English page

Studijní návštěvy - SVES 1

SVES 1

Tato aktivita nabízí všem pracovníkům, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České republice a na další odborné vzdělávání (ředitelé a zástupci mateřských, základních a středních škol všech typů včetně VOŠ, inspektoři, poradci, úředníci státní správy na místní, regionální a národní úrovni, školitelé, pracovníci pedagogických fakult a další odborníci v oblasti vzdělávání) možnost účasti na týdenní studijní návštěvě v zemích zapojených do programu LLP.

Požadavky na žadatele:

 • žadatel spadá do cílové skupiny
 • znalost jednoho cizího jazyka na komunikativní úrovni – většinou jde o pracovní jazyk studijní návštěvy
 • kvalitně zpracovaná žádost ve všech částech
 • žádost podaná v předepsaném termínu

Postup pro žadatele:

 • Žadatelé o účast na studijní návštěvě si vybírají z Katalogu studijních návštěv vydávaného každoročně Komisí EU, která současně určuje i počet míst pro participující země.
 • Z katalogu studijních návštěv si každý žadatel volí vedle vybrané studijní návštěvy (first priority) další tři náhradní návštěvy, minimálně alespoň dvě. Doporučujeme volit studijní návštěvy, které nejvíce odpovídají Vašim zájmům a potřebám. O zařazení uchazečů na jednotlivé studijní návštěvy rozhoduje Komise EU v Bruselu. Naše agentura nemá vliv na toto pořadí.
 • OSVČ, osoby pracující na ŽL, doloží k žádosti do Programu SVES kopii ŽL nebo kopii výpisu z Živnostenského rejstříku, dále doloží min. 3 reference za poslední dva roky o vykonané činnosti (semináře, školení, cílová skupina, obsahové zaměření činnosti apod.) od organizací, institucí, které mají své webové stránky.
 • Žádosti se zasílají ve DVOU vyhotoveních přímo na Národní agenturu.
 • Na každém exempláři žádosti musí být v části Declaration originální podpis žadatele a podpis vedoucího instituce.
 • Katalog SVES je umístěn na webových stránkách Národní agentury v sekci dokumenty.

Termíny pro podání žádostí (platí poštovní razítko):

Možnost přihlášení do programu ukončena 

V průběhu září a ledna organizuje Národní agentura pro vybrané kandidáty informační seminář, na kterém obdrží účastníci nezbytné informace a instrukce ke kontraktačním a finančním podmínkám.

Tématické kategorie pro studijní návštěvy 2013_2014

Témata studijních návštěv SVES na rok 2013_2014

1. Encourage cooperation between the worlds of education, training and work

 • Transition from education and training to the world of work
 • Workplace learning
 • Integration of disadvantaged groups into the labour market
 • Increasing attractiveness of VET
 • Social partners' contribution to lifelong learning
 • Cooperation between education and training institutions, enterprises and local communities.
 • New skills for new jobs
 • Fostering entrepreneurship and employability

2. Supporting initial and continuous training of teachers, trainers and education and training institution' managers

 • Quality assurance mechanisms in schools and training institutions
 • Teachers' and trainers' initial training, recruitment and evaluation
 • Teachers' and trainers' continuing professional development and career opportunities
 • Leadership and management in schools and training providers

3. Promote the acquisition of key competences throughout the education and training system

 • Increasing literacy and numeracy levels
 • Language teaching and learning
 • Use of ICT in learning
 • Developing entrepreneurship
 • Education for active citizenship and sustainable development
 • Developing creativity in learning and teaching
 • Learning mathematics and science

4. Promote social inclusion and gender equality in education and training, including the integration of migrants

 • Early learning opportunities
 • Personalised learning approaches
 • Measures to prevent early school leaving
 • Equal opportunities for disadvantaged groups

5. Develop strategies for lifelong learning and mobility

 • National and sectoral qualifications frameworks linked to EQF
 • Tools to promote transparency of qualifications and mobility of citizens
 • Validation of non-formal and informal learning
 • Reforms in national education and training systems
 • Developing links between VET and higher education
 • Implementation of flexible learning pathways
 • Increasing adult participation in education and training
 • Lifelong guidance for learning and working
 • Learning mobility in education and training

Pokyny k vyplňování žádostí studijních návštěv SVES 1

 • každý žadatel vyplňuje žádost formou on-line na adrese: http://studyvisits.cedefop.europa.eu
 • doporučujeme pečlivě zpracovat všechny části žádosti
 • žádost musí být zpracována v EN, DE, FR nebo ES (doporučuje se pracovní jazyk studijní návštěvy);
 • v bodě 8 - CHOICE - doporučujeme zvolit  4 studijní návštěvy, ale nejméně dvě (v případě, že nebude dostatečná nabídka např. v pracovním jazyku německém nebo v odpovídajícím profesním zaměření)
 • v části Deklarace: podpis žadatele + razítko instituce + podpis ředitele, popř. statutárního zástupce instituce; 
 • po úspěšném zadání a odeslání žádosti obdrží každý žadatel "user name" a "password" za účelem její modifikace (Acknowledgement of receipt screen)
 • stejnou informaci obdrží každý žadatel i elektronicky (Acknowledgement of receipt email)
 • po provedení modifikace v žádosti obdrží každý žadatel potvrzení o modifikaci (Acknowledgement of modification screen)
 • každý žadatel si uschová i tištěnou finální (tj. po provedení poslední modifikace) verzi žádosti - AF printout.pdf.
 • finální verze žádosti se odesílá v tištěné formě (s podpisy a razítkem v části "Prohlášení") na adresu NAEP ve 2 vyhotoveních
 • V případě problémů s odesláním žádosti on-line se obraťte přímo na CEDEFOP na e-mailové spojení: studyvisits@cedefop.europa.eu a požádejte o asistenci. 

        NÁRODNÍ AGENTURA NEMÁ MOŽNOST ŘEŠIT TECHNICKÉ PROBLÉMY.

Katalog studijních návštěv

Katalog studijních návštěv pro rok 2013-2014 je ke stažení:

Vybírat návštěvu je také možné v online katalogu zde:

Vybrané studijní návštěvy pro sociální partnetry a osoby s rozhodovací pravomocí najdete zde :

Formulář žádosti o studijní návštěvu

Každý žadatel vyplňuje žádost formou on-line na adrese:

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&

Další informace v podsekcích

Další informace v záložkách