English page

Erasmus - Studijní pobyt

Podmínky pro vysílané studenty

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student musí být zapsán minimálně ve druhém roce vysokoškolského studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Podmínky studijního pobytu

 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce (nebo jeden celý akademický trimestr) a maximálně 12 měsíců.
 • Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit.
 • Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích, či za fotokopie. 
 • Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou).
 • Po ukončení studia na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek.
 • Splní-li student předepsané povinnosti, pak mu musí být studijní pobyt Erasmus domácí institucí plně uznán.

Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:

 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců
 • tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006

Finanční zajištění studijního pobytu

 • Student obdrží stipendium od vysílající instituce.
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí.
 • Výše stipendií do jednotlivých zemí v akademickém roce 2013/2014.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.
 • Student se může zúčastnit studijního pobytu i jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium. Do zahraničí může student vycestovat rovnou jako zero-grant student, ovšem nejčastěji se tohoto statusu využívá k prodloužení pobytu studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky na financování jejich pobytu. Status zero-grant studenta musí být odsouhlasen vysílající institucí a studentem a uveden ve finanční dohodě.

Dokumenty

 1. Bilaterální smlouva mezi institucemi.
 2. Studijní smlouva (Learning Agreement) uzavřená mezi studentem, vysílající institucí a přijímající zahraniční institucí.
 3. Finanční dohoda uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty.
 4. Erasmus Charta Studenta obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus.
 5. Potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci (Confirmation of study period).
 6. Potvrzení o vykonaných zkouškách na zahraniční instituci.
 7. Závěrečná zpráva studenta

Formuláře dokumentů, které předepisuje Evropská komise nebo Národní agentura naleznete v sekci Erasmus - Pro koordinátory, dokumenty mobilit

Často kladené dotazy (FAQ)

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně studijních pobytů Erasmus naleznete v sekci FAQ (Frequently Asked Questions).

Další informace v záložkách