pracovní prostředí a metody v praxi. Hostitelská instituce musí být v zahraničí a měla by mít v daném oboru určitou zkušenost.

 

Je možné si požádat o grant i na účast na konferenci? Nebo to musí být jen kurz?

Individuální grant Grundtvig může financovat kromě účasti na vzdělávacím kurzu nebo stáže i účast na evropské konferenci nebo semináři, který je organizovaný v rámci projektu partnerství Grundtvig, tematickou sítí Grundtvig, zahraniční národní agenturou nebo ryze evropskou asociací působící v oblasti vzdělávání dospělých.

Jakou roli hrají národní priority? Nesplňuji-li je, znamená to, že nemá cenu o individuální grant žádat?

Pokud splňujete národní priority pro daný rok, které Národní agentura zveřejňuje na svých webových stránkách, získáváte při hodnocení extra body. Max. počet bodů za národní priority je však pouze 8 z celkových 100 bodů, tudíž doporučujeme si žádost podat, i když priority nesplňujete. 

Jak vypočítat pobytové náklady? Musím použít sazby z tabulky uvedené v žádosti o grant?

V závěru žádosti o grant (nebo na webu NAEP v sekci Grundtvig-Mobility osob-Grant) naleznete tabulku maximálních sazeb pro výpočet pobytových nákladů v jednotlivých zemích a rovněž i konkrétní příklady, jak pobytové náklady vypočítat. Sazby v tabulce Vám pomohou odhadnout předpokládané náklady na stravu a ubytování v zemi vzdělávací akce. Pokud ale organizátor vzdělávací akce nabízí účastníkům kromě poplatku za akci i ubytování a stravování, žadatel o grant se nemusí řídit pobytovými sazbami uvedenými v tabulce, ale výše požadovaného grantu na pobytové náklady nesmí v žádném případě tabulkové sazby překročit!

 

Jsou náklady vynaložené na pobyt a cestu (např. letenku) před uzavřením grantové smlouvy uznatelné?

 

Ne, veškeré náklady (např. nákup letenky, platba za ubytování), musí být uskutečněny až po uzavření grantové smlouvy.