English page

Comenius - Asistentský pobyt Comenius

Popis aktivity

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

Asistentský pobyt Comenius umožňuje budoucím učitelům pracovat po určité období v zahraniční škole a získat tak praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech a především lépe porozumět evropskému rozměru vyučování a studia.

Inspirace:

Co se očekává od asistenta

 • asistence při výuce, podpora týmové práce žáků a projektové vyučování
 • pomoc žákům/studentům zlepšit jejich dovednosti v cizích jazycích
 • pomoc žákům/studentům se specifickými potřebami a s poruchami učení
 • podílení se na tvorbě učebních materiálů
 • pomoc s přípravou a uskutečněním mezinárodních projektů (např. Partnerství škol Comenius nebo projekt e-Twinning)
 • informování o zemi asistenta (kultura, tradice, geografie apod.)
 • výuka mateřského jazyka na hostitelské škole

Asistent vyučuje jazyk nebo předmět zpravidla v jazyce, který není oficiálním jazykem hostitelské země (např. matematiku v angličtině v Estonsku, němčinu v Itálii nebo francouzštinu ve Španělsku).

Asistent je plně zapojen do školního života i do života místní komunity. Hostitelské instituce, které žádají o přidělení asistenta Comenius, zastupují mentoři z řad učitelů, kteří jsou s asistentem ve spojení ještě před jeho příjezdem. Mentor pomáhá zajistit ubytování, tvoří s asistentem rozvrh vyučovaných hodin, odpovídá za náplň asistentského pobytu a administrativní záležitosti související s pobytem.

Zpravidla je asistent přidělen pouze jedné hostitelské škole. V ojedinělých případech se může stát, že jeden asistent působí na více školách zároveň.

Kdo může požádat o grant

V době, kdy uchazeč žádá o grant, musí splňovat následující podmínky:

 • být studentem nebo absolventem oboru vedoucího k získání učitelské kvalifikace (v době podání žádosti o přidělení grantu musí mít žadatel ukončeny minimálně dva roky studia)
 • až do nástupu na asistentský pobyt nesmí být žadatel zaměstnán jako učitel

Délka pobytu

13 - 45 týdnů

Země pobytu

Uchazeč může požádat o přidělení grantu do kterékoli z 32 zemí zapojených do Programu celoživotního učení.

Podávání žádostí

Podávání žádostí v rámci Výzvy 2013 se řídí dokumentem Výzva k předkládání návrhů 2013. Žádosti budou přijímány k termínu 31. ledna 2013, přičemž rozhodující je poštovní razítko.

Žádost se podává na formuláři, který je možné vyplnit v jednom z oficiálních jazyků EU. Česká Národní agentura akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá, francouzská (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad do českého jazyka.

Pro předkládání žádostí v roce 2013 slouží elektronická žádost, která je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 8.1 nebo vyšší. Žádost je ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře spolu s dokumentem Doporučení a rady pro vyplnění žádosti.

Vyplněnou žádost je poté třeba podat následovně:

  1. on-line prostřednictvím tlačítka „submit" v závěru pdf formuláře
  2. e-mailem na barbora.spronglova@naep.cz (pdf verze žádosti v příloze e-mailu)
  3. doporučenou poštou ve 3 podepsaných vyhovotoveních spolu s potvrzením o studiu nebo kopií diplomu na adresu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, (Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1), a to nejpozději do 31.1.2013

Výběrové řízení

Asistentský pobyt se musí uskutečnit v období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014.

Při výběru se posuzují zejména motivace a důvody žadatele zúčastnit se asistentského pobytu, schopnost přizpůsobit se novým podmínkám v zahraničí, předchozí zkušenost práce s mládeží ve škole, možný přínos žadatele pro hostitelskou školu a možnosti zapojení do školních i mimoškolních aktivit, popř. do života místní komunity.

V rámci hodnocení žádosti získávají prioritní body uchazeči, kteří:

 • jsou budoucí učitelé MST předmětů (matematika, přírodní vědy, technické předměty) a preferují výuku těchto předmětů na hostitelské škole
 • jsou budoucí učitelé v mateřské škole a preferují umístění na hostitelskou instituci zajišťující předškolní vzdělávání

O výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni během dubna 2013.

 

Vybraní žadatelé

Národní agentura pro příjemce grantu vyhledá vhodnou hostitelskou instituci dle priorit uvedených v žádosti. Základní informace o hostitelské instituci budou zaslány příjemci grantu během května / června 2013. Po obdržení informací o hostitelské škole musí příjemce grantu hostitelskou školu kontaktovat a zajistit následující:

 • přesný termín asistentského pobytu (nástup a ukončení)
 • potvrzení od hostitelské instituce (souhlas s umístěním v dohodnutém termínu)
 • zdravotní pojištění na dobu asistentského pobytu
 • zadání bankovního spojení pro platbu grantu

Výše uvedené informace slouží k vystavení smlouvy pro asistentský pobyt.
Podrobnosti ohledně potřebných dokumentů a dalšího postupu budou asistentům předány na předodjezdovém informačním semináři v červnu 2013.

Grant

Schválení žadatelé obdrží grant zahrnující:

 • příspěvek na pobytové náklady (ubytování, stravování, pojištění a další výdaje např. místní doprava) včetně dopravy do hostitelské instituce a zpět, vstupních a výstupních víz.; výše příspěvku je závislá na délce asistentského pobytu; sazby pro školní rok 2013/2014 naleznete ZDE, sazby pro školní rok 2012/2013 naleznete ZDE;
 • paušální částku na kulturní přípravu (uhrazení nákladů v souvislosti s povinnou účastí na popříjezdovém semináři, tzv. induction meeting, který pořádá Národní agentura hostitelské země);
 • paušální částku na jazykovou přípravu (získání základních znalostí jazyka hostitelské země - jazykový kurz či materiály pro samostudium) - pokud asistent požádá;
 • paušální částku na pedagogickou přípravu (CLIL - Content and Language Integrated Learning - kurz či materiály pro samostudium) - pokud asistent požádá.

Průběh a ukončení asistentského pobytu

Po zahájení asistentského pobytu musí asistent a hostitelská instituce uzavřít tzv. agreement (dohodu), která bude přesně specifikovat pracovní náplň asistenta pro první měsíc pobytu, pro následující měsíce může být průběžně doplňována. V popisu pracovní náplně by měly být jasně specifikovány vyučované předměty, týdenní rozsah výuky, účast na mimoškolních aktivitách a mezinárodních projektech. Kopii uzavřené a podepsané dohody mezi asistentem a hostitelskou institucí zašle asistent Národní agentuře spolu se Závěrečnou zprávou.

V průběhu asistentského pobytu je možné požádat o jeho prodloužení, a to až do maximální délky 45 týdnů. Schválení žádosti závisí na dostupných finančních prostředcích. V případě zájmu o prodloužení pobytu je třeba kontaktovat Národní agenturu 6 týdnů před ukončením asistentského pobytu, specifikovaným ve smlouvě.

Do 30 dnů po ukončení asistentského pobytu je příjemce grantu povinen zaslat Národní agentuře Závěrečnou zprávu včetně vyúčtování a dalších dokumentů. Příjemce může být dále vyzván k předložení dokladů o čerpání grantu. Postup při závěrečném vyúčtování je podrobně popsán v Grantové smlouvě.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Bc. PavelZálompavel.zalom@naep.cz
+420 221 850 306
Comenius - Asistentský pobyt Comenius, Další vzdělávání pedagogických pracovníků    

Další informace v záložkách