English page

Erasmus - Pro konsorcia

2013/14 - Formuláře závěrečné zprávy

Závěrečná_zpráva_FINAL

Přehled_přijíždějících_studentů_a_pedagogů 

FR_číselník

Finanční část reportují všechny projekty prostřednitvím databáze Mobility Tool

Popis činnosti

Zajišťování pracovních stáží pro studenty vysokých škol může probíhat prostřednictvím tzv. zprostředkovatelské organizace.

Na rozdíl od stáží zajišťovaných přímo vysokoškolskými institucemi je třeba, aby zprostředkovatelská organizace podala žádost o financování stáží ve formě projektu.

  • Zprostředkovatelskou organizací může být jakákoliv organizace mající právní subjektivitu.
  • Zprostředkovatelská organizace společně s vysokoškolskou institucí (jednou nebo i více vysokoškolskými institucemi), pro niž stáže zajišťuje, vytvoří tzv. konsorcium.
  • Vysokoškolská instituce, která vysílá své studenty na pracovní stáže (i prostřednictvím zprostředkovatelské organizace) musí mít rozšířený Erasmus University Charter.
  • Vysokoškolská instituce může žádost o pracovní stáže Erasmus podat sama i prostřednictvím zprostředkovatele. Vždy se ale musí jednat o odlišné pobyty (nejlépe jiné studijní obory). Povinností vysokoškolské instituce je zabránit dvojímu financování.

Žádost o projekt pracovních stáží

  • Projekt pracovních stáží se předkládá na formuláři přihlášky (k dispozici je pouze v anglickém jazyce). Výzvu pro podávání žádostí naleznete zde.
  • Formulář přihlášky + příloha I (tabulka mobilit)
  • Termín předložení žádosti pro období od akademického roku 2013/2014 je stanoven na 8.3.2013.
  • Originál a dvě kopie žádosti (včetně přílohy I) je nutné zaslat Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP) poštou. Dále je nutné zaslat návrh projektu také elektronicky (emailem) na adresu: olga.heclova@naep.cz

2012/13 - dokumenty mobilit

Vzor GRANTOVÉ SMLOUVY mezi DZS-NAEP a konsorciem

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY grantové smlouvy

Přílohy smlouvy mezi DZS-NAEP a institucí:

Příloha I Žádost konsorcia o financování pracovních stáží studentů
Příloha II Vzor závěrečného vyúčtování a zprávy (Final Report) (bude upřesněno)
Příloha III Závazky vysokoškolských institucí zapojených do konsorcia týkající se mobilit

Příloha IV.1 Minimální požadavky dohody o pracovním plánu stáže
Příloha IV.2 Minimální požadavky finanční dohody se studentem
Příloha IV.3 Minimální požadavky kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro pracovní stáže 
Příloha IV.4 Erasmus charta studenta
Příloha IV.5 Závěrečná zpráva studenta vyplněná na adrese: http://erasmus-databaze.naep.cz

Manuál k databázi pro koordinátory

Příloha V Příručka pro management mobilit programu Erasmus v roce 2012/2013
Příloha VI Informace o konsorciu ke zveřejnění

Další informace v záložkách