English page

Comenius - Projekty partnerství škol

Projekty partnerství škol (Comenius Partnerships)

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

V rámci aktivity Comenius - Projekty partnerství škol lze žádat o jeden ze dvou typů projektů - Multilaterální a Bilaterální. Tyto projekty jsou decentralizované, tzn. že procedury podávání žádostí, výběru, uzavření kontraktu i veškeré platby plně spadají do kompetence Národní agentury dané země.

Inspirace

 • Euronews klip Partnerství škol Comenius
  Jako součást série Generation Y, která je podporována Evropskou komisí, Euronews přinesly epizodu o projektu Partnerství škol Comenius partnerství mezi školkami ze sedmi zemí. V tomto krátkém videu zaměstnanci školky ze Zabrze (Polsko) mluví o projektu zaměřeném na dětské postoje v oblasti životního prostředí, díky kterému spolupracovali s partnery ve Francii, Itálii, Portugalsku, Velké Británii, Rumunsku a Turecku. Klip je k dispozici ve 13 jazykových verzích na internetových stránkách Euronews .
 • brožura "Comenius Good Practice Examples" shrnuje příklady dobré praxe projektů podpořených EU v nejdůležitějších oblastech školního vzdělávání: literární gramotnost, matematika, věda a technologie, předškolní vzdělávání a péče, předčasné ukončování školní docházky a učitelská profese (učitelé, učitelé na pedagogických fakultách a vedoucí pracovníci škol)
 • brožura Příběhy o úspěchu (Success Stories) představuje evropské projekty, které přispěly k cílům celoživotního učení a ke zkvalitnění školního vzdělávání. Brožura je k dispozici v následujících jazycích - CS, EN, DE, FR, ES, IT
 • brožura Mobility creates opportunities (Mobilita vytváří příležitosti) představuje příklady úspěšných evropských mobilit a bilaterálních projektů financovaných programem Comenius
 • reportáž ČT z projektové schůzky, kterou pořádala ZUŠ Jižní Město

Popis aktivity

Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Některé projekty se více zaměřují na aktivní účast studentů/žáků, zatímco jiné se soustředí spíše na pedagogické záležitosti, na rozvoj školy a zapojují především učitele a administrativní pracovníky. Projekty lze také zaměřit na jazykové vzdělávání a podporovat tak jazykovou různorodost v Evropě.
Comenius projekty partnerství škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií).
Téma projektu, na jakém budou školy pracovat, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery.
Umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, prevence proti násilí na školách, integrace žáků z etnických skupin do vyučování, vývoj nových učebních metod a pomůcek, zlepšení dovednosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce - to je jen několik tematických oblastí, na kterých mohou školy pracovat.
.

Trvání projektu

2 roky (vždy od 1.srpna roku T do 31.července roku T+2)

Průběh projektu 

21.2.2013 - termín pro podání žádosti

 • červen/červenec 2013 - výsledky výběrového řízení
 • červenec/srpen - uzavírání smluv se schválenými žadateli
 • 1.8.2013 - začátek projektových aktivit
 • 30.6.2014 - termín pro podání průběžné zprávy
 • 31.7.2015 - konec projektových aktivit
 • 30.9.2015 - termín pro podání závěrečné zprávy

Účastníci projektu

Školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Mateřské školy, včetně speciálních
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

 

 

Multilaterální projekty

Bilaterální projekty 

Partnerství

 3 a více zemí

 2 země

Trvání projektu

 2 roky

 2 roky

 

Termín podání žádosti o projekt

jednou ročně, 21. únor 2013

Výsledky výběrového řízení by měly být známy v červnu/červenci 2013. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách.

Podání žádosti o projekt

Před podáním žádosti je nezbytné prostudovat příslušné kapitoly v dokumentech Výzvy k předkládání návrhů 2013 (General Call for Proposal 2013).

Žádost se podává na formuláři, který je možné vyplnit v jednom z oficiálních jazyků EU. 
Česká Národní agentura akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá a francouzská (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad do českého jazyka.

Pro předkládání žádostí v roce 2013 slouží elektronická žádost, která je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 8.1 nebo vyšší.
ELEKTRONICKOU ŽÁDOST VYPLŇUJE A PODÁVÁ POUZE KOORDINUJÍCÍ ŠKOLA!
Koordinující škola rozešle finální verzi žádosti svým partnerům AŽ POTÉ co byla podána online do databáze Evropské komise. Partnerské školy žádost vytisknou, opatří podpisem oprávněné osoby a zašlou své příslušné Národní agentuře (více viz Doporučení a rady ke zpracování žádosti).

Aktuální formulář žádosti a Doporučení a rady ke zpracování žádosti jsou ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře.

Poštou na adresu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy zašlete doporučeně:

 • podepsaný originál žádosti
  • koordinující české instituce zasílají 3 výtisky
  • partnerské české instituce zasílají 1 výtisk
 • Žádost také zašlete v příloze emailu (ve formátu PDF, bez vyplněné části L) na comenius.partnerstvi@naep.cz.

Komu se žádost posílá

Každá škola své příslušné Národní agentuře programu LLP/Comenius
Adresa pro české žadatele:

DZS/NAEP
Partnerství škol Comenius
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Národní priority

Česká Národní agentura nebude uplatňovat žádné národní priority pro projekty partnerství škol.

Seznam národních priorit jednotlivých zemí pro výběrové kolo 2013 naleznete ZDE.

Seznam národních priorit jednotlivých zemí pro výběrové kolo 2012 naleznete ZDE.

Seznam národních priorit jednotlivých zemí pro výběrové kolo 2011 naleznete ZDE.

Seznam národních priorit jednotlivých zemí pro výběrové kolo 2010 naleznete ZDE.

Seznam národních priorit jednotlivých zemí pro výběrové kolo 2009 naleznete ZDE.

Vyřazovací kritéria

 • V jednom projektu partnerství se nemohou účastnit dvě nebo více českých škol. Objeví-li se v žádosti více českých škol, budou Národní agenturou osloveny, aby do určitého termínu vybraly pouze jednu a ostatní odstoupily. Pokud tak neučiní, bude po uplynutí termínu vybrána jedna ze škol formou náhodného výběru a ostatní české školy v tomto projektu budou zamítnuty.
 • Škola může podat pouze jednu žádost o grant. Podá-li škola více žádostí o projekt Partnerství škol Comenius, bude Národní agenturou oslovena, aby do určitého termínu vybrala pouze jednu a ostatní stáhla. Pokud tak neučiní, bude po uplynutí termínu vybrána jedna žádost formou náhodného výběru a ostatní žádosti budou zamítnuty.
 • Škola, která má uzavřenou smlouvu na projekt Partnerství škol Comenius, může podat novou žádost teprve v posledním roce trvání běžícího projektu. Pokud si podá novou žádost dříve, bude tato automaticky zamítnuta.

Koordinátor a partner projektu

Koordinátorem celého projektu by se měla stát škola, která má nejlepší předpoklady zajistit plynulou komunikaci mezi partnery a která převezme i některé společné organizační záležitosti (např. dohled nad časovým harmonogramem či podávání žádostí a zpráv Národním agenturám). Všechny školy vystupují v projektu jako partneři na principu rovnoprávnosti. 

Grant

Paušální částky platné pro české školy pro výběrové kolo únor 2013

Uvedené výše grantů se vztahují na celé projektové období, tj. 2 roky (1.8.2013 – 31.7.2015).

 

Typ partnerství

Počet mobilit

Výše grantu

Multilaterální
projekty

COM - 4M

 min. 4 mobility

5.200 EUR

COM - 8M

 min. 8 mobilit

9.600 EUR

COM - 12M

 min. 12 mobilit

13.200 EUR

COM - 24M

 min. 24 mobilit

20.000 EUR

Bilaterální
projekty

COM - 12B*

 min. 12 mobilit*

 13.200 EUR*

COM - 24B**

 min. 24 mobilit**

 20.000 EUR**

* U Bilaterálních projektů typu COM-12B je povinná realizace výměny žáků (minimálně 10 dnů, se skupinou min. 10 studentů starších 12 let pracujících na projektu). Skupina 10 studentů musí vycestovat najednou ve stejném termínu - minimální počet studentů nelze rozdělit mezi více výměnných pobytů.

** U Bilaterálních projektů typu COM-24B je povinná realizace výměny žáků (minimálně 10 dnů, se skupinou min. 20 studentů starších 12 let pracujících na projektu). Skupina 20 studentů musí vycestovat najednou ve stejném termínu - minimální počet studentů nelze rozdělit mezi více výměnných pobytů.

1 mobilita = výjezd 1 osoby (učitel/žák) na zahraniční schválenou partnerskou školu!
Pokud se tedy partnerského setkání zúčastní 2 učitelé a 3 žáci, jedná se o 5 mobilit.

Příklady možných aktivit projektu

 • výměna zkušeností a ukázek dobrých příkladů mezi partnerskými školami
 • práce v terénu, různé výzkumné práce, pokusy
 • navrhování, publikace, šíření dokumentů vztahujících se ke společným projektovým aktivitám
 • výroba uměleckých a technických předmětů, výkresů, výtvarných prací
 • organizace představení/vystoupení (divadelní, muzikálová, módní přehlídky, výstavy)
 • publikování materiálů a dokumentace společných aktivit na projektu
 • jazyková příprava učitelů a studentů pro potřeby projektu
 • sdílení informací s ostatními institucemi v regionu
 • hodnocení průběhu a výsledků práce (evaluace)
 • šíření projektových zkušeností a výstupů (diseminace)
 • využití ICT (např. tvorba webových stránek projektu, videokonference, využití softwaru k projektovým aktivitám)

Příklady možných zahraničních výjezdů

 • Projektová schůzka je mezinárodní setkání učitelů a žáků k diskusi nad projektem (plánování, organizace, monitoring, hodnocení apod.).
 • Výměnný pobyt studentů (povinný u bilaterálních partnerství) umožňuje studentům strávit určitý čas v partnerské škole, navštěvovat hodiny, procvičovat si své jazykové znalosti a pracovat na porojektovém tématu spolu se zahraničními studenty. Délka výměny u bilaterálních partnerství je minimálně 10 dnů (bez cesty), účastní se skupina minimálně 10/20 žáků (dle výše grantu) starších 12 let. U výměny studentů se předpokládá učitelský doprovod.
 • Ředitelé škol či zástupci ředitele mohou vycestovat na partnerskou školu za účelem seznámení se s fungováním partnerské školy, kontroly průběhu projektu a prohloubení mezinárodní spolupráce.
 • Pro učitele je určena nabídka studijní stáže na partnerské škole. Po vzájemné dohodě partnerů může učitel školy účastnící se projektu absolvovat pobyt v partnerské škole, kde může vykonávat praxi formou výuky nebo konzultací či se podílet na tvorbě výukových materiálů zaměřených zejména na téma evropské integrace a podílet se na projektové činnosti.
 • Účast na konferencích tematických sítí

Přípravná návštěva

Před podáním žádosti o projekt může škola využít grant přípravné návštěvy. Více informací viz sekce Přípravné návštěvy.

Hledání partnerské školy

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. PavlaNovákovápavla.novakova@naep.cz
+420 221 850 301
Comenius - Multilaterální partnerství škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ, ZVŠ)    
Mgr. JustinaTrlifajovájustina.trlifajova@naep.cz
+420 221 850 303
Comenius - Bilaterální partnerství škol, Multilaterální partnerství škol (Gymnázia)    

Další informace v záložkách