English page

Eurydice

Stručně o Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Publikace Eurydice nabízejí popisy národních systémů vzdělávání, tematické srovnávací analýzy a také statistické údaje a ukazatele. Výsledky práce sítě Eurydice jsou určeny zejména těm, kdo se účastní politického rozhodování v oblasti vzdělávání na úrovni jak evropské či národní, tak i regionální či místní. Informační výstupy jsou přístupné i široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek.

Síť Eurydice vznikla v roce 1980 jako jeden ze strategických nástrojů Evropské komise pro podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Původně byla součástí programu EU SOCRATES, od roku 2007 je zařazena pod Program celoživotního učení EU. Síť Eurydice se skládá z Evropského oddělení se sídlem v Bruselu, které funguje v rámci Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), a ze 40 národních oddělení umístěných ve 36 zemích (členské země EU, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Černá Hora, Srbsko, Turecko, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).

Fungování sítě Eurydice je založeno na vzájemné spolupráci. Evropské oddělení koordinuje činnost, koncipuje a rozesílá většinu publikací, navrhuje a spravuje databáze Eurydice a ústřední webové stránky. Národní oddělení sbírají údaje, podílejí se na jejich vyhodnocování, a starají se o to, aby se informační výstupy dostaly k cílovým skupinám v dané zemi. Česká republika byla do sítě Eurydice přizvána v roce 1996, od října 1997 je jejím členem. V roce 1996 bylo v Ústavu pro informace ve vzdělávání zřízeno Dokumentační a informační středisko Eurydice, od roku 2001 přejmenované na Národní oddělení Eurydice, které zajišťovalo činnosti vyplývající ze zapojení do této informační sítě Evropské unie. V říjnu 2011 se oddělení stalo součástí Domu zahraničních služeb.

Podrobnější informace o síti Eurydice, stejně jako všechny publikace (v jazyce anglickém, zpravidla i francouzském a německém) a databáze EURYPEDIA jsou dostupné na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

Inspirace pro politické dění a veřejnou diskusi

Posláním Eurydice je především poskytovat potřebné informace a odborné studie politikům, řídícím pracovníkům a všem, kdo působí v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání je v současné době připisován velký význam, diskuse o něm probíhají po celé Evropě a jednotlivé země si určily i své obecné cíle v této oblasti pro období do roku 2020 ("ET 2020" a "Evropa 2020"). Informační síť Eurydice má proto zásadní význam. Tím, že ukazuje jak četné rozdíly, tak i společné rysy jednotlivých vzdělávacích systémů, přispívá k jejich lepší průhlednosti. Práce Eurydice přímo nebo nepřímo podporuje snahu zdokonalovat národní i evropskou vzdělávací politiku.

Pro vzájemné poznávání a chápání vzdělávacích systémů a rozvíjení politik je třeba:

 • získávat základní údaje;
 • bezprostředně informovat o současných trendech vývoje;
 • porovnávat jednotlivé systémy, činnosti a politiky s ohledem na kontext;
 • vypracovávat ukazatele a sledovat jejich změny;
 • přispívat k vytváření strategických analýz se zřetelem k budoucímu vývoji;
 • sjednocovat a třídit výsledky průzkumů;
 • seznamovat s dostupnými informačními zdroji.

Pro koho jsou určeny informace Eurydice

Síť Eurydice podává informace zejména pro potřeby:

 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a všech, pro které je nutností mít zasvěcený pohled na probíhající procesy a iniciativy ve školství (zejména útvary pro evropské a mezinárodní vztahy či útvary pro výzkum a plánování);
 • nejvyšších odpovědných pracovníků Evropské komise, kteří se zabývají koncipováním vzdělávací politiky a programů, jakož i dalších institucí spadajících pod Evropská společenství;
 • vysokých škol (zejména pedagogů vyučujících na vysokých školách);
 • místních a regionálních odpovědných činitelů, ředitelů škol a inspektorů, odborových svazů a sdružení rodičů a učitelů.

Publikace a další materiály zpracovávané sítí Eurydice jsou užitečným zdrojem informací i pro různé další skupiny, např. pro výzkumné pracovníky ve vzdělávání, instituce pro přípravu a vzdělávání učitelů, informační střediska a všechny, kdo se zapojují do výměnných akcí s dalšími zeměmi.

Mezinárodní spolupráce

Eurydice úzce spolupracuje s několika evropskými a mezinárodními organizacemi.

Od roku 1995 jsou v rámci partnerství mezi Eurydice a Eurostatem, statistickým úřadem Evropských společenství, publikovány Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě. Eurydice spolupracuje s Eurostatem za účelem zpracování a pravidelné aktualizace široké škály ukazatelů. Spolupráce je zaměřena i na rozvoj tvorby makroekonomických ukazatelů zahrnutých do řady studií.

Stoupající prostupnost hranic mezi vzděláváním a odbornou přípravou umocňuje význam partnerství s Evropským centrem pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP). Spolupráce spočívá zejména v trvalém vyměňování informací při tematických jednáních a v účasti na běžných jednáních jedné či druhé strany. Na základě této spolupráce vznikla i společná publikace Struktury systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Na přípravě této publikace se rovněž podílela Evropská nadace pro odborné vzdělávání (ETF), a to prostřednictvím observatoří zřízených v zemích střední a východní Evropy.

Již několik let Eurydice spolupracuje též s Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání a s Centrem pro výzkum celoživotního učení (CRELL).

Evropská komise se při tvorbě své vzdělávací politiky a jednání s mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy, OECD nebo UNESCO ve velké míře opírá o poznatky ze studií, popisů vzdělávacích systémů členských zemí i dalších produktů Eurydice. Zvláště důležité jsou informace o vývoji a vzdělávacích reformách a iniciativách v jednotlivých zemích.

Kontakty

Evropské oddělení Eurydice:

EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Eurydice P9
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels
E-mail: eacea-eurydice@ec.europa.eu

 

Adresář národních oddělení Eurydice lze nalézt na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/contacts_national_units_en.php

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Bc. SofieDoškářovásofie.doskarova@naep.cz
+420 221 850 616
Eurydice    
Mgr. JanaHalamovájana.halamova@naep.cz
+420 221 850 618
Vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a Eurydice    
RNDr. HelenaPavlíkováhelena.pavlikova@naep.cz
+420 221 850 615
Eurydice    
Mgr. PetraPrchlíkovápetra.prchlikova@naep.cz
+420 221 850 617
Eurydice    
Mgr. RadkaTopinkováradka.topinkova@naep.cz
+420 221 850 615
Eurydice    

Další informace v záložkách