English page

Přípravné návštěvy

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT NA PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY BYLO ZASTAVENO.

Popis aktivity

Cílem přípravné návštěvy je umožnit budoucím partnerům projektu/aktivity pracovní setkání za účelem:

 • nalezení nového partnera pro projekt/aktivitu
 • definování cílů, zaměření a metodiky řešení projektu
 • specifikace rolí a úkolů jednotlivých partnerů 
 • vypracování plánu aktivit a rozpočtu
 • vypracování postupu pro hodnocení a šíření výsledků
 • zpracování žádosti o grant

Typy přípravných návštěv

Přípravná návštěva může mít formu:

 • účasti na kontaktním semináři
 • návštěvy budoucí partnerské instituce

  

Kontaktní seminář

Národní agentury zemí zapojených do Programu celoživotního učení pořádají v průběhu roku kontaktní semináře, jejichž cílem je umožnit institucím vyhledat vhodné partnery a téma pro projekt/aktivitu. Tyto semináře jsou určeny především těm institucím, které nemají předchozí zkušenosti s mezinárodními projekty/aktivitami. Kontaktní semináře jsou zaměřeny na různá témata, která jsou v průběhu semináře diskutována účastníky ve workshopech. Kontaktních seminářů se účastní i zástupci národních agentur, kteří účastníkům poskytují informace a rady pro vytvoření projektu/aktivity.

Každá země má na jednotlivých kontaktních seminářích vždy rezervován určitý počet míst pro své účastníky. Počet míst je stanoven na základě toho, kolik grantů může národní agentura udělit.

Aktuální nabídka kontaktních seminářů

  

Návštěva budoucí partnerské instituce

Návštěva budoucí partnerské instituce umožňuje lépe poznat zahraniční partnery ještě před podáním žádosti o grant na projekt/aktivitu. Návštěva může trvat od min. 1 až do 5 dnů a realizuje se v jedné z budoucích partnerských institucí za účasti dalších partnerů projektu/aktivity. Výsledkem návštěvy je vytvoření společné žádosti o grant, tj. definování cílů projektu/aktivity, určení úkolů a odpovědnosti jednotlivých institucí, vypracování podrobného pracovního plánu včetně rozpočtu, průběžného hodnocení projektu/aktivity a šíření výsledků projektu/aktivity.

  

Specifické informace týkající se přípravných návštěv v jednotlivých programech naleznete zde:

Grant

V případě návštěvy budoucí partnerské instituce jsou oprávněnými náklady cestovní náklady (tj. jízdné do místa konání návštěvy a zpět, popřípadě vstupní/výstupní víza) a pobytové náklady (tj. ubytování, stravování, cestovní pojištění a další výdaje jako např. místní doprava během pobytu). Cestovní náklady si stanovuje předkladatel sám na základě odhadu reálných nákladů na dopravu. Výše pobytových nákladů je limitována sazbami uvedenými v tabulce.  Je tedy možné žádat částku nižší než je maximální denní sazba pro pobyt v dané zemi V případě účasti na kontaktním semináři jsou oprávněnými náklady cestovní náklady (tj. jízdné do místa konání návštěvy a zpět, popřípadě vstupní/výstupní víza) a poplatek za kontaktní seminář.

Výběrové řízení

Proces přijímání žádostí o granty, hodnocení žádostí a jejich schvalování, přidělování finančních prostředků je řízen Domem zahraničních služeb/Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.

Pokud žádost splňuje kritéria způsobilosti a není vyloučena na základě kritérií pro vyloučení (viz LLP 2012 Příručka, Část I), je hodnocena na základě kvalitativních kritérií. Upřednostňovány budou instituce, které nemají žádné zkušenosti s mezinárodními projekty / aktivitami.

Kritéria způsobilosti

Vyjma obecných kritérií způsobilosti (LLP 2012 Příručka, Část I) musí být splněna tato další kritéria:

 • žádost byla podána v souladu s postupy pro podání dle LLP 2012 Příručky a termínem stanoveným Národní agenturou
 • žádost je podána na oficiálním formuláři platném pro Výzvu 2012
 • žádost je kompletně vyplněna (ve všech relevantních částech)
 • organizace žadatele i hostitelská organizace mají sídlo v zemi zapojené do LLP
 • žadatel je právním subjektem
 • žádost obsahuje požadovaný grant vyjádřený v EUR
 • cíl návštěvy je v jedné, max. ve dvou zemích
 • žádost je vyplněna v některém z oficiálních jazyků EU (česká NA přijímá žádosti vyplněné v ČJ, AJ a NJ)
 • akce se netýká již podaného projektu
 • v případě účasti na kontaktním semináři - kontaktní seminář je organizován jednou z národních agentur LLP
 • originál žádosti zaslaný do Národní agentury je podepsán osobou oprávněnou jednat za instituci žadatele (statutárním zástupcem) a orazítkován
 • organizace žadatele nepodala jinou žádost o grant vztahující se k projektu, který chce na přípravné návštěvě projednat
 • Národní agentura podpoří grantem účast pouze jedné osoby z instituce žadatele (vyjímkou je účastník se speciálními potřebami)

Kvalitativní kritéria

 • obsah a délka programu přípravné návštěvy (je nutno uvést/přiložit program návštěvy den po dni na veškeré dny, na které žádáte pobytové náklady)
 • relevantnost (zaměření instituce žadatele vs. připravovaný projekt; plánované aktivity; odborné zaměření účastníka návštěvy; výše požadovaného grantu)
 • národní priority programů Comenius, Grundtvig a Leonardo da Vinci (viz informace v programech)

Další informace v záložkách