English page

Comenius - Individuální mobilita žáků

Popis aktivity

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

Cílem této aktivity je umožnit žákům poznat studium a život v jiné evropské zemi, rozvinout u nich porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků a osvojit si kompetence nezbytné pro jejich osobní rozvoj.

Aktivita si rovněž klade za cíl podpořit dlouhodobou spolupráci mezi zapojenými školami, která povede k vzájemnému uznávání studia absolvovaného na partnerských školách a posílení evropského rozměru školního vzdělávání.

Inspirace - Příklady dobré praxe

V rámci Výzvy 2013 spolupracuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové s partnerskou školou z Lotyšska. Prezentaci z pobytu lotyšských žáků si můžete prohlédnout zde. 

V rámci Výzvy 2012 získalo Pečeť kvality za program IPM Gymnázium Luďka Pika v Plzni. Prezentaci koordinátorky Jaroslavy Rachové naleznete zde.

Ve Výzvě 2012 se do Individuální mobility žáků zapojilo také Gymnázium Jana Blahoslava v Přerově. Můžete si prohlédnout článek studentek Kateřiny Jiskrové a Dity Horňákové.

Zkušenosti s pobytem na finské škole popsala v bulletinu Mozaika (říjen 2013) studentka Gymnázia Teplice Tran Thi Hoai, která se účastnila projektu IPM ve Výzvě 2012. Ke stažení zde.

Inspirujte se článkem o projektu realizovaném v rámci Výzvy 2011 této aktivity v příloze Literárních novin.

Na tomto odkaze máte možnost shlédnout video zpracované mezinárodní zpravodajskou službou Euronews. Jedná se o reportáž z mobility francouzské studentky ve Finsku:
http://www.euronews.com/2012/09/10/studies-abroad-booming-trend-in-europe/.

 

Komu je aktivita určena ?

Aktivita je určena pro žáky základních a zejména středních škol, které se zapojily do projektu Partnerství škol Comenius. Oprávněné jsou jak školy, které projekt právě realizují, tak školy, které již projekt ukončily (není omezena doba od ukončení předešlého projektu partnerství škol). Žákům musí být nejméně 15 let v den odjezdu na pobyt.

Které země z Partnerství se mohou do projektu zapojit ?

Mobility žáků mohou probíhat pouze mezi školami téhož partnerství, které jsou z následujících 29 zemí: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estonsko (EE), Finsko (FI), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI), Litva (LV), Lotyšsko (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemí (NL),  Norsko (NO), Polsko (PL),Portugalsko (PT),  Rakousko (AT), Rumunsko (RO), Řecko (EL),  Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Španělsko (ES), Švédsko (SE),Švýcarsko (CH), Turecko (TR).

JAKÁ JE DÉLKA POBYTU?

min. 3 měsíce - max. 10 měsíců

JAK BUDE MOBILITA ORGANIZOVANÁ A JAK JE TO S UZNÁVÁNÍM STUDIA?

Škola může vyslat žáky do jedné nebo více partnerských škol. V témže termínu mohou vycestovat na jednu partnerskou školu maximálně tři žáci. 

Příprava a organizace mobility žáků spočívá na partnerských školách. Školy mezi sebou uzavírají studijní smlouvu (Learning agreement), ve které specifikují předměty či jiné úkoly, které žáci během výměny absolvují, aby se následně usnadnilo uznání absolvovaných předmětů domovskou školou.

Školy musí respektovat povinnosti uvedené v Příručce k individuální mobilitě žáků Comenius (Guide to Comenius Individual Pupil Mobility).

Tento dokument:

 • specifikuje role a povinnosti všech aktérů, termíny
 • obsahuje formuláře a vzory, které musí být použity

Příručku spolu s Výzvou k předkládání návrhů 2013 najdete ZDE.

Studijní smlouva je zásadním dokumentem při následném uznávání studia na vysílající škole po ukončení pobytu.

Ve vztahu k tomuto a aktivitě celkově bylo vydáno doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kde je interpretace stávajícího zákona k vysílaní žáků do zahraničí v rámci této aktivity. Doporučení MŠMT ze dne 10.2.2010.

 Povinnosti vysílající školy Povinnosti přijímající školy
 - určení kontaktního učitele - výběr a monitorování hostitelských rodin
 - uzavření smlouvy s Národní agenturou - určení kontaktního učitele/mentora
 - provádí výběr žáků - stanovení pravidel chování
 - zajištění jazykové přípravy žáků

 - vytvoření krizového plánu

 - zajištění cesty do zahraničí a zpět  - uzavření studijní smlouvy
 - administrace grantu - podpora žáků
 - uzavření studijní smlouvy 
 - podpora žáků 
 - předložení závěrečné zprávy a  doprovodných dokumentů 

JAKÉ JSOU POVINNOSTI ŽÁKŮ?

Žáci musí být ve věku minimálně 15 let a zapsáni k řádnému dennímu studiu na oprávněné instituci. Mezi zájemci z řad žáků provádí výběrové řízení vysílající škola.

Žáci budou navštěvovat výuku na zahraniční partnerské škole, ubytováni budou v hostitelských rodinách vybraných přijímající školou. Ubytování žáků je možné i na internátě přijímající školy za předpokladu, že budou převzaty veškeré odpovědnosti hostitelské rodiny popsané v Příručce k Individuální mobilitě žáků.

Žáci se povinně účastní seminářů před výjezdem ve své zemi a po příjezdu do zahraniční školy. Tyto dva semináře organizují národní agentury.

Žáci se podílejí na přípravě studijní smlouvy (Learning agreement) společně se svou domácí a partnerskou školou. Dále se seznámí se svými právy, povinnostmi a postupy při řešení krizových situací. Po návratu ze zahraničního studijního pobytu předloží zprávu.

ŽÁDOST, TERMÍN, VÝSLEDKY

Žádost se podává/zasílá příslušné národní agentuře vysílající školy k 3.12.2012.

KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST: 

 • školy, které se dříve účastnily Projektů partnerství škol COMENIUS nebo se právě účastní Projektu partnerství škol COMENIUS v rámci výzvy 2012 

POSTUP K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI:

 • Formulář žádosti ke stažení v těchto jazykových verzích: EN, FR, ES a DE. Pokud máte zájem o jiné jazykové verze, kontaktujte nás minimálně 14 dní před termínem podání žádosti.
 • Žádost se zpravidla vyplňuje v jazyce formuláře anebo ji můžete také vyplnit v češtině. Česká Národní agentura akceptuje vyplnění žádostí v následujících jazycích bez překladu: AJ, NJ, FJ a v češtině. V ostatních případech (španělština, italština atd.) je nutné přiložit překlad do českého jazyka.
 • Žádost se podává/zasílá ve třech vyhotoveních příslušné národní agentuře vysílající školy k 3.12.2012 (rozhodující je razítko pošty). Žádost nám také zašlete elektronicky na comenius.mobility@naep.cz.
 • Upozorňujeme na přiložení důležité přílohy k žádosti - souhlasné prohlášení přijímající školy (tzv. letter of intent) - kterou podepisuje její statutární zástupce. Je možné přiložit kopii podepsaného prohlášení (získanou naskenováním nebo z faxu). 
 • Co se týče nejvhodnějšího postupu při vyplňování žádosti, doporučujeme postupovat dle instrukcí a doporučení v Příručce pro vyplnění žádosti 2013 o Individuální mobilitu žáků. Při nejasnostech, které Vám neobjasní ani Příručka, kontaktujte Janu Votrubovou (jana.votrubova@naep.cz; tel.: 221 850 303).

        ZASÍLACÍ ADRESA:

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
program Comenius/mobilita žáků
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 • oznámení o výsledcích výběrových řízení školám, které podaly žádost, proběhne v polovině února 2013

KRITÉRIA PRO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI

Formální:

 • je dodržen termín podání žádosti (rozhodující je razítko pošty)
 • žádost je podána na oficiálním platném formuláři pro danou aktivitu
 • byla dodržena pravidla pro podání žádosti (tištěná podoba žádosti podaná ve 3 originálních vyhotoveních na adresu Národní agentury, elektronická podoba žádosti zaslána emailem)
 • žádost je vyplněná v počítači a vytištěna (kromě podpisu v části 10 - Deklarace)
 • žádost je vyplněná ve všech částech
 • vysílající a přijímající škola/školy jsou /byly partnery v témže projektu Comenius
 • žádost je vyplněná v jednom z oficiálních jazyků EU
 • přijímající škola je/přijímající školy jsou ze země zapojené do Individuální mobility žáků: viz výše Zapojené země
 • žádost obsahuje podpis statutárního zástupce vysílající instituce
 • k žádosti je přiložené souhlasné prohlášení přijímající školy (tzv. letter of intent) podepsané jejím statutárním zástupcem
 • vysílaní žáci jsou oprávněnými účastníky mobility (tj. v den odjezdu musí žák dosáhnout min. 15 let)

Kvalitativní:
Žádosti, které splňují formální kritéria, jsou dále posuzovány z hlediska kvality, přičemž se hodnotí:

 • kvalita výměnného programu - jeho organizace a forma komunikace
 • podpora vyučujících/týmu na obou stranách
 • opatření navržená k zajištění bezpečnosti žáků
 • dopad a přínosy evropské spolupráce na školy, učitele a žáky.

Financování - Grant

Grant je tvořen třemi složkami:

   1. částka pro žáka (měsíční příspěvek + proplacení cesty tam a zpět dle skutečných výdajů)
    Tabulku měsíčních příspěvků v EUR dle přijímající země naleznete ZDE.
   2. paušální částka pro vysílající a přijímající školu
       - paušální částka 150 EUR / žák pro vysílající školu na pokrytí organizace aktivity
       - paušální částka 500 EUR / žák pro přijímající školu na pokrytí organizace aktivity
   3. paušální částka určená na jazykovou přípravu zajišťovanou vysílající školou (požadavek je nutné uvést a zdůvodnit v žádosti školy)
       - paušální částka 120 EUR / žák

Administrace grantu

Grantové prostředky poukáže národní agentura vysílající škole, která zajistí zaslání příslušných částek žákovi/rodičům žáka a přijímající škole.

Pojištění

Pojištění je zajištěno na evropské úrovni hromadnou pojistkou a zajišťuje dostatečné pojistné krytí na celou dobu pobytu žáka v zahraničí. Vysílající školy zaregistrují jednotlivé žáky do systému pojistného plánu COMENIUS.

Další informace v záložkách