English page

Erasmus - Stipendia

Výpočet délky pobytu

Pokud studijní pobyt/pracovní stáž trvají v délce celých měsíců, výpočet délky pobytu je jasný. Pokud ovšem trvání pobytu není dodrženo v délce celých měsíců, je stipendium na poslední (necelý) měsíc přidělováno dle počtu dnů posledního měsíce potvrzeného studia/stáže zahraniční institucí:

  • 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora
  • 8 až 20 dnů: ½ finanční podpory na měsíc
  • 21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc

Příklad pro ilustraci výpočtu délky pobytu:

Student je v zahraničí od 1.3.2014 do 21.7.2014. Výpočet doby pobytu je následující:

Od 1.3. do 1.4. = 1 měsíc

Od 1.4. do 1.5.= 2 měsíce

Od 1.5. do 1.6.= 3 měsíce

Od 1.6. do 1.7. = 4 měsíce

Od 2.7. do 21.7. = 20 dní = ½ finanční podpory na měsíc.

Student tedy obdrží stipendium na 4,5 měsíce.

Změna délky pobytu

  • Student je povinen dodržet délku pobytu uvedenou ve finanční dohodě !

Prodloužení doby pobytu je možné jen po dohodě s vysílající, přijímající institucí/organizací a studentem! Studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu/stáže, záleží totiž na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium. Změna celkové částky stipendia musí být uvedena v dodatku k finanční dohodě, který podepíše student před uplynutím původní doby pobytu.

Zkrácení doby pobytu je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k finanční dohodě a poměrným zkrácením stipendia. Dodatek k finanční dohodě musí student podepsat před uplynutím původní doby pobytu, pokud tak neučiní, musí vrátit poměrnou část stipendia. Pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce, musí vrátit stipendium celé! Toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu „vyšší moci“.

Platba stipendia

  • Částka přiděleného stipendia (v eurech) je studentovi sdělena písemně ve finanční dohodě, která je uzavřena před zahájením studijního pobytu/pracovní stáže v zahraničí. 
  • Vysílající instituce by měla první splátku stipendia studentovi vyplatit před odjezdem do zahraničí.
  • Výši a počet splátek stipendia stanoví vysílající instituce a uvede ve finanční dohodě se studentem.

Další informace v záložkách