English page

Comenius - Partnerství Comenius Regio

Partnerství Comenius Regio

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

Partnerství Comenius Regio finančně podporují bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňují úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání.

Popis aktivity

 • Projektová spolupráce umožňuje zapojeným partnerům:
  • vzájemné předávání zkušeností, výměnu a zdokonalování osvědčených postupů
  • projektovou práci a zahraniční cesty do partnerských obcí/regionů (mobility)
  • založení dlouhodobé mezinárodní spolupráce a obohacení školního vzdělávání o evropský rozměr
  • výměny pracovníků škol, společné vzdělávací akce pro učitele, průzkumy, testování nových vzdělávacích postupů apod.
 • Zaměření partnerství
  • Partnerství musí mít jasně definované téma, které vychází z potřeb a zájmu obou stran. Témata se mohou týkat organizace školního vzdělávání, spolupráce mezi školami a ostatními partnery na místní úrovni (např. poskytovateli formálního či neformálního vzdělávání) či častých problémů školního vzdělávání (např. násilí ve školách nebo předčasné ukončování školní docházky).
  • Spolupráce musí mít konkrétní výstup (např. publikace, konference, seminář). 
  • Smyslem partnerství je rozvoj dlouhodobé systematické spolupráce mezi oběma regiony, nikoliv přímé zapojení žáků a studentů.
  • V partnerství je nutné aktivní zapojení všech partnerů a praktické využití výsledků spolupráce v obou zemích.
 • Inspirace
  Inspiraci můžete nalézt v kompendiích Projektů Partnerství Comenius Regio z celé Evropy:

V sekci Hledání partnerů naleznete nabídky zahraničních partnerů, které jsme obdrželi emailem.

Délka trvání

2 roky

Účastníci partnerství

O grant si mohou požádat:

 • obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni:

Do partnerství musí být mimo obce/kraje zapojena:

 • minimálně jedna škola (tj. MŠ, ZŠ či SŠ včetně škol speciálních, uměleckých a učilišť, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) 
 • a jedna další organizace s vazbou na školní vzdělávání v dané obci/kraji (výběr organizace záleží na zvoleném tématu partnerství, např. to může být knihovna, sportovní klub, mládežnická organizace, organizace vzdělávající učitele, apod.)

Termín pro podání žádosti

jednou ročně, 21. února 2013

Podání žádosti o partnerství

Před podáním žádosti je nezbytné prostudovat příslušné kapitoly v dokumentech Výzvy k předkládání návrhů 2013 (General Call for Proposal 2013) a Příručka k Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme Guide 2013).

Žádost se podává na formuláři, který se vyplňuje v pracovním jazyce partnerství. Česká národní agentura akceptuje následující jazykové verze žádosti bez překladu: anglická, německá a francouzská (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad do českého jazyka.

 Formulář žádosti je ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře spolu s dokumentem Doporučení a rady pro zpracování žádosti, ve kterém naleznete český překlad instrukcí obsažených v žádosti, příklady vyplnění některých kolonek a další neformální doporučení.

Před odesláním žádosti se ujistěte, že splňuje veškerá formální (vyřazovací) kritéria uvedená níže.

 • Žádost se zasílá vytištěná na adresu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (partneři 1 originál, koordinátoři ve 3 vyhotoveních) a také elektronicky v příloze emailu na: lukas.andree@naep.cz
 • K žádosti přiložte:
  • kopii zřizovací listiny české školy/ škol v aktuálním znění
  • písemný souhlas se zapojením českých škol a dalších organizací do partnerství (Letter of Intent - vzor ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře)

Komu se žádost posílá

Žádající instituce v obou zemích zasílají žádost své příslušné národní agentuře programu LLP/Comenius.

Adresa pro české žadatele:

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Partnerství Comenius Regio
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Formální (vyřazovací) kritéria žádosti o grant

 • byl dodržen termín podání žádosti (rozhoduje razítko pošty)
 • žádost je podána na platném formuláři
 • zahraniční instituce podala žádost u příslušné národní agentury
 • žádost je vyplněná na počítači
 • žádost je vyplněná ve všech částech
 • žádost je vyplněná v pracovním jazyce partnerství (musí se jednat o oficiální jazyk EU)
 • v partnerství jsou zapojeny dva partnerské regiony ze zemí LLP
 • v každém regionu je zapojena minimálně jedna škola a jedna další místní/regionální organizace, která se podílí na projektových aktivitách (vedle žádajícího subjektu obce/kraje)
 • žádající instituce patří mezi oprávněné žadatele o grant Partnerství Comenius Regio (obce//svazky obcí/kraje jakožto zřizovatelé škol)
 • minimálně jedna ze škol zahrnutých v partnerství je oprávněná účastnit se Partnerství škol Comenius (tj. MŠ, ZŠ či SŠ včetně škol speciálních, uměleckých a učilišť, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT zřízená příslušnou obcí/krajem)
 • v žádosti o grant je uveden typ partnerství nebo částka grantu odpovídající danému počtu mobilit
 • v žádosti o grant je vyplněn požadovaný rozpočet na další projektové aktivity (popř. je uvedena informace, že tyto náklady nejsou požadovány)
 • žádost je podepsaná oprávněným zástupcem žadatelské instituce
 • žadatel a další zúčastněné instituce dodrželi smluvní podmínky týkající se jakýchkoli předešlých grantů poskytnutých Národní agenturou.

Koordinátor a partner v partnerství

Oba spolupracující regiony mají v partnerství rovnocenné postavení. Z administrativních důvodů je vyžadováno, aby se jeden z regionů stal koordinátorem celého partnerství. Koordinátor zajišťuje plynulou komunikaci mezi oběma stranami a některé organizační záležitosti (např. dohled nad časovým harmonogramem). Pro odlišení je druhý region v této souvislosti označován jako partner. Národní agentura koordinátora zajišťuje kvalitativní hodnocení žádosti - koordinátor proto podává žádost ve 3 vyhotoveních, partner pouze 1 originál.

Grant

Celkový grant je tvořen:

 • paušální částkou určenou na cestovní a pobytové náklady v rámci mobilit (liší se dle vzdálenosti partnerských obcí/regionů a počtů plánovaných mobilit)
 • částkou určenou na ostatní projektové aktivity dle skutečných nákladů,
  max. však 25 000 EUR (přidělený grant pokrývá max. 75% skutečných nákladů)

Úřad, který podává žádost a podepisuje grantovou smlouvu, je odpovědný za finanční řízení projektu a veškeré projektové náklady. Do grantu nemohou být zahrnuty bankovní poplatky a kurzové rozdíly. Bližší pravidla pro sestavování rozpočtu jsou popsána v Příručce k LLP v kapitole 4 Finanční pravidla (Financial provisions).

Paušální částky na mobility:

 Počet plánovaných mobilit

 Vzdálenost partnerského regionu

 ≤ 300 km

 >300 km

 4

 2 000 EUR

  4 000 EUR

 8

  4 000 EUR

  8 000 EUR

 12

  5 000 EUR

  10 000 EUR

 24

   9 000 EUR

  18 000 EUR

Příklady možných aktivit

 • projektové schůzky mezi partnerskými institucemi (jde o setkání k diskusi nad projektem - plánování, organizace, monitoring, hodnocení apod.)
 • výměny pracovníků ve školním vzdělávání (např. výměnné pobyty učitelů, studijní návštěvy úředníků z místní/krajské správy)
 • průzkumy, studie
 • jazyková příprava osob aktivně zapojených do partnerství
 • spolupráce s jinými odborně zaměřenými projekty v dané oblasti (včetně tematických sítí Comenius)
 • job-shadowing (hospitace v zahraniční partnerské instituci za účelem studia pracovních činností, postupů a metod)
 • výměny zkušeností a příkladů dobré praxe
 • konference, semináře, apod.
 • publikace a šíření materiálů týkajících se projektových aktivit
 • společné evaluační aktivity
 • šíření projektových zkušeností a výstupů

Hledání partnerské instituce

Jedná se o bilaterální spolupráci, do partnerství je tedy zapojen jeden zahraniční partner ze země začleněné do Programu celoživotního učení. Při hledání partnera je možné využít dosavadních zahraničních kontaktů (např. Town Twinning) a navázat na dřívější spolupráci.

V sekci Hledání partnerů naleznete nabídky zahraničních partnerů, které jsme obdrželi e-mailem a také nabídku kontaktních seminářů, na kterých můžete partnery nalézt.

Seznam oprávněných žadatelů v jednotlivých zemích najdete ZDE.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. LukášAndreelukas.andree@naep.cz
+420 221 850 307
Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Partnerství Comenius Regio    

Další informace v záložkách