English page

Zapojení NAEP do diseminačních projektů - Inclusion

Tematická skupina Inclusion

 V současné Evropě žije téměř 80 milionů lidí ve špatných životních podmínkách, lidé ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Evropská unie, vědoma si této situace, jmenovala rok 2010 Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jednou z hlavních priorit tohoto roku bylo usnadnění přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě pro všechny. V této souvislosti byl v letech 2010 až 2012 ve spolupráci 14 Národních agentur ze 13 evropských států zapojených do Programu celoživotního učení realizován projekt INCLUSION (tematická skupina).

 

Inclusion a Program celoživotního učení

Program celoživotního učení (LLP) si klade za cíl přispívat ke zvýšení účasti na celoživotním vzdělávání lidí všech věkových kategorií, jedinců ze znevýhodněných skupin či se speciálními potřebami. Inkluzivní přístup v rámci LLP má (nejen) prostřednictvím projektu INCLUSION přispět ke zvýšení participace na vzdělávání znevýhodněných skupin a lidí se speciálními potřebami. Záměrem projektu byla zejména příprava doporučení a opatření na podporu a rozšíření zapojení znevýhodněných skupin do celoživotního vzdělávání.

Specifické cíle

Specifické cíle projektu Inclusion zahrnovala:

 

 1. studii národních a evropských priorit v otázce inkluzivního přístupu ve vzdělávání
 2. sběr definic "znevýhodněných skupin" ve 13 evropských státech zapojených do projektu
 3. studii úspěšnosti zapojení znevýhodněných skupin do vzdělávacích programů
 4. přípravu doporučení pro zapojení znevýhodněných skupin do procesu vzdělávání a vzdělávacích programů
 5. distribuci doporučení vůči Evropské komisi, národním autoritám a Národním agenturám

Aktivity projektu a výstupy

Aktivity projektu byly rozděleny do 3 hlavních fází:

 

 1. rešerše o současném stavu inkluzivního přístupu ve vzdělávání
 2. shromažďování příkladů dobré praxe a přenositelných řešení (výstupem je kolekce projektů v podobě databáze Inclusion)
 3. tvorba doporučení pro národní a evropské autority ve vzdělávání

Přínos projektu

 1. Zvýšení povědomí o otázkách, jimž čelí znevýhodněné skupiny v otázce přístupu ke vzdělávání.
 2. Impulz pro další tematické spolupráce napříč zeměmi zapojenými do Programu celoživotního učení.
 3. Lepší pochopení ze strany evropských a národních priorit, stejně tak Národních agentur k otázce inkluzivního přístupu ve vzdělávání.
 4. Monitoring situace, které skupiny se zapojují do aktivit Programu celoživotního učení a které naopak nikoliv či sporadicky.
 5. Zvýšení kapacity v Národních agenturách k intenzívnějšímu zapojení znevýhodněných skupin do Programu celoživotního učení.
 6. Vytvoření Programu celoživotního učení a jeho další generace více přístupnější znevýhodněným skupinám a organizacím, které s těmito skupinami pracují.

Partneři projektu

Do projektu bylo zapojeno 14 Národních agentur ze 13 států zapojených do Programu celoživotního učení, a to:

 

 • Česká republika
 • Finsko
 • Holandsko
 • Itálie 
 • Lotyšsko
 • Německo
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Švédsko
 • Turecko
 • Velká Británie (koordinátor projektu - Ecorys, partner projektu - British Council)

Kde získat více informací

Více informací o projektových aktivitách a výstupech naleznete:

 

 1. na internetových stránkách projektu Inclusion
 2. v informačním letáku projektu:

 

 

Dále doporučujeme k pročtení následující publikace:

 

 1. Sociální začleňování prostřednictvím Programu celoživotního učení - příklady dobré praxe napříč Programem celoživotního učení (projekt Inclusion):

 

 
 1. Vzdělávání a výchova k společenskému začleňování (Evropská komise):

 

Publikace je k dispozici v AJ, FJ, NJ, ŠJ.

Další informace v záložkách