English page

Erasmus - Školení

Typy výjezdů a školení

Výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) do zahraničního podniku nebo na vysokoškolskou instituci.

Účelem školení je získání nových vědomostí a dovedností, výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných forem školení.

 

Podmínky pro vysílané zaměstnance

 • Pracovník musí být zaměstnancem vysokoškolské instituce (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy) která je držitelem Erasmus University Charter.
 • Nelze vyslat pracovníka, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
 • Pracovník může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Náležitosti pobytu na školení

 • Školení se musí uskutečnit v zahraničním podniku nebo na zahraniční vysokoškolské instituci, která je držitelem Erasmus University Charter.
 • Výjezd na školení, které se koná na vysokoškolské instituci, se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter.

Minimální délka pobytu na školení je 5 pracovních dnů, maximální 42 dnů.

Pracovník, který vyjíždí na školení, musí vypracovat pracovní program školení, ve kterém uvede celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky. S pracovním plánem školení musí vyjádřit souhlas jak vysílající vysokoškolská instituce, tak přijímající instituce nebo podnik.

Finanční náležitosti pobytu na školení

Pracovník obdrží finanční prostředky 

 • buď ve formě finanční podpory/stipendia 
  nebo 
 • na základě zákona o cestovních náhradách.

Na POBYTOVÉ NÁKLADY lze přiznat 

Finanční podpora na CESTOVNÍ NÁKLADY se stanovuje na základě reálných nákladů v souladu s vnitřími předpisy vysílající školy.

Dokumenty

 1. Bilaterální smlouva, pouze pokud se jedná o mobilitu mezi vysokoškolskými institucemi, jinak není nutná.
 2. Program školení (Training Programme) obsahující záměr a účel cesty, program školení, očekávané výsledky odsouhlasený vysílající i přijímající institucí. 
 3. Finanční dohoda, je-li finanční podpora přidělená na základě stipendia nebo cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty přiděluje-li se finanční podpora podle zákona o cestovních náhradách.
 4. Potvrzení o délce pobytu od zahraniční instituce.
 5. Závěrečná zpráva

Formuláře dokumentů, které předepisuje Evropská komise nebo Národní agentura naleznete v sekci Erasmus - Pro koordinátory, dokumenty mobilit

Další informace v záložkách