English page

Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Popis aktivity

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

Cílem této aktivity je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na vzdělávacích akcích (např. job-shadowing, kurz, školení, konference) v zahraničí.
Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti a poznat vzdělávací systémy v Evropě.

Typy vzdělávacích akcí

 • strukturovaný kurz profesního rozvoje pro pracovníky ve školství se silným evropským zaměřením z hlediska obsahu i profilu školitelů i účastníků, který trvá alespoň pět plných pracovních dní;
 • job-shadowing - stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné instituci (např. NGO- nevládní organizace);
 • účast na evropské konferenci nebo semináři organizovaném probíhající či bývalou multilaterální tematickou sítí Comenius, centralizovaným multilaterálním projektem Comenius,  Národní agenturou nebo reprezentativní evropskou asociací, které působí v oblasti školního vzdělávání. 

Délka vzdělávacích akcí

1 den - 6 týdnů
(týdnem se rozumí 5 plných pracovních dní v zahraničí )

 • vzdělávací kurz musí trvat nejméně 5 pracovních dní

Kdo si může požádat o grant

 • pedagogičtí pracovníci škol zařazených v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (mateřské školy, základní školy, střední školy, včetně odborných, speciálních a uměleckých škol a učilišť); dále ředitelé, administrativní pracovníci a další zaměstnanci školy;
 • pedagogičtí pracovníci z instituce/asociace pro počáteční nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří působí ve školním vzdělávání; 
 • pracovníci z úřadů působících v oblasti školního vzdělávání na místní, regionální a národní úrovni (např. inspektoři, odborníci pracující s dětmi se speciálními potřebami);
 • nezaměstnaní učitelé nebo učitelé, kteří se po delší době vrací k učitelské profesi (např. ženy po mateřské dovolené).

Podání žádosti o grant

Před podáním žádosti je nezbytné prostudovat příslušné kapitoly ve všech dokumentech Výzvy k předkládání návrhů 2013 (General Call for Proposals 2012), Příručka k elektronickému formuláři 2013a  Maximální sazby subsistence 2013.

Formuláře žádosti v anglickém, německém a francouzském jazyce naleznete ZDE.

K vyplnění můžete využít dokument: Doporučení a rady pro zpracování žádosti.

Prezentaci ze semináře k Výzvě 2013 si můžete stáhnout zde.

Termíny podání žádostí v roce 2013:

 • 16. 1. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.5.2013)
 • 30. 4. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.9.2013)
 • 17.9.2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.1.2014)

Všechny akce/kurzy musí akce musí začít nejpozději 30. dubna 2014.

Doporučený postup při při podání žádosti:

1) vyberte si vzdělávací aktivitu z databáze  Comenius/Grundtvig nebo z jiných nabídek vzdělávacích institucí dle vašich potřeb;

2) požádejte organizátora vzdělávací akce o vystavení potvrzení předběžné registrace (stačí vytištěný email).Národní agentura není organizátorem žádné vzdělávací akce. V případě, že organizátor žádá zaplacení zálohy, nese žadatel riziko ztráty, pokud grant nebude schválen;

3) vyplňte formulář žádosti v pracovním jazyce vzdělávací akce;

4) vyplněnou žádost je poté třeba podat následovně:

 • on-line prostřednictvím tlačítka „submit" v závěru pdf formuláře
 • k příslušnému termínu na adresu Národní agentury zašlete:
  • 3 x vytištěný formulář žádosti, každý originálně podepsaný
  • 3 x kopii předběžné registrace či pozvánky
  • 3 x podrobné informace o kurzu - v případě, že vámi vybraný kurz není z Databáze kurzů Comenius/Grudtvig
  • 1 x aktuální výpis z Rejštříku škol a školských zařízení MŠMT (http://rejskol.msmt.cz)

V případě problémů s elektronickým formulářem žádosti kontaktujte Helpdesk:
telefon: 724 967 274
e-mail:
helpdesk@naep.cz

Komu se žádost posílá

Národní agentuře ve třech originálních vyhotoveních na adresu:

DZS/NAEP
program Comenius/mobility
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

K žádosti je třeba přiložit předběžnou registraci nebo pozvánku od organizátora vzdělávací akce. Pokud vzdělávací akce není evidovaná v Databázi kurzů Comenius/Grundtvig, přikládají se rovněž informační materiály o její náplni.

Formální kritéria

Splnění následujících formálních kritérií je podmínkou pro postup žádosti do dalšího kola schvalovacího procesu. V případě nesplnění jednoho z formálních kritérií bude žádost zamítnuta.

Povinná formální kritéria:

 • dodržení termínu podání žádostí (rozhodující je razítko pošty)
 • žádost je podána na oficiálním formuláři platném pro rok 2013
 • žádost je vyplněna na počítači a zaslána v tištěné podobě
 • žádost je vyplněna ve všech relevantních částech
 • žádost je vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU. Česká Národní agentura akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá, španělská a francouzská (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad do českého jazyka.
 • žádost je podepsána žadatelem
 • pokud je žadatel zaměstnán, je žádost podepsána statutárním zástupcem instituce
 • žadatel je občan země zapojené do Programu celoživotního učení nebo občan jiné země s pracovní smlouvou nebo trvalým pobytem v zemi zapojené do Programu celoživotního učení
 • pokud je žadatel zaměstnán, jeho zaměstnavatel je oprávněn k získání grantu v rámci programu Comenius
 • profesní zaměření žadatele odpovídá vzdělávací aktivitě specifikované v žádosti
 • vzdělávací akce je uznatelná v rámci aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků programu Comenius
 • vzdělávací akce se koná v zemi, která spadá do programu LLP (akce se však nesmí konat v ČR)
 • vzdělávací akce začíná v termínu odpovídajícím datu uzávěrky
 • je dodržena minimální a maximální délka vzdělávací akce
 • žadatel neobdržel grant na další vzdělávání pedagogických pracovníků z programu Comenius v současné Výzvě (2013)
 • žadatel si podal v daném výběrovém kole pouze jednu žádost
 • k žádosti je přiložena předběžná registrace nebo pozvánka
 • v případě, že akce není vybrána z databáze Comenius/Grundtvig jsou přiloženy podrobné informace o vzdělávací akci

Národní priority

Prioritu při výběru mají uchazeči, kteří:

 • žádají o job-shadowing bez kombinace s jazykovým kurzem - 10 bodů
 • žádají o metodický kurz odborného nejazykového předmětu - 5 bodů 

Grant

Uznatelné náklady:

 • jízdné do místa konání vzdělávací akce a zpět (částku může NA krátit)
 • poplatek za vzdělávací akci - max. výše 600 EUR (v případě akcí trvajících méně než čtyři dny max. do výše 150 EUR/den)
 • jazyková příprava - pouze pro žadatele o nejazykový kurz/aktivitu, žádat o ni může pracovník, který není aprobován v daném jazyce a jazyk nevyučuje - bude uznána na základě skutečných nákladů max. do výše 100 EUR
 • subsistence - pobytové náklady  (ubytování, stravné, místní doprava a pojištění) - vypočítá se dle sazeb viz tabulka 2013 Maximální sazby subsistence
 • v odůvodněných případech možno navýšit sazby pro handicapované osoby

Rozpočet a požadovanou výši grantu si plánuje každý žadatel individuálně dle informací od organizátora a zjištěných nákladů na dopravu. Rozhodnutí o výběrovém řízení očekávejte do dvou měsíců po termínu pro podávání žádosti.

Úspěšnému žadateli je po podepsání smlouvy před odjezdem na akci poukázána záloha ve výši 80% schváleného grantu.

Prosíme příjemce grantů o pečlivou kontrolu vyplňovaných bankovních údajů do BADU, uvedení nepřesného čísla účtu může způsobit finanční ztráty.

Doplatek do výše skutečných nákladů (max. do výše schváleného grantu) je zaslán po absolvování akce na základě předložené závěrečné zprávy.

Comenius/ Grundtvig databáze kurzů

Zahrnuje kurzy vytvořené v rámci programu Socrates a Programu celoživotního učení. Databáze je průběžně aktualizována.

Databáze je společná pro více programů, proto se prosím ujistěte, že jste zvolili kurz vhodný pro program COMENIUS.

DATABÁZE KURZŮ ZDE

Zařazení kurzu do databáze Comenius/Grundtvig

Organizujete v České republice kurzy pro zahraniční účastníky a máte zájem o zařazení vašeho kurzu do evropské databáze kurzů Comenius/Grundtvig?

Zde Vám nabízíme návod jak postupovat:

 • Na webové stránce http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ se přihlašte k popisu kurzu pomocí odkazu >Training description form< vedoucí na stránky "European Commission Authentication Service";
 • zde se zaregistrujte;
 • postup pro vyplnění online formuláře najdete v příloze dokumentu Instructions for providers of Comenius and Grundtvig in-service training (Annex 1, str. 8 - 10). Tento dokument je zaměřený na to, aby organizátorům vzdělávacích kurzů poskytl potřebné informace o aktivitách vhodných k účasti v grantových programech Comenius a Grundtvig. Dále také vysvětluje jak vložit vzdělávací kurz do databáze za účelem zveřejnění kurzu mezi potencionálními uchazeči;
 • kompletně vyplněný formulář zašlete národní agentuře v elektronické verzi (online) a v tištěné verzi (poštou) s razítkem a podpisem;
 • Národní agentuře zašlete prosím v tištěné verzi (poštou) s razítkem a podpisem i tzv. declaration of compliance. Toto prohlášení je součástí každé žádosti o zařazení kurzu do databáze;
 • Národní agentura zkontroluje způsobilost žádosti a provede zařazení kurzu do datábaze. O zařazení kurzu do databáze budete informováni e-mailem.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. LukášAndreelukas.andree@naep.cz
+420 221 850 307
Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Partnerství Comenius Regio    
Ing. DominikaMasopustovádominika.masopustova@naep.cz
+420 221 850 308
Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hostitelské instituce    
Bc. PavelZálompavel.zalom@naep.cz
+420 221 850 306
Comenius - Asistentský pobyt Comenius, Další vzdělávání pedagogických pracovníků    

Další informace v záložkách