English page

Erasmus

FAQ z podsekcí

Často kladené dotazy

Na této stránce naleznete dokument obsahující odpovědi na často kladené dotazy týkající se Intenzivních programů Erasmus.

Dokument je rozdělen do 4 sekcí, ve kterých se postupně dozvíte jaké jsou:

1. základní definice a charakteristiky Intenzivních programů Erasmus,

2. postupy při podávání žádostí a při jejich hodnocení,

3. postupy při určování výše grantu a jaké jsou možné změny grantu,

4. náležitosti a možné změny grantové smlouvy.

Odpovědi na často kladené dotazy ke stažení ZDE

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

EILC : Erasmus intenzivní jazykové kurzy (Erasmus Intensive Language Courses)

EEUC : Extended Erasmus University Charter

EK : Evropská komise v Bruselu, resp. EC (European Commission in Brussel)

EUC : Erasmus University Charter

IP : intenzivní programy (Intesive Programmes)

LLP : Program celoživotního učení (LifeLong Learning Programme)

NAEP : Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

OM : organizace mobilit (organisation of mobility)

PV : přípravné návštěvy (Preparatory Visits)  

SM : mobility studentů (Student Mobility)

SMP : pracovní stáže studentů (Student Mobility for Placement) 

SMS : studijní pobyty studentů (Student Mobility for Study)

ST : mobility zaměstnanců (Staff Mobility)

STA : mobilita pedagogických pracovníků na výukové pobyty (Staff Mobility for Teaching Assignements)

STT : mobilita zaměstnanců na školení (Staff Mobility for Training)

PŘEHLED DOTAZŮ :

PŘEHLED DOTAZŮ :

► Obecně pobyt v zahraničí a program Erasmus

 1. Obecné informace o studiu v zahraničí
 2. Existuje také program pro individuální mobility studentů (tzv. free-movers)?
 3. Hlásím se na vysokou školu do zahraničí na celé dvouleté magisterské studium. Rád bych se zeptal, jestli i já mohu jako občan ČR žádat o stipendium či grant mobility?
 4. Podrobnější informace o možnosti vycestovat jako tzv. zero-grant student
 5. Jako studentovi kombinované formy studia doktorského programu při zaměstnání mi bylo řečeno, že nemám nárok na zapojení do programu Erasmus. Zajímalo by mne, zda pravidla umožňují zapojení také studentům kombinované formy doktorského studia či nikoli?

► Finance

► Studijní pobyty

► Pracovní stáže

ODPOVĚDI NA DOTAZY :

Mohli byste mi, prosím, poskytnout obecné informace o studiu v zahraničí?

Jako student vysoké školy máte několik možností:

 1. Využít nabídky zahraničních studijních pobytů Erasmus, které nabízí Vaše škola (studijní pobyt Erasmus je nejjednodušší způsob, jak strávit semestr nebo rok v zahraničí).
 2. Sám si zajistit zahraniční instituci, která by Vás přijala na pracovní stáž Erasmus. Nabídka stáží nebude ještě na českých vysokých školách příliš pestrá, nicméně můžete se chopit iniciativy a vyhledat si místo, které by pro Vás zajímavé bylo. Obecný popis pracovních stáží Erasmus najdete na našich stránkách. Vše konzultujte s koordinátorem programu Erasmus na Vaší vysokoškolské instituci.
 3. Asistentský pobyt programu Comenius. Budoucí učitelé mohou obdržet grant na pobyt na zahraničních školách, kde zapojením do výuky získávají praktické dovednosti. Konkrétní náplň činnosti asistenta závisí na jeho schopnostech, zajímáte-li se o volnočasové aktivity s mládeží, jistě by to hostitelská škola uvítala.

Existuje také program pro individuální mobility studentů (tzv. free-movers)?

V rámci programu Erasmus žádné individuální mobility studentů možné nejsou. Vysílání studentů na studijní pobyty v našem programu vždy zajišťuje vysoká škola, na které student aktuálně studuje. Jiné možnosti jsou např. v rámci rozvojových programů MŠMT. Jakási obdoba free-movers zde existuje, o finanční podporu ale žádá vysoká škola, nikoliv jednotlivec. I v takovém případě musí s Vaším výjezdem vysoká škola souhlasit.

Je možné získat stipendium Freemover, i když student obdrží stipendium Erasmus?

Kombinace stipendií Erasmus a Freemover (z rozvojového programu MŠMT) není explicitně zakázána, je ovšem pouze na rozhodnutí školy, zda Vám přidělí obě stipendia na jeden pobyt. Informujte se tedy na Vaší škole.

Hlásím se na vysokou školu do zahraničí na celé dvouleté magisterské studium. Rád bych se zeptal, jestli i já mohu jako občan ČR žádat o stipendium či grant mobility?

Vzdělávací programy, které administrativně spravuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, fungují především na bázi spolupráce institucí a výměn studentů. Nemáme zde žádný program, který by financoval celé magisterské (bakalářské/doktorské) studium na zahraniční škole. Program Erasmus, který je určený pro studenty vysokých škol financuje pouze krátkodobé (3 až 12 měsíční) studijní pobyty. Vysílání studentů na takové pobyty se uskutečňuje prostřednictvím české vysoké školy, kde studenti studují.

Jediným programem pro celé magisterské studium je Erasmus Mundus, ale zde student nestráví celé dvouleté magisterské navazující studium pouze na jedné vysoké škole v Evropě, ale také v některé ze třetích zemí, jelikož v tomto programu jde především o otevření evropského vysokoškolského prostoru studentům z rozvojových zemí.

Na stránkách mé univerzity jsem se dočetla o možnosti vycestovat jako tzv. zero-grant student (stejná práva a povinnosti jako „běžný“ Erasmus student, ale bez stipendia). Mohli byste mi, prosím, popsat podrobnější informace ohledně této možnosti?

Počet studentů, které je zahraniční vysoká škola ochotná přijmout, je dán bilaterální smlouvou. Váš případný výjezd jako zero-grant student by sice nevyžadoval finance, ale ochotu zahraniční školy Vás přijmout nad rámec bilaterální smlouvy. Mohou, ale nemusí Vás akceptovat. Status zero-grant studenta se využívá spíše k prodloužení pobytů studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky. Definitivní rozhodnutí je ale na institucionálním koordinátorovi programu Erasmus na domácí vysoké škole.

ODPOVĚDI NA DOTAZY :

Existují nějaká pravidla pro ubytování v rámci programu Erasmus?

Bohužel žádné směrnice nebo dohody evropského vzdělávacího programu Erasmus se explicitně nevztahují na ubytování. V programu Erasmus neexistuje žádné nařízení, které by zahraniční přijímající instituci zavazovalo k tomu, aby studentům zajistila ubytování. V některých státech navíc koleje vůbec nejsou a studenti si musí ubytování sami shánět v soukromí. Rozhodně ovšem platí, že domácí i zahraniční studenti programu Erasmus mají stejná práva a povinnosti (viz Erasmus Charta studenta v sekci Pro koordinátory), měli by platit stejné poplatky apod. Poskytuje-li zahraniční univerzita ubytování, platby se jistě řídí nějakým vnitřním předpisem školy, který musí přesně stanovit, co a kdy se platí.

Na zahraniční univerzitě chci studovat cizí jazyk, ale chtějí po mně tuto výuku zaplatit! Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč musím zaplatit, když v Chartě studenta je jasně uvedeno, že hostitelská instituce nesmí požadovat žádné poplatky?

V programu Erasmus skutečně platí pravidlo, že se za výuku na zahraniční vysoké škole neplatí žádné poplatky. Mnoho zahraničních univerzit ale nabízí kurzy neplacené (pro své domácí a zahraniční výměnné studenty) a kurzy placené pro studenty samoplátce. Na neplacenou výuku daného kurzu máte nárok pouze v případě, že jste si daný kurz vybral/a a zapsal/a do formuláře studijní smlouvy (Learning Agreement), kterou Vám potvrdila vysílající i přijímající univerzita. Pokud tedy přijímací univerzita souhlasila s tím, že budete moci navštěvovat konkrétní kurz, pak po Vás žádné poplatky za tento kurz nemůže požadovat! Je ovšem možné, že jste si vybral/a nějaký kurz, který se nevyučuje v rámci běžné výuky (např. je určený samoplátcům) a z toho důvodu po Vás univerzita požaduje uhradit kurzovné za tento specifický kurz (oprávněně).

Chtěla bych se zeptat, zda je možné získat grant na jazykový kurz v zahraničí?

Granty na jazykové kurzy, o které máte zájem, nejsou určeny studentům, ale pedagogům pro jejich profesní rozvoj. Jde o program Comenius, který je určený pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ.
Program Erasmus nabízí pouze kurzy méně používaných evropských jazyků (všechny jazyky zapojených států do programu Erasmus kromě angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny - kastilštiny). Na tyto kurzy mohou jet pouze studenti, kteří budou v daném roce studovat přes program Erasmus v příslušné zemi.

Závisí výše první splátky na škole nebo je někde stanovené...

Výši první splátky si můžete stanovit v rámci Vaší instituce sami. V pravidlech Erasmus je pouze určeno, že by alespoň část stipendia měla být vyplacena ještě před odjezdem. Vzhledem k tomu, že stipendia jsou nízká a studentům nestačí ani na pokrytí životních nákladů, měla by být ještě před odjezdem vyplacena větší část stipendia. Lze vyplatit i celé stipendium najednou ještě před odjezdem studenta.

Je možné vyplatit studentovi celé stipendium najednou? Můžeme potom po studentovi chtít vrátit část peněz, jestliže ukončí pobyt v zahraničí dříve, než bylo původně plánované?

Stipendium lze vyplatit studentovi celé najednou ještě před výjezdem na studijní pobyt či pracovní stáž, ale také ve více splátkách. Jestliže je vyplácené ve více splátkách, tak výši splátky si můžete stanovit v rámci Vaší instituce sami. V pravidlech Erasmus je pouze určeno, že by alespoň část stipendia měla být vyplacena ještě před odjezdem. Vzhledem k tomu, že stipendia jsou nízká a studentům nestačí ani na pokrytí životních nákladů, měla by být ještě před odjezdem vyplacena větší část stipendia.

Jestliže je studentovi vyplaceno stipendium, které přesahuje částku odpovídající skutečné délce pobytu v zahraničí, student pak samozřejmě musí částku, na kterou nemá nárok, vrátit.

V rámci programu Erasmus jedu studovat na Aristotle University of Thessaloniki. Rád/a bych věděl/a, zda je možné získat kontakty na studenty z filozofických fakult ostatních vysokých škol, kteří tam také jedou?

Bohužel službu, kterou požadujete, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy neposkytuje. Databázi kontaktů na všechny studenty odjíždějící v danou dobu do určité země na studijní pobyt Erasmus nevedeme. Osobní údaje o studentech včetně jejich e-mailů uchovávají pouze jednotlivé vysoké školy, které studenty do zahraničí vysílají.

Je možné přidělovat měsíce jednotlivýcm studentům tak, aby jich vyjelo v daném akademické roce co nejvíce...

Ano, schválené měsíce lze volně přidělovat jednotlivým studentům. Můžete hospodařit se schváleným rozpočtem dle vlastního uvážení. Nemusíte tedy dodržovat plánované pobyty ze žádostí o financování. Je třeba si dát ale pozor na studijní smlouvy a pracovní plány stáží - jestliže si pro příklad student domluvil stáž na dobu 12 měsíců a podnik tak i vyplnil pracovní plán stáže, je třeba srozumět všechny strany s kratší délkou pobytu a také podle toho pracovní plán upravit. Eventualitou může také být financování 6 měsíců pobytu stipendiem Erasmus a pro dalších 6 měsíců přidělení statutu zero-grant student.

Od podzimu nastupuji na kombinované studium, které spočívá v rozdělení každého roku tříletého studia na půlroční část strávenou v ČR a půlroční stáž v zahraničí. Existují možnosti financování tohoto doktorského studia ze strany univerzity, respektive ČR?

Financování takové varianty kombinovaného doktorského studia, jakou popisujete, programem Erasmus bohužel možné není. Program Erasmus Vám může zprostředkovaně přes domácí vysokou školu poskytnout finanční prostředky pouze na část studia, a to jen na 1 půlrok. Předpokladem je, že jedno z půlročních období v cizí zemi by bylo považováno za pracovní stáž, kam by Vás domácí univerzita vyslala.

Student musí z vážných důvodů ukončit studijní pobyt ještě v průběhu EILC...

Pokud student nedodrží minimální délku studijního pobytu, tj. 3 měsíce, a vzhledem k tomu, že jazykový kurz nemůže absolvovat, aniž by poté následoval studijní pobyt, může mu být část stipendia ponechána pouze v případě, který lze označit za vis maior. Tak je to také uvedeno ve finanční dohodě se studentem (příloha II, čl.2). Vis maior lze aplikovat jak na studijní pobyt, tak na jazykový kurz EILC. Část stipendia by tak tedy mohla být studentovi ponechána.

Existuje možnost zúčastnit se po dokončení studií na vysoké škole některého z programů nabízených Národní agenturou?

Pokud chcete jet na stáž až po ukončení školy, tj. jako absolvent, lze využít program Leonardo. V tomto programu je ale třeba napsat projekt, který nemají všechny vysoké školy (většinou jen ty technicky zaměřené). Navíc projekt pracovních stáží může do programu Leonardo podat pouze instituce, nikoliv jednotlivec.

Další možností je pak pro studenty pedagogických oborů asistentský pobyt Comenius, kterého se mohou budoucí učitelé zúčastnit ještě v průběhu prvního roku po dokončení studií s tím, že ještě neučí, ale v budoucnu se učit chystají.

Je možné, aby studijní pobyt (včetně měsíčního EILC kurzu) trval 3,5 měsíce?

Dle kvalifikačních podmínek musí samotný studijní pobyt musí trvat minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr. Viz Kval. podmínky bod 4.2. Délku trvání EILC nelze do trvání studijního pobytu započítat.

Studentka ukončila studium na domácí škole státní závěrečnou zkouškou ještě před oficiálním ukončením zahraničního pobytu. Máme ji požádat o vrácení stipendia za dobu, kdy už nestudovala na vysílající škole?

Studentka porušila finanční dohodu uzavřenou s vysílající školou, neboť nebyla po celou dobu studia v zahraničí studentkou. Financování jejího studijního pobytu proto rozhodně musí skončit dnem, kdy vykonala státní závěrečnou zkoušku. Rozhodnutí, zda uznáte délku pobytu až do data konání SZZ je na Vás. Některé školy za den ukončení studijního pobytu považují den, kdy dle transcript of records student skládal poslední zkoušku, jiné školy považují za stěžejní datum ukončení pobytu v potvrzení o délce pobytu. Je potřeba studentům dopředu oznámit, který dokument bude na Vaší škole ten rozhodující.

V současné době zvažuji jako student/ka přihlášení na srpnový seminář v zahraničí. Je možné získat finanční podporu na účast na tomto semináři?

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy administruje několik různých programů. Do žádného z nich Vámi popsaná činnost - účast na letním kurzu pro studenta vysoké školy - přímo nezapadá. Studenti vysokých škol mají možnost získat grant na studium v zahraničí přes program Erasmus. Musí se ale jednat o studium v minimální délce 3 měsíce. Dále nabízíme kurzy dalšího vzdělávání v délce jeden týden až měsíc, ovšem pouze pro učitele z MŠ, ZŠ nebo SŠ. To je program Comenius.

Je možné, abychom vyslali studenta/studentku jiné univerzity na studijní pobyt prostřednictvím naší školy?

Vyslat studenta jiné školy prostřednictvím té Vaší v žádném případě nelze. Instituce zapojená do programu Erasmus může z prostředků poskytnutých tímto programem financovat pouze pobyty svých studentů, tj. studenty zapsané do studijních programů, které sama realizuje. Obdobné podmínky samozřejmě platí i pro pedagogy a zaměstnance školy. Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyty uvádějí, že student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole.

Je možné přidělit studentovi vysoké/vyšší odborné školy nějaké další stipendium z důvodu jeho špatné socioekonomické situace?

Vysoká škola/VOŠ může v ojedinělých a řádně odůvodněných případech přidělit studentovi z důvodu špatné socioekonomické situace dodatečné stipendium (tzn. přesahující výši stanovených paušálních částek stipendií). Dodatečné stipendium může být přiděleno pouze na základě odůvodněné žádosti studenta. Vysílající vysoká či vyšší odborná škola musí informovat Národní agenturu o přidělení dodatečného stipendia.

Hostitelská univerzita po mně vyžaduje, abych zaplatil poplatek studentské unii. Má na to právo, když to není uvedeno v Chartě studenta?

V Chartě studenta se píše, že žádná instituce nesmí chtít od studenta, který na ní absolvuje zahraniční studijní pobyt, poplatky za studium, ani za další s výukou související záležitosti. Nicméně placení poplatku za členství ve studentské unii (příklad Švédska, kde podle švédských zákonů musí být členem unie každý, byť i zahraniční, student) není v rozporu s pravidly programu Erasmus a Chartou studenta Erasmus. Nejedná se o poplatek za výuku a tudíž přijímající univerzita může tento poplatek vyžadovat.

Student má vyjet na studijní pobyt do zahraničí. V akceptačním dopisu zahraniční školy je uvedená doba trimestru o délce 2 měsíce a 20 dní. Program Erasmus však stanovuje minimální délku studijního pobytu na 3 měsíce. Co s tím?

 

Program Erasmus povoluje minimální délku pobytu 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr.  Pokud partnerská škola potvrdila, že jeden její trimestr netrvá celé 3 měsíce, je vše v pořádku a student s touto dobou studijního pobytu může vyjet.

Existuje věková hranice pro studijní pobyty nebo pracovní stáže v rámci programu Erasmus (např. do 25 let)?

Žádná věková hranice pro využití studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus neexistuje. Je to často tradovaný mýtus, který pravděpodobně vyplývá z věkové hranice pro status studenta v České republice - 26 let. Program Erasmus mohou využít studenti jakékoli formy nebo úrovně studia bez ohledu na věk.

V letním semestru jsem vyjel/a na studijní pobyt do cizí země. Je možné si tento pobyt prodloužit i do následujícího zimního semestru?

Program Erasmus má pro všechny země stejná pravidla. Každý student může absolvovat pouze jeden studijní pobyt v délce maximálně 12 měsíců, ale pouze v rámci jednoho akademického roku. Pokud tedy Váš pobyt začal např. v letním semestru 2012/2013, maximální délka pobytu je omezena pouze do 30.9.2013. Rozpočet programu Erasmus má každá země zapojená do programu stanoven na akademický rok, a to je také jedním z důvodů, proč nelze kombinovat dva různé akademické roky.

Je možné sepsat finanční smlouvu se studentkou polské národnosti, která vyjíždí do Anglie v angličtině? Respektive, zda je/bude dostupný formulář i v anglickém jazyce a jestli my jako česká instituce finanční dohodu vůbec můžeme v cizím jazyce sepisovat?

 

Sepsat finanční dohodu se studentem-cizincem v angličtině určitě možné je.  Národní agentura ale formuláře a dokumenty pro vysílání studentů a zaměstnanců poskytuje pouze v českém jazyce. Pořízení překladu do dalších jazyků je již záležitostí vysílající vysoké školy/VOŠ. Podklady od Evropské komise sice jsou v angličtině, ale Národní agentura je musí upravit, aby vyhovovaly českým právním předpisům a zvyklostem, následný překlad do cizích jazyků již NAEP nezajišťuje.

Jaké platí podmínky pro studentské výměny v případě navazujícího magisterského studia? Platí zde také, že v prvním ročníku student nemůže vyjet?

 

Podle kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro studijní pobyty platí, že student musí být řádně zapsán minimálně do druhého ročníku vysokoškolského studia. Student navazujícího magisterského studia již jistě ukončil min. 3 roky vysokoškolského bakalářského studia, tudíž i v prvním ročníku navazujícího magisterského studia může vyjet.

Jak se budou na Erasmus přihlašovat studenti posledního ročníku bakalářského studia, kteří však ještě nebudou studenty navazujícího magisterského studia, ale budou mít zájem absolvovat Erasmus mobilitu v prvním roce magisterského studia?

Student se může na studentskou mobilitu přihlásit  v době, kdy ukončuje bakalářský program a ještě není  zapsán do magisterského programu. Ovšem v době samotného výjezdu již student musí být oficiálně zapsán do magisterského programu.

Přednáškové období v Německu obvykle končí v červnu/počátkem července. Následné zkouškové období probíhá do 30. září. Máme poskytnout studentům stipendium na celé období, tj. ve skutečnosti na 3 měsíce zkoušek?

 

Můžete studentům poskytnout stipendium na celé období zkoušek (máte-li  z dané německé univerzity potvrzenou délku trvání semestru a student přiveze s tímto datem i Confirmation of Study Period ). Není to však Vaše povinnost. Rozhodne-li se vysoká škola, může stipendium vyplácet pouze do data poslední zkoušky s odůvodněním, že po složení poslední zkoušky již student nemá na přijímající instituci žádné studijní povinnosti.

Rád/a bych studovala v průběhu následujícího akademického roku v zahraničí, jenže vysoká škola vydala loňského roku vyhlášku, ve které dává možnost vyjet pouze studentům do 4. ročníku. Pátý ročník vyjet již nemůže. Dá se s tím ještě něco udělat?

Bohužel výběrová řízení na studijní pobyty i pracovní stáže programu Erasmus jsou plně v kompetenci vysílající vysoké školy. Vydala-li vysoká škola nařízení, které výjezd na Erasmus omezuje jen na některé ročníky, má na to plné právo. Předpokládáme, že důvodem může být fakt, že studijní pobyt Erasmus musí být uznán jako plnohodnotná součást studia na domácí škole. U studentů posledního ročníku, kteří již třeba mají studijní povinnosti splněné a pouze píší diplomovou práci, studium v zahraničí ztrácí (akademický) smysl, neboť již žádné studijní povinnosti nemají. Psaní diplomové práce během studijního pobytu Erasmus musí probíhat pod vedením zahraničního školitele, a to bývá obtížně zajistitelné. Jistě Vám to sdělí na Vaši škole. Interní pravidla škol pro výběrová řízení nejsou v kompetenci Národní agentury.

Jaký je minimální počet kreditů, které musím během semestru na zahraniční univerzitě získat? Je to 20 či 30 ECTS za 1 semestr?

Minimální počet kreditů, které musí student splnit během studijního pobytu v zahraničí, nestanovuje žádný předpis Evropské komise nebo Národní agentury, ale jednotlivé vysoké školy, které své studenty vysílají. Zeptejte se proto svého institucionálního koordinátora programu Erasmus. Povinnosti, které máte splnit, by měly být uvedeny ve studijní smlouvě odsouhlasené vysílající i přijímající školou. Existuje pouze doporučené množství kreditů, a to 20 kreditů za trimestr, 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok. Vaše škola jich po  Vás může vyžadovat méně.

Student si ze studijního pobytu nepřivezl ani jeden ECTS kredit. Jak je třeba postupovat?

Každý takový případ je třeba posuzovat jednotlivě. Student by se měl k takovéto situaci sám vyjádřit. Každopádně pokud během studentova studijního pobytu nenastaly nějaké okolnosti vis maior a student během několikaměsíčního studia (doba, kterou má potvrzenou) nesplnil žádnou studijní povinnost, pak přínos tohoto pobytu je nulový a student by měl vrátit celé přidělené stipendium.

Přes program Erasmus nyní studuji v zahraničí a rád/a bych si pobyt prodloužil/a. Bohužel jsem však propásl/a termín pro žádost na naší univerzitě. Existuje jiná cesta, jak získat finance z programu Erasmus nebo neexistuje jiný stipendijní program?

Pokud jste zmeškal/a termín pro podávání žádosti o prodloužení pobytu Erasmus na domácí univerzitě, jinou šanci bohužel nemáte. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy studentům na tyto pobyty žádné další prostředky neposkytuje.

Studentovi na partnerské škole bylo oznámeno, že jako student posledního ročníku nebude moci absolvovat žádné předměty v dalším semestru a byla mu nabídnuta pracovní stáž jako řešení...

Pokud tuto stáž studentovi nabídla přímo partnerská vysoká škola a je-li stáž brána jako volitelný předmět, pak musí být zaznamenaná v Transcript of Records. Případně musí být uvedena v nějakém dokumentu, který studentovi vystaví a potvrdí partnerská vysoká škola. Jinak by nebylo možné považovat tuto stáž za "integrální součást studijního pobytu" a nebylo by možné takový pobyt za „studijní pobyt Erasmus" vůbec vydávat.

Měl/a bych zájem studovat na některé univerzitě na Islandu, ale bohužel nemohu nalézt, jestli je rovněž v programu Erasmus. Existuje nějaký seznam, kde jsou vypsané univerzity, které jsou součástí programu?

Island je zapojený do programu Erasmus. Seznam islandských univerzit, které jsou zapojené do programu Erasmus lze nalézt na stránkách Executive Agency. Zda můžete jet na danou univerzitu studovat, ale záleží především na tom, zda s Vámi vybranou univerzitou na Islandu spolupracuje vysoká škola, na které studujete v České republice. Musí existovat bilaterální dohoda mezi školou, na které studujete, a vybranou školou na Islandu (partnerství škol). Pro tyto informace kontaktujte koordinátora Erasmu Vaší školy, jste-li z větší školy, tak koordinátora Erasmu Vaší fakulty.

Mám Mgr. z MFF UK (1996-2003) a nyní studuji na zahraniční univerzitě. Chtěl bych se zeptat, jestli je možné strávit v rámci akademické výměny „zahraniční studium“ na MFF?

Strávit rok na MFF v Praze, i když jste v současné době studentem v zahraničí, teoreticky možné je s tím, že studujete v zemi, která je do programu Erasmus zapojená. Je třeba se přihlásit na studijní pobyt na škole, kde nyní studujete. Předpokladem ale je existence bilaterální smlouvy mezi zahraniční univerzitou a MFF UK (to lze zjistit na zahraničním oddělení domácí univerzity). Pokud taková smlouva neexistuje, můžete její uzavření iniciovat Vy sám. Podepsat ji ovšem musí zodpovědná osoba z katedry (školitel) nebo zahraničního oddělení. Tyto procedury má každá škola stanovená jinak. Je také možné, že něco takového umožňuje některý ze stipendijních programů Domu zahraničních služeb. Ještě je třeba zmínit, že v rámci celé Evropy však platí jakýsi úzus, že studenti, kteří se s programem Erasmus chtějí podívat do země svého původu, mají mít ve výběrovém řízení nejnižší prioritu.

Vycestoval/a jsem na 1 semestr v rámci programu Erasmus a rád/a bych věděl/a, zda je pravda, že každý student má právo vycestovat na celý rok? Znamená to, že bych mohl/a zažádat o Erasmus znovu?

Především platí ustanovení Evropské komise, že každý student může na studijní pobyt pod programem Erasmus vycestovat pouze "jedenkrát za život", to znamená pouze jedenkrát za celá svá vysokoškolská studia (i studia na vyšší odborné škole). Platí to pro pobyty s grantem i bez. Dále může vycestovat jedenkrát na pracovní stáž Erasmus. Pro studijní pobyt i pracovní stáž platí minimální délka pobytu 3 měsíce a maximální 12 měsíců. Maximální povolená délka pobytu ale není kapitál, který by mohl student čerpat "navícekrát". Vyjede-li student na semestr, již možnost studijního pobytu vyčerpal a podruhé jet nemůže.

Jako studentovi kombinované formy studia doktorského programu při zaměstnání mi bylo řečeno, že nemám nárok na zapojení do programu Erasmus. Zajímalo by mne, zda pravidla umožňují zapojení také studentům kombinované formy doktorského studia či nikoli?

Obecná pravidla programu Erasmus platná pro všechny zapojené instituce dávají studentům kombinované formy studia stejná práva jako prezenčním studentům. Studijní pobyt i pracovní stáž v zahraničí s programem Erasmus mohou absolvovat studenti všech forem i stupňů studia. Záleží ovšem také na politice školy, zda při výběrovém řízení na zahraniční pobyty nepreferuje prezenční studenty. Každá škola má právo si pravidla programu Erasmus modifikovat dle vlastních interních potřeb.

Jaký je přesný výklad následující podmínky : "Mezi partnerské instituce, které nejsou oprávněné poskytovat stáž, patří organizace spravující programy Evropské unie."Rozumí se tím organizace, které spravují agendu a zajišťují propagaci programů EU...

 

Přesná definice hostitelských organizací, které nejsou oprávněné je následující (viz Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro pracovní stáže) :

 • a) instituce a agentury EU, které mají vlastní program stáží (http://europa.eu/institutions/index_en.htm);
 • b) organizace spravující programy EU (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího financování)
 • c) národní diplomatické reprezentace země studenta (tj. země domovské instituce studenta nebo země studentova původu/občanství) v hostitelské zemi. Pracovní stáže v ostatních zastoupeních či veřejných institucích domovské země studenta (např. kulturní instituce, centra, zastoupení krajů aj.) jsou přípustné za podmínky, že bude splněn požadavek mezinárodnosti takovéto stáže

Bodem b) se rozumí organizace, která je zodpovědná za realizaci některého z komunitárních programů. Která například rozděluje finance na realizaci projektů v rámci tohoto komunitárního programu uživatelům. Příkladem může být Národní agentura, jenž je zodpovědná za realizaci programu Erasmus ve Francii nebo  Divadelní ústav, který je v České republice národním kontaktním místem pro program Culture.

Naproti tomu pracovní stáže mohou probíhat v organizacích, které jsou pouhými uživateli programů EU, např.: Oddělení celoživotního vzdělávání na univerzitě, které je koordinátorem některého z projektů programu LLP-Grundtvig.

Umožňuje program Erasmus postgraduální studium a/nebo stáže pro absolventy vysokých škol?

Ano, program Erasmus umožňuje financovat studijní pobyt studenta doktorského programu v zahraničí. Nikoli ovšem celé doktorské studium na zahraniční škole. Stáže pro studenty jsou v programu Erasmus též možné. Stáže pro absolventy nespadají do Erasmu, nýbrž do programu Leonardo da Vinci, který je taktéž spravován Národní agenturou. V Leonardu je však nutné, aby škola, úřad práce nebo jiná organizace vypsala projekt. Případně se také naskytuje možnost asistentského pobytu Comenius pro studenty a absolventy pedagogických oborů.

Chtěla bych se zeptat, jak je nahlíženo na studenta přijíždějícího v rámci programu Erasmus na pracovní stáž na univerzitu. Neměl by mít statut studenta, takže musí být zařazen jako pracující, zaměstnanec?

Rozhodnutí je plně v kompetenci Vaší vysoké školy. Domníváme se však, že pokud student na Vaší škole bude pracovat, nikoliv studovat, pak ho nepřijímáte do žádného akreditovaného studijního programu, a tudíž nemůže být zapsán do matriky studentů.

Jaké jsou náležitosti doložení jazykových znalostí? Je možné ji doložit i jiným způsobem, např. osvědčením o vykonávání překladatelské činnosti?

Ověření jazykových znalostí provádí každá vysoká škola jinak. Někde jsou to pohovory, jinde písemné testy, některým školám stačí předložit osvědčení o absolvování státní nebo mezinárodní jazykové zkoušky. Musíte se informovat ve škole, na které studujete, jaké jsou podmínky, požadavky a termíny.

Může student během pracovní stáže změnit pracovní pozici? Zaměstnavatel bude stále stejný.

Ano, změna pozice je možná, pravidlům pracovních stáží nijak neodporuje. Je však třeba dát pozor, aby šlo doopravdy stále o jednu hostitelskou organizaci, která je uvedená v Training Agreement. Dále pak aby měl student jen jedno potvrzení (od jedné hostitelské organizace), které bude zahrnovat celé období strávené prací na rozličných pozicích. Eventuelně lze na změnu udělat dodatek k Training Agreement, ale to pouze v případě, že byste to Vy, student či zaměstanavatel považovali za nezbytné.

Mám zájem studovat v zahraničí. Nalezl jsem i zahraniční školu, kde bych rád studoval a podporu od domácí univerzity mám také. Jak přesně dál postupovat?

Pokud chcete vyjet do zahraničí přes program Erasmus, můžete sám iniciovat uzavření tzv. bilaterální dohody mezi domácí a zahraniční univerzitou (to je nezbytný základ pro pobyt). Tuto dohodu nemůže uzavřít student, ale některý z pracovníků univerzity. Pokud je smlouva schválena, nic již nebrání tomu, abyste do zahraničí vyjel. Obraťte se v tomto případě na koordinátora Erasmus Vaší školy.

Můžeme poslat studenta na stáž, která bude zprostředkovaná agenturou nabízející zajištění odpovídající praxe, ubytování a mentoring,ale za poplatek? Kdo to zaplatí? S kým student podepisuje Training Agreement?

Ano, je možné využít služeb agentury zprostředkovávající pracovní stáže studentům v zahraničí. Národní agentura však nemá o těchto agenturách přehled a ani kompetenci je zajišťovat, takže nemůže ani zaručit kvalitu jejich služeb. Rozhodnutí o spolupráci se soukromou agenturou je plně v kompetenci školy.

ADMINISTRATIVA : Student i v případě zprostředkování stáže jinou agenturou podepisuje Training Agreement a také Quality Commitment se zahraniční hostitelskou organizací, kde bude pracovat.

POPLATEK ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ STÁŽE : Škola jej může uhradit z finančních prostředků na organizaci mobilit, případně student ze stipendia, jestliže se pro tuto spolupráci rozhodne on sám. Dle obecných pravidel pracovních stáží Erasmus však nemůže být po studentovi vyžadován žádný poplatek za zprostředkování pracovní stáže Erasmus.

Je možné zahrnout jazykový kurz, který je určen přímo Erasmus studentům, ale negarantuje jej přijímající instituce, do celkové délky pobytu a studentovi již na tuto dobu poskytnout stipendium?

 Intenzivní jazykový kurz, který není pořádán pod hlavičkou EILC (Erasmus Intensive Language Course), lze do období studijního pobytu zahrnout pouze v případě, že ho pořádá přijímající instituce, na které bude student studovat (v rámci studijního pobytu Erasmus). Pokud tomu tak není, nelze kurz do období studijního pobytu zahrnout. Student by měl dvě různá potvrzení studijního pobytu od dvou různých institucí, což pravidla Erasmu nedovolují.

Měla bych zájem dozvědět se bližší informace ohledně pracovní stáže v zahraničí. Jak to s nimi je?

Detailní informace o pracovních stážích se dozvíte na našich webových stránkách. Je ale pouze na škole, kdy a jak zorganizuje výběrová řízení na domluvená místa zahraničních pobytů. Je také pouze na rozhodnutí vysoké školy, zda bude studenty na pracovní stáže vysílat a pokud ano, tak za jakých podmínek. Na každé vysoké škole je pak pracovník (či pracovníci), který má program Erasmus na starosti a pouze ten Vám může podat nejúplnější informace, tzv. koordinátor Erasmu. Větší školy mají navíc koordinátory Erasmu pro každou ze svých fakult. V případě velké školy je tedy preferován kontakt s fakultním koordinátorem.

Při změně počtu studijních pobytů a pracovních stáží se změní také původní částka na organizaci mobilit?

Výše finančních prostředků přidělená na organizaci mobilit závisí na počtu realizovaných mobilit v předchozím období, u nových aktivit nebo nových škol na plánu. V průběhu jednoho akademického roku není možné prostředky navýšit, ani pokud je počet realizovaných mobilit vyšší než plánovaný počet/nebo ten, na jehož základě byly OM kalkulovány. Vyšší počet mobilit se v OM projeví až v následujícím akademickém roce. Naopak finance na OM Vám mohou být sníženy, pokud v aktuálním školním roce uskutečníte méně mobilit, než byl plán/nebo počet, na základě kterého byla provedena kalkulace. Počet mobilit, které byly započteny do kalkulace financí na OM, naleznete v tabulce "Schválený plán mobilit" - viz příloha I. grantové smlouvy.

Existuje nějaký formulář pro výběrové řízení studentů (uchazečů o mobility), nebo si jej můžeme vytvořit sami?

Tento dokument se používá ve chvíli, kdy se již vybraný student hlásí ke studiu na zahraniční partnerské škole. Každá škola užívá a upravuje tento dokument dle svých potřeb. Je tedy potřeba se včas s partnerskou školou domluvit, jaké typy formulářů bude od studentů požadovat vyplnit. V každém případě studijní smlouva (Learning Agreement) musí být vyplněná určitě. Další jednoduchý formulář (v českém jazyce) si mnoho škol vytvořilo pouze pro účely vlastního vnitřního výběrového řízení. Není  tedy žádný jednotný formulář, každá škola má vlastní. Některé větší školy mají dokonce elektronický způsob přihlašování do výběrového řízení.

Je možné provádět změny v dokumentu Training Agreement (TA)?

Drobné úpravy Training Agreement a dalších standardních dokumentů možné jsou. Musí se jednat o úpravy, které nijak nemění znění a smysl tohoto formuláře. Dopsat kontaktní údaje o hostitelské organizaci, domácí a hostitelské zemi je v pořádku.

Problém by však mohl být například s větou, ve které se říká, že hostitelská organizace bude studentovi platit ubytování. Takto, dopsané do standardního formuláře, to totiž vypadá, jako by to byl standardní postup v programu Erasmus, a to rozhodně není. To, že hostitelská organizace vystaví Receiving Partner Confirmation a že za studenta bude hradit ubytování, nemůže být takto dopsáno do TA. Doporučovala bych za bod IV. QUALITY COMMITMENT for Erasmus student placements doplnit bod V, který bude specifikovat Vámi stanovené a domluvené závazky. Musí zde ale být jasně uvedeno, že tento speciální bod V se týká pouze této konkrétní stáže a že je to nad rámec pravidel Erasmus. Stejný postup  pak lze aplikovat i na případy, kdy si hostitelská organizace vymíní uzavření speciálního pojištění studentem apod.

Univerzita vyžaduje pro přidělní finanční podpory (grantu), abychom si zřídili účet v měně Euro u Komerční banky. Na jiný účet (ať už v Kč nebo Eurech u jiné banky) škola peníze odmítá poslat. Není to nezákonné a je chování školy v pořádku?

Domácí vysoká škola má právo určit (omezit) způsob vyplácení stipendia Erasmus. Vysoké školy vysílají do zahraničí ročně stovky studentů a uskutečňují stovky převodů, proto se snaží minimalizovat náklady spojené s převodem peněz. Škola dostává peníze programu Erasmus na eurový účet, studentům přiděluje stipendium rovněž v EUR, a proto také může po studentech vyžadovat účet vedený v EUR. Rozhodně nelze tvrdit, že je to nezákonné opatření, je to jen snaha školy minimalizovat náklady.

Přišlo mi na účet stipendium od mé školy, ale nesedí s částkou v EUR uvednou ve finanční dohodě?

Základem rozdílů výše stipendií je především skutečnost, v jaké měně vede účet Vaše domácí škola a v jaké vy. Obecně lze rozdíly ve výši výsledného stipendia vysvětlit tímto způsobem :

 • Případ, kdy má škola účet vedený v EUR a student také v EUR: částka plně odpovídá výši stipendia uvedené ve finančí smlouvě.
 • Případ, kdy má škola účet vedený v korunách a student také v korunách : výše stipendia odpovídá převodu z EUR na koruny v době, kdy škola obdržela finance od Národní agentury.
 • Případ, kdy má škola účet vedený v EUR, ale student v korunách : škola posílá peníze v EUR, dojde tedy k převodu dle aktuálního kurzu banky, u které má student vedený účet.
 • Případ, kdy má škola účet vedený v korunách, ale student v EUR : tento případ je nejsložitější a dochází v něm k největšímu odchýlení od částky, kterou má student uvedenou ve finanční smlouvě. Škola totiž operuje s kurzem doby, kdy jí přišly finance od Národní agentury a odešle studentovi v korunách obnos, který odpovídá původnímu kurzu, avšak dojde také k přepočtu aktuálního kurzu při příchodu peněz na studentův účet.

Je nutné, aby počet přijímaných a vysílaných studentů z jedné univerzity do druhé, neboli celkový počet přijatých a vyslaných studentů, byl shodný? Nebo je tato skutečnost plně v kompetenci univerzity?

U bilaterálních dohod není ze strany Národní agentury ani Evropské komise stanoven žádný požadavek na objem/reciprocitu výměn. Kolik studentů nebo pedagogů si školy vzájemně vymění, je plně v jejich kompetenci.

Pro příští akademický rok jsme žádali o finance pouze na studentské výměny. Pokud bychom i přesto měli možnost zrealizovat navíc výměnu učitelů, je možné ještě získat finance na tuto výměnu?

Bohužel ne. Pokud jste si o danou aktivitu vůbec nepožádali, nemůžete ji v daném roce realizovat. Ani tak, že byste do ní přesunuli finance z jiné aktivity, kde Vám peníze přebývají, ani tak, že byste v průběžné zprávě požádali o navýšení prostředků, které neutratila jiná škola. Pokud jste žádali pouze o studijní pobyty, pak Vám můžeme eventuálně navýšit pouze finance na studijní pobyty.

V současné době nám studenti, kteří byli v zimním semestru na pracovní stáži nebo studovali v zahraničí, dodali veškeré podklady a potvrzení. Při kontrole jsme zjistili, že ve dvou případech byly studentky o půl měsíce déle...

V případě studentek, které byly na studijním pobytu déle, je rozhodnutí na Vás. Buď ponecháte finanční dohodu v původním znění a částka stipendia zůstane stejná, nebo budete na studentky hodná a uzavřete s nimi dodatek k finanční dohodě a půl měsíce navíc jim zaplatíte. Záleží především na tom, jaký je stav Vašich Erasmus financí. Máte-li nějaké nevyužité finance, pak by tato možnost stála za úvahu.

Správně se má postupovat tak, že pokud studenti během pobytu zjistí, že mají možnost a chtějí zůstat déle, než je doba pobytu uvedená ve finanční dohodě, tak požádají o prodloužení a doloží souhlas přijímající školy. Vysílající škola poté se studenty uzavře dodatek k finanční dohodě a následně jim vyplatí částku stipendia.

Studentky ale o prodloužení nepožádaly, jen zůstaly déle. Vy tedy nejste povinna jim tento půlměsíc dofinancovat. Obecně platí, že zůstanou-li studenti v zahraničí déle, než jaká je jejich povinnost dle finanční dohody, nevzniká jim tím automaticky nárok na proplacení této doby.

V případě studenta, který byl v zahraničí kratší dobu než měl a než byla uzavřena finanční dohoda, je postup jasný: student nesplnil závazky vyplývající z finanční dohody a nastupuje sankce. V tomto případě se nesepisuje žádný dodatek, pouze studenta vyzvete, aby Vám vrátil částku stipendia na půl měsíce pobytu, který neuskutečnil. Doufám, že student byl na praxi minimální nutnou dobu 3 měsíce. Pokud ano, vrátí jen příslušnou částku půlměsíčního stipendia. Pokud ne, student nedodržel minimální délku pobytu 3 měsíce, pak je povinen vrátit stipendium celé s výjimkou případu vyšší moci.

V příručce pro management mobilit programu Erasmus je zmínka o případném přerozdělení dodatečných finančních prostředků z EU...

O navýšení finančních prostředků na danou aktivitu může škola požádat v rámci průběžných zpráv (1. a 2. Interim Report). O přerozdělení nevyužitých peněz, eventuelně navýšeného rozpočtu programu Erasmus, rozhoduje NAEP po zpracování průběžných zpráv. Dva přesuny najednou v rámci grantů na jednotlivé aktivity možné jsou. Při přesunech postupujte v souladu s grantovou smlouvou pro daný akademický rok, která povolené přesuny specifikuje.

Zaměstnanec naší školy je Egypťan a rád by vyjel do zahraničí v rámci programu Erasmus. Bohužel nemá v ČR trvalý pobyt. Je tedy jeho účast v programu Erasmus vůbec možná?

Pracovník může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Platí desetiprocentní tolerance při poklesu mobilit? V našem případě 100% je 408 mobilit, stačí tedy realizovat 367 mobilit, abychom nemuseli vracet žádné finance?

Ve Vašem případě desetiprocentrní tolerance činí 41 standardních mobilit : 408 - 41 = 367. Můžete realizovat 367 mobilit, aniž byste vraceli finance. Vaše skutečná realizace je 366, takže budete vracet za 1 standardní mobilitu.

Chtěla jsem se zeptat na speciální grant ze sociálních důvodů, zda můžeme studentce (ročník 1979) přiznat 60 Eur na měsíc, protože nepobírá žádné sociální dávky ani výživné...

Ano, máte-li dostatek finančních prostředků (tj. zbydou-li Vám nevyužité peníze ze schválených mobilit) můžete v souladu s „příručkou pro management mobilit programu Erasmus“ přidělit studentce/studentovi dodatečné stipendium nad rámec částek daných v tabulce stipendií a grantů. 60 i 100 EUR je rozumná částka, jen dejte pozor na to, abyste měli založenou od studentky zdůvodněnou žádost a z Vaší strany odůvodněné rozhodnutí. Jakékoli peníze navíc jsou totiž rizikem, že je budou vyžadovat další a další studenti.

Proč se pravidla každý rok mění?

Je třeba si uvědomit, že Erasmus je roční projekt, tj. má každý rok aktualizované administrativní a finanční podmínky. Pravidla vycházejí z:

 • pokynů Evropské komise v Bruselu
 • pravidel české Národní agentury, která pravidla Evropské unie přizpůsobuje českému prostředí (terminologie, zákony)

Je možné vyslat na výukový pobyt či školení zaměstnance, který má se školou uzavřenou pouze dohodu o pracovní činnosti, případně dohodu o provedení práce?

Dohoda o provedení práce (DPP), ani dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nezakládají pracovní poměr s institucí, tímto tedy takovýto zaměstnanec nesplňuje kvalifikační podmínky pro školení, ani výukový pobyt : viz

 • Kvalifikační podmínky programu Erasmus  pro školení: 2.1 Zaměstnanec musí být pracovníkem vysílající instituce a musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci.
 • Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro výukové pobyty: 2.1 Zaměstnanec musí být akademickým pracovníkem vysílající instituce a musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci.

à Zaměstnance s DPP ani DPČ tedy nelze vyslat.

Proč je financování zaměstnaneckých pobytů tak složité?

Při sepisování Příručky pro management mobilit pro výikové pobyty a školení musí NAEP primárně vycházet z finančních pravidel Evropské komise, které si může každý koordinátor přečíst v příručce LLP Guide. Princip složitého financování je postaven na rozeznávání 3 typů grantů, a to:

 • JEDNORÁZOVÁ ČÁSTKA : neprokazuje se výše nákladů (není případ STA a STT)
 • PAUŠÁLNÍ GRANT S POUŽITÍM STANDARDNÍ STUPNICE JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ : u STA a STT je to případ denních sazeb pro pobytové náklady (příjemce grantu neodůvodňuje vynaložené náklady, ale musí prokázat, že činnost zakládající nárok na příslušnou částku grantu proběhla)
 • GRANT PŘIDĚLENÝ NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH NÁKLADŮ : u STA a STT je to případ cestovních nákladů (příjemce grantu musí předložit výdajové doklady za všechny položky reálných nákladů)

Dále pak grant (finanční podpora) na STA i STT je založena na 2 různých položkách nákladů:

 • POBYTOVÉ NÁKLADY - paušální denní sazba; určeno na úhradu ubytování, stravy, místní přepravy, telekomunikačních poplatků, cestovního pojištění, případných storno poplatků a všech dalších výloh

à CESTOVNÍ NÁKLADY - na základě reálných nákladů; určeno pro úhradu skutečně vynaložených nákladů na cestu z výchozího bodu do místa konání akce, včetně případných nákladů na víza, a to buď v plné výši, nebo pouze částnečně

à LLP Guide: Náhrada je založena na reálných nákladech, a to bez ohledu na to, jaký prostředek byl zvolen (vlak, autobus, taxi, letadlo, pronajatý vůz), vyžaduje se ale využití nejlevnějšího způsobu dopravy. Výdaje spojené se soukromou cestou autem (osobním či služebním), pokud je to opodstatněné a pokud nevzniknou nepřiměřené náklady, budou propláceny následovně :

° buď sazba za kilometr v souladu s vnitřními pravidly příslušné organizace až do maximální výše 0,22Eur/km

° nebo cena za jízdenku na vlak, autobus či letenku; bude uhrazena pouze jedna jízdenka bez ohledu na počet lidí cestujících jedním vozidlem!

Jak máme zaměstnanci vyplatit peníze na školení či výukový pobyt?

Jsou 2 možnosti:

 • PROPLACENÍ CESTY FORMOU CESTOVNÍCH NÁHRAD : podle českých předpisů zákoníku práce; v tomto případě představují denní sazby na pobytové náklady uvedené v tabulce pro aktuální akademický rok maximální částky finanční podpory z Erasmu, kterou je třeba vyúčtovat. Zaměstnanec tak obdrží finance na cestu na základě reálného vyúčtování. Finanční podporu na cestovní náklady je třeba vyúčtovat na základě doložení jízdních dokladů a z Erasmu proplatit výslednou částku celou či jen část.

à V tomto případě není nutné se zaměstnancem uzavírat finanční dohodu, avšak je nezbytné vystavit příkaz ke služební cestě a jeho vyúčtování!

(+) účtování "cesťáků" se v instituci běžně provádí, takže má "zaběhaný" postup a vyškolené pracovnice

(-) složité vyúčtovávání pobytových nákladů, přičemž je nutné rozlišovat, které dny celkové cesty hradí Erasmus a které ne; mnoho papírů a účtenek 

 • PROPLACENÍ CESTY GRANTEM : v tomto případě představují denní sazby na pobytové náklady uvedené v tabulce pro aktuální akademický rok částky paušální finanční podpory z Erasmu, které se nevyúčtovávají. I zde je však zapotřebí vyúčtovat cestovní náklady doložením jízdních dokladů a z Erasmu proplatit (i pouze částečně).

(+) administrativně jednodušší vyúčtování pobytových nákladů

 DŮLEŽITÉ: Vyúčtování cesty musí být u obou dvou způsobů! Výše finanční podpory je závislá na počtu doložených dnů, kdy učitel vykonával pedagogickou činnost!

Musíme dodržet plánovaný počet mobilit do jednotlivých států?

Schválený plán mobilit slouží ke stanovení maximální výše grantu, který škola obdrží (v případě veřejných VŠ včetně prostředků MŠMT na dofinancování mobilit) a s přidělenými prostředky může v rámci pravidel grantové smlouvy hospodařit podle svých aktuálních potřeb. Lze poslat více osob do levnějších zemí, méně osob do dražších, přesunout max. 20 % grantu na jiné aktivity atd.
U výukových pobytů a školení je ale třeba dávat pozor na to, že pro každou schválenou mobilitu je přidělena určitá částka v EUR na cesty, pojede-li více osob, musí s přidělenými prostředky na cestovní náklady vystačit/doplatit z vlastních prostředků, ev. škola nemůže tolik cest schválit.

Je možné, aby učitel odjel na výukový pobyt Erasmus a pak na místě po týdnu výuky zůstal na vlastní náklady, tj. nebude schopen odevzdat doklad na zpáteční cestu.

Jestliže vysílající instituce takovou služební cestu schválí, je možné, aby ve vyúčtování cesťáku byla zahrnuta jen jedna cesta. Je však potřeba přiložit prohlášení pedagoga, že proplacení zpáteční cesty nepožaduje.

Zaměstnanec při odevzdání potřebných dokladů předložil čestné prohlášení o tom, že ztratil jízdenky...

Ano, čestné prohlášení je dostačující.

Jaká jsou pravidla pro výukový pobyt odborníka ze zahraniční firmy ve škole?

V případě výukového pobytu pozvaného odborníka ze zahraniční firmy je třeba dodržovat obecná pravidla pro aktivitu výukového pobytu v daném akademickém roce. Základem jsou pravidla v dokumentu KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO VÝUKOVÉ POBYTY, ČÁST B - PŘIJETÍ ZAMĚSTNANCE ZAHRANIČNÍHO PODNIKU DO ČR a PŘÍRUČKY PRO MANAGEMENT MOBILIT PROGRAMU ERASMUS PRO DANÝ AKADEMICKÝ ROK.

àKonkrétněji:

 1. Odborník příjíždí z podniku, nikoliv z vysokoškolské instituce, takže místo bilaterální dohody je podkladem pro mobilitu pozvání, které dané osobě zašle Vaše škola. Pro tuto aktivitu neexistuje žádný formulář.
 2. Před samotným příjezdem se všechny tři strany (odborník z firmy, přijímající instituce a vysílající instituce, tj. podnik, ve kterém odborník pracuje) na základě formuláře TEACHING PROGRAMME dohodnou na programu výuky. Tento dokument musí být podepsán všemi třemi stranami ještě před samotnou mobilitou.
 3. Odborníkovi proplatí přijímající škola skutečné cestovní náklady - s přihlédnutím v vnitřním pravidlům, které si škola může stanovit sama, např. 300 EUR jako maximum. Po návratu do své země a podniku musí pozvaný odborník zaslat své jízdní doklady přijímající škole v České republice.
 4. Podle počtu odpracovaných dní stanovíte výši finanční podpory na pobytové náklady, přičemž je potřeba se řídit denní sazbou pro Českou republiku.
 5. Finanční prostředky odborníkovi vyplatíte na základě finanční dohody, kterou s ním uzavřete. Vzor finanční dohody je v českém jazyce, překlad do jiných jazyků si zajišťují školy samy. Ve finanční dohodě můžete změnit závazky vysílající a přijímající instituce.
 6. Uzavření nějaké další dohody (pro příklad DPČ) pravidla programu Erasmus nijak nepředepisují. Výplatu grantu osobě, která není zaměstnancem dané školy, řeší každá škola jinak, a to na základě vnitřních směrnic školy. Ze strany Národní agentury bohužel v tomto případě nemůžeme poskytnout žádnou informaci, jelikož je to záležitost ekonomického, případně personálního oddělení školy.
 7. Potvrzení o délce pobytu můžete vydat Vy (ale nemusíte). Záleží na tom, zda jej bude požadovat podnik, ve kterém odborník pracuje.

Vzory povinných formulářů a dokumentů naleznete v sekci Pro koordinátory.