English page

Leonardo da Vinci - Projekty partnerství

Projekty partnerství

Projekty partnerství Leonardo da Vinci vytváří rámec pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku, při které organizace činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy („OVP") spolupracují na tématech v oblasti svého zájmu. Projekty se zaměřují na aktivní účast osob zapojených do OVP, např. spolupráci mezi učiteli, školiteli nebo odbornými pracovníky.

Spolupráce zahrnuje nejen odborné školy nebo vzdělávací instituce, nýbrž také malé a střední podniky, sociální partnery a další aktéry působící v oblasti OVP. Organizace mohou spolupracovat nejen na místní, regionální nebo národní úrovni, nýbrž také na úrovni odvětví, jako jsou různé obory OVP nebo hospodářská odvětví.

Projekty partnerství doplňují existující akvity programu Leonardo da Vinci, zejména projekty mobility a multilaterální projekty/přenos inovací. Opakované výjezdy osob do zahraničí (tzv. mezinárodní mobility) v rámci Projektů partnerství slouží jako prostředek k realizaci koncepčních a metodických cílů OVP.

Projekty partnerství se zaměřují především na činnosti týkající se využívání společných evropských nástrojů pro OVP popsaných v helsinském komuniké, jako je například transparentnost odborného vzdělávání a přípravy, Evropský kvalifikační rámec (EQF), Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET), zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (EQAVET) nebo získávání dovedností a kvalifikace pro klíčová odvětví.

Cíle a plány – témata spolupráce

Projekty partnerství dodržují cíle programu LdV popsané v článku 15.1 v Rozhodnutí o programu, které odrážejí obecné politické cíle politiky v oblasti OVP na evropské úrovni. K tomu patří i cíle, které se váží ke Kodaňskému procesu a Helsinské deklaraci. Hlavní priority pro OVP zaznamenané v Helsinském komuniké v prosinci 2006 jsou vynikajícím základem pro Projekty partnerství:


1. zatraktivnění a zkvalitnění OVP
2. rozvoj a implementace společných nástrojů pro OVP
3. posilování vzájemného učení
4. zapojení všech aktérů

Projekty partnerství LdV se odlišují od podobných typů aktivit v programech Comenius a Grundtvig na základě témat, která musí jasně souviset s OVP. Druhým specifikem Projektů partnerství LdV je snaha otevřít se i vůči dalším aktérům OVP, nejen odborným školám, nýbr např. malým a středním podnikům, sociálním partnerům, představitelům institucí určujících vzdělávací politiku na místní, regionální a národní úrovni.


Následující příklady námětů, které je možné zahrnout do Projektů partnerství LdV, jsou založeny na Helsinském komuniké a odrážejí témata společné evropské politiky v oblasti OVP:


• rozvoj konzultací a poradenství v oblasti OVP
• otevřenost OVP flexibilním metodám a vytvoření lepších podmínek pro přechod do pracovního života
• posílení nebo vytvoření bližších vazeb mezi OVP a pracovním životem
• uznávání metod a kvalifikací neformálního a informálního učení
• reakce na potřeby trhu práce, zejména MSP, anticipace dovedností potřebných na trhu práce
• zvyšování kvalifikace učitelů a školitelů
• podpora implementace zajišťování kvality v oblasti OVP
• spolupráce v oblasti transparentnosti systémů OVP (tj. ECVET, EQF, Europass)
• podpora rozvoje národních kvalifikačních rámců ve vztahu k EQF
• spolupráce na zkoušení a aplikaci společných konceptů vyvinutých na evropské úrovni s cílem dosáhnout rozšíření na úrovni aktérů „v terénu"

Projekty partnerství produkují takové výsledky, které umožní pozdější šíření a další uplatnění výsledků spolupráce. Může se jednat o formu popisnou nebo hmotnou, o společnou zprávu, konferenci, CD, hmotný výrobek vytvořený studenty, vzdělávací modul nebo program v dané oblasti OVP.

Administrativní priority Projektů partnerství - Výzva 2013

1. Česká instituce (organizace) může předložit pouze 1 žádost o grant v rámci Projektu partnerství Leonardo da Vinci. Jestliže jedna instituce předloží více než jednu žádost o grant, bude vyzvána, aby vybrala pouze jednu a ostatní žádosti stáhla. Pokud tak žádající instituce neučiní v termínu stanoveném NA, budou všechny žádosti předložené touto institucí považovány za neuznatelné.  

V případě vysokých škol je každá fakulta považována za samostatnou instituci. U organizačních složek státu a institucí zřízených zákonem je každý organizační útvar považován za samostatnou instituci, pokud je vyjádřen souhlas nadřízeného orgánu.

2. Instituce (organizace) může žádat o nový projekt až po ukončení projektu schváleného v předchozích Výzvách (rok 2011, 2012). V případě, že žádost podá, bude tato žádost zamítnuta z formálních důvodů.

3. Maximálně 2 české instituce (organizace) jsou uznatelné v rámci jednoho Projektu partnerství (tj. 2 čeští partneři nebo 1 čeští partner a 1 český koordinátor). Objeví-li se v žádosti více CZ institucí (organizací), budou všechny tyto instituce (organizace) v tomto Projektu partnerství zamítnuty.

Typy Projektů partnerství v programu Leonardo da Vinci - Výzva 2013

Výběr typu partnerství je možný ze čtyř variant v závislosti na počtu min. mobilit uskutečněných v průběhu dvouletého projektu partnerství.

Typ partnerství   Počet min. mobilit za 2 roky Výše paušálního grantu v Euro na 2 roky pro českého partnera/koordinátora
 Malý počet mobilit

 4

 5 200

 Omezený počet mobilit

 8

 9 600

 Průměrný počet mobilit

 12

 13 200

 Vysoký počet mobilit

 24

 24 000

Každý koordinátor/partner si může vybrat jiný typ partnerství tj. může absolvovat různý počet mobilit v závislosti na roli v projektu.

Role aktérů v Projektu partnerství

Podmínka pro Projekty partnerství - jedná se o spolupráci min. 3 partnerů ze 3 různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení a alespoň jeden musí být ze země EU.

Délka trvání Projektu partnerství = 2 roky

V projektu partnerství rozlišujeme 3 skupiny aktérů, kteří se podílejí na vzájemné spolupráci během dvouletého trvání projektu.

1) Koordinátor

V rámci projektu je stanovena jedna organizace jako koordinátor, ostatní organizace vystupují jako partneři a případně přistoupí i tichý partner.

Role koordinátora:

 • vyplňuje projektovou žádost ve spolupráci s partnery
 • předkládá žádost do určeného termínu výzvou
 • zasílá kopie vyplněné žádosti každému z partnerů (včetně povinných příloh)
 • kontroluje práci partnerů a dodržování plnění projektu z hlediska obsahového a časového
 • shromažďuje podklady od partnerů nezbytné k předávání zpráv
 • zasílá ke kontrole Průběžnou a Závěrečnou zprávu (společně s případným produktem) na národní agenturu
 • po úspěšném schválení projektu a rozhodnutí o přidělení grantu uzavírá grantovou smlouvu se svou národní agenturou

2) Partner

 • podílí se na vyplňování projektové žádosti dle požadavků koordinátora
 • zasílá kopii žádosti obdržené od koordinátora (s originálním podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace) na svou příslušnou národní agenturu do určeného termínu výzvou
 • zasílá ke kontrole Průběžnou a Závěrečnou zprávu (společně s případným produktem) na národní agenturu
 • po úspěšném schválení projektu a rozhodnutí o přidělení grantu uzavírá grantovou smlovu se svou národní agenturou

3) Tichý partner / silent partner

 • ve výzvě roku 2008 označeni jako přidružení partneři - Associated partners
 • asociace, místní a regionální úřady, firmy (nepočítají se do počtu organizací v rámci partnerství)
 • mohou se účastnit aktivit projektu, ale veškeré náklady si hradí ze svých vlastních zdrojů
 • neuzavírají smlouvu s národní agenturou a nemají tak nárok na grant

Po úspěšném schválení projektu jsou koordinátor a partneři projektu povinni uveřejnit požadované informace a výstupy Projektu partnerství  v databázi EST - European Shared Treasure.

Činnost v Projektu partnerství

V rámci Projektu partnerství Leonardo da Vinci rozlišujeme 2 okruhy činností:

1) Místní činnosti - aktivity ve vlastní organizaci koordinátora nebo partnera (výukové činnosti, terénní práce, výzkum, spolupráce v konkrétních oblastech vzdělávání a přípravy ...)

2) Realizace mobilit - výjezdy do zahraničí za účelem návštěvy instituce projektového partnera (projektová setkání, studijní návštěvy ředitelů, výměny pracovníků, podílení se studentů a učňů na projektových činnostech...)

Definice mobility v rámci Partnerství = 1 výjezd 1 osoby na akci organizovanou zahraniční partnerskou organizací nebo na akci organizovanou jinými projekty v rámci Programu celoživotního učení nebo sítí.

Min. ani max. délka jedné mobility není omezena.

Počet min. ani max. výjezdů do zahraničí stejné osoby, zaměstnance dané organizace žadatele není omezen.

Finanční podmínky Projektů partnerství

 • každá organizace (partner nebo koordinátor) obdrží grant od své národní agentury
 • vlastní spolufinancování není požadováno
 • koordinátor/ partner si zvolí podle své role v projektu výši paušálního grantu
 • výše paušálního grantu je stanovena podle min. počtu mobilit
 • výdaje z paušálního grantu: náklady na místní činnosti a náklady na mobility (náklady na cestování, pojištění a pobyt)

Termíny Výzvy 2013

21.2.2013 - termín pro podání projektových žádostí na národní agentury (rozhoduje datum na poštovním razítku)

červen - srpen 2013 - informace o výsledcích výběru projektů

červenec - srpen 2013 - uzavírání grantových smluv s koordinátory a partnery

1.8.2013 - 31.7.2015 období realizace projektu

Český koordinátor zasílá k danému termínu kompletně vyplněný formulář žádosti E-FORM v pracovním jazyce projektu na adresu DZS, který akceptuje anglickou, německou a francouzskou verzi žádosti o grant (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad žádosti do českého jazyka.

Český koordinátor zasílá žádost vytištěnou ve 3 vyhotoveních (1 originální a 2 kopie) na adresu DZS a také elektronicky jako soubor PDF v příloze e-mailu na: leonardo.partnerstvi@naep.cz.

Každému z partnerů zasílá koordinátor kopie vyplněné (tedy online předložené) žádosti.

Část L přihlášky E-FORM zasílá koordinátor jednotlivým partnerům nevyplněnou. Do části L doplní potřebné údaje s vlastnoručním podpisem a razítkem statutární zástupce příslušné partnerské instituce (pouze do originálního vyhotovení zasílaného poštou nikoliv elektronicky).

Údaje v řádku " Institution (Full legal name)" a  "Name of the applicant organisation" v části L jsou totožné, jedná se o přesný název instituce dle Zřizovací listiny popř. obchodního rejstříku. DZS nepožaduje vyplnění řádku "National ID number of the signing person".

Český partner zasílá po domluvě s koordinátorem k danému termínu finální verzi kompletně vyplněného formuláře žádosti E-FORM na adresu DZS, a to v jednom originálním vyhotovení a také elektronicky jako soubor PDF v příloze e-mailu na: leonardo.partnerstvi@naep.cz

S výjimkou části L není možné žádost o grant vyplňovat ručně. Žádost musí být vyplněna v elektronicky ve formuláři E-FORM a vytištěna.

Žádost (E-FORM) naleznete v sekci Partnerství/Dokumenty a formuláře.

Poštovní adresa pro odeslání písemné žádosti o grant:

Dům zahraničních služeb
Leonardo da Vinci - Projekty partnerství
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Hodnocení projektových žádostí

Projektová žádost musí splňovat:

 • kritéria uznatelnosti stanovená ve Výzvě 2012 (část I,II)
 • administrativní priority jednotlivých zemí, které jsou publikovány na webových stránkách národních agentur
 • každá národní agentura provádí kontrolu uznatelnosti svých koordinátorů a svých partnerů

Hodnocení kvality projektů:

 • žádost, která projde kontrolou uznatelnosti (tj. formálním hodnocením), bude hodnocena z hlediska kvality
 • hodnocení kvality řídí národní agentury koordinátora
 • hodnocení kvality je prováděno 2 externími odborníky

Předmět hodnocení:

 • kvalita pracovního programu
 • kvalita partnerství (zapojení školy nabízející odborné vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni společně s malým a středním podnikem)
 • evropská přidaná hodnota
 • významnost (důležitost)
 • dopad aktivit projektu
 • kvalita valorizačního plánu (diseminace a šíření výsledků projektu)

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. HanaKrupičkováhana.krupickova@naep.cz
+420 221 850 403
Leonardo - Mobility, Partnerství    
Ing. KateřinaLangerovákaterina.langerova@naep.cz
+420 221 850 401
Leonardo, Partnerství