English page

Leonardo da Vinci

O programu Leonardo da Vinci

Video o programu Leonardo da Vinci

Video o programu Leonardo da Vinci  

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

 • přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru;
 • ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:

-vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné  vzdělávání a přípravu (ECVET);

-realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Jaké jsou cíle programu?

 Specifické cíle programu

 • podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce;
 • podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy;
 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání.

  

Operativní cíle programu

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení programu celoživotního učení došlo ke zvýšení počtu stáží v podnicích alespoň na 80 000 za rok;
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě;
 • usnadnit vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich přenos, včetně přenosu mezi zúčastněnými zeměmi;
 • zlepšit průhlednost a uznávání kvalifikací a kompetencí, včetně kvalifikací a kompetencí získaných neformálním a informálním učením;
 • podporovat rozvoj jazykových dovedností;
 • podporovat vývoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení.

Kdo může podat žádost?

 •  instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci;
 •  sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů;
 •  podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací;
 • subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení;
 •  subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni;
 •  výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení;
 • vysokoškolské instituce;
 • neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace.

  Žadatel musí mít status právnické osoby.

Jaké aktivity program nabízí?

DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY (administrované NA)

Přípravné návštěvy

Projekty mobility

 • Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT)
 • Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce (PLM)
 • Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO)

Projekty partnerství

Multilaterální projekty/Přenos inovací

CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY (administrované Výkonnou agenturou v Bruselu)

Multilaterální projekty/Vývoj inovací

Tematické sítě

Doprovodné aktivity

V roce 2012 jsou do programu zapojeny tyto země

 • 26 členských států Evropské unie, Turecko; 3 země ESVO - Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • nově zapojené:

Chorvatsko

 • plná účast:

Švýcarsko

Konzultační dny

Každou středu probíhají konzultační hodiny určené předkladatelům projektů programu Leonardo da Vinci. Konzultace budou probíhat každou celou hodinu od 10:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 15:00 hod. Na konzultace se prosím hlašte zde.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PaedDr. MartinaJeřichovámartina.jerichova@naep.cz
+420 221 850 407
Leonardo - Mobility, Multilaterální projekty/Přenos inovací    
MáriaJežkovámaria.jezkova@naep.cz
+420 221 850 202
Kontrola projektů    
Mgr. HanaKrupičkováhana.krupickova@naep.cz
+420 221 850 403
Leonardo - Mobility, Partnerství    
Ing. KateřinaLangerovákaterina.langerova@naep.cz
+420 221 850 401
Leonardo, Partnerství    
RadkaMuchováradka.muchova@naep.cz
+420 221 850 402
Leonardo - Mobility    
Mgr. OlgaPupováolga.pupova@naep.cz
+420 221 850 404
Leonardo - Mobility, Přípravné návštěvy    
Mgr. HelenaSlivkováhelena.slivkova@naep.cz
+420 221 850 400
Vedoucí programu Leonardo    
Mgr. VladanaSmotlachovávladana.smotlachova@naep.cz
+420 221 850 405
Leonardo - Mobility, Multilaterální projekty/Přenos inovací    
Mgr. IvanaStránskáivana.stranska@naep.cz
+420 221 850 409
Leonardo - Mobility, Přípravné návštěvy    
DanaVojtěchovádana.vojtechova@naep.cz
+420 221 850 203
Kontrola projektů