English page

Comenius - Hostitelské instituce

Popis aktivity

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

Školy si mohou žádat o umístění zahraničního asistenta, budoucího učitele libovolného předmětu. Zatímco pro asistenta je to příležitost získat praktické dovednosti ve výuce v jiné evropské zemi, škole se naskýtá možnost obohatit výuku např. o nové metody výuky a evropský rozměr.

V čem spočívá přínos zahraničního asistenta

 • pomoc při výuce a projektových aktivitách, motivace žáků, podpora týmové práce žáků,
 • pomoc s výukou nejazykových předmětů v cizím jazyce tzv. CLIL (Content and Language Integrated Learning)
 • zapojení do přípravy a uskutečnění projektů např. e-Twinning, Comenius Regio, Comenius Projekty partnerství škol a dalších akcích pořádaných školou
 • poskytování pomoci žákům se specifickými potřebami nebo potížemi s učením,
 • podílení se na tvorbě učebních materiálů
 • vyučování rodného jazyka, informování o zemi, kultuře, tradicích, zajímavostech apod.

Co se očekává od hostitelské instituce

Instituce určuje kontaktní osobu, která je s asistentem v kontaktu ještě před jeho příjezdem do hostitelské země. Kontaktní osoba napomáhá při zajišťování ubytování, rozhoduje o rozvrhu vyučovaných hodin, odpovídá za náplň asistentského pobytu a vyřizuje administrativní záležitosti související s pobytem.

DŮLEŽITÉ: Asistent NENÍ náhradou za učitele. Asistent pouze pomáhá při výuce a dalších školních aktivitách.

Hostitelské škole je přidělen nejvýše jeden zahraniční asistent. Pokud hostitelská škola nemůže zajistit optimální využití asistenta, např. naplnění rozvrhu předepsaným počtem hodin (12-16/týden) může sdílet asistenta až se dvěma dalšími školami. Žádost v takovém případě podává pouze jedna z nich, která bude pobyt asistenta koordinovat.

Kdo si může požádat o grant

Školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Mateřské školy, včetně speciálních
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Délka pobytu

13 - 45 týdnů (je vhodné přitom dodržet délku na celé týdny resp. měsíce)

DŮLEŽITÉ - podání žádosti o zahraničního asistenta Comenius

Před podáním žádosti by si žadatelé měli prostudovat příslušné kapitoly v dokumentech Výzva k předkládání návrhů 2013 (Call for proposals 2013).

Pro předložení žádosti v roce 2013 slouží „Elektronická žádost", kterou najdete ke stažení v sekci Comenius/Dokumenty a formuláře. Než přistoupíte k vyplnění žádosti, přečtěte si, prosím, Příručku žadatele k předkládání elektronických žádostí 2013 a postupujte přesně podle uvedených pokynů. Dříve než kompletně vyplněnou žádost předložíte, nezapomeňte si uložit její kopii pro potřebu dalšího vytištění! (V případě schválení žádosti je dokument součástí smlouvy).

Formulář žádosti ve formátu PDF je ke stažení ZDE.
K otevření budete potřebovat program Adobe Reader verze 8.1 nebo vyšší. Program Adobe Reader je dostupný ke stažení zdarma na www.adobe.com. Žádost se vyplňuje v jazyce formuláře, nebo v jednom z oficiálních jazyků EU. Česká Národní agentura akceptuje následující jazykové verze žádostí bez překladu: AJ, NJ, FJ a pro ostatní jazyky je nutné přiložit překlad do českého jazyka.

Termín podání: 31. ledna 2013 (rozhoduje razítko pošty)

Vytištěnou žádost (ve které je potvrzeno úspěšné předložení žádosti) o přidělení zahraničního asistenta zašlete v jednom originálním vyhotovení na adresu:

DZS/NAEP
program Comenius/Hostitelské instituce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

a také elektronicky v příloze emailu na: dominika.masopustova@naep.cz.

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

telefon: 724 967 274
e-mail: helpdesk@naep.cz

Správný postup, který zajistí, že elektronická žádost byla ve stejné podobě zaslána centrálnímu serveru, uložena ve Vašem PC a vytisknuta a zaslána poštou národní agentuře:

  1. ŽÁDOST SI ULOŽTE DO POČÍTAČE
  2. ŽÁDOST VYPLŇTE A FINÁLNÍ VERZI ULOŽTE
  3. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "Submit online"
  4. V ČÁSTI G.2 SUBMISSION SUMMARY SE AUTOMATICKY VYPÍŠÍ ÚDAJE O ČASE PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI
  5. ŽÁDOST ULOŽTE 
  6. ŽÁDOST VYTISKNĚTE A ZAŠLETE NAEP DLE INSTRUKCÍ

Výběrová kritéria a národní priority

Přednost při výběru mají instituce, které dosud nehostily Comenius asistenta.

Pobyt zahraničního asistenta se musí uskutečnit v období od 1.8.2013 do 31.7.2014.

Hostitelská instituce může podat nejvýše jednu žádost o zahraničního asistenta. Podá-li instituce více žádostí o asistenta Comenius, budou všechny tyto žádosti zamítnuty.

Při výběru se posuzují důvody školy pro získání asistenta. Škola má jasnou představu o školních a mimoškolních aktivitách, do kterých by se měl asistent zapojit. Škola je přesvědčena, že jí asistent může přinést mezikulturní zkušenosti.

Výsledky výběrového řízení

Výsledky Výzvy 2011 naleznete ZDE. Co se týče počtu zahraničních asistentů umístěných na schválené hostitelské instituce, tak v rámci meziagenturního jednání bylo nabídnuto České Národní agentuře pro školní rok 2011/2012 celkem 26 zahraničních asistentů.

Výsledky Výzvy 2012 naleznete ZDE.

Vybraní žadatelé

Národní agentura nabídne schválené české školy zahraničním asistentům podle priorit uvedených v žádosti. Po obdržení informací o asistentovi musí hostitelská škola zajistit ve spolupráci s asistentem následující:

 • přesný termín asistentského pobytu (nástup a ukončení)
 • vystavení potvrzení/souhlasu s umístěním v dohodnutém termínu
 • rozvrh pro první měsíc pobytu (rozsah výuky 12 - 16 hodin/týden)
 • možnosti ubytování a stravování

Grant

Grant získává asistent u své Národní agentury.
Hostitelská škola nedostává žádný finanční příspěvek.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. DominikaMasopustovádominika.masopustova@naep.cz
+420 221 850 308
Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hostitelské instituce    

Další informace v záložkách