English page

Comenius - PRO INSPIRACI – Internetové stránky projektů Comenius

Internetové stránky projektů partnerství škol COMENIUS

  • Hledáte inspiraci pro vytvoření vlastního projektu Comenius?
  • Chcete se inspirovat prací a projektovými výsledky Vašich kolegů?

Na této stránce naleznete informace a odkazy na projekty Comenius, které jsou zajímavým způsobem prezentovány právě na internetových stránkách.

Máte zajímavé stránky Vašeho projektu Partnerství škol Comenius a chtěli byste o nich dát vědět ostatním školám? Napište nám - kontakty zde.

Gymnázium Uherské Hradiště

Číslo projektu: COM-MP-2012-002

Název projektu: LANDSCAPE AS A MIRROR

Škola: Gymnázium Uherské Hradiště

Projektové stránky: http://landscapeasamirror.wix.com/comenius

Anotace: Krajina je zrcadlem lidí, kteří v ní žijí, stejně jako lidé jsou zrcadlem krajiny, jež je obklopuje. Krajina je velmi velkorysý předmět, který umožní prozkoumat mnoho různých témat a oblastí poznání. V rámci tohoto projektu se účastníci snažili zkoumat několik vědeckých otázek (geografické aspekty krajiny, biologické/ekologické zvláštnosti jednotlivých prostředí, historické události vepsané do krajinného rázu, místní architekturu
a kulturu spojenou s krajinou a její přírodou, udržitelný rozvoj v různých regionech/zemích), ale i identifikovat společný kulturní základ partnerských zemí/komunit, a to výzkumem tradic, náboženských zvyků, znaků jazyka, místní kuchyně, umění atd. a pokusit se najít vztah mezi jedinečností prostředí a aktuální eko-etno-kulturní rozmanitostí. Analýzy a porovnávání vztahu mezi místní krajinou a místní komunitou v zúčastněných zemích byly příležitostí pro studenty k rozvoji jejich znalostí a dovedností aplikací principů učení se učením, celoživotního učení a rozvoje zdravého sebevědomí. Konečným cílem bylo zvýšení odpovědnosti studentů za jejich budoucnost a jejich účast na zachování přírodního
a kulturního dědictví regionu, ve kterém žijí.

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Číslo projektu: COM-MP-2012-059

Název projektu: Safe travel and movement Through the Environment for young learners with visual impairment, Promoted by all! Understanding and Participation.

Škola: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Projektové stránky: http://www.step-up-comenius.eu/

Anotace: Tento projekt se pomocí svých výstupů snažil vysvětlit některé nepřesnosti či neznalost veřejnosti z oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu pro osoby s různými stupni zrakového postižení. Dospělí velmi často přebírají řešení situace za dítě se zrakovým postižením a ti, kteří jsou přehnaně ochranitelští, mohou dítě ochudit o mnoho příležitostí, jak dosáhnout samostatně svých cílů. Dítě zároveň nemusí mít "know-how", motivaci a sebevědomí, aby si dokázalo požádat o přiměřenou pomoc. Mohou se tak stát pasivními příjemci a nedosáhnou přijatelné míry soběstačnosti. Pomocí sběru dat z literárních zdrojů, dotazníků, případových studií a příkladů dobré praxe nabízí tento projekt přiměřené postupy a návody, jak předcházet závislosti žáků se zrakovým postižením na pomoci jiných osob. Výstupy projektu tak poskytují snadno přístupné informace o:

    1. postupech a možnostech, díky nimž lze zvýšit povědomí rodičů/rodiny, opatrovníků a pedagogických pracovníků o jejich roli při podpoře a pomoci žákům se zrakovým postižením v oblasti rozvoje základních dovedností spojených s prostorovou orientací a samostatným pohybem. Pomohou tak dítěti pochopit, že prostředí je komplex, který se neustále mění. Navíc umožní dětem získávat mnoho dalších užitečných informací o prostředí pomocí zbytkového zraku a dalšími smysly;
    2. terminologii spojenou s prostorovou orientací a samostatným pohybem a vytvořením slovníku základních pojmů a definic tak přispět k jednotnému užívání odborných termínů žáky, zaměstnanci organizací, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami;
    3. zvýšení povědomí o vlastnostech prostředí a potenciálních rizikách v něm, čímž se zlepší úroveň prostorové orientace a samostatného pohybu a i soběstačnost dětí se zrakovým postižením.

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2012-065

Název projektu: Understanding and celebrating European Folklore

Škola: Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Projektové stránky: http://ucef.weebly.com/

Anotace: Cílem tohoto projektu bylo prozkoumat sedm aspektů evropského folkloru
za účelem vytvořit srovnání a objevit podobnosti a rozdílnosti a zlepšit tak porozumění mezi studenty a učiteli ze všech ostatních tradic a kultur. Jednalo se o následující aspekty: stravování, hudba, pohádky a legendy, svátky, medicína a náboženství. Studenti pracovali na mnoha aktivitách jako společná kuchařka, internetový časopis, předvedli svou kulturu vytvořením dramatizací a hudebních vystoupení během vzájemných setkání.

Střední odborná škola Luhačovice

Číslo projektu: COM-MP-2012-075

Název projektu: Music, vehicle of cultural identity

Škola: Střední odborná škola Luhačovice

Projektové stránky: http://comeniu9.wix.com/finalproduct

Anotace: Je zřejmé, že hudba byla často považována za základní nástroj pro konsolidaci a šíření identity národů. Jasnějším způsobem je to možné vidět zvláště v případech menšinových národností a jejich jazyků. Hudba může být silným prostředkem pro stmelení pocitů, se kterými různé generace lidí vyrostly. Je také zřejmé, že existují písně, které identifikují celou generaci a které se staly značkou nebo ikonou či měřítkem, které trvá v průběhu různých časových obdobích. Z tohoto pohledu, hudba a jazyk tvoří nerozlučný pár. A to bylo téma, kterému se školy v rámci tohoto projektu věnovaly. Studenti pracovali se styly, skladbami, autory, společenským a historickým pozadím a také s texty, které byly rozhodující pro národní identity, a zároveň zjišťovali, které písně byly rozhodující pro další evropské národy a národnosti. Projekt měl přesah také do jiných oblastí jako jazykověda, historie, filozofie, cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština), umění, digitální
a počítačové technologie atd. Na projektu pracovaly různé skupiny studentů na různých vzdělávacích úrovních z různých druhů škol.

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Číslo projektu: COM-MP-2012-140

Název projektu: Virtual Museum of Monsters

Škola: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Projektové stránky: http://vmmonsters.eu

Anotace: Projekt byl vytvořen na základech dětské literatury o příšerkách. Cílem byla podpora čtenářské dovednosti, tvořivosti, používaní informačních technologií, využití týmové práce a zvýšení jazykové gramotnosti a pocitu evropské identity u dětí zapojených do projektové práce. Součástí projektu byl návrh a vytvoření příšerek, měsíc příšerek knihovnách, výstava v městské knihovně a veřejných místech, tvorba vícejazyčného ozvučeného online slovníku, kolaborativní příběhy, blog, bulletiny a další práce pro děti, jejich rodiče a celou školní komunitu. Projekt byl zapasován do běžné výuky a nesl se v duchu hesla "učit se praxí". Vzhledem k nízkému věku dětí cestovaly po partnerských zemích příšerky, které děti vlastnoručně vyrobily, pojmenovaly a v angličtině popsaly její původ, zvyky a potřeby a vybavily ji pasem. Všechna dobrodružství, která příšerky prožily, se zapisovaly do cestovního deníku.

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s.

Číslo projektu: COM-MP-2012-199

Název projektu: What is Europe?

Škola: Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s.

Projektové stránky: http://www.wattsenglish.com/comenius/

Anotace: Projekt se věnoval představení kultur zapojených evropských zemí předškolním dětem prostřednictvím tvorby specifických výukových materiálů a jejich implementace do programu mateřské školy v průběhu tzv. "Country Days".

Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21

Číslo projektu: COM-BP-2012-020

Název projektu: Are you healthy? So do we!

Škola: Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21

Projektové stránky: http://comenius-praha.webnode.cz/

Anotace: Hlavním cílem projektu bylo zjistit co nejvíce informací o odlišnostech mezi dvěma historicky rozdílnými společnostmi v moderní Evropě. Žáci základních škol se dozvěděli o tradicích, dětských hrách, folklórních tancích, písních, jídle a pití, historických místech, geografických faktorech, přírodních krásách, legendách/mýtech, jazyce, náboženství a tradičním oblečení obou do projektu zapojených zemí, aby zjistili, jak tyto faktory ovlivňují nebo zlepšují zdravý životní styl. Dále porovnávali výšku, váhu a morfologii obyvatel obou zemí. Své poznatky šířili pomocí brožur, letáků, kalendářů, CD, koutků Comenius - školních nástěnek, slovníčků, nových technologií, e-mailů, místních klubů, médií, magazínů, plakátů, fotografií, powerpointových prezentací, kvízů, triček a webových stránek. Kromě webových stránek mělo partnerství také vlastní blok a neformální facebookové stránky. Vzhledem k rozsáhlosti všech výstupů mělo partnerství velký vliv na žáky, učitele i místní komunitu. Žáci se naučili respektovat odlišnosti a oceňovat podobnosti, výsledkem bylo hledání zdravějšího životního stylu - a to nejen na těle, ale i na duši.

Mateřská škola Opava, Neumannova - příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2011-030

Název projektu: Europäische Zusammenarbeit mit den Nachbarländern im vorschulischem Bereich

Škola: Mateřská škola Opava, Neumannova 5/110

Projektové stránky: http://www.eurokindergarten.eu/

Anotace: Mezinárodní projekt „Evropská spolupráce se sousedními zeměmi v oblasti předškolního vzdělávání“ byl zaměřen na spolupráci mateřských škol sousedních zemí Česka, Polska a Slovenska. Hlavní myšlenkou bylo podpořit a upevnit partnerství předškolních zařízení a přiblížit dětem kulturu a krajinu našich sousedů prostřednictvím výměnných pobytů. V rámci práce s dětmi jsme pociťovali potřebu ukázat dětem, jak vypadají jiné země tak, aby pochopily, že jsou součástí většího komplexu, a to Evropské unie. Pro děti jsme pořádali jednodenní výlety do sousedních zemí, kde poznávaly nejen odlišnosti tradic, kultury a jazyka, ale upevňovaly si vztah k přírodě a ochraně k ní. Výlety do různých míst nám pomáhaly vychovávat v dětech schopnost základního vnímání sousedních zemí. Své zážitky se děti snažily zachytit kresbou.
Projekt byl dále zaměřen na spolupráci učitelek, které společně organizovaly třídenní workshopy, v rámci nichž si vyměnily zkušenosti a novinky v oblasti kreativní práce. Do tvořivých aktivit byli zapojeni také odborníci se zkušenostmi v oblasti řemesla a výtvarných technik. Jeho součástí byly také dílčí aktivity, které prováděla každá mateřská škola samostatně. U těchto aktivit byli zapojení i rodiče a veřejnost.
Projekt se zabýval tematickými okruhy jako je řemeslo, ekologie a výtvarné umění. Projekt ukázal dětem, že „učení se“ znamená nejen školu, ale je to taky čas, ve kterém si vyměňujeme naše zkušenosti a názory s vrstevníky z jiných zemí. Cílem byla příprava materiálu formou webových stránek, vznikl soubor metodických návodů výtvarného tvoření a obrazová galerie s dětskými kresbami. Projekt byl jen začátkem dlouholeté spolupráce, která přinese nejen učitelům, ale převážně dětem, mnoho poznatků a nevšedních zážitků.

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2011-040

Název projektu: Our past shapes our future

Škola: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Projektové stránky: http://comeniusp113.wix.com/9

Anotace: Jak název říká „ Naše minulost formuje naši budoucnost" - projekt byl zaměřen na hledání vztahů mezi minulostí, přítomností a budoucností a uvědomění si rozsáhlého dědictví předchozích generací, jakož i možnosti získání inspirací pro další vývoj, kultivaci tradic a kompletaci řešení vedoucí ke změnám. Projekt pokrýval takové oblasti jako jsou historie, fyzika, etika, výtvarné umění, ekologie, informační technologie, jazyky a hudba. Tyto obory byly vybrány, aby odrážely vzdělávací potřeby dětí na všech partnerských školách a povzbudily je ke kreativitě a rozvoji svých zájmů. Projekt umožnil spolupráci mezi 9 zeměmi představujícími rozdílné vzdělávací systémy, rozdílné víry, tradice a dějiny; studenti se aktivně zapojili a využívali své schopnosti, např. při předvádění vědeckých experimentů, rozhovorech s erudovanými lidmi z různých oborů, nebo při tvorbě modelů modernistických budov.

Základní škola Přerov, Trávník 27

Číslo projektu: COM-MP-2011-185

Název projektu: The EuroRainbow of Schools

Škola: Základní škola Přerov, Trávník 27

Projektové stránky: http://theeurorainbowofschools.webnode.cz/

Anotace: Tématem projektu "The EuroRainbow of Schools" byly barvy, které se vyskytují všude kolem nás. Zaměření projektu tak umožnilo implementovat velké množství námětů, nápadů a úkolů týkajících se různých oblastí každodenního života. Projektové úkoly zahrnovaly pátrání po významu barev, spojení barev a hudby, tance či řemesel, barvy objevující se v tradicích, příbězích nebo básních, barvy našeho prostředí atd. Práce na projektu zahrnovala témata jako: barevné vaření, barevné kostýmy a národní tance, národní barvy, barvy přírody a vesmíru, barvy v každodenním životě, barvy a moře, lidé, země. Projektové aktivity zahrnovaly výrobu barevných triček, vaření tradičních receptů jednotlivých partnerských zemí, barevné chemické pokusy, vlajky a barvy, význam barev při společenských událostech jako je svatba nebo pohřeb, výroba závěsných zařízení mobile, barvy Středozemního moře, malování na zdi, výroba fantazijní duhy, výuka umění Ebru od tureckých partnerů. Výslednými produkty projektu jsou: společná webová stránka projektu, kalendář obsahující fotky z partnerských zemí, společná kuchařka, multilingvální slovník obsahující základní fráze ve všech jazycích partnerských zemí, booklet s informacemi o všech partnerských městech, školách a zemích, PowerPointové prezentace o významnu barev, minerálech a barevných kovech, booklet o barvách Středozemí, básničky o zimě, přehlídka a ukázka tradičních krojů a tanců partnerských zemí.

Střední škola grafická Brno

Číslo projektu: COM-MP-2011-179

Název projektu: Legends of my town

Škola: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110

Projektové stránkyhttp://legendsofmytown-comenius.weebly.com/

Anotace: Cílem projektu "Legendy mého města" bylo seznámit studenty s historií rodného města prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Naším cílem bylo studenty povzbudit, aby se dozvěděli více o historii různých evropských zemí, porovnávali podobnosti a rozdíly ve zvolených legendách, s důrazem na kulturní rozmanitost a kulturní toleranci. V rámci projektu studenti vytvořili výstupy (např. slovník legend, průvodce městem, prezentace města a legend), které mohou být využity v místních komunitách - mohou obohatit místní turistickou nabídku. Naši studenti provedli podrobný výzkum dvou legend rodného města a popsali ho několika způsoby. Byl například vytvořen model, plakát, komiks, animace atd. Studenti také vytvářeli své vlastní legendy a hrdiny legend, v písemné formě a ve zvoleném způsobu vizuálního umění (animace, prezentace, atd.). Konečným produktem projektu je CD-ROM, tištěná sbírka naší práce (kniha), srovnávací vícejazyčný glosář, interaktivní e-knihy a webové stránky projektu. Tyto výstupy mohou být použity všemi zájemci. Studenti v rámci projektu měli možnost se vyjádřit různými způsoby (umění, ICT), mohli se zároveň zlepšovat v dovednosti psaní a konverzace v anglickém jazyce. V neposlední řadě projekt umožnil studentům i učitelům z partnerských škol cestovat do zahraničí, kde poznávali dějiny a kulturu jednotlivých států.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Číslo projektu: COM-MP-2011-027

Název projektu: NIF - New Ideas Factory

Škola: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Projektové stránky: http://new-ideas-factory.weebly.com/

Anotace: NIF - New Ideas Factory (Továrna na nové nápady) byl projektem, který se stal výzvou pro studenty v oblasti podnikání a technologií. V současném světě inovací a technologií jsme chtěli studentům dát příležitost vytvořit fiktivní mezinárodní společnost a zapojit se tak aktivně do evropského světa obchodu. Proto naším motem bylo: "Don't hesitate, innovate!" ("Neváhej, inovuj!")
Tento dvouletý projekt fungoval jako firma s veškerými svými náležitostmi. Začali jsme založením firmy, kde se studenti zaměřili na ekonomické rozdíly a obchodní podmínky pro založení firmy v každé zemi. Z této aktivity vznikla společná brožura neboli "příručka" s názvem "How to set up a business" (Jak založit firmu) ve všech partnerských zemích. Dále pak studenti hledali a vymýšleli nápady, co by naše firma mohla vyrábět. Během druhého mezinárodního setkání v Portugalsku studenti zvolili jako nejlepší nápad "Window Cleaning Robot" (Robot na čištění oken) a následně ho začali i vyrábět. K tomuto produktu bylo postupně vytvořeno: základní konstrukce, elektrické zapojení obvodů, mechanismus čištění a uchycení k oknům, design, marketingový plán, webové stránky produktu s online shopem, reklama a propagace ad. Tento projekt byl nejen pro studenty, ale i pro pedagogy příležitostí využít své dovednosti z oblasti ekonomie, obchodu, technologií, multimédií, jazyku a komunikace, které jsou nezbytnou součástí současného trhu, a tak propojit teorii s praxí.

1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.

Číslo projektu: COM-MP-2011-147

Název projektu: VOLUNTEERS AT SCHOOL

Škola: 1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o., Gregorova 258/3, Ostrava - Moravská Ostrava

Projektové stránky: www.volunteersatschool.eu

Anotace: Dobrovolníci ve škole byl multilaterální projekt zaměřený na podporu dobrovolnictví mezi středoškolskými studenty. Zabýval se dobrovolnictvím v různých oblastech, např. životní prostředí, sociální oblast atd. Měl za cíl zlepšit komunikaci studentů v cizích jazycích, jejich dovednosti v oblasti informačních technologií a také jejich schopnost spolupracovat. V rámci projektu vykonávali různé druhy aktivit, vytvářeli dotazník, zprávy, plakáty a další. Vše, co vytvořili je k vidění na webových stránkách projektu www.volunteersatschool.eu.

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Číslo projektu: COM-BP-2011-012

Název projektu: Let's protect our natural areas!

Škola: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Projektové stránky: http://www.cz-it-comenius.funsite.cz/

Anotace: Bilaterální projekt "Chraňme naše přírodní oblasti", probíhal od srpna 2011 do července 2013. Jednalo se o didaktický projekt, kterého se účastnili vybraní studenti dvou evropských škol (z Itálie a České republiky), věk studentů se pohyboval v rozmezí od 14 do 17 let. Hlavní téma projektu se týkalo ochrany přírodních oblastí z pohledu dvou různých kultur a projekt měl za úkol i rozvinout komunikační i organizační schopnosti studentů (studenti měli možnost zlepšit své znalosti angličtiny a rozšířit své jazykové dovednosti i o mateřský jazyk partnerské školy). Tento projekt se zaměřil na studium chráněného území - Moravský kras v České republice (a to zejména na jeskynní komplex této oblasti) a chráněné území v provincii Trapani (Salt Work Area) v Itálii. Mobilit se zúčastnilo z každé země 14 studentů. Studenti hostili účastníky projektu z partnerské školy po dobu 2 týdnů, během těchto výměn studenti prohloubili mezinárodní vztahy, poznali odlišnosti obou kultur, zlepšili se v komunikačním jazyce projektu - angličtině a v neposlední řadě měli studenti možnost pochopit důležitost a význam ochrany životního prostředí. V průběhu projektu studenti sbírali potřebné informace a materiály k vytvoření závěrečných produktů, konaly se konference, výstavy fotografií o chráněných oblastech i o projektu jako celku. Finálními produkty tohoto projektu jsou: trojjazyčná brožura (včetně mapy) určená pro návštěvníky Moravského krasu (zde nutno podotknouti, že doposud brožura takového typu o Moravském krasu nebyla publikována), fotografické výstavy, DVD s fotografiemi a výsledky experimentu - rozbor řeky Punkva. Brožura je vytištěna v kopiích a bude poskytnuta místním turistickým agenturám a turistickým centrům (např. Skalní mlýn).

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

Číslo projektu: COM-MP-2010-045

Název projektu: Connecting Educational Communities through ICT

Škola: Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., Loučská 237, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektové stránky: http://www.educa2.madrid.org/web/cec/home

Anotace: Projekt si kladl za cíl pomocí ICT úzce propojit 7 mateřských a základních škol ze 7 různých zemí. Podařilo se vytvořit funkční síť, ve které učitelé vzájemně často komunikují a diskutují společné postupy. Cílovou skupinou aktivit byli žáci z mateřských škol a nižších ročníků základních škol. Moderní informační a komunikační nástroje umožňovaly sdílet nejen jazykové a hlasové informace, ale také obrazové a výtvarné objekty. Žáci vždy pracovali na společném výtvarném tématu, ale bylo zajímavé sledovat, jak každá škola/národnost uchopila téma po svém. Docházelo tak k cenným multikulturním poznatkům a děti poznávaly odlišnosti a zároveň společné znaky už od nejmladšího školního věku. Projekt svými aktivitami pokrývá mnoho oblastí předškolního a školního vzdělávání. Věnuje se oblastem výtvarné výchovy, jazykového vzdělávání a rozvíjí dovednosti pracovat s moderní informační technikou. Velice pozitivní na projektu je jeho zaměření na konkrétní praktické umělecké aktivity s hmatatelnými výsledky, které jsou pro mladší žáky velice důležité. Projekt obsahoval výborné prakticky zaměřené aktivity, díky kterým se žáci nenásilnou formou seznámili s moderním uměním a zcela přirozeně ho napodobovali. Vznikaly konkrétní výsledky. Navíc ke své tvorbě a dokumentaci používali moderní techniku. Všechny aktivity měly jasný a konkrétní cíl a jsou perfektně uplatnitelné také v dalších letech. Projekt byl zábavný v učení a objevování, byl originální a zaměřil se na užívání ICT. Digitální dovednosti jsou důležité napříč vzdělávacím procesem. Dokáží napomoci získávat další kompetence, např. v jazykovém vzdělávání, v matematice, v komunikaci a v umění (na což se zaměřil tento projekt). Projekt vytvářel vzdělávací komunitu pro 21. století, kde se na procesu mohly podílet rodiny, žáci dokázali dokumentovat vlastní proces učení, učitelé pak mohli využívat nové zdroje a kreativní způsoby, vše díky integraci ICT do práce s nejmladšími žáky.

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2010-092

Název projektu: ToGether foR a bEtter EnvironmeNt

Škola: Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293, 739 96 Nýdek

Projektové stránky: http://www.comenius-green.eu/

Anotace: Hlavním záměrem partnerství nazvaného „Společně za lepší životní prostředí - GREEN" bylo dosažení environmentálního povědomí a rozvoj aktivního postoje ke znečišťování prostředí. Spolupracující země byly Kypr, Česká republika, Lucembursko, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Turecko a Španělsko. Studenti ve věku 6 až 15 let byli zapojeni do aktivit, ve kterých poznali ostatní zúčastněné země a také životní prostředí v Evropě. Rozvinuli své schopnosti ve sféře počítačů, cizích jazyků, čtení knih, pracovních činností a výtvarných prací, kde mohli vyjádřit své pocity a pohledy na životní prostředí. Učitelé získali pohled na cizí vzdělávací systémy, vyměnili si pedagogické zkušenosti, procvičili cizí jazyky a praktikovali ICT schopnosti. Závěrečnými produkty byly prezentace s názvy „Představme se", „Ekologické problémy naší země", „Domorodá zvířata a rostliny". Navíc žáci vytvářeli výrobky, vymýšleli slogany, básně a pohádky související s ekologií. Také jsme vyrobili kalendář, čepice, trička, tašky s obrázky dětí, které byly na tyto produkty vytištěny. Nakonec jsme vytvořili fotoalbum, slovník a leták s deseti pravidly, jak ochránit životní prostředí. Partnerství bylo monitorováno a hodnoceno po celé dva roky své činnosti. Koordinátoři diskutovali v průběhu zahraničních setkání, žáci a učitelé hodnotili projekt ústně i za pomocí dotazníku. Výsledek našeho partnerství byl rozšířen blízké i vzdálenější pedagogické komunitě přes články v novinách, popsání aktivit a závěrečných produktů.

Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2010-049

Název projektu: Europe's creators of the future

Škola: Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace, Opavská 22, 749 01 Vítkov

Projektové stránky: http://eucof.eu/

Anotace: Hlavním cílem projektu „Evropští tvůrci budoucnosti" je rozvoj tvořivosti a myšlení žáků, prohlubování jazykových dovedností, multikulturního porozumění a týmové práce. V rámci jednotlivých aktivit žáci hledali nejlepší řešení environmentálních problémů, rozvíjeli si jazykové dovednosti a komunikační schopnosti v cizím jazyce. V průběhu projektu využili kooperativní metody a nové technologie. Výchozím bodem projektu bylo vytvoření smyšleného ostrova, na kterém nic nebylo. Žáci postupně popsali život na ostrově, základní geografické podmínky, vymysleli kulturní zvyklosti a tradice obyvatel ostrova, ideální školu a školský systém. Zabývali se také problémem pitné vody na ostrově. Na každé z mobilit, které žáci absolvovali, společně diskutovali nad problémy, hledali vhodná řešení problémů a svá řešení obhajovali a nesli za ně zodpovědnost. V průběhu projektu žáci pracovali také na tvorbě originálního loga, které projekt reprezentuje. Každá země vytvořila své logo a později bylo zvoleno jedno vítězné. Rozdílnost jednotlivých jazyků si žáci mohli mimo jiné uvědomit na základě aktivity "Glossary" - vícejazyčného slovníčku v psané i mluvené podobě.

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2010-076

Název projektu: Outside and Inside

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Palackého 50/52, 741 01 Nový Jičín

Projektové stránky: http://liis.kapsi.fi/comenius/

Anotace: Hlavním cílem projektu 'Outside and Inside' bylo připravit zajímavé, tematické a na aktivitě založené učební materiály, kde se učitelé i studenti stávají rovnocennými partnery, kteří se pokouší zkombinovat teorii s praxí a moderními informačními technologiemi vytvářením inovativních učebních metod a připravováním nových studijních materiálů pro virtuální hodiny ve škole, které budou moci využívat i na jiných školách. Projekt byl rozdělený na dvě části: "Outside" (vyučování mimo školu) a "Inside" (vyučování ve škole). Mimo školu: organizováním vyučovacích hodin a návštěvou výukových míst mimo školu (důležité kulturní, historické a přírodní dědictví zapojených zemí), školy sbíraly materiály a prováděly výzkum pro vyučování ve škole a propojovaly teorii s praxí. Ve škole: na základě shromážděných materiálů na exkurzích vytvořili studenti s učitelem pracovní listy a vizuální materiály pro vyučování ve škole v jedenácti evropských jazycích (rodných a anglickém) a využijí moderní audiovizuální technologie. Všechny pracovní listy spolu s podpůrnými materiály (fotky, videa, nahrávky) se shromáždily na CD-ROM a v knize pro učitele s názvem "Let´s Go" a ty budou později k dispozici jako pomocný materiál pro učitele v různých předmětech.

Gymnázium Valašské Klobouky

Číslo projektu: COM-MP-2010-096

Název projektu: The Spirit of European (Re)Invention - Tools, Gadgets, and Visions

Škola: Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky

Projektové stránky: http://www.thespiritofeurope.jaw.pl/

Anotace: Projekt "Duch evropských vynálezů - nářadí, udělátka a vize" byl vytvořen z třech následujících hlavních důvodů:
- ukázat, jak Evropa od středověku sdílela společný okruh nápadů, vizí a touhu po inovaci
- názorně ukázat a specifikovat evropský vývoj a identitu napříč národy, regiony a časem, skrz čtyři specifické body v historii a budoucnosti v letech 1200, 1500, 1800 a 2100
- zajistit multidisciplinární přístup k výuce a učení se se specifickým zaměřením na technologii a vědu a povzbudit didaktické a pedagogické diskuze a výměny mezi studenty a učiteli.
Celková struktura projektu byla zaměřena na 4 období, roky 1200, 1500, 1800 a 2100. Zjišťovali jsme, v kterých letech, který region přispěl k rozvoji Evropy, nebo jak by mohl v budoucnu přispět. Zhodnotili jsme utváření Evropy z nejrůznějších možných pohledů. Ve jménu názvu projektu jsme nabídli různorodý přístup každé partnerské školy podle jejich možností. Analyzovali jsme ekonomický, technologický, vědecký a kulturní přínos každého regionu k rozvoji Evropy během výše zmíněných let. Do projektu byly zahrnuty všechny školní předměty  (od fyziky po VV, od chemie po HV).

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23

Číslo projektu: COM-BP-2010-008

Název projektu: Getting to Know the South Moravia Region and the Department of Gers

Škola: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23, Pionýrská 23, 662 05 Brno

Projektové stránky: http://south-moravia.webnode.cz/

Anotace: V partnerství vznikly dva moderní a aktuální regionální turistické průvodce - jeden z Jihomoravského kraje v České republice a druhý z oblasti Gers ve Francii. Cílem práce na projektu bylo motivovat a povzbuzovat partnery k návštěvě regionů, vidět a zažít v reálu výměnné pobyty a prezentovat výsledky v elektronické podobě. Partneři sestavili turistického průvodce krok za krokem podle harmonogramu témat. Na konci každého tematického období si vyměnili shromážděné informace ve formě prezentací, článků, map, fotodokumentace atd. Tato dokumentace sloužila jako základ konečného produktu - turistických průvodců. Učitelé a studenti komunikovali prostřednictvím platformy e-Twinning a e-mailů, používali chaty, fóra, složky pro sdílené dokumenty, obrázky, videa, zprávy a kalendář pro plánování akcí. Výměny studentů byly navrženy v průběhu projektu po dobu dvou let takovým způsobem, že každá z výměn následovala konec konkrétního tematického období. To umožnilo žákům shlédnout výsledky ve formě prezentací, umožnilo jim diskutovat, posoudit a porovnat výsledky svých výzkumů.

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2009-067

Název projektu: Virtual EDEN

Škola: Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace, Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou

Projektové stránky: http://virtualeden.wikispaces.com/

Anotace: "Virtual Eden" byl interdisciplinární (CLIL) projekt, který se zaměřil na oblasti vzdělávání, školních učebních osnov a každodenního života. Projekt byl realizován školami z Polska, České republiky, Maďarska a Rumunska v letech 2009 - 2011. Během získávání poznatků o životním prostředí tento projekt posiloval vědecký přístup žáků k environmentální problematice. Základem pro různé projektové aktivity byla biologie, chemie, fyzika a matematika. Výtvarná výchova, fotografie, informační a komunikační technologie pak pomohly představit vědecké aktivity z projektu v „přátelské atmosféře". Projekt učil především úctě k přírodnímu prostředí. Děti využívaly blízkou zahradu nebo park pro sběr vzorků půdy, vody a vzduchu, které následně analyzovaly. Rovněž se zabývaly pozorováním počasí, místní flóry a fauny. Výsledky práce byly publikovány a navzájem porovnávány na internetu s využitím společného blogu, wiki stránky a dalších online nástrojů. Projekt pomáhal rozvíjet u žáků vědecké kompetence, posílit multikulturní povědomí a připravit je na budoucnost jako dospělé členy evropské komunity. Spolu s rozvojem jazykových a ICT dovedností pak spolupráce na evropské úrovni vedla ke schopnosti plánovat a pracovat v týmu a k posílení zodpovědnosti. Projekt poskytl dětem a pedagogům možnost navštívit zahraniční vrstevníky a kolegy v jejich domovech a školách. Tato jedinečná příležitost obohatila všechny nejen o znalosti týkající se partnerských zemí, ale umožnila i jejich profesní a osobnostní rozvoj a navázání dlouhodobých kontaktů.

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Číslo projektu: COM-MP-2009-169

Název projektu: Wege für die Donau - Granzen im Fluss. Der Donaustrom als Träger einer paneuropäischen Kultur und Zivilisation jenseits staatlicher und ethnischer Grenzen in der römischen Kaiserzeit

Škola: Gymnázium, Brno, Elgartova 3, Elgartova 3, 614 00 Brno

Projektové stránky: http://www.danuvius.net/

Anotace: Projekt Cesty přes Dunaj, který začal v Evropském roce kreativity a inovace, chtěl ukázat, jaké společné kořeny a společná témata mají sousední státy: Rakousko, Česká republika, Slovenská republika a Německo.
Dunaj jako řeka protékající třemi z těchto zemí byl v minulosti nejen nepřekonatelnou bariérou, ale také faktorem spojujícím tyto země do společného kulturního a civilizačního prostoru. Zejména se to týká období římského impéria. Právě Římané používali Dunaj nejen jako dopravní cesty, ale zřizovali také na březích řeky obchodní stanice, osídlení a vojenské tábory. Obchodní cesty vedly pak od Dunaje až k Baltskému moři. I když zde sídlily různé kmeny a národy, mohla přesto vzniknout společná oblast pro efektivní obchodování, pohyb osob a předávání idejí. Teprve vývoj ve 20. století vedl k pozdějšímu rozdělení zemí.
Partnerství mělo na jedné straně ukázat, jak se dá překonat tato " trhlina " v Evropě. Na druhé straně se podařilo posílit vztah jednotlivých zemí k minulosti a uvědomit si vlastní postoje k dějinám. Partneři objevili úzkou spojitost v dějinách a zjišťovali společné kořeny v etnické, ekonomické a kulturní oblasti.

Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace

Číslo projektu: COM-MP-2009-060

Název projektu: Gegen Gewalt - gemeinsam statt einsam

Škola: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace, Žižkov 300, 783 45 Senice na Hané

Projektové stránky: http://gegengewalt.webnode.cz/

Anotace: Projekt „Proti násilí aneb Jeden za všechny a všichni za jednoho" byl zaměřen na prevenci agresivního chování dětí. V posledních letech trápí naši společnost nárůst agresivního chování už u malých dětí. Žáci základní školy se nachází ve velmi důležité etapě svého života. Děti v tomto věku jsou velmi křehké a snadno ovlivnitelné vnějšími podněty. K základním potřebám dětí sice patří chuť být plnohodnotným člověkem, společností akceptovaným a náležejícím k určité skupině, ale nízké sebevědomí, nezralá osobnost, nedostatek pozornosti a strach z mezilidských vztahů je mohou vést k negativistickým náladám a agresivnímu chování. Poznání sama sebe i svého okolí, schopnost pojmenovat své i cizí pocity vedou k růstu vzájemné důvěry a pozornosti, což v konečné fázi nabízí dětem pocit jistoty, sebevědomí, stejně jako schopnost obrany proti agresivnímu chování. Žáky jsme vedli k rozlišení vlastní i cizí hranice agresivního chování. Získali schopnost vyjádřit svoje potřeby a požadavky. Našeho projektu se účastnili žáci a učitelé z pěti různých zemí. Během naší společné práce jsme se snažili nalézt základy vzniku agresivního chování a pak jsme pracovali na řešení takových situací. Cílem práce byla prevence vzniku takového agresivního chování. Přátelství s partnerskými školami bylo podporováno společnými pracemi, jejich srovnáváním, pozorováním a analyzováním. Žáci se společně učili, jak lze řešit vzniklé konflikty, jak lze předejít takovému nevhodnému chování na základě praktických zkušeností ostatních partnerů. Práce na tomto projektu znamenala aktivní účast téměř celé školy, a to nejen žáků, ale i vyučujících.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s.r.o.

Číslo projektu: COM-MP-2009-180

Název projektu: Pride and prejudice - overcoming stereotypes

Škola: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s.r.o., Michelská 12, 140 00 Praha 4

Projektové stránky: www.prideandprejudices.com

Anotace: „Pride and Prejudices-Overcoming Stereotypes" je multilaterální projekt interkulturního vzdělávání s hlavním cílem prolomit stereotypní myšlení, zbavit se předsudků a posílit národní hrdost a profesionální zúčastněných škol z Bulharska, Belgie, České republiky, Polska, Rumunska, Turecka, Slovinska a Švédska. Projekt zahrnoval aktivity pro studenty i učitele (tvorba webových stránek, dokumentární filmy, volitelný předmět plánu, soutěže, různé dílny, brožury, ruční pohlednice, kvízy, dotazníky, plakáty, slavnosti, výstavy), které vedly k lepšímu porozumění výše uvedených cílů a vyhodnocení, že většina stereotypů, předsudků a diskriminace byly překonány. Tento projekt také rozvinul socializační, komunikativní, informační složky a komunikační technologie a znalost cizích jazyků. Znamenal obohacení kulturního rozměru a posílil spolupráci mezi mladými lidmi v Evropě.
Všichni partneři se aktivně zapojili a přispívali nápady během celého projektu. Mobility poskytly příležitost pro studenty a lektory diskutovat, vyměňovat a poskytovat materiály, které vedly k lepšímu pochopení evropské kultury a školství.
Šíření informací o mezinárodním partnerství nám umožnilo navázat nové kontakty a zapojit další instituce, které také podporovaly projekt v místních komunitách a na celostátní úrovni.
Získali jsme dobré hodnocení projektu od studentů či učitelů. Každá škola se byla schopná učit od ostatních škol, vyměňovat si zkušenosti a vyzkoušet si nové cesty při řešení "problémových oblastí". Všechny zúčastněné školy se shodly, že tento projekt otevírá cesty pro další spolupráci a ukázal možnosti pro další školní projekty v budoucnu.

Gymnázium Chotěboř

Číslo projektu: COM-BP-2009-003

Název projektu: Achtung und Toleranz

Škola: Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř

Projektové stránky: www.gch.cz/achtung.htm

Anotace: Projekt Achtung und Toleranz zpracovával otázky: Co znamená tolerance? Představa české a německé mládeže? Žáci zkusili sestavit vlastní definici tolerance - s pomocí znalostí ze školy, tematických cvičení, vlastních zkušeností a na základě diskuzí. Žáci vedli krátké rozhovory v německém nebo anglickém jazyce, fotografovali a o jednotlivých dnech vedli malý deník s programem a vlastními poznámkami. Organizace projektu byla založena na práci ve smíšených skupinách, což mělo podpořit schopnost týmové práce a komunikace v cizím jazyce.
Při setkání v České republice připravili žáci dotazník - na základě průběžné přípravné fáze k tématu. Na setkání přijeli němečtí a čeští žáci s vlastní představou ideálního tolerantního člověka a tyto dvě představy se porovnávali a prodiskutovávali. Žáci vedli krátké rozhovory s kolemjdoucími a žáky ve škole, vyplňovali dotazník a potom diskutovali o svých zjištěních, o stejnostech a odlišnostech ve své vlasti a dotazník vyhodnocovali.
Při druhém setkání ve Spolkové republice Německo se pracovalo na tematicky laděném kalendáři. Žáci vybírali ty "správné" fotky - s vysvětlením těchto snímků, které jsou poté také v kalendáři. Ještě jednou byla také uskutečněna anketa a vyhodnoceny dotazníky. Dále následovali evaluace pobytu v Chotěboři, další cvičení a hry, projektové tričko a logo.
Čeští žáci připravili pro německé žáky malý slovníček, který obsahoval nejdůležitější formulace (fráze) v českém jazyce a s fonetickým přepisem. Slovníček obsahoval i několik jazykolamů z českého jazyka. Němečtí žáci připravili malý přehled jazykolamů z německého jazyka pro své české partnery. Obě skupiny žáků se měly snažit o co nejlepší výslovnost - což přispívalo též k toleranci - a všechny jazykolamy obsahově porovnali v obou jazycích.
Pro okolí školy (žáky, rodiče a veřejnost) byly zveřejněny výsledky ankety, informace o průběhu celého projektu. Byla také zorganizována výstava fotek s doprovodným komentářem žáků na obou školách. Projekt byl také představen v místním tisku. Na výstavu byli pozváni všichni spolupracovníci na projektu, žáci místní školy a sousedních škol.
Hlavním cílem bylo, aby si každý účastník byl vědom, že každá osoba je jedinečná, každý má svůj vlastní filtr vnímání, vlastní pravdu, že se komunikace neskládá jen z obyčejné informace, nýbrž i z nonverbální komunikace, vlastních postojů a pocitů.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 2

Číslo projektu: COM-MP-2009-028

Název projektu: Environment and Sustainability - The Pupil as Consumer

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2

Projektové stránky: http://www.envi-sust.eu/

Anotace: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 je zapojena v programech EU již několik let. V současné době probíhá již druhý, tentokrát dvouletý projekt Comenius - spolupráce 6 škol na téma ekologie. V březnu 2010 se konala společná ekologická konference žáků a učitelů v Nantes ve Francii. V projektu s námi spolupracují školy z Dánska, Francie, Německa, Estonska a Turecka. Na podzim 2009 žáci 7. a 8. tříd zpracovávali v angličtině téma šetření energií, problémy odpadů, ekologie a škola. Výstupy - plakáty, brožury, filmy si jednotlivé školy navzájem vyměnily. Cílem březnové konference v Nantes, kde se sešlo 20 učitelů a 50 žáků ze všech zúčastněných škol, bylo nejen zhodnocení podzimních úkolů, ale všichni společně pracovali v nejrůznějších workshopech s cílem zlepšit povědomí o ekologickém chování nejen u mladé generace. Navštívili jsme rovněž ekofarmu a byli na exkurzi solárních panelů. Děti bydlely v rodinách francouzských žáků, které jim připravily skvělé pohoštění i program po celý týden. Děti samy plánovaly festival všech škol, který se bude konat v září v Kodani a bude vyvrcholením celého projektu. Na festival v září 2010 pojedou žáci budoucích 8. tříd, čeká je bohatý program, při kterém využijí své znalosti z angličtiny, němčiny i francouzštiny. Vždyť budou komunikovat a spolupracovat s dalšími 200 účastníků ze 6 zemí EU! Dánské rodiny ze školy v Broendby ubytují všechny žáky i učitele, což si jistě zaslouží obdiv a uznání. Partnerství mezi školami různých zemí, vzájemná spolupráce a komunikace, výměnné pobyty žáků patří k našim hlavním aktivitám. Rozvíjíme tím nejen jazykové dovednosti, ale i komunikativní, sociální a občanské kompetence. A to je i cílem v našem školním vzdělávacím programu Evropská škola.

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Číslo projektu: COM-MP-2008-014

Název projektu: Za železnou oponou (Behind the iron curtain)

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, 616 00 Brno

Projektové stránky: www.btic.eu

Anotace: Za železnou oponou (Behin the iron curtain)
Tento projekt francouzské, italské, bulharské, rakouské a české (koordinující) střední školy chce pátráním ve vzpomínkách pamětníků zjistit, jaká byla podoba jejich 60. let - Evropy „západní", demokratické, a „východní", ovládané otroky totalitních ideologií. Jak tyto dvě Evropy zůstávají v živé paměti pěšáků tehdejší každodennosti? Mají jejich paměti průsečíky, nebo jsou toliko mimoběžné? Odpovědi jsou velmi zajímavé a lze se s nimi seznámit na webu projektu.

www.btic.eu umožňuje nahlédnout nejen do výsledků projektu, ale také do tvůrčí dílny řešitelů. Zájemce tu najde prakticky vše - od přihlášky přes bohatou fotodokumentaci až k ohlasům projektu v tisku. Za důležité považujeme, že při setkáváních v projektových zemích studenti samostatně, tedy bez učitelského dohledu, pracují v mezinárodních týmech na tvorbě výsledků své práce. I o tom je mj. několik dokumentárních filmů, které studenti o projektu pořídili (a jsou zde rovněž ku stažení).

Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec

Číslo projektu: COM-BP-2008-022

Název projektu: Water around us - then and now

Škola: Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3

Projektové stránky: http://wateraroundus.wetpaint.com/

Anotace: Projekt Comenius s názvem Voda okolo nás - tehdy a nyní (Water around us - then and now) je realizován českými a holandskými studenty ve věku 13 - 15 let a jejich učiteli. Studenti zkoumají vše, co souvisí s vodou v jejich i v partnerské zemi, navštěvují zajímavá místa, pracují na různých experimentech a vytvářejí časopisy, www stránku a prezentace. Internetová stránka wateraroundus.wetpaint.com byla z velké části vytvořena samotnými studenty. Přestože nejsou v tomto oboru žádnými profesionály a ani angličtinu neovládají dokonale, tato stránka může dobře posloužit jako inspirace ostatním školám, které připravují podobné projekty nebo které se chtějí dozvědět něco o vodě. Stránka obsahuje i množství tzv. vložených souborů - videí, prezentací, mp3 souborů, online kvízů či časopisů.

Základní škola, Liberec

Číslo projektu: COM-BP-2008-029

Název projektu: Make friends and never get lost in the world

Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6

Projektové stránky: www.greece.liberec-city.cz

Anotace: Jedná se o projekt bilaterální spolupráce ZŠ Liberec, Broumovská 847/7 a školy v řeckém městě Alexandroupoli. V prvním roce proběhl výměnný pobyt 21 dětí, nejprve v Alexandroupoli a potom v Liberci. Děti získaly nové kamarády a seznámily se s životem v řeckých a českých rodinách, kde si vylepšily své jazykové znalosti, protože komunikačním jazykem byla angličtina. Ve škole se účastnily některých vyučovacích hodin a měly tak možnost porovnat způsob výuky ve své a v jiné zemi. Spolupráce škol je zaměřena na svátky a lidové tradice v obou zemích. České děti se seznámily s masopustními svátky a zúčastnily se druhého největšího masopustního karnevalu v Řecku ve městě Xanthi. Řecké děti pletly pomlázky, barvily kraslice a poznaly atmosféru českých Velikonoc. Projekt je dále zaměřen na literaturu obou zemí a divadlo. V rámci školního představení pro rodiče a veřejnost české děti zdramatizovaly pohádku Zvířátka a Petrovští a báseň K.J.Erbena Polednice. Řekové předvedli lidové stínové divadlo Karagiozi a klasické řecké tance. V neposlední řadě děti navštívily zajímavé pamětihodnosti v obou zemích a v rámci enviromentální výchovy i několik národních parků a chráněných krajinných oblastí ( NP Dadia Forest, Evros Delta, Český Ráj,..) Každý z žáků napsal krátký příspěvek, který najdete na webových stránkách spolu s profily jednotlivých účastníků.
V letošním roce jsme se zaměřili na diseminaci - ve škole proběhly dva projektové dny a chystáme výstavu v budově Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Další informace v záložkách