English page

Leonardo da Vinci

FAQ z podsekcí

Můžou se žáci/studenti v rámci stáže účastnit výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na hostitelské škole?

Ne, stáž je odbornou praxí a z toho musí vycházet i její náplň.

Program Leonardo da VInci: Mohou se hotely účastnit projektů Partnerství?

Ano (pokud účastníkům projektu poskytují odborné vzdělávání a přípravu)

Časté dotazy - centralizované akce LLP

Časté dotazy na adrese

 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_lifelong_learning_2012.php#faq

Časté dotazy - centralizované akce LLP

Časté dotazy na adrese

 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_lifelong_learning_2012.php#faq

Časté dotazy - centralizované akce LLP

Časté dotazy na adrese

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_lifelong_learning_2012.php#faq

Upozornění:

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či pochybností ohledně Leonardo da Vinci - Multilaterálních projektů/Přenosu inovací doporučujeme vždy kontaktovat zástupce Národní agentury.

Výše grantu

1. Jaká je  výše grantu (= příspěvku Společenství), kterou je možné získat pro realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací?

Pro realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací je možné získat grant ve výši max. 75% z celkového rozpočtu stanoveného pro projekt, avšak max. 150.000 EUR/rok. Povinné  je spolufinancování ze strany partnerství, a to v minimální výši 25% z celkového rozpočtu. Při určování max. výše grantu je nutné brát v úvahu rovněž dobu trvání realizace projektu (počet měsíců).

Příklad: Projekt je plánován na 18 měsíců. Grant Společenství může být max. 75% z celkového rozpočtu pro projekt, avšak max. ve výši 225.000 EUR (150.000 EUR/12 měsíců, tj. 225.000 EUR na 18 měsíců).  Celkový rozpočet projektu (tj. celkové náklady pro projekt) je stanoven na 200.000 EUR (= 100%), potom Společenství může maximálně přispět na realizaci projektu částkou 150.000 EUR (= 75%), povinné spolufinancování ze strany partnerství je v tomto případě 50.000 EUR (= 25%).

Může hostitelská (zprostředkovatelská) organizace pro účastníky připravit intenzivní jazykový kurz

Ne, stáž je odbornou praxí. Jazykové kurzy se do odborné praxe nezapočítávají a nemohou být z grantu hrazeny. Jazyková, kulturní a odborná příprava probíhá před započetím stáže ve vysílající zemi. (Výjimkou jsou dlouhodobé stáže - nad 13 týdnů. V jejich rámci může proběhnout jedno až dvoutýdenní kurz jazyka.)

Mohou se státní úředníci (resp. zaměstnanci veřejné správy) účastnit projektů Partnerství?

Ano (pokud je příslušná organizace veřejné správy partnerem projektu)

Vycestovala jsem jako účastník ve skupině IVT v roce 2007, můžu se účastnit stáže ve skupině IVT i v roce 2009?

Ne, každý účastník může vycestovat v rámci jedné cílové skupiny projektu mobility LdV (IVT, PLM, VETPRO) jen jedenkrát za život. (Netýká se doprovodných osob - nejsou účastníky mobilit.) Ale mohla byste se v budoucnu účastnit jako absolventka (zaměstnankyně, nezaměstnaná) ve skupině PLM.

Musí být výsledky projektu k dispozici veřejnosti?

Není to povinnost

Spolufinancování - LdV-Multilaterální projekty/Přenos inovací

2. Je při hodnocení nějak zvýhodněn projekt, který bude partnerství spolufinancovat více  než 25%?

Žádné takové kritérium pro zvýhodňování projektů s větším podílem spolufinancování ze strany partnerství neexistuje. Při hodnocení rozpočtu projektu se klade důraz na jeho přiměřenost ve vztahu k plánovaným a popsaným aktivitám  a výstupům, a uznatelnost nákladů.

Jsem OSVČ, můžu si podat žádost o grant?

Ne, žádost může podat pouze právnická osoba. Ale můžete být účastníkem v některém z projektů.

Je nutné psát zprávu o každé realizované mobilitě v rámci projektu Partnerství?

Není to povinnost; detailní informace o reportingu budou z EK následovat

Je uznatelná taková mobilita (např. partnerský meeting), která se koná v Římě, ale partner by se meetingu nezúčastnil?

Italský partner by se měl zúčastnit

Hodnocení žádostí o grant

3. Kdo u LdV-Multilaterálních projektů/Přenosu inovací provádí vlastní hodnocení žádostí o grant?

Hodnocení probíhá v několika fázích:

1.     kontrola formálních náležitostí žádosti, kterou provádí zástupci Národní agentury v zemi předkladatele (žadatele); jestliže žádost je v této fázi úspěšná, pokračuje její hodnocení hodnocením kvality;

2.     hodnocení kvality (zahrnuje hodnocení  finanční kapacity předkladatele-žadatele, kterou provádí zástupci Národní  agentury v zemi předkladatele - žadatele, a hodnocení obsahové, které provádí 2 nezávislí externí odborníci)

Konečné rozhodnutí o výsledcích hodnocení vyslovuje ovšem Evropská komise.

Jsem studentem VŠ na denním studiu, můžu si podat žádost o grant?

Ne, LdV neposkytuje individuální granty studentům, o grant musí vždy žádat instituce (právnická osoba). Ale škola Vás může vyslat na odbornou stáž jako čerstvého absolventa (do 2 let po ukončení školy) ve skupině PLM. Studijní pobyty a pracovní stáže pro studenty VŠ jsou organizovány v rámci programu Erasmus.

Jsme VOŠ, můžeme požádat o grant LdV?

Ano. Účastníky mohou být studenti VOŠ, kteří své studium zakončí s titulem Dis.

Může být účastník mobility ubytován u soukromé osoby, která nemůže vystavit fakturu za ubytování?

Ano. Bylo by nicméně žádoucí alespoň čestné prohlášení té soukromé osoby, že účastníky projektu ubytovala

Jazyk předkládané žádosti o grant

4. V jakém jazyce se předkládá žádost o grant (= přihláška) Multilaterálního projektu/Přenosu inovací?

Žádost o grant (přihláška) musí být vyplněna a předložena v pracovním jazyce partnerství (konsorcia), na kterém se všichni členové partnerství  dohodli jako na společném pro realizaci pracovního plánu projektu (tzn. všichni členové partnerství musí být schopni v tomto jazyce komunikovat a rozumět mu), a který musí být jedním z oficiálních jazyků EU.

Je možné (v odůvodněných případech) zkrátit délku projektu?

Pokud projekt splní vše, k čemu se zavázal v přihlášce, ale skončí dříve, není povinnost čekat na konec projektu stanovený ve smlouvě a závěrečná zpráva může být předložena dříve

Kolik dní v týdnu musí účastníci odpracovat?

Účastníci musí odpracovat pět dní v každém týdnu praxe. Mohou pracovat i v sobotu a neděli a volno si vybrat jindy. Záleží na dohodě partnerských organizací. Do odborné stáže se započítávají i odborné exkurze, které však musí odpovídat programu stáže a oboru účastníků.

Zavazující dopis (Letter of Intent)

5. Existuje nějaký formulář pro Zavazující dopis (= Letter of Intent)?

Žádný oficiální formulář neexistuje. Jsou ovšem stanoveny základní informace, které musí tento zavazující dopis obsahovat (viz informace v sekci Leonardo da Vinci/Multilaterální projekty/Přenos inovací).

Může se osoba samostatně výdělečně činná (tj. bez právní subjektivity) účastnit projektu jako tichý partner?

Ano. Tichý partner se může účastnit aktivit projektu, ale veškeré náklady si hradí ze svých vlastních zdrojů.

Zavazující dopisy (Letters of Intent) - Multilaterální projekty/Přenos inovací

6. Musí se k žádosti o grant (přihlášce) přikládat Zavazující dopisy (= Letters of Intent) od všech projektových partnerů?

Na úrovni předkládání žádosti o grant (přihlášky) stačí faxová nebo skenová kopie

od min. 2 různých organizací ze 2 různých zahraničních zemí účastnících se programu

celoživotního učení a daného projektu (čímž bude splněna podmínka  minimálního

počtu 3 různých organizací ze 3 různých zemí v partnerství projektu - „ineligible

partner“ nelze do tohoto min. počtu zařazovat - v projektu, protože předkladatel - žadatel

zavazující dopis nepředkládá), která ovšem obsahuje všechny povinné údaje včetně

podpisu statutárního zástupce; x na úrovni sepisování Smluv v případě schválení

projektu k financování musí být k dispozici již originály od všech partnerů v projektu.

Minimální velikost partnerství a tichý partner

7. Započítává se tichý partner do minimální velikosti partnerství (konsorcia)?

            Ne, podmínka minimální velikosti partnerství se aplikuje na členy partnerství vyjma tichého partnera. Tzn., že má-li být splněna podmínka minimální velikosti partnerství, musí být konsorcium složeno ze 3 různých institucí ze 3 různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení (LLP) bez země tichého partnera.

Povolení od autora(ů) produktu na kterém současný projekt staví

8. Musí být autor produktu (realizátor projektu), na kterém současný předkládaný Multilaterální projekt/Přenos inovací staví, členem konsorcia (partnerství) v současném projektu?

Ne, nemusí, ale v takovém případě je nutné získat povolení k využití daného produktu pro současný projekt (z důvodu autorských práv k danému produktu), Toto povolení je nutné specifikovat v žádosti o grant.

Český student z organizace českého koordinátora chce absolvovat stáž u českého tichého partnera. Je možné toto hradit z grantu?

Ne.

Multilaterální projekty/Vývoj inovací a Přenos inovací

9.Jak zjistím, zda jde v rámci programu Leonardo da Vinci o Multilaterální projekt Vývoje nebo Přenosu inovací?

Multilaterální projekt/Vývoj inovací je zaměřen na vytvoření/vyvinutí zcela nových inovačních obsahů, metod a postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které reagují na potřebu najít řešení předem definovaného problému v dané oblasti, a které v současné době neexistují.

Multilaterální projekt/Přenos inovací je zaměřen na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů, metod a postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které reagují na potřebu najít řešení předem definovaného problému v dané oblasti, a které již byly v rámci některého z předchozích projektů vytvořeny/vyvinuty a na kterých může současný projekt stavět.

Další informace v základních dokumentech programu celoživotního učení (LLP) a na www.naep.cz v příslušných záložkách.

Jeden z partnerů odstoupí během realizace projektu a v partnerství zůstanou pouze 2 instituce

Partnerství přestane fungovat a projekt nebude dokončen.

Může být odborná rekvalifikace dospělých financována z programu Leonardo Partnerství? (partnerem v projektu by byla instituce, která tyto rekvalifikace realizuje)

Toto není cílem projektů Leonardo Partnerství. Tato aktivita spadá pod program Grundtvig

Role při realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací

10. Jaké role mohou zastávat členové konsorcia (partnerství) při realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací?

      1. Applicant organisation (Předkladatel, žadatel) ¤ = předkládá žádost o grant na svou národní agenturu a je za žádost právně zodpovědný. V případě financování projektu se z předkladatele stává "beneficiary" (příjemce grantu). V žádosti je označován jako P0.

      2. Management co-ordinator (Koordinátor) ¤ = řídí průběh a postup prací při realizaci projektu a jeho výstupů. V žádosti je označován jako P1.

      3. Applicant co-ordinator  (Předkladatel-koordinátor)  = v případě že předkladatel žádosti o grant je současně koordinátorem projektu. V žádosti je označován jako P0.

¤ v případě že Předkladatel (žadatel, Applicant organisation) a Koordinátor (Management co-ordinator) jsou dvě různé organizace/instituce; v opačném případě, kdy obě role zaujímá jedna organizace/instituce, je označena jako Předkladatel - koordinátor (Applicant co-ordinator )

      4. Core partner (Hlavní partner, partner) = zaujímá klíčovou úlohu při realizaci projektu a jeho výstupů.

      5. Associated partner (Přidružený partner) = účastní se projektu bez klíčové úlohy při jeho realizaci. Má nárok na vlastní rozpočet i grant, ze kterého hradí náklady přímo spojené s realizací projektu.

      6. Ineligible partner (Tichý partner) = účastní se realizace projektu, ale veškeré náklady spojené s projektem si hradí z vlastních prostředků (nezapočítává se do minimální velikosti partnerství). 

Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou v rámci projektů Partnerství uznatelným výdajem (musí se samozřejmě vztahovat k projektu)