English page

Studijní návštěvy - Informace schváleným účastníkům

Informace k účasti na studijní návštěvě

Personal Identification Number - PIN / Osobní identifikační čislo:
Jedná se o číslo, které jste obdrželi po zadání žádosti on-line do systému OLIVE a na žádosti je uvedené na 1.straně jako "Code":
2013-SV-01-CZ-LLP- tato část je u všech stejná, následuje 5místné číslo
Toto číslo uvádějte tam, kde je požadováno (potvrzení účasti na studijní návštěvě organizátorovi, případně v korespondenci na Cedefop).

V případě, že jste údaje ztratili, obraťte se přímo na Cedefop: studyvisits@cedefop.europa.eu

Potvrzení účasti:

 • Každý účastník zasílá potvrzení o účasti na studijní návštěvě organizátorovi a Národní agentuře. Potvrzení účasti organizátorovi a NA se zasílá nejméně 2 měsíce před začátkem studijní návštěvy nebo dříve. Formuláře jsou uložené v sekci Dokumenty a formuláře.
  Potvrzení stačí odeslat elektronicky.

Bankovní údaje:
Každý účastník zašle nejméně 2 měsíce předem on-line formulář Bankovní údaje. Bez těchto údajů nelze vystavit smlouvu. Informace potřebné k vyplnění budou v předstihu zaslány. NA doporučuje uvádět soukromý účet vzhledem ke zkušenostem z minulých let. Po dohodě se zaměstnavatelem je možné použít i účet zaměstnavatele, resp. účet školy. Pro zadání registračního čísla do systému BADU použijte trojmístné číslo 2013-SV-01-CZ-LLP-xxx, které Vám zaslala NA v potvrzujícím dopise o přijetí Vaší žádosti.

Smlouva:
Smlouvu obdrží každý účastník nejdříve elektronicky. Poté je potřebné smlouvu vytisknout, 2 VYHOTOVENÍ podepsat a odeslat na NA. Po podpisu smlouvy NA bude účastníkovi převedena záloha 80% ze stanoveného grantu.
 

Vyúčtování grantu:

Skutečné náklady budou převedeny na eura podle měsíčního směnného kurzu Evropské komise.

 

 • Rozhodující je datum podpisu grantové smlouvy ze strany DZS (např. GS podepsána 20. 8. 2013, bude používán směnný kurz vyhlášený EK pro srpen 2013)

 

 • Směnné kurzy jsou zveřejňovány na internetových stránkách Evropské komise (odkaz v GS nebo zde)

 • Částky při přepočtu se uvádí na 2 destinná místa a NEZAOKROUHLUJÍ SE (např. 237,689 = 237,68).

 • K finanční zprávě musí být přiložena kopie certifikátu o účasti na studijní návštěvě s podpisem a razítkem organizátora, který vystaví organizátor studijní návštěvy. Data na certifikátu by měla souhlasit s daty uvedenými v katalogu.

 • V případě použití taxi se doloží kopie dokladu o zaplacení a zdůvodnění použití taxi.

Doprava:
Na dopravu není stanoven limit, např. na cenu letenky. Náklady na cestovné do místa konání akce budou propláceny do max. výše 220 EUR. Upozornění v případě předfinancování - za platby provedené před uzavřením smlouvy nenese NA odpovědnost.

Účastník má za povinnost zajistit nejlevnější způsob dopravy, využívá se typ letenky APPEX (zahrnuje jeden víkend, většinou se odlétá v sobotu a návrat závisí od délky studijní návštěvy, ceny letenky a pod., ).
V některých případech bude studijní návštěva začínat už v neděli na večer neformálním setkáním účastníků. Tuto informaci sdělí účastníkům organizátor.
Dopravu si zajišťuje každý účastník sám. Organizátor má povinnost informovat účastníky o způsobu dopravy do místa konání, resp. poskytnout další doplňující informace.
Leteckou dopravu lze využít pouze při vzdálenostech nad 400 km.
Náklady na MHD
v místě konání studijní návštěvy jsou zahrnuty v pobytových nákladech (nespadají do nákladů na dopravu).
Každý účastník si uschová doklad o zaplacení taxi.
Taxi
lze použít ve výjimečných případech:

  • z letiště do centra není zajištěna pravidelná MHD
  • odlet před 7. hod., přílet po 22.hod.
  • do místa konaní není zajištěna doprava organizátorem nebo pravidelné vlakové/autobusové spojení
  • jiné okolnosti (např.stávka apod.)

Ubytování:
Ubytování zajišťuje účastník ve spolupráci s organizátorem.

Cestovní pojištění:
Příjemce grantu je povinen uzavřít cestovní pojištění vztahující se na jeho osobu v době účasti na studijní návštěvě v zahraničí.

Výdaje, které hradí příjemce z pobytových nákladů:

  • kurzovní rozdíly a veškeré bankovní poplatky
  • poplatky za zavazadla
  • poplatky za telefon, fax, telefonní karty, náklady na poštovné
  • vstupné do muzeí, galerií, divadel, nákup dárků a pod.

Za účelem vykonání auditu je příjemce grantu povinen uschovat originály dokladů po dobu 5 let ode dne doručení Finanční zprávy a Závěrečné zprávy NA.

Výpočet pro výši grantu

Výše grantu se stanovuje na základě finančních pravidel stanovených Evropskou komisí

Grant se skládá ze dvou částí:

 • cestovní náklady
 • pobytové náklady (viz tabulka níže "Subsistance Costs")

Po podepsání smlouvy oběma stranami (příjemce a NA) je příjemci grantu převedena záloha ve výši 80% z celkového grantu

Po předložení vyúčtování je příjemci převeden doplatek buď v plné výši 20% nebo podle skutečného čerpání, tj. do výše skutečných cestovních nákladů

Max.částka na cestovní náklady činí 220 eur:

 • v případě, že náklady na dopravu do místa konání akce jsou vyšší, příjemce pokrývá rozdíl z částky určené na pobytové náklady nebo z jiných finančních zdrojů
 • v případě, že náklady na dopravu do místa konání akce jsou nižší, bude příjemci doplacena po kontrole vyúčtování adekvátní část tj. plná výše částky určené na pobytové náklady + cestovní náklady

Výpočet částky na pobytové náklady vychází z tabulky, ve které jsou stanoveny denní sazby pro jednotlivé země

 • příjemce má nárok na 90% ze stanovených sazeb
 • do pobytových nákladů se započítává délka trvání akce (podle dat uvedených v katalogu); většina studijních návštěv je v trvání 5 dní, ostatní 4 nebo 3 dny
 • k tomu se připočítá jeden den na cestu, tj. 12 hodin na cestu do místa konání akce a 12 hodin na cestu zpátky
 • počet těchto dní se násobí sazbou na jeden den (90%) a částka se zaokrouhluje nahoru

Pobytové náklady + 220 eur na dopravu činí max. výši grantu.

 Tabulka pobytových nákladů na rok 2013

Subsistance Costs 2013

 

1 day

90%

1 day

90%

BE

170

153

NL

180

162

BG

110

99

AT

180

162

CZ

0

0

PL

130

117

DK

230

207

PT

150

135

DE

160

144

RO

120

108

EE

130

117

SI

160

144

EL

160

144

SK

140

126

ES

170

153

FI

210

189

FR

200

180

SE

210

189

IE

190

171

UK

230

207

IT

190

171

IS

180

162

CY

150

135

LI

260

234

LV

130

117

NO

260

234

LT

130

117

TR

140

126

LU

170

153

CH

260

234

HU

140

126

HR

160

144

MT

140

126

    

Další informace v záložkách