English page

Comenius

FAQ z podsekcí

Často kladené otázky - Projekty Comenius REGIO

FAQ pro rok 2012 v anglickém jazyce naleznete ZDE.

.

Partneři v projektu Partnerství Comenius Regio

Jaké instituce se mohou zapojit do Projektů partnerství Comenius Regio? Projekty Partnerství Comenius Regio jsou bilaterální projekty, do kterých se zapojují místní/regionální úřady s působností ve školním vzdělávání ve dvou různých zemích. Pouze tyto instituce mohou žádat o grant. Seznam všech oprávněných institucí ze zemí LLP je možné najít na internetových stránkách Evropské komise a Národní agentury. Oba úřady-autority musejí na své straně zapojit do projektu minimálně  jednu školu a jednu další organizaci z téže obce/regionu. Škola musí být oprávněná pro účast v projektech Partnerství škol, další organizace může být jakákoli místní/regionální organizace či instituce, která bude pro projekt přínosem. Může se např. jednat o muzeum, mládežnickou organizaci, neziskovou organizaci, asociaci, vzdělávací centrum, knihovnu nebo místní podnik.
Může v projektu figurovat kromě úřadu pouze základní škola a mateřská škola (jinými slovy: Je možné, aby funkci třetí organizace zastávala mateřská škola?) Ne. Mateřské školy jsou v programu Comenius považovány za školy. Kromě místního/krajského úřadu se musí projektu účastnit minimálně jedna škola a minimálně jedna další  organizace, která není školou.
Může se projektu účastnit úřad, škola a organizace vzdělávající učitele?V tomto případě je podmínka splněna, do projektu je zapojena škola a jiná další organizace.
 Mohou se dva místní/regionální úřady z jedné země účastnit téhož Partnerství Regio?  Ano, ale pouze v případě, že druhý úřad (autorita) vystupuje jako další místní organizace. Vzhledem k tomu, že úřad není považován za "neškolní" organizaci, je nutné, aby se do projektu zapojil jeden další partner, který bude tuto roli splňovat.
Může se do projektu zapojit podnik?Ano. Stejně tak se mohou zapojit i veřejné nebo dobrovolnické organizace jako místní hasičský sbor, středisko vzdělávající dospělé, muzeum nebo asociace. Je důležité, aby se všichni partneři relevantním způsobem podíleli na projektu.
Kde je možné zjistit, které instituce a úřady se mohou ucházet o grant v ostatních zemích LLP?Seznam oprávněných institucí je zveřejněn na stránkách Evropské komise a také na stránkách Národní agentury. V případě pochybností doporučujeme, aby se partnerská instituce ujistila u vlastní národní agentury.
Jak  je definován “region” ve vztahu k Projektům Partnerství Regio?Neexistuje žádná přesná definice. Do Projektů Partnerství Comenius Regio se mohou zapojovat obce, města nebo větší region. Velmi to záleží na systému školního vzdělávání v dané zemi, na zvolených tématech a plánovaných aktivitách.
Je možné, aby Projekty Partnerství Comenius Regio navázali na již existující spolupráci mezi městy?Ano. Je možné využít již existující nebo nově vzniklé spolupráce měst (town twinning). Předpokladem je, že nedojde ke dvojímu financování aktivit a že projektová práce v rámci Regia bude jednoznačně definovaná.
Proč Comenius Regio umožňuje spolupráci pouze dvou zemí?Důvody jsou čistě administrativní a týkají se počáteční fáze. Zkušenosti s organizací bilaterálních partnerství umožní vytvořit nezbytné administrativní nástroje a podmínky pro spuštění multilaterálních partnerství v příštích letech.
Přípravná fÁze a podání žádosti o projekt Partnerství Comenius Regio
Jak je možné nalézt vhodné partnery pro projekt?Je možné navázat na již existující spolupráci s jiným evropským městem/regionem nebo využít kontaktů přes jiné evropské sítě a iniciativy. Zatím neexistuje příslušný vyhledávací systém pro tyto projekty, ale Národní agentura pomůže šířit požadavky skrze vlastní sítě. Kontaktujte prosím, svoji národní agenturu, pokud potřebujete podporu při hledání partnera.
Je možné žádat o grant na přípravnou návštěvu za účelem vypracování žádosti o projekt?Ano. Bliží informace najdete na stránkách Národní agentury www.naep.cz v sekci Přípravné návštěvy.
Kde je možné najít formulář žádosti o grant pro Partnerství Comenius Regio?Formulář žádosti je umístěn na stránkách Národní agentury. Stejně jako v případě Projektů partnerství škol, každý partner (úřad) posílá žádost svojí národní agentuře.  Konkrétní podmínky podání žádosti uvádí každá národní agentura na svých internetových stránkách.
Kdo žádost podepisuje? Všichni zapojení partneři v daném regionu?Místní úřad(autorita) s působností ve školním vzdělávání podává žádost o grant jménem všech zapojených institucí v daném regionu. Ostatní partneři (škola/y a další organizace) předkládají  potvrzení o záměru spolupracovat na daném projektu (“letter of intent”).
MOBILITY V RÁMCI PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO
Co znamená "mobilita"?Mobilitou se rozumí jedna zpáteční zahraniční cesta v rámci partnerství Comenius Regio, buď k partnerské instituci nebo na akci, která se vztahuje k cílům tohoto projektu. Jedna mobilita odpovídá cestě jedné osoby do země zapojené do Programu celoživotního učení.
Je možné uskutečnit více mobilit než je stanovený počet vázaný k dané paušální částce?Samozřejmě. Neexistuje žádná hranice maximálního počtu mobilit. Pokud jste schopni zorganizovat zahraniční cesty s nižšími náklady a nevyužijete celou paušální částku, můžete zbytek rozpočtu určeného na mobility využít na další zahraniční cesty v rámci projektu.
Plánujeme uspořádat konferenci, ale ani nejvyšší paušální částka (24 mobilit) není dostačující na financování cesty všech potenciálních účastníků. Můžeme požádat o dodatečné financování v rámci “ostatních projektových nákladů”?Ne. Grant určený na ostatní projektové náklady nemůže být použit na financování dodatečných mobilit. V tomto případě je nutné hledat jiné zdroje financování.
Započítává se účast na akcích uskutečněních v rámci vlastního regionu do minimálního počtu mobilit?Ne. Pouze cesty do zahraničí (buď za partnerskými institucemi nebo na akce organizované evropskými projekty nebo Tematickými sítěmi) se započítávají do počtu uskutečněných mobilit.
Mohou být do projektu oficiálně zapojeny i další místní/regionální organizace?Ano. Po podpisu grantové smlouvy mezi příjemcem a Národní agenturou může být vyhotoven dodatek o zapojení další organizace. Není ale možné v této souvislosti žádat o navýšení grantu.
Je možné požádat si v rámci aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků o grant pro účast na semináři /konferenci pro učitele organizovaném Projektem Partnerství Comenius Regio?Ano, a to za podmínky, že seminář/konference splňuje požadavky na akci dalšího vzdělávání Comenius. To například znamená, že akce musí být široce propagována (např. skrze databázi Comenius –Grundtvig) a otevřená účastníkům ze všech zemí zapojených do programu Comenius/Programu Celoživotního učení.
FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTU PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO
Jakým způsobem je Partnerství Regio financováno?V partnerství Regio získává příjemce grantu paušální částku na uskutečnění mobilit (výše závisí na počtu mobilit a vzdálenosti partnerského regionu); dále je mu poskytnut příspěvek na ostatní „nemobilitní“ náklady v maximální výši 75% ze skutečných nákladů. 
Je v Partnerství Comenius Regio vyžadováno spolufinancování?Příjemci grantu se musí na financování nákladů projektu podílet částkou, která odpovídá alespoň 25% z výdajů na projektové (nemobilitníú aktivity.  Př.: Paušální částka je 17000 Eur, ostatní (nemobilitní) náklady jsou vyčísleny na 8000 Eur. Příjemce tedy musí financovat minimálně 25% z 8000, tj. 2000 Eur.
Mohou se  instituce, kterou jsou již zapojeny v programu Comenius nebo v jiných projektech  Programu celoživotního učení účastnit Partnerství Comenius Regio? Ano, ale jen pokud nedojde ke dvojímu financování stejných aktivit a aktivity podporované projektem Comenius Regio budou jasně prokazatelné.
Jaké náklady mohou být z grantových prostředků Comenius Regio financovány?

Za oprávněné lze považovat náklady které:
- se týkají aktivit v zemích zapojených do Programu
  celoživotního učení
- vzniknou partnerům zapojeným do projektu
- musí přímo souviset s projektem (tj. jsou relevantní a
  vznikají přímo při uskutečňování projektu v souladu s
  pracovním plánem)
- jsou nezbytné pro uskutečnění projektu
- jsou přiměřené a odůvodněné a jsou v souladu s
  principy zdravého finančního řízení, obzvláště pokud
  se týká zhodnocení prostředků a výdajové efektivity
- vzniknou během projektového období
- vzniknou příjemci a jsou zaznamenány v jeho
  účetnictví dle účetních postupů příjemce a jsou
  vykazovány  v souladu s požadavky daňovou a sociální
  legislativu.
- jsou identifikovatelné a ověřitelné.
Příručka k Programu celoživotního učení (LLP Guide) rovněž uvádí výdaje, které nejsou za žádných okolností oprávněné (viz Kapitola 4F).
Vezměte na vědomí, že nepřímé náklady nejsou financovány v rámci Partnerství Regio. Náklady týkající se mobility jsou hrazeny z paušální částky.

Je možné uzavřít subkontrakt (subdodávku) s osobou zaměstnávanou příjemcem grantu nebo místními projektovými partnery?Ne, subdodávky mohou být poskytovány pouze osobami, které nejsou zaměstnané ani jednou z partnerských institucí.
Mohou být náklady na zajištění konference/pracovních setkání financovány z prostředků projektu?Náklady na pořádání konferencí/pracovních setkání, jako jsou např. pronájmy, tlumočení nebo cestovné pro prezentující mohou být financovány z grantové položky určené na ostatní (“nemobilitní”) projektové aktivity.  Cestovní a pobytové náklady za účastníky z partnerského regionu si financuje partner sám z přidělených prostředků  na mobility.
Kdo spravuje granty Evropské unie a přiděluje je ostatním partnerským institucím v daném regionu?Grantové prostředky jsou spravovány regionální/místní autoritou-úřadem. Příslušný úřad podepisuje grantovou smlouvu a je odpovědný za veškeré řízení projektu ve vlastním regionu (včetně řízení finančních prostředků).
Musí místní/regionální úřad podepsat smlouvu s ostatními místními partnery?Není to nezbytné. Všichni partneři jsou vázáni smlouvou s Národní agenturou, která by měla objasnit smluvní podmínky pro všechny  partnery. Partneři se však mezi sebou musejí dohodnout, jak si zajistí spolupráci mezi sebou. Případná smlouva mezi partnerskými organizacemi nesmí být v rozporu s grantovou smlouvu s Národní Agenturou.
Musejí jednotliví zapojení partneři v obou regionech podepsat žádost o grant?Ne, ale je vyžadováno, aby předložili souhlasné prohlášení (“letter of intent”) potvrzující jejich záměr zapojit se do projektu. Později budou podepisovat grantovou smlouvu.
Co následuje, pokud jeden z místních/regionálních partnerů odstoupí z partnerství a minimální požadavek tak není splněn (např. třetí neškolská  organizace už dále nefiguruje v partnerství)?V nejhorším případě celé partnerství nebude moci být nadále financováno. Proto doporučujeme hned kontaktovat národní agenturu a přesvědčit se, zda může být odcházející partner nahrazen jinou organizací. Samozřejmě, cíle a projektové aktivity musejí zůstat beze změn.
V částce na nákup vybavení musí být zohledněno odepisování tohoto majetku. Jsou dány nějaké pevné sazby nebo délka odepisování?Ne. Odepisování musí být v souladu s daňovými a účetními pravidly, kterými se příjemce řídí. Příjmece musí tato pravidla popsat.
SOUVISLOST PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO S PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL
Může být jedna škola současně zapojena v Projektu Partnerství Regio a Projektu partnerství škol?Ano, pravidla umožňují zapojení školy do obou typů projektu současně. Tato kombinace může vést k rozšíření projektových aktivit a stát se být tak přidanou hodnotou obou partnerství. V žádném případě ale nesmí dojít ke dvojímu financování stejných aktivit.
Pokud je škola současně zapojena v Projektu Partnerství škol a Projektu Partnerství Regio, musí mít v obou případech partnery ze stejných zemí?Ne v obou projektech mohou být zapojeny různé země. Může to naopak obohatit práci v obou partnerstvích. Většina Partnerství škol  je multilaterální, a tak je v každém případě v projektu zapojena ještě minimálně jedna další země.
Může být Partnerství Regio využito k propagaci projektů Partnerství škol v a mezi oběma regiony?Ano, to je rovněž možné. Ale je důležité si uvědomit, že projekty Partnerství škol mohou být multilaterální a zahrnovat tak více zemí  nebo jinou zemi, než je zapojena v Partnerství Regio.
HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PROJEKT PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO
Kdo rozhoduje, zda bude žádost o grant schválena a projekt financován?Každá žádost bude hodnocena externími experty v obou partnerských zemích. Hodnocení je založeno na společných kvalitativních kritériích. Pouze pokud se obě země rozhodnout financovat své partnerské regiony, může projekt získat grant.
Co se stane, pokud jedna ze zemí nebude mít dostatečný rozpočet na schválení projektu?V takovém případě nemůže být financováno celé partnerství bez ohledu na kvalitu předkládaného projektu.
Může se stát, že bude přidělen menší rozpočet než bylo požadováno?Při uzavírání smlouvy bude paušální částka udělena v plné výši, která odpovídá minimálnímu počtu plánovaných mobilit. Grantová složka určená na ostatní (nemobilitní) náklady může být snížena, pokud některé požadované náklady nejsou oprávněné  dle Příručky k LLP (LLP Guide). V takovém případě bude Národní agentura předkladatele kontaktovat, aby se dohodli na úpravě rozpočtu.

Často kladené otázky - Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius
Chtěl bych vyučovat francouzštinu na jedné střední škole ve Španělsku, se kterou mám dobré kontakty z dřívější doby. Je to možné?V zásadě ano, ovšem bez záruky, že se asistentský pobyt podaří ve zvolené instituci zajistit. Uveďte své přání do své přihlášky společně se odůvodněním a ujistěte se, že si požadovaná škola rovněž podala přihlášku u své Národní agentury. V případě schválení obou přihlášek se Národní agentury pokusí Vaše umístění v hostitelské instituci zajistit. Do přihlášky nezapomeňte uvést, zda v případě neschválení Vámi vybrané instituce máte zájem absolvovat svůj asistentský pobyt i v jiné instituci popř. v jiné zemi.
Se svým přítelem chceme uskutečnit asistentský pobyt společně na stejné škole nebo alespoň ve stejném městě. Je to možné?Je třeba si uvědomit, že nemůžete podat společnou přihlášku, ale každý musíte požádat zvlášť. Navíc dva asistenti nemohou působit v rámci jedné hostitelské instituce, protože každá instituce může obdržet nejvýše jednoho zahraničního asistenta pro daný školní rok. Umístění do stejného města nebo oblasti je více pravděpodobné, ale záleží na konkrétní situaci resp. na dostupnosti dvou schválených škol v oblasti se zájmem o asistenty jako jste Vy, tzn. vyučované předměty, jazyk výuky, věk žáků atd. se musí shodovat. Své přání uveďte společně s odůvodněním do přihlášky. Do přihlášky nezapomeňte uvést, zda máte o asistentský pobyt zájem i v případě,
že nebudou obě přihlášky schváleny nebo pro případ nenalezení dvou hostitelských institucí v dané oblasti.
Musím vyučovat pouze cizí jazyky nebo jazyky, které studuji v rámci své studijní oborové kombinace?Od roku 2007 se mohou o asistentský pobyt ucházet budoucí učitelé všech předmětů. Neočekává se tedy, že asistenti budou vyučovat pouze cizí jazyky, ale samozřejmě musíte být schopen/schopna komunikovat se žáky a učiteli v hostitelské instituci. V praxi se ukázalo, že valná většina škol má zájem především o výuku cizích jazyků. Umístění asistenta pouze s nejazykovým předmětem může být proto problematické. Hostitelská instituce Vás také může požádat o výuku Vašeho mateřského jazyka. Je proto užitečné připravit si příslušné výukové materiály ještě před odjezdem. Vyučovaný jazyk nemusí být součástí Vaší studijní kombinace, je však velkou výhodou, pokud dokážete být dostatečně otevření a flexibilní vyučovat i předměty, které nestudujete v rámci svého studia.
Musím v době podání žádosti ovládat jazyk hostitelské země?Ne, bezpodmínečně. Do přihlášky uvedete své preference ohledně zemí, ve kterých chcete působit. Národní agentura se pokusí Vaše požadavky zohlednit, ale ne vždy se podaří najít vhodnou školu v požadované zemi. Je proto vhodné uvést do přihlášky více zemí. V případě, že nehovoříte jazykem hostitelské země nebo si chcete své jazykové znalosti zlepšit, můžete požádat o příspěvek na jazykovou přípravu. Tento příspěvek se týká méně rozšířených jazyků EU tzn. všech oficiálních jazyků EU s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Možností je také zúčastnit se EILC kurzu (Erasmus Intensive Language Courses) bezprostředně před zahájením asistentského pobytu v hostitelské instituci nebo jazykového kurzu na začátku asistentského pobytu. Asistentský pobyt Comenius je výbornou příležitostí dozvědět se více o hostitelské zemi a jazyce, který neznáte.
Mohu spojit asistentský pobyt s dalšími aktivitami (studijními / pracovními / dobrovolnickou prací)?Aktivity mimo rámec školy Vám mohou pomoci ke snazšímu soužití se s novým prostředím, ovšem hlavní pracovní náplní by měl být právě asistentský pobyt. Svůj pobyt si zorganizujte tak, aby byl velkým přínosem pro Vás i pro hostitelskou instituci. Pracovní úvazek asistenta je 12 až 16 hodin týdně v hostitelské škole. Tento čas však nezahrnuje nutnou přípravu na vyučování. Časové možnosti pracovat nebo se věnovat dalším aktivitám během asistentského pobytu mohou být proto omezené.

Často kladené otázky - Hostitelské instituce

Hostitelské instituce
V naší škole úspěšně běží projekt partnerství škol. Je možné do něho zapojit také zahraničního asistenta popř. také do přípravy dalších projektů spolupráce naší školy?Samozřejmě. Mnoho asistentů Comenius je na hostitelských školách zapojeno do evropských a mezinárodních projektových aktivit. Asistenti mohou pomoci s přípravou evropských projektů např. s oslovením škol ve své zemi nebo při komunikaci s nimi.
Naše škola by ráda přijala asistenta Comenius, ale nejsme si jistí, zda naše škola splňuje podmínky pro podání žádosti.Žádost o asistenta Comenius si mohou podat školy zařazené
v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:
- Mateřské školy, včetně speciálních,
- Základní školy, včetně speciálních a uměleckých,
- Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť.
Pokud si naše škola požádá o asistenta Comenius, můžeme obdržet asistenta ze země, kterou uvedeme v naší žádosti? Máme zájem o asistenta z Velké Británie.Požadavky na asistenta můžete podrobně specifikovat ve své přihlášce. Národní agentura se pokusí při meziagenturním jednání uvedené požadavky co nejvíce respektovat. Bohužel zájem ze strany škol mnohonásobně převyšuje počet přijíždějících asistentů do ČR. Ne vždy se proto podaří požadovaného asistenta zajistit. Doporučujeme proto školám zvážit možnost přijmout i asistenty z jiných zemí a uvést do přihlášky více zemí. Zkušenosti škol z minulých let ukazují, že asistenti na výuku angličtinu z jiných zemí než z Velké Británie, byli pro školy velkým přínosem. Žáky motivovala k učení se cizímu jazyku právě ta skutečnost, že i cizinec si může cizí jazyk dobře osvojit.
Z podmínek k této aktivitě jsme se dozvěděli, že hostitelská škola nedostává žádné finanční prostředky, pouze profituje
z přítomnosti zahraničního asistenta ve škole, o kterého se po dobu jeho pobytu stará přidělená kontaktní osoba. Jsou ještě jiné povinnosti školy vůči asistentovi a co se očekává od kontaktní osoby?
Kromě Vámi již zmíněné povinnosti školy stanovit kontaktní osobu, má škola ještě následující povinnosti:
1/ pomoc asistentovi se zajištěním vhodného ubytování na celou dobu asistentského pobytu,
2/ zajistit tzv. pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetí osobě na celou dobu asistentského pobytu,
3/ umožnit asistentovi vyučovat mateřský jazyk, pokud o to požádá,
4/ umožnit asistentovi studium českého jazyka, bude-li mít zájem tento jazyk studovat,
5/ zajistit všechno potřebné k přípravě, organizaci a realizaci asistentského pobytu. Škola společně s asistentem také vypracuje program asistentského pobytu a rozvrh hodin (12 až 16 hodin za týden). Asistent však v žádném případě není náhradou za učitele. Asistent pouze pomáhá při výuce a dalších školních aktivitách např. pomáhá se školním projektem. Škola by měla vzít v úvahu také tu skutečnost, že asistent ještě nemusí mít ukončené pedagogické vzdělání a stále ještě svůj obor studuje.

Čím lepší podporu hostitelská instituce asistentovi zajistí, tím větším přínosem bude pobyt pro školu i asistenta.

Úloha kontaktní osoby pro úspěch asistentského pobytu je velmi významná. Kontaktní osoba komunikuje s asistentem ještě před příjezdem do České republiky, pomáhá asistentovi po celou dobu pobytu např. při jednání na úřadech, seznamuje asistenta s kolegy a s organizací ve škole, zajišťuje možnost stravování ve školní jídelně, dojednává možnost hospitací zejména v prvních týdnech pobytu, domlouvá a upřesňuje rozvrh hodin, dohlíží na asistentovi přípravy na hodiny, na odvedenou práci, poskytuje rady, konzultuje s asistentem dosažené pokroky atd. Asistent může samozřejmě spolupracovat s vyučujícími z více předmětů. Vždy je však za koordinaci asistentových aktivit zodpovědná jedna osoba. Je v zájmu školy usilovat o co největší zapojení asistenta do aktivit školy.
Jsme malá škola a tak se nám nepodaří naplnit asistentovi požadovaný pracovní úvazek. Zvažujeme proto sdílet zahraničního asistenta s více školami zároveň. Je to možné?Ano, tyto školy mohou být nejvýše tři. Jedna ze škol musí nést také odpovědnost a koordinovat činnost zahraničního asistenta po celou dobu jeho pobytu. Všechny školy se také musí dohodnout na náplni práce asistenta v rozsahu 12 až 16 hodin týdně a musí asistentovi umožnit dostatek času na přípravu nebo studium českého jazyka (pokud je třeba). Při plánování rozvrhu je třeba také zvážit dopravní dostupnost jednotlivých škol.Přihlášku podává pouze koordinující škola, do které také uvede informaci o sdílení asistenta s dalšími školami.

Často kladené otázky - Projekty partnerství škol

PŘIHLÁŠKA – PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL
Do kdy musíme poslat přihlášku k projektu partnerství škol?Termín pro odeslání je 21.2.2013 (rozhoduje razítko pošty).
Proč jsou rozdílné paušální částky na projekty partnerství škol?Každá agentura si ve své zemi upravuje částky přidělené jednotlivým aktivitám (projektům, mobilitám) na základě rozpočtu přiděleného Evropskou komisí a zájmu institucí o tuto aktivitu v dané zemi.
Pokud vyplňujeme přihlášku v angličtině (komunikační jazyk projektu), musíme ji také překládat do češtiny?Česká Národní agentura akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá a francouzská (vždy na příslušném formuláři). U jiných jazykových verzí si česká Národní agentura může vyžádat překlad. Čeští koordinátoři projektů partnerství vyplňují přihlášku on-line.
Je možné pokračovat v novém projektu s původními partnery?Ano, je to možné. Je potřeba podat novou žádost o Projekt partnerství škol s novým tématem projektu, naplánovanými mobilitami, aktivitami a produkty.
Neplatí nějaké pravidlo, že pokud škola právě ukončila projekt, nedostane grant na nový projekt hned, ale až další rok? (Jinými slovy: jeden rok pauza než bude schválen nový projekt?Pokud česká škola ukončí projekt, může si požádat hned o další, není nutné mít rok pauzu.
V současné době máme schválený projekt Comenius pro žáky 1.stupně. Je možné požádat o další projekt se staršími žáky (11 – 15 let)?Vzhledem k omezeným finančním prostředkům není možné financovat 2 projekty Partnerství škol Comenius na jedné české škole.
Jsme v posledním roce projektu Comenius. Můžeme si požádat o další projekt Comenius?Pokud váš současný projekt konci k 31.7.2013, je možné si ve výběrovém kole v termínu 21.2.2013 požádat o nový projekt, který začne od 1.8.2013.
Může se moje škola účastnit aktivity Comenius Partnerství škol?Seznam škol, které se mohou účastnit v rámci programu Comenius naleznete na těchto stránkách Evropské komise. V případě pochybností kontaktujte svou Národní agenturu.
Kolik partnerů potřebujeme a jsou nějaké podmínky ohledně profilu partnerství? Existují 2 typy partnerství škol: multilaterální a bilaterální. multilaterálním partnerství musí být zapojeny minimálně 3 školy ze 3 zemí účastnící se Programu celoživotního učení. bilaterálním partnerství mohou být zapojeny jen 2 školy ze 2 zemí.
Země zapojené do programu celoživotního učení jsou: 27 členských států Evropské unie, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Turecko a Chorvatsko. Minimálně jedna ze škol v partnerství musí být ze zemí EU.
Jsou nějaká další kritéria, o kterých bychom měli vědět? Seznam kritérií je součástí žádosti o projekt partnerství škol a také ho naleznete v Příručce pro žadatele 2013. Hlavní kritéria jsou spojena s formálními podmínkami jako použití správného formuláře, úplné vyplnění přihlášky, podání žádosti v termínu. Také je důležité poznamenat, že koordinátor je zodpovědný za vyplnění žádosti jakmile se na obsahu žádosti shodnou všechny partnerské školy. Koordinátor zašle kopii žádosti každé partnerské škole, ta ji musí podepsat a zaslat na Národní agenturu ve své zemi. Některé Národní agentury mohou vyžadovat, aby spolu s žádostí byly zaslány i doplňující dokumenty.
V čem je bilaterální partnerství odlišné od multilaterálního?Bilaterální partnerství je projekt mezi 2 školami ze dvou zemí, který je hlavně zaměřen na praktikování cizích jazyků. Cílem je dát studentům možnost seznámit se s jazykem partnerské země a procvičit své jazykové dovednosti se studenty z jejich partnerské školy. Z tohoto důvodu nemohou mít školy stejný hlavní vyučovací jazyk. Bilaterální partnerství musí zahrnovat reciproční výměnu studentů, aby se umožnilo skupině studentů navštívit partnerskou školu a naopak, každá výměna studentů musí trvat minimálně 10 dní. Studenti účastnící se výměny musí být starší 12 let.
Je nějaký minimální počet studentů, kteří se musí účastnit  výměny studentů v rámci bilaterálního projektu? Je možné skupinu žáků rozdělit mezi více výměnných pobytů?Minimální velikost skupiny studentů, kteří se zúčastní jedné výměny je 10 studentů v případě "malé výměny" (nižší částka grantu) a 20 studentů v případě "velké výměny" (vyšší částka grantu). Tyto minimální počty závisí na výši požadovaného grantu.
Minimální počet žáků (10 nebo 20 podle výše požadovaného grantu) se musí zúčastnit výměny najednou, v jedné skupině. Není možné rozdělit minimální počet žáků do více výměn. Cílem těchto projektů je vytvořit kontakty mezi třídami/skupinami žáků a ne vykonat individální výměnu/výměnu malé skupiny.
Pokud škola nerespektuje minimální velikost skupiny, bude ve fázi závěrečné zprávy vracet část grantu související s výměnným pobytem žáků.
Jak bude naše žádost hodnocena?Jaká kritéria budou použita?Žádosti o projekt partnerství škol jsou hodnoceny v zemi koordinátorské instituce hodnotiteli vybranými Národní agenturou. Dva externí hodnotitelé hodnotí každou žádost s použitím jednotného hodnotícího formuláře (stejný se používá ve všech zemí zapojených do LLP). Průměrný počet bodů, který žádosti přidělí hodnotitelé je použitý jako konečná známka kvalitativního hodnocení žádosti. V případě, že se jejich hodnocení podstatně liší, osloví se třetí hodnotitel, aby danou  žádost ohodnotil. Kritéria hodnocení jsou pro každou aktivitu publikována v Příručce Programu celoživotního učení.
Kde můžu nají podrobnější informace o národních prioritách a jak se k nim bude přihlížet? Některé Národní agentury se rozhodly publikovat národní priority, které se vztahují k žádostem a žadatelům v jejich zemi. To znamená, že během hodnocení mohou žadatelé z těchto zemí získat extra body, pokud splňují jednu nebo více národních priorit. Seznam všech národních priorit platných pro výběrové kolo 2013 je zveřejněn na této stránce Evropské komise a webových stránkách jednotlivých národních agentur.
Co se stane když náš projekt neodpovídá národním prioritám stanoveným Národními agenturami?Žadatelé by si měli zvolit téma partnerství podle jejich společných zájmů. Žádost, která neodpovídá národním prioritám, má také šanci uspět ve výběrovém řízení - za předpokladu, že je kvalitně zpracovaná.
Existují stále národní priority pro české instituce žádající o grant v rámci projektů partnerství škol Comenius? Česká Národní agentura nebude uplatňovat žádné národní priority pro projekty partnerství škol.
Kdy a kde je možné najít formuláře žádostí?Formuláře žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách Národních agentur od poloviny listopadu.
Jak se zdá, granty jsou udělovány jako paušální částky, které se vztahují k určitému počtu mobilit? Jak si máme vybrat správnou paušální částku?Školy, žádající o grant v rámci partnerství, si mohou vybrat ze 4 výší grantu, které jsou odvozeny od počtu mobilit, které škola plánuje uskutečnit během dvouletého období trvání projektu: 4, 8, 12 nebo 24 mobilit pro multilaterální partnerství a 12 nebo 24 pro bilaterální partnerství. Školy by si měly vybrat takovou výši grantu, která odpovídá počtu mobilit, které bude reálně schopna uskutečnit. Před podáním žádosti školy musí mít jasnou představu kolik učitelů a studentů mohou pravděpodobně vyslat do zahraničí během doby trvání projektu. Každá škola zapojená do projektu partnerství si může požádat o jinou výši grantu – na základě vlastních potřeb. Požadavek na grant každé školy zapojené do partnerství musí být vyplněn koordinátorskou institucí v tabulce v části H žádosti o projekt (Requested EU Funding).
Co je přesně myšleno "mobilitou"?Mobilitou se rozumí zahraniční cesta uskutečněná v rámci projektu partnerství, a to do partnerské instituce nebo na akci organizovanou v rámci centralizovaného projektu či tématické sítě Programu celoživotního učení (nebo předchozího programu). Jedna zpáteční cesta jedné osoby je počítána jako jedna mobilita.
Při plánování mobilit v rámci partnerství by zapojené školy měly zkusit naplánovat návštěvy všech partnerských zemí, aby každá škola zapojená do partnerství měla prospěch z této zkušenosti. 
Plánujeme uskutečnit XX mobilit a chceme si požádat o odpovídající grant. Co se stane když nebudeme moci splnit minimální počet mobilit?Po skončení projektu partnerství musí každá škola podat závěrečnou zprávu své Národní agentuře o aktivitách a mobilitách, které uskutečnila během trvání projektu. V případě, že nebyl splněn minimální počet mobilit, bude snížena konečná výše grantu a škola bude muset vrátit rozdíl peněz které obdržela v rámci zálohy. 
Naše školy mají studenty se speciálními potřebami a v případě výjezdu do zahraničí budeme mít vysoké dodatečné výdaje (např. potřeba speciálního vozidla). Jak je toto zohledněno?V případě, že bude vaše škola schválena do projektu partnerství, může kontaktovat svou Národní agenturu a podat žádost o snížení minimálního počtu mobilit pro zvolenou výši grantu. Žádost musí obsahovat odhad dodatečných výdajů spojených s mobilitou – na základě této žádosti potom může Národní agentura schválit snížení minimálního počtu mobilit pro vaší školu. V závislosti na výši dodatečných výdajů může Národní agentura snížit minimální počet mobilit až na polovinu. Prosím berte to v úvahu když si volíte typ grantu.
Máme francouzskou partnerskou školu na Martinique a cestovní výdaje na Martinique jsou mnohem vyšší než do ostatních destinací v rámci Evropy. Musíme přesto uskutečnit minimální počet mobilit určený pro danou výši grantu?Procedura bude stejná jako v případě studentů se speciálními potřebami (viz výše). V případě, že je partnerská škola umístěna v jednom z periferních regionů EU (Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinique, Francouzská Guiana, Réunion, Azory, Madeira) nebo v jedné ze zámořských zemí (specifikovaných v Rozhodnutí rady: 2001/822/EC of 27 November 2001, OJ L 314/1) , mohou schválené školy v tomto partnerství žádat o snížení minimálního počtu mobilit pro zvolenou výši grantu z důvodu vysokých cestovních nákladů do těchto oblastí. Žádost musí obsahovat odhad cestovních výdajů spojených s mobilitou a odhad počtu mobilit, které je škola schopna uskutečnit. Na základě této žádosti potom může Národní agentura schválit snížení minimálního počtu mobilit pro vaší školu až na polovinu.
Co je přesně myšleno diseminací a využíváním výstupů / výsledků? Diseminací výsledků (= šíření výsledků) vašeho partnerství může být např. zaslání publikací ostatním školám nebo jiným zainteresovaným organizacím, pozvání místních médií na projektové akce, abyste upoutali pozornost ostatních na vaše aktivity v rámci projektu partnerství škol Comenius a ukázali vliv práce na projektu na vaši školu a studenty. Využívání výsledků může být např. jejich používání v následující  výuce nebo v pokračování spolupráce s partnerskými školami i po ukončení projektového období. Obojí velmi závisí na typu výstupů, kterých chcete dosáhnout a na konkrétních aktivitách, které plánujete uskutečnit. Zkušenosti ukazují, že diseminační aktivity a využití výsledků by se měli plánovat již na začátku projektu. 
Žádali jsme o projekt partnerství ve výběrovém kole 2012, ale naše žádost nemohla být financována z důvodu nedostatku finančních prostředků. Když si budeme žádost podávat v tomto roce co musíme přepracovat? Jsou nějaké důležité změny v žádostech nebo v podmínkách?Formulář žádosti se ve výběrovém kole 2013 výrazně nezměnil, ale jsou v něm drobné změny týkající se některých polí. Nicméně otázky jsou stejné a budete moci využít text z loňské žádosti. Pokud vám Národní agentura sdělila slabé stránky žádosti, měli byste se pokusit žádost v tomto ohledu vylepšit. Upozorňujeme, že se také mohly změnit národní priority a že žádost musí být vyplněna v pracovním jazyce partnerství. Je také důležité, že žádosti o grant každé školy zapojené do partnerství se musí objevit v tabulce v části H žádosti (Requested EU Funding).
BĚHEM TRVÁNÍ PROJEKTU PARTNERSTVÍ ŠKOL 
Měli jsme naplánované mobility na cestu do Slovinska, ale to bylo zamítnuto a nedostalo grant.  Je možné tyto mobility dodatečně převést na některého jiného partnera?Pokud jste původně plánovali cestu do Slovinska a to by nebylo schváleno, je možné mobilitu vykonat k jinému schválenému partnerovi. 

Kdy budou převedeny na účet školy finanční prostředky určené pro práci na projektu?Záloha finančních prostředků na projekt bude převedena na účet školy po podepsání smlouvy (nejpozději do 45 dnů od podepsání smlouvy). 
Od podepsání smlouvy došlo ke změně názvu naší školy. Co máme dělat?Je nutné zaslat na adresu NA žádost o vystavení dodatku ke smlouvě spolu s kopií zřizovací listiny (dodatku) s aktuálním názvem školy. NA potom vystaví dodatek ke smlouvě s aktuálními údaji. 
Od podepsání smlouvy došlo ke změně ředitele naší školy. Co máme dělat?Je nutné zaslat na adresu NA žádost o vystavení dodatku ke smlouvě spolu s kopií jmenovacího dekretu nového ředitele školy. NA potom vystaví dodatek ke smlouvě s aktuálními údaji. 
Kde je možné stáhnout oficiální loga programu Comenius?Loga včetně příručky k jejich použití je možné stáhnout na této stránce Evropské komise 

PRůBĚŽNÁ/ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ GRANTU – PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL 
Jakým způsobem se grant bude vyúčtovávat resp., jsou pro vyúčtování stanovena pravidla? Od roku 2007 jsou granty na projekty partnerství škol Comenius stanoveny jako paušální částka. Po skončení projektu budete prokazovat pouze, že jste uskutečnili minimální počet mobilit stanovený pro danou výši grantu (tzn. doložíte kopie jízdenek/letenek a potvrzení z partnerských škol, že se dané osoby schůzek zúčastnily). Vyúčtování grantu bude probíhat jen ve školním účetnictví a to podle pravidel českého zákona. V případě zahraniční cesty se vypíše cestovní příkaz a proplácet se bude na základě stejných pravidel jako kdyby jel kdokoli jiný ze školy na služební cestu mimo projekt - jen se na jeho úhradu použijí peníze přidělené na práci na projektu. Evropská komise nestanovuje žádné sazby pro pobytové náklady a proto pro výpočet diet a dalších nákladů spojených se zahraniční služební cestou doporučujeme použít zákoník práce (kde jsou služební cesty řešeny). U všech výdajů grantu se musí dodržet podmínka, že musí souviset s prací na projektu. 
Je možné změnit počet naplánovaných mobilit?Ano, je to možné s podmínkou dodržení minimálního počtu mobilit. Podstatné je uvést důvody, proč nebyl uskutečněn plánovaný počet mobilit, který jste uvedli do žádosti. Počet mobilit může být navýšen bez udání důvodu. 
Je možné změnit zemi, kterou navštívíme?Ano, je ale nutné uvést důvody, proč byla mobilita přesunuta do jiné země. Tato země musí být mezi schválenými partnery projektu. 
Je možné uskutečnit projektovou schůzku mimo sídlo partnerské instituce?Není to možné. Je potřeba doložit potvrzení partnerské instituce o uskutečnění mobility (jmenný seznam osob účastnících se setkání, datum a místo konání schůzky, podpis ředitele/ředitelky a razítko partnerské instituce). 
Je nutné zaslat spolu s průběžnou zprávou i doklady o vykonané mobilitě a dosud zhotovené produkty?Ne, k průběžné zprávě se nepřikládají žádné další přílohy. Výše zmíněné dokumenty a výstupy se posílají až spolu se závěrečnou zprávou. 
Do kdy je nutné zaslat závěrečnou zprávu a mají to všechny školy stejně?Závěrečnou zprávu musí vaše škola zaslat na naši Národní agenturu nejpozději 30.9. (ostatní země to ale mohou mít jinak). 
Je možné, aby vycestovali v multilaterálním projektu partnerství škol na 1 partnerskou schůzku více než 4 studenti? Lze jim všem proplatit dopravu? Počítá se každý z nich jako jedna mobilita?Nejsou dána žádná omezení ohledně počtu studentů účastnících se zahraniční mobility. Dopravu je možné proplatit všem studentům a každý se počítá jako jedna mobilita. 
Závěrečná zpráva musí být na Národní agentuře 30. září nebo ji stačí odeslat doporučeně 30.9.?Rozhodující je razítko pošty, stačí tedy závěrečnou zprávu odeslat doporučeně 30.9. 
Po obdržení grantu budeme 2 roky pracovat na projektu a teprve po dvou letech zasíláme závěrečnou zprávu, na základě které nám národní agentura zašle doplatek grantu?Po prvním roce práce na projektu – nejpozději do 30.6. - se musí zaslat tzv. průběžná zpráva o projektu (příloha IV smlouvy). Doplatek grantu však bude škole zaslán až po ukončení celého projektu a doručení závěrečné zprávy. 
Na následující 2 roky jsme dostali určitou sumu peněz. Je jedno, jakou její část utratíme v prvním roce a jakou ve druhém? Nebo je nutné např. polovinu utratit v prvním roce a druhou polovinu ve druhém? A rozdělení mezi částku na mobility a na výdaje spojené s prací na projektu u nás na škole?Rozdělení grantu mezi jednotlivé roky i rozdělení částky na výjezdy do zahraničí a na práci na projektu u vás na škole je plně v kompetenci každé školy Je však potřeba dodržet pracovní plán stanovený v žádosti o projekt (místní aktivity, produkty, výstupy, mobility). 
Je možné použít vůz taxi služby při nočních tranzitech na nádraží?Ohledně využití taxi v nočních hodinách je potřeba prostudovat, jak je tato problematika řešena v zákoníku práce, případně jak jsou stanovena pravidla na škole (interní směrnice). 
Jakým způsobem je možné prokázat mobilitu realizovanou vlastním autem?Je potřeba doložit potvrzení partnerské instituce o uskutečnění mobility (jmenný seznam osob účastnících se setkání, datum a místo konání schůzky, podpis ředitele/ředitelky a razítko partnerské instituce). Ve školním účetnictví pak bude cesta vyúčtována na základě cestovního příkazu do zahraničí dle českých předpisů. 
PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY A KONTAKTNÍ SEMINÁŘE 
V tomto roce jsme ukončili projekt Comenius. Můžeme dostat grant na účast na kontaktním semináři? O grant na kontaktní seminář je možné žádat nejdříve rok po ukončení projektu. Žádost podaná před touto lhůtou bude formálně zamítnuta. 
Dozvěděla jsem se, že je možnost získat finance na přípravnou schůzku partnerů, kteří plánují projekt Comenius. Můžete mi prosím zaslat bližší informace, popř. formulář, který je k žádosti nutno přiložit?Veškeré informace o přípravných návštěvách naleznete na webových stránkách www.naep.cz v sekci Comenius / Přípravné návštěvy(http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=23&).V záložce "Dokumenty a formuláře" je ke stažení formulář. 

Často kladené otázky - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Žádost o grant – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mohu obdržet grant vzdělávací akci s mezinárodní účastí, která se koná v ČR?Ne. Vzdělávací akce se musí konat v jiné zemi, než trvale žijete a pracujete (viz formální kritéria).
Co je job-shadowing? V jakém typu organizací může probíhat?Job-shadowing by měl podporovat přímou výměnu nejlepších postupů v daném oboru. Žadatel bude “stínovat” kolegu z jiné instituce za účelem studia jeho každodenních pracovních činností. Sleduje jeho pracovní prostředí, metody a postupy. Učí se, jak lze dané metody uplatňovat v praxi. Hostitelská instituce musí sídlit v zahraničí a musí mít zkušenosti v daném oboru.
Jakých kurzů se mohu zúčastnit?V zásadě se můžete zúčastnit jakéhokoliv kurzu, který odpovídá vašemu profesnímu zařazení ve škole (vzdělávací instituci), účastní se ho posluchači z různých evropských zemí a je určen evropskému publiku. Kurzy musejí trvat alespoň 5 pracovních dní a konat se v zemi LLP (kromě ČR). Vzdělávací akce v zahraničí by měla mít pro žadatele větší přínos než obdobná vzdělávací akce v České republice a obohatit jeho instituci o evropskou dimenzi. V případě pochybností o vhodnosti vzdělávací akce kontaktujte Národní agenturu.
Kde lze najít vhodný kurz?Jednou z možností je vyhledat kurz v databázi Comenius-Grundtvig (Grundtvig-Comenius In-Service Training Database): http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.
Musím si vybrat kurz z databáze Comenius-Grundtvig?Ne. Je možné vybrat si jakýkoliv jiný kurz, který je v souladu s pravidly Comenius. Pokud si zvolíte kurz mimo databázi Comenius-Grundtvig, musíte dodat bližší informace o jeho programu (náplň kurzu, cílová skupina, organizátor,…).
Mohu se účastnit konference? Jaké jsou podmínky?Jak se uvádí v dokumentu “Call for Proposals 2009: LLP Guide 2009”, lze se účastnit konference nebo semináře pořádaném centralizovanými projekty Comenius, Národními agenturami nebo zástupci evropské asociace působící na poli školního vzdělávání. Pokud žádáte o tento typ vzdělávací akce, je nutné přiložit k žádosti kompletní informace o jejím obsahu.
Působím jako školní psycholog. Mohu si požádat o grant na další vzdělávání?Aktivita je určena všem osobám působícím na poli školního vzdělávání.  Žadateli mohou být kromě učitelů také ostatní pracovníci ze škol nebo z institucí s vlivem na školní vzdělávání. V případě pochybností se prosím obraťte na Národní agenturu.
Jsou stanoveny priority pro určité typy vzdělávacích akcí? Ano. Pro Českou republiku byly stanoveny národní priority, které naleznete na internetových stránkách Národní agentury v sekci Comenius/Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Žiji v příhraničním regionu a dojíždím za prací do Německa. Ve které zemi podám žádost?Uchazeči o grant zasílají žádost národní agentuře země, kde pracují. V tomto případě by bylo nutné žádost zaslat německé národní agentuře. Pozn.: V takovýchto případech si nelze zvolit kurz v ČR (země pobytu) ani v Německu (země, kde žadatel pracuje).
Jaké informace uvádím v žádosti?V žádosti uvádíte informace o vzdělávací akci a dále vysvětlujete motivaci účastnit se vybraného kurzu. Z žádosti by mělo být zřejmé, že vybraná vzdělávací akce posílí evropskou dimenzi vaší školy, bude pro vás dostatečným přínosem  a odpovídá vašim vzdělávacím potřebám.
Které náklady lze hradit z grantu?  Grant obvykle pokryje cestovní náklady, kurzovné, poplatky za víza (týká se Turecka) a pobytové náklady. Cestovní pojištění se hradí z částky na pobytové náklady.
Jsem učitel angličtiny, ale zajímám se o uplatnění ICT ve svých hodinách. Mohu se přihlásit na kurz pro učitele informatiky?V zásadě ano, ale kurz musí odpovídat vašim profesním potřebám. Budete muset prokázat, že vybraný kurz, který je určen pro informatiky, odpovídá také vašim specifickým potřebám jakožto učitele angličtiny.
Učím zeměpis, ale rád bych se zdokonalil v cizím jazyce. Mohu se přihlásit na čistě jazykový kurz?

Udělování grantů pro čistě jazykové kurzy je výhradně určeno těmto skupinám osob:

  • Učitelé MŠ a ZŠ, kteří vyučují (nebo budou vyučovat) cizí jazyk 
  • Učitelé, kteří učí nejazykové předměty (např. zeměpis) v cizím jazyce (v rámci CLIL=Content and Language Integrated Learning);
  • Učitelé rekvalifikující se na jazykového učitele;
  • Učitelé; pracovníci školy, jejichž škola má běžící projekt Comenius-Projekt partnerství škol a žádají si o kurz v jazyce partnerství pro lepší komunikaci;
  • Učitelé žádající si o kurz přednášený v méně užívaném a vyučovaném jazyce (např. finština) za pedagogickým účelem
Vyučuji matematiku a zajímám se o kurz pro učitele matematiky, který se koná v Německu. Moje němčina však není na příliš vysoké úrovni. Mohu se takového kurzu účastnit?V případě, že je pracovním jazykem kurzu němčina, snižuje se  pro  vás přínos vzdělávací akce. Pokud by tento problém pomohla odstranit jazyková příprava, můžete si na ni požádat o příspěvek ve výši max. 100 EUR.  Váš požadavek je nutné v žádosti zmínit a uvést jak bude  příprava probíhat (kurz, nákup učebnic, apod.).
Mohu si podat v daném výběrovém kole více žádostí?Ne. Pokud Národní agentura obdrží více žádostí od jedné osoby, budou všechny tyto žádosti zamítnuty z formálních důvodů (viz formální kritéria).
Jsem zaměstnán na dvou školách. Jak mám postupovat při vyplňování žádosti?Rozhodněte se pro jednu instituci, za kterou se budete hlásit a jejíž ředitel vaši žádost potvrdí svým podpisem.
Kdy se dozvím, zda byla má žádost schválena? Celá výběrová procedura trvá zhruba 8 týdnů (počítáno od termínu uzávěrky). Výsledky výběrového kola obdrží všichni uchazeči doporučeným dopisem na adresu školy (v případě školních prázdnin pro korespondenci používána adresa bydliště).
Jaké jsou nejčastější důvody neschválení žádosti?Nejčastěji je žádost zamítnuta z formálních důvodů, jako jsou např.: chybějící podpis, nepřiložení předběžné registrace či podrobných informací o kurzu, nevyplněné části žádosti).
Po obdržení grantu – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Kdy a jakým způsobem obdržím finanční prostředky?Schválení účastníci jsou Národní agenturou vyzváni k vyplnění bankovního spojení na internetu, na které si přejí zaslat zálohu grantu. Následně je jim emailem zaslána grantová smlouva. Po podpisu smlouvy oběma stranami poukáže Národní agentura příjemci zálohu ve výši 80% schváleného grantu.
Co je mojí povinností po návratu ze vzdělávací akce?Podle smlouvy jsou příjemci grantu povinni zaslat do 30 dnů po skončení vzdělávací akce Národní agentuře závěrečnou zprávu spolu s kopií certifikátu vystaveného organizátorem. Zpráva se zasílá v elektronické i tištěné podobě.
Musím přikládat k závěrečné zprávě doklady o čerpání grantu?K závěrečné zprávě přiložte kopii certifikátu, ostatní doklady si uschovejte pro případ, že budete vyzváni k jejich předložení.
V jakém jazyce má být závěrečná zpráva vypracována?Národní agentura preferuje zprávy vyhotovené v pracovním jazyce vzdělávací akce, nicméně zpráva může být vyplněna i v českém jazyce.