English page

Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Často kladené otázky - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Žádost o grant – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mohu obdržet grant vzdělávací akci s mezinárodní účastí, která se koná v ČR?Ne. Vzdělávací akce se musí konat v jiné zemi, než trvale žijete a pracujete (viz formální kritéria).
Co je job-shadowing? V jakém typu organizací může probíhat?Job-shadowing by měl podporovat přímou výměnu nejlepších postupů v daném oboru. Žadatel bude “stínovat” kolegu z jiné instituce za účelem studia jeho každodenních pracovních činností. Sleduje jeho pracovní prostředí, metody a postupy. Učí se, jak lze dané metody uplatňovat v praxi. Hostitelská instituce musí sídlit v zahraničí a musí mít zkušenosti v daném oboru.
Jakých kurzů se mohu zúčastnit?V zásadě se můžete zúčastnit jakéhokoliv kurzu, který odpovídá vašemu profesnímu zařazení ve škole (vzdělávací instituci), účastní se ho posluchači z různých evropských zemí a je určen evropskému publiku. Kurzy musejí trvat alespoň 5 pracovních dní a konat se v zemi LLP (kromě ČR). Vzdělávací akce v zahraničí by měla mít pro žadatele větší přínos než obdobná vzdělávací akce v České republice a obohatit jeho instituci o evropskou dimenzi. V případě pochybností o vhodnosti vzdělávací akce kontaktujte Národní agenturu.
Kde lze najít vhodný kurz?Jednou z možností je vyhledat kurz v databázi Comenius-Grundtvig (Grundtvig-Comenius In-Service Training Database): http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.
Musím si vybrat kurz z databáze Comenius-Grundtvig?Ne. Je možné vybrat si jakýkoliv jiný kurz, který je v souladu s pravidly Comenius. Pokud si zvolíte kurz mimo databázi Comenius-Grundtvig, musíte dodat bližší informace o jeho programu (náplň kurzu, cílová skupina, organizátor,…).
Mohu se účastnit konference? Jaké jsou podmínky?Jak se uvádí v dokumentu “Call for Proposals 2009: LLP Guide 2009”, lze se účastnit konference nebo semináře pořádaném centralizovanými projekty Comenius, Národními agenturami nebo zástupci evropské asociace působící na poli školního vzdělávání. Pokud žádáte o tento typ vzdělávací akce, je nutné přiložit k žádosti kompletní informace o jejím obsahu.
Působím jako školní psycholog. Mohu si požádat o grant na další vzdělávání?Aktivita je určena všem osobám působícím na poli školního vzdělávání.  Žadateli mohou být kromě učitelů také ostatní pracovníci ze škol nebo z institucí s vlivem na školní vzdělávání. V případě pochybností se prosím obraťte na Národní agenturu.
Jsou stanoveny priority pro určité typy vzdělávacích akcí? Ano. Pro Českou republiku byly stanoveny národní priority, které naleznete na internetových stránkách Národní agentury v sekci Comenius/Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Žiji v příhraničním regionu a dojíždím za prací do Německa. Ve které zemi podám žádost?Uchazeči o grant zasílají žádost národní agentuře země, kde pracují. V tomto případě by bylo nutné žádost zaslat německé národní agentuře. Pozn.: V takovýchto případech si nelze zvolit kurz v ČR (země pobytu) ani v Německu (země, kde žadatel pracuje).
Jaké informace uvádím v žádosti?V žádosti uvádíte informace o vzdělávací akci a dále vysvětlujete motivaci účastnit se vybraného kurzu. Z žádosti by mělo být zřejmé, že vybraná vzdělávací akce posílí evropskou dimenzi vaší školy, bude pro vás dostatečným přínosem  a odpovídá vašim vzdělávacím potřebám.
Které náklady lze hradit z grantu?  Grant obvykle pokryje cestovní náklady, kurzovné, poplatky za víza (týká se Turecka) a pobytové náklady. Cestovní pojištění se hradí z částky na pobytové náklady.
Jsem učitel angličtiny, ale zajímám se o uplatnění ICT ve svých hodinách. Mohu se přihlásit na kurz pro učitele informatiky?V zásadě ano, ale kurz musí odpovídat vašim profesním potřebám. Budete muset prokázat, že vybraný kurz, který je určen pro informatiky, odpovídá také vašim specifickým potřebám jakožto učitele angličtiny.
Učím zeměpis, ale rád bych se zdokonalil v cizím jazyce. Mohu se přihlásit na čistě jazykový kurz?

Udělování grantů pro čistě jazykové kurzy je výhradně určeno těmto skupinám osob:

  • Učitelé MŠ a ZŠ, kteří vyučují (nebo budou vyučovat) cizí jazyk 
  • Učitelé, kteří učí nejazykové předměty (např. zeměpis) v cizím jazyce (v rámci CLIL=Content and Language Integrated Learning);
  • Učitelé rekvalifikující se na jazykového učitele;
  • Učitelé; pracovníci školy, jejichž škola má běžící projekt Comenius-Projekt partnerství škol a žádají si o kurz v jazyce partnerství pro lepší komunikaci;
  • Učitelé žádající si o kurz přednášený v méně užívaném a vyučovaném jazyce (např. finština) za pedagogickým účelem
Vyučuji matematiku a zajímám se o kurz pro učitele matematiky, který se koná v Německu. Moje němčina však není na příliš vysoké úrovni. Mohu se takového kurzu účastnit?V případě, že je pracovním jazykem kurzu němčina, snižuje se  pro  vás přínos vzdělávací akce. Pokud by tento problém pomohla odstranit jazyková příprava, můžete si na ni požádat o příspěvek ve výši max. 100 EUR.  Váš požadavek je nutné v žádosti zmínit a uvést jak bude  příprava probíhat (kurz, nákup učebnic, apod.).
Mohu si podat v daném výběrovém kole více žádostí?Ne. Pokud Národní agentura obdrží více žádostí od jedné osoby, budou všechny tyto žádosti zamítnuty z formálních důvodů (viz formální kritéria).
Jsem zaměstnán na dvou školách. Jak mám postupovat při vyplňování žádosti?Rozhodněte se pro jednu instituci, za kterou se budete hlásit a jejíž ředitel vaši žádost potvrdí svým podpisem.
Kdy se dozvím, zda byla má žádost schválena? Celá výběrová procedura trvá zhruba 8 týdnů (počítáno od termínu uzávěrky). Výsledky výběrového kola obdrží všichni uchazeči doporučeným dopisem na adresu školy (v případě školních prázdnin pro korespondenci používána adresa bydliště).
Jaké jsou nejčastější důvody neschválení žádosti?Nejčastěji je žádost zamítnuta z formálních důvodů, jako jsou např.: chybějící podpis, nepřiložení předběžné registrace či podrobných informací o kurzu, nevyplněné části žádosti).
Po obdržení grantu – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Kdy a jakým způsobem obdržím finanční prostředky?Schválení účastníci jsou Národní agenturou vyzváni k vyplnění bankovního spojení na internetu, na které si přejí zaslat zálohu grantu. Následně je jim emailem zaslána grantová smlouva. Po podpisu smlouvy oběma stranami poukáže Národní agentura příjemci zálohu ve výši 80% schváleného grantu.
Co je mojí povinností po návratu ze vzdělávací akce?Podle smlouvy jsou příjemci grantu povinni zaslat do 30 dnů po skončení vzdělávací akce Národní agentuře závěrečnou zprávu spolu s kopií certifikátu vystaveného organizátorem. Zpráva se zasílá v elektronické i tištěné podobě.
Musím přikládat k závěrečné zprávě doklady o čerpání grantu?K závěrečné zprávě přiložte kopii certifikátu, ostatní doklady si uschovejte pro případ, že budete vyzváni k jejich předložení.
V jakém jazyce má být závěrečná zpráva vypracována?Národní agentura preferuje zprávy vyhotovené v pracovním jazyce vzdělávací akce, nicméně zpráva může být vyplněna i v českém jazyce.