English page

Erasmus - Pro firmy

Dotazník k pracovním stážím

Děkujeme Vám za Váš zájem o program Erasmus!


Dříve, než se dozvíte více o tom, jak můžete ve své firmě přijmout Erasmus stážistu, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění našeho krátkého dotazníku: https://sites.google.com/site/dotaznikstazeerasmus/

Děkujeme!

Jaké organizace / podniky mohou přijímat Erasmus stážisty?

Oprávnění přijímat stážisty programu Erasmus mají téměř všechny typy organizací (až na několik výjimek uvedených níže) zapojených do ekonomických aktivit ve veřejném nebo soukromém sektoru v jedné ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení (LLP). Studenty mohou přijímat např. firmy, výzkumná centra, vysoké školy, různé asociace a další.

Organizace, které nejsou oprávněny přijímat stážisty programu Erasmus: 

  • instituce EU a další subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný seznam zde);
  • organizace spravující programy EU (v zájmu zamezení možného střetu zájmů a/nebo dvojího financování);
  • národní diplomatické mise (ambasády a konzuláty) domovské země studenta (např. země domovské instituce studenta a země studentova původu/občanství studenta).

Cíle mobility studentů na pracovní stáže

  • pomáhat studentům, aby se dokázali přizpůsobit požadavkům trhu práce celé EU;
  • umožnit studentům rozvíjet konkrétní dovednosti, včetně jazykových, a v kontextu získávání pracovních zkušeností lépe porozumět hospodářské a sociální kultuře dané země;
  • podporovat spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky;
  • přispívat k rozvoji komunity vysoce kvalifikovaných mladých lidí s otevřenou myslí a mezinárodními zkušenostmi, kteří se stanou odbornými pracovníky budoucnosti.

Trvání stáže

3 - 12 měsíců

Celá stáž se musí uskutečnit v rámci jednoho akademického roku, tj. začít nejdříve 1. 6. Roku N a skončit nejpozději 30. 9. Roku N+1.

Stážista by měl týdně odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku.

Jak může česká firma oslovit Erasmus studenty

Jedním ze způsobů, jak o sobě dát vědět, je vyplnit formulář a zaslat ho na e-mail erasmus@naep.cz. Česká národní agentura ho přepošle partnerským agenturám ke zveřejnění na jejich stránkách nebo stránkách jednotlivých univerzit.

Jak má firma postupovat v případě, že ji osloví student - zájemce o stáž?

V případě, že Vás kontaktuje potenciální stážista, je na něm a jeho vysílající škole, aby připravili tzv. Training Agreement, což je jakási „pracovní smlouva", kterou následně podepíšete vy jako hostitelská instituce, škola jako vysílající instituce a student-stážista. Z pohledu přijímající firmy je pouze důležité vykomunikovat si se studentem, potažmo školou, co přesně bude náplní pracovní stáže (stanovení pracovního plánu atd.), toto je obsahem výše zmíněné Training Agreement. Po ukončení pracovní stáže je pak firma povinna vystavit studentovi certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení.

Povinnosti přijímající instituce/firmy:

  • Před příjezdem stážisty podepsat trojstrannou dohodu „Training Agreement" (ta stanovuje studentův pracovní plán).
  • Při ukončení stáže vystavit studentovi certifikát o absolvování stáže.

Bližší informace v sekci Erasmus - Pracovní stáž. Vzor Training Agreement ke stažení v sekci Pro koordinátory.

Více informací

Máte-li zájem přijmout do své organizace zahraničního studenta a chcete se dozvědět více o výhodách a podmínkách přijetí Erasmus stážistů, pak navštivte stránky We Mean Business.

Další informace v záložkách