English page

Program celoživotního učení

FAQ z podsekcí

Podpis na žádosti - kdo má žádost podepsat v případě, že žadatel je ředitelem, tj. statutárním zástupcem

Pokud je žadatel ředitelem, tzn. statutárním zástupcem dané organizace, žádost podepisuje na straně instituce pouze v případě, že neexistuje další statutární zástupce. Pokud existuje, žádost mu na straně instituce podepíše další statutární zástupce. Nevyžadujeme podpis zřizovatele instituce. 

Program Leonardo da VInci: Mohou se hotely účastnit projektů Partnerství?

Ano (pokud účastníkům projektu poskytují odborné vzdělávání a přípravu)

Upozornění:

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či pochybností ohledně Leonardo da Vinci - Multilaterálních projektů/Přenosu inovací doporučujeme vždy kontaktovat zástupce Národní agentury.

Můžou se žáci/studenti v rámci stáže účastnit výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na hostitelské škole?

Ne, stáž je odbornou praxí a z toho musí vycházet i její náplň.

PŘEHLED DOTAZŮ :

Grundtvig - Mobility osob - FAQ

ČASTO KLADENÉ DOTAZY týkající se grantu Grundtvig - Vzdělávací kurzy

Individuální grant Grundtvig - Mobility osob

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých

Proč právě název Grundtvig?

Program nese název dánského duchovního, spisovatele, politika a pedagogického myslitele Nikolaie Frederika Severina Grundtviga (1783-1872), který je považován za zakladatele severské tradice celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Jeho koncept lidové vyšší školy „folkehojskole" byl založen na myšlence, že vzdělávání musí být dostupné všem občanům po celý život a že by nemělo zahrnovat pouze znalosti, ale také občanskou odpovědnost a osobní a kulturní rozvoj.

Jaký typ vzdělávací akce připadá v úvahu?

Můžete se rozhodnout pro jakoukoliv vzdělávací akci, která se pořádá v některé ze zahraničních zemí, které jsou zapojené do Programu celoživotního učení (tj. všechny členské země EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko) a jejíž zaměření prokazatelně souvisí s Vaší činností v oblasti vzdělávání dospělých.

Co vše mohu ze získaného grantu Grundtvig financovat?

Z grantu můžete hradit cestovní náklady, pobytové náklady a poplatek za kurz. Pokud se Vás to bude týkat je možné hradit také náklady na jazykovou přípravu a vízové poplatky.

Měl bych zájem o nějakou vzdělávací akci, ale nevím, kde ji najít. Existuje nějaká databáze pořádaných kurzů?

Pro vyhledání vhodné vzdělávací akce je možné využít on-line databázi kurzů Comenius/Grundtvig přístupné na webu: https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase.

(Ve vyhledávači není nutné zadat všechna kritéria výběru. Databáze je společná pro více programů, proto se prosím ujistěte, že jste zvolili kurz vhodný pro program Grundtvig. Instrukce k vyhledávání v databázi najdete také na webu NAEP: www.naep.cz.)

 

Musím si vybrat kurz z on-line databáze Grundtvig/Comenius?

Můžete si vybrat i jiný kurz, tj. není nutné vybrat si pouze kurzy z databáze. Pokud není kurz v on-line databázi Grundtvig/Comenius, nezapomeňte k žádosti přiložit i informace o kurzu a instituci, která ho pořádá.

K jakému termínu mám podat žádost o grant?

Každoročně jsou vyhlašovány termíny tří kol výběrových řízení. Ke každému termínu podávání žádostí se tedy váže doba kdy se může daný kurz uskutečnit. Jestliže se Vámi vybraný kurz koná na rozhraní termínů stanovených období, spadá do grantového kola dle data svého začátku.

Například, ve výzvě pro rok 2012, jsou termíny následující: 

 • 16. 1. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 5. 2013, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu dubna 2013).
 • 30. 4. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 9. 2013, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu června 2013).
 • 17. 9. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1. 1. 2014, oznámení výsledků výběrového řízení v průběhu listopadu 2013).


Já i můj kolega ze stejné instituce máme zájem získat grant na stejnou vzdělávací akci. Můžeme vyplnit jednu společnou žádost o grant?

Ne, každý žadatel o grant si musí vyplnit svou individuální žádost.

Jsem osoba samostatně výdělečně činná, učím pro různé jazykové školy na živnostenský list. Mohu si požádat o individuální grant Grundtvig?

Ano, o individuální grant Grundtvig si můžete požádat i jako OSVČ působící ve vzdělávání dospělých na živnostenský list. Je však potřeba k žádosti o grant přiložit kopii Vašeho živnostenského listu a potvrzení od institucí, kde na živnostenský list pracujete, v jakém rozsahu se vzdělání dospělých věnujete.

Co je vše potřeba poslat Národní agentuře společně s žádostí o grant?

Aktuální formulář žádosti o individuální grant Grundtvig ve třech originálních vyhotoveních a předběžnou registraci na Vaše jméno u organizátora vzdělávací akce (v případě stáže pozvánku od hostitelské instituce). Pokud není kurz v on-line databázi Grundtvig/Comenius, nezapomeňte přiložit i informace o kurzu a instituci, která ho pořádá. Pokud žádáte jako OSVČ, viz. předchozí otázka.

 

Můžu zaslat žádost o grant již v lednu, i když se kurz uskuteční v říjnu?

Respektujte prosím termíny pro podání žádostí dle období uskutečnění Vámi vybrané vzdělávací akce.

Musím formulář žádosti o grant vyplnit v anglickém jazyce?

Je nutné vyplnit anglickou verzi formuláře. Můžete si však vybrat, zda-li žádost vyplníte buď česky, anglicky, německy, či francouzsky.

Nejsem lektor dospělých studentů, zabývám se přípravou a koordinací kurzů pro dospělé. Mohu si požádat o individuální grant Grundtvig?

Ano, o individuální grant si mohou rovněž požádat vedoucí pracovníci institucí vzdělávání dospělých či inspektoři, poradci nebo konzultanti z oblasti vzdělávání dospělých. Je však třeba si vybrat takovou vzdělávací akci, která je úzce propojena s Vaší činností (např. management vzdělávání dospělých, organizace kurzů pro seniory atd.).

Učím seniory základní dovednosti s počítačem, rád bych se zdokonalil v anglickém jazyce, abych se lépe orientoval v odborné literatuře. Jsem oprávněný žadatel o čistě jazykový kurz?

Grant na čistě jazykový kurz můžete získat pouze v případě, že spadáte do jedné z následujících kategorií:

- učitel nejazykových předmětů vyučující prostřednictvím cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých

- učitel, který se přeškoluje na učitele cizího jazyka v oblasti vzdělávání dospělých

- řešitel projektu partnerství, který požaduje zdokonalení v pracovním jazyce projektu

- pracovník působící v oblasti vzdělávání dospělých, který požaduje zdokonalení v některém méně rozšířeném a vyučovaném evropském jazyce pro účely výuky (platí pro všechny evropské jazyky s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny)

 Mohu si požádat o grant na účast na mezinárodní vzdělávací akci, která se pořádá v České republice?

Ne, vzdělávací akce se musí pořádat v některé se zahraničních zemí, které jsou zapojené do Programu celoživotního učení (tj. všechny členské země EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko).

Mám české občanství a trvalé bydliště v ČR, ale působím jako učitel dospělých v zahraničí. Mám si požádat o grant v ČR nebo v zemi, ve které pracuji?

Pokud žadatel pracuje v jiné zemi, než kde má trvalé bydliště, žádost o grant podává Národní agentuře země, ve které pracuje

Co je to job-shadowing? V jakém typu instituce se ho můžu účastnit?

Jde o „stínování" práce kolegy/kolegyně z podobně zaměřené instituce v zahraničí za účelem naučit se co nejvíce o jeho/její náplni práce a způsobu vykonávání pracovních úkolů a načerpat tak inspiraci a nápady pro zlepšení vlastní práce. Účastníci job-shadowingu mají možnost porovnat různá pracovní prostředí a metody v praxi. Hostitelská instituce musí být v zahraničí a měla by mít v daném oboru určitou zkušenost.

 

Je možné si požádat o grant i na účast na konferenci? Nebo to musí být jen kurz?

Individuální grant Grundtvig může financovat kromě účasti na vzdělávacím kurzu nebo stáže i účast na evropské konferenci nebo semináři, který je organizovaný v rámci projektu partnerství Grundtvig, tematickou sítí Grundtvig, zahraniční národní agenturou nebo ryze evropskou asociací působící v oblasti vzdělávání dospělých.

Jakou roli hrají národní priority? Nesplňuji-li je, znamená to, že nemá cenu o individuální grant žádat?

Pokud splňujete národní priority pro daný rok, které Národní agentura zveřejňuje na svých webových stránkách, získáváte při hodnocení extra body. Max. počet bodů za národní priority je však pouze 8 z celkových 100 bodů, tudíž doporučujeme si žádost podat, i když priority nesplňujete. 

Jak vypočítat pobytové náklady? Musím použít sazby z tabulky uvedené v žádosti o grant?

V závěru žádosti o grant (nebo na webu NAEP v sekci Grundtvig-Mobility osob-Grant) naleznete tabulku maximálních sazeb pro výpočet pobytových nákladů v jednotlivých zemích a rovněž i konkrétní příklady, jak pobytové náklady vypočítat. Sazby v tabulce Vám pomohou odhadnout předpokládané náklady na stravu a ubytování v zemi vzdělávací akce. Pokud ale organizátor vzdělávací akce nabízí účastníkům kromě poplatku za akci i ubytování a stravování, žadatel o grant se nemusí řídit pobytovými sazbami uvedenými v tabulce, ale výše požadovaného grantu na pobytové náklady nesmí v žádném případě tabulkové sazby překročit!

 

Jsou náklady vynaložené na pobyt a cestu (např. letenku) před uzavřením grantové smlouvy uznatelné?

 

Ne, veškeré náklady (např. nákup letenky, platba za ubytování), musí být uskutečněny až po uzavření grantové smlouvy.

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

EILC : Erasmus intenzivní jazykové kurzy (Erasmus Intensive Language Courses)

EEUC : Extended Erasmus University Charter

EK : Evropská komise v Bruselu, resp. EC (European Commission in Brussel)

EUC : Erasmus University Charter

IP : intenzivní programy (Intesive Programmes)

LLP : Program celoživotního učení (LifeLong Learning Programme)

NAEP : Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

OM : organizace mobilit (organisation of mobility)

PV : přípravné návštěvy (Preparatory Visits)  

SM : mobility studentů (Student Mobility)

SMP : pracovní stáže studentů (Student Mobility for Placement) 

SMS : studijní pobyty studentů (Student Mobility for Study)

ST : mobility zaměstnanců (Staff Mobility)

STA : mobilita pedagogických pracovníků na výukové pobyty (Staff Mobility for Teaching Assignements)

STT : mobilita zaměstnanců na školení (Staff Mobility for Training)

Časté dotazy - centralizované akce LLP

Časté dotazy na adrese

 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_lifelong_learning_2012.php#faq

Často kladené dotazy

Na této stránce naleznete dokument obsahující odpovědi na často kladené dotazy týkající se Intenzivních programů Erasmus.

Dokument je rozdělen do 4 sekcí, ve kterých se postupně dozvíte jaké jsou:

1. základní definice a charakteristiky Intenzivních programů Erasmus,

2. postupy při podávání žádostí a při jejich hodnocení,

3. postupy při určování výše grantu a jaké jsou možné změny grantu,

4. náležitosti a možné změny grantové smlouvy.

Odpovědi na často kladené dotazy ke stažení ZDE

Časté dotazy - centralizované akce LLP

Časté dotazy na adrese

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_lifelong_learning_2012.php#faq

Často kladené otázky - Hostitelské instituce

Hostitelské instituce
V naší škole úspěšně běží projekt partnerství škol. Je možné do něho zapojit také zahraničního asistenta popř. také do přípravy dalších projektů spolupráce naší školy?Samozřejmě. Mnoho asistentů Comenius je na hostitelských školách zapojeno do evropských a mezinárodních projektových aktivit. Asistenti mohou pomoci s přípravou evropských projektů např. s oslovením škol ve své zemi nebo při komunikaci s nimi.
Naše škola by ráda přijala asistenta Comenius, ale nejsme si jistí, zda naše škola splňuje podmínky pro podání žádosti.Žádost o asistenta Comenius si mohou podat školy zařazené
v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:
- Mateřské školy, včetně speciálních,
- Základní školy, včetně speciálních a uměleckých,
- Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť.
Pokud si naše škola požádá o asistenta Comenius, můžeme obdržet asistenta ze země, kterou uvedeme v naší žádosti? Máme zájem o asistenta z Velké Británie.Požadavky na asistenta můžete podrobně specifikovat ve své přihlášce. Národní agentura se pokusí při meziagenturním jednání uvedené požadavky co nejvíce respektovat. Bohužel zájem ze strany škol mnohonásobně převyšuje počet přijíždějících asistentů do ČR. Ne vždy se proto podaří požadovaného asistenta zajistit. Doporučujeme proto školám zvážit možnost přijmout i asistenty z jiných zemí a uvést do přihlášky více zemí. Zkušenosti škol z minulých let ukazují, že asistenti na výuku angličtinu z jiných zemí než z Velké Británie, byli pro školy velkým přínosem. Žáky motivovala k učení se cizímu jazyku právě ta skutečnost, že i cizinec si může cizí jazyk dobře osvojit.
Z podmínek k této aktivitě jsme se dozvěděli, že hostitelská škola nedostává žádné finanční prostředky, pouze profituje
z přítomnosti zahraničního asistenta ve škole, o kterého se po dobu jeho pobytu stará přidělená kontaktní osoba. Jsou ještě jiné povinnosti školy vůči asistentovi a co se očekává od kontaktní osoby?
Kromě Vámi již zmíněné povinnosti školy stanovit kontaktní osobu, má škola ještě následující povinnosti:
1/ pomoc asistentovi se zajištěním vhodného ubytování na celou dobu asistentského pobytu,
2/ zajistit tzv. pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetí osobě na celou dobu asistentského pobytu,
3/ umožnit asistentovi vyučovat mateřský jazyk, pokud o to požádá,
4/ umožnit asistentovi studium českého jazyka, bude-li mít zájem tento jazyk studovat,
5/ zajistit všechno potřebné k přípravě, organizaci a realizaci asistentského pobytu. Škola společně s asistentem také vypracuje program asistentského pobytu a rozvrh hodin (12 až 16 hodin za týden). Asistent však v žádném případě není náhradou za učitele. Asistent pouze pomáhá při výuce a dalších školních aktivitách např. pomáhá se školním projektem. Škola by měla vzít v úvahu také tu skutečnost, že asistent ještě nemusí mít ukončené pedagogické vzdělání a stále ještě svůj obor studuje.

Čím lepší podporu hostitelská instituce asistentovi zajistí, tím větším přínosem bude pobyt pro školu i asistenta.

Úloha kontaktní osoby pro úspěch asistentského pobytu je velmi významná. Kontaktní osoba komunikuje s asistentem ještě před příjezdem do České republiky, pomáhá asistentovi po celou dobu pobytu např. při jednání na úřadech, seznamuje asistenta s kolegy a s organizací ve škole, zajišťuje možnost stravování ve školní jídelně, dojednává možnost hospitací zejména v prvních týdnech pobytu, domlouvá a upřesňuje rozvrh hodin, dohlíží na asistentovi přípravy na hodiny, na odvedenou práci, poskytuje rady, konzultuje s asistentem dosažené pokroky atd. Asistent může samozřejmě spolupracovat s vyučujícími z více předmětů. Vždy je však za koordinaci asistentových aktivit zodpovědná jedna osoba. Je v zájmu školy usilovat o co největší zapojení asistenta do aktivit školy.
Jsme malá škola a tak se nám nepodaří naplnit asistentovi požadovaný pracovní úvazek. Zvažujeme proto sdílet zahraničního asistenta s více školami zároveň. Je to možné?Ano, tyto školy mohou být nejvýše tři. Jedna ze škol musí nést také odpovědnost a koordinovat činnost zahraničního asistenta po celou dobu jeho pobytu. Všechny školy se také musí dohodnout na náplni práce asistenta v rozsahu 12 až 16 hodin týdně a musí asistentovi umožnit dostatek času na přípravu nebo studium českého jazyka (pokud je třeba). Při plánování rozvrhu je třeba také zvážit dopravní dostupnost jednotlivých škol.Přihlášku podává pouze koordinující škola, do které také uvede informaci o sdílení asistenta s dalšími školami.

Často kladené otázky - Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius
Chtěl bych vyučovat francouzštinu na jedné střední škole ve Španělsku, se kterou mám dobré kontakty z dřívější doby. Je to možné?V zásadě ano, ovšem bez záruky, že se asistentský pobyt podaří ve zvolené instituci zajistit. Uveďte své přání do své přihlášky společně se odůvodněním a ujistěte se, že si požadovaná škola rovněž podala přihlášku u své Národní agentury. V případě schválení obou přihlášek se Národní agentury pokusí Vaše umístění v hostitelské instituci zajistit. Do přihlášky nezapomeňte uvést, zda v případě neschválení Vámi vybrané instituce máte zájem absolvovat svůj asistentský pobyt i v jiné instituci popř. v jiné zemi.
Se svým přítelem chceme uskutečnit asistentský pobyt společně na stejné škole nebo alespoň ve stejném městě. Je to možné?Je třeba si uvědomit, že nemůžete podat společnou přihlášku, ale každý musíte požádat zvlášť. Navíc dva asistenti nemohou působit v rámci jedné hostitelské instituce, protože každá instituce může obdržet nejvýše jednoho zahraničního asistenta pro daný školní rok. Umístění do stejného města nebo oblasti je více pravděpodobné, ale záleží na konkrétní situaci resp. na dostupnosti dvou schválených škol v oblasti se zájmem o asistenty jako jste Vy, tzn. vyučované předměty, jazyk výuky, věk žáků atd. se musí shodovat. Své přání uveďte společně s odůvodněním do přihlášky. Do přihlášky nezapomeňte uvést, zda máte o asistentský pobyt zájem i v případě,
že nebudou obě přihlášky schváleny nebo pro případ nenalezení dvou hostitelských institucí v dané oblasti.
Musím vyučovat pouze cizí jazyky nebo jazyky, které studuji v rámci své studijní oborové kombinace?Od roku 2007 se mohou o asistentský pobyt ucházet budoucí učitelé všech předmětů. Neočekává se tedy, že asistenti budou vyučovat pouze cizí jazyky, ale samozřejmě musíte být schopen/schopna komunikovat se žáky a učiteli v hostitelské instituci. V praxi se ukázalo, že valná většina škol má zájem především o výuku cizích jazyků. Umístění asistenta pouze s nejazykovým předmětem může být proto problematické. Hostitelská instituce Vás také může požádat o výuku Vašeho mateřského jazyka. Je proto užitečné připravit si příslušné výukové materiály ještě před odjezdem. Vyučovaný jazyk nemusí být součástí Vaší studijní kombinace, je však velkou výhodou, pokud dokážete být dostatečně otevření a flexibilní vyučovat i předměty, které nestudujete v rámci svého studia.
Musím v době podání žádosti ovládat jazyk hostitelské země?Ne, bezpodmínečně. Do přihlášky uvedete své preference ohledně zemí, ve kterých chcete působit. Národní agentura se pokusí Vaše požadavky zohlednit, ale ne vždy se podaří najít vhodnou školu v požadované zemi. Je proto vhodné uvést do přihlášky více zemí. V případě, že nehovoříte jazykem hostitelské země nebo si chcete své jazykové znalosti zlepšit, můžete požádat o příspěvek na jazykovou přípravu. Tento příspěvek se týká méně rozšířených jazyků EU tzn. všech oficiálních jazyků EU s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Možností je také zúčastnit se EILC kurzu (Erasmus Intensive Language Courses) bezprostředně před zahájením asistentského pobytu v hostitelské instituci nebo jazykového kurzu na začátku asistentského pobytu. Asistentský pobyt Comenius je výbornou příležitostí dozvědět se více o hostitelské zemi a jazyce, který neznáte.
Mohu spojit asistentský pobyt s dalšími aktivitami (studijními / pracovními / dobrovolnickou prací)?Aktivity mimo rámec školy Vám mohou pomoci ke snazšímu soužití se s novým prostředím, ovšem hlavní pracovní náplní by měl být právě asistentský pobyt. Svůj pobyt si zorganizujte tak, aby byl velkým přínosem pro Vás i pro hostitelskou instituci. Pracovní úvazek asistenta je 12 až 16 hodin týdně v hostitelské škole. Tento čas však nezahrnuje nutnou přípravu na vyučování. Časové možnosti pracovat nebo se věnovat dalším aktivitám během asistentského pobytu mohou být proto omezené.

Často kladené otázky - Projekty Comenius REGIO

FAQ pro rok 2012 v anglickém jazyce naleznete ZDE.

.

Partneři v projektu Partnerství Comenius Regio

Jaké instituce se mohou zapojit do Projektů partnerství Comenius Regio? Projekty Partnerství Comenius Regio jsou bilaterální projekty, do kterých se zapojují místní/regionální úřady s působností ve školním vzdělávání ve dvou různých zemích. Pouze tyto instituce mohou žádat o grant. Seznam všech oprávněných institucí ze zemí LLP je možné najít na internetových stránkách Evropské komise a Národní agentury. Oba úřady-autority musejí na své straně zapojit do projektu minimálně  jednu školu a jednu další organizaci z téže obce/regionu. Škola musí být oprávněná pro účast v projektech Partnerství škol, další organizace může být jakákoli místní/regionální organizace či instituce, která bude pro projekt přínosem. Může se např. jednat o muzeum, mládežnickou organizaci, neziskovou organizaci, asociaci, vzdělávací centrum, knihovnu nebo místní podnik.
Může v projektu figurovat kromě úřadu pouze základní škola a mateřská škola (jinými slovy: Je možné, aby funkci třetí organizace zastávala mateřská škola?) Ne. Mateřské školy jsou v programu Comenius považovány za školy. Kromě místního/krajského úřadu se musí projektu účastnit minimálně jedna škola a minimálně jedna další  organizace, která není školou.
Může se projektu účastnit úřad, škola a organizace vzdělávající učitele?V tomto případě je podmínka splněna, do projektu je zapojena škola a jiná další organizace.
 Mohou se dva místní/regionální úřady z jedné země účastnit téhož Partnerství Regio?  Ano, ale pouze v případě, že druhý úřad (autorita) vystupuje jako další místní organizace. Vzhledem k tomu, že úřad není považován za "neškolní" organizaci, je nutné, aby se do projektu zapojil jeden další partner, který bude tuto roli splňovat.
Může se do projektu zapojit podnik?Ano. Stejně tak se mohou zapojit i veřejné nebo dobrovolnické organizace jako místní hasičský sbor, středisko vzdělávající dospělé, muzeum nebo asociace. Je důležité, aby se všichni partneři relevantním způsobem podíleli na projektu.
Kde je možné zjistit, které instituce a úřady se mohou ucházet o grant v ostatních zemích LLP?Seznam oprávněných institucí je zveřejněn na stránkách Evropské komise a také na stránkách Národní agentury. V případě pochybností doporučujeme, aby se partnerská instituce ujistila u vlastní národní agentury.
Jak  je definován “region” ve vztahu k Projektům Partnerství Regio?Neexistuje žádná přesná definice. Do Projektů Partnerství Comenius Regio se mohou zapojovat obce, města nebo větší region. Velmi to záleží na systému školního vzdělávání v dané zemi, na zvolených tématech a plánovaných aktivitách.
Je možné, aby Projekty Partnerství Comenius Regio navázali na již existující spolupráci mezi městy?Ano. Je možné využít již existující nebo nově vzniklé spolupráce měst (town twinning). Předpokladem je, že nedojde ke dvojímu financování aktivit a že projektová práce v rámci Regia bude jednoznačně definovaná.
Proč Comenius Regio umožňuje spolupráci pouze dvou zemí?Důvody jsou čistě administrativní a týkají se počáteční fáze. Zkušenosti s organizací bilaterálních partnerství umožní vytvořit nezbytné administrativní nástroje a podmínky pro spuštění multilaterálních partnerství v příštích letech.
Přípravná fÁze a podání žádosti o projekt Partnerství Comenius Regio
Jak je možné nalézt vhodné partnery pro projekt?Je možné navázat na již existující spolupráci s jiným evropským městem/regionem nebo využít kontaktů přes jiné evropské sítě a iniciativy. Zatím neexistuje příslušný vyhledávací systém pro tyto projekty, ale Národní agentura pomůže šířit požadavky skrze vlastní sítě. Kontaktujte prosím, svoji národní agenturu, pokud potřebujete podporu při hledání partnera.
Je možné žádat o grant na přípravnou návštěvu za účelem vypracování žádosti o projekt?Ano. Bliží informace najdete na stránkách Národní agentury www.naep.cz v sekci Přípravné návštěvy.
Kde je možné najít formulář žádosti o grant pro Partnerství Comenius Regio?Formulář žádosti je umístěn na stránkách Národní agentury. Stejně jako v případě Projektů partnerství škol, každý partner (úřad) posílá žádost svojí národní agentuře.  Konkrétní podmínky podání žádosti uvádí každá národní agentura na svých internetových stránkách.
Kdo žádost podepisuje? Všichni zapojení partneři v daném regionu?Místní úřad(autorita) s působností ve školním vzdělávání podává žádost o grant jménem všech zapojených institucí v daném regionu. Ostatní partneři (škola/y a další organizace) předkládají  potvrzení o záměru spolupracovat na daném projektu (“letter of intent”).
MOBILITY V RÁMCI PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO
Co znamená "mobilita"?Mobilitou se rozumí jedna zpáteční zahraniční cesta v rámci partnerství Comenius Regio, buď k partnerské instituci nebo na akci, která se vztahuje k cílům tohoto projektu. Jedna mobilita odpovídá cestě jedné osoby do země zapojené do Programu celoživotního učení.
Je možné uskutečnit více mobilit než je stanovený počet vázaný k dané paušální částce?Samozřejmě. Neexistuje žádná hranice maximálního počtu mobilit. Pokud jste schopni zorganizovat zahraniční cesty s nižšími náklady a nevyužijete celou paušální částku, můžete zbytek rozpočtu určeného na mobility využít na další zahraniční cesty v rámci projektu.
Plánujeme uspořádat konferenci, ale ani nejvyšší paušální částka (24 mobilit) není dostačující na financování cesty všech potenciálních účastníků. Můžeme požádat o dodatečné financování v rámci “ostatních projektových nákladů”?Ne. Grant určený na ostatní projektové náklady nemůže být použit na financování dodatečných mobilit. V tomto případě je nutné hledat jiné zdroje financování.
Započítává se účast na akcích uskutečněních v rámci vlastního regionu do minimálního počtu mobilit?Ne. Pouze cesty do zahraničí (buď za partnerskými institucemi nebo na akce organizované evropskými projekty nebo Tematickými sítěmi) se započítávají do počtu uskutečněných mobilit.
Mohou být do projektu oficiálně zapojeny i další místní/regionální organizace?Ano. Po podpisu grantové smlouvy mezi příjemcem a Národní agenturou může být vyhotoven dodatek o zapojení další organizace. Není ale možné v této souvislosti žádat o navýšení grantu.
Je možné požádat si v rámci aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků o grant pro účast na semináři /konferenci pro učitele organizovaném Projektem Partnerství Comenius Regio?Ano, a to za podmínky, že seminář/konference splňuje požadavky na akci dalšího vzdělávání Comenius. To například znamená, že akce musí být široce propagována (např. skrze databázi Comenius –Grundtvig) a otevřená účastníkům ze všech zemí zapojených do programu Comenius/Programu Celoživotního učení.
FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTU PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO
Jakým způsobem je Partnerství Regio financováno?V partnerství Regio získává příjemce grantu paušální částku na uskutečnění mobilit (výše závisí na počtu mobilit a vzdálenosti partnerského regionu); dále je mu poskytnut příspěvek na ostatní „nemobilitní“ náklady v maximální výši 75% ze skutečných nákladů. 
Je v Partnerství Comenius Regio vyžadováno spolufinancování?Příjemci grantu se musí na financování nákladů projektu podílet částkou, která odpovídá alespoň 25% z výdajů na projektové (nemobilitníú aktivity.  Př.: Paušální částka je 17000 Eur, ostatní (nemobilitní) náklady jsou vyčísleny na 8000 Eur. Příjemce tedy musí financovat minimálně 25% z 8000, tj. 2000 Eur.
Mohou se  instituce, kterou jsou již zapojeny v programu Comenius nebo v jiných projektech  Programu celoživotního učení účastnit Partnerství Comenius Regio? Ano, ale jen pokud nedojde ke dvojímu financování stejných aktivit a aktivity podporované projektem Comenius Regio budou jasně prokazatelné.
Jaké náklady mohou být z grantových prostředků Comenius Regio financovány?

Za oprávněné lze považovat náklady které:
- se týkají aktivit v zemích zapojených do Programu
  celoživotního učení
- vzniknou partnerům zapojeným do projektu
- musí přímo souviset s projektem (tj. jsou relevantní a
  vznikají přímo při uskutečňování projektu v souladu s
  pracovním plánem)
- jsou nezbytné pro uskutečnění projektu
- jsou přiměřené a odůvodněné a jsou v souladu s
  principy zdravého finančního řízení, obzvláště pokud
  se týká zhodnocení prostředků a výdajové efektivity
- vzniknou během projektového období
- vzniknou příjemci a jsou zaznamenány v jeho
  účetnictví dle účetních postupů příjemce a jsou
  vykazovány  v souladu s požadavky daňovou a sociální
  legislativu.
- jsou identifikovatelné a ověřitelné.
Příručka k Programu celoživotního učení (LLP Guide) rovněž uvádí výdaje, které nejsou za žádných okolností oprávněné (viz Kapitola 4F).
Vezměte na vědomí, že nepřímé náklady nejsou financovány v rámci Partnerství Regio. Náklady týkající se mobility jsou hrazeny z paušální částky.

Je možné uzavřít subkontrakt (subdodávku) s osobou zaměstnávanou příjemcem grantu nebo místními projektovými partnery?Ne, subdodávky mohou být poskytovány pouze osobami, které nejsou zaměstnané ani jednou z partnerských institucí.
Mohou být náklady na zajištění konference/pracovních setkání financovány z prostředků projektu?Náklady na pořádání konferencí/pracovních setkání, jako jsou např. pronájmy, tlumočení nebo cestovné pro prezentující mohou být financovány z grantové položky určené na ostatní (“nemobilitní”) projektové aktivity.  Cestovní a pobytové náklady za účastníky z partnerského regionu si financuje partner sám z přidělených prostředků  na mobility.
Kdo spravuje granty Evropské unie a přiděluje je ostatním partnerským institucím v daném regionu?Grantové prostředky jsou spravovány regionální/místní autoritou-úřadem. Příslušný úřad podepisuje grantovou smlouvu a je odpovědný za veškeré řízení projektu ve vlastním regionu (včetně řízení finančních prostředků).
Musí místní/regionální úřad podepsat smlouvu s ostatními místními partnery?Není to nezbytné. Všichni partneři jsou vázáni smlouvou s Národní agenturou, která by měla objasnit smluvní podmínky pro všechny  partnery. Partneři se však mezi sebou musejí dohodnout, jak si zajistí spolupráci mezi sebou. Případná smlouva mezi partnerskými organizacemi nesmí být v rozporu s grantovou smlouvu s Národní Agenturou.
Musejí jednotliví zapojení partneři v obou regionech podepsat žádost o grant?Ne, ale je vyžadováno, aby předložili souhlasné prohlášení (“letter of intent”) potvrzující jejich záměr zapojit se do projektu. Později budou podepisovat grantovou smlouvu.
Co následuje, pokud jeden z místních/regionálních partnerů odstoupí z partnerství a minimální požadavek tak není splněn (např. třetí neškolská  organizace už dále nefiguruje v partnerství)?V nejhorším případě celé partnerství nebude moci být nadále financováno. Proto doporučujeme hned kontaktovat národní agenturu a přesvědčit se, zda může být odcházející partner nahrazen jinou organizací. Samozřejmě, cíle a projektové aktivity musejí zůstat beze změn.
V částce na nákup vybavení musí být zohledněno odepisování tohoto majetku. Jsou dány nějaké pevné sazby nebo délka odepisování?Ne. Odepisování musí být v souladu s daňovými a účetními pravidly, kterými se příjemce řídí. Příjmece musí tato pravidla popsat.
SOUVISLOST PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO S PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL
Může být jedna škola současně zapojena v Projektu Partnerství Regio a Projektu partnerství škol?Ano, pravidla umožňují zapojení školy do obou typů projektu současně. Tato kombinace může vést k rozšíření projektových aktivit a stát se být tak přidanou hodnotou obou partnerství. V žádném případě ale nesmí dojít ke dvojímu financování stejných aktivit.
Pokud je škola současně zapojena v Projektu Partnerství škol a Projektu Partnerství Regio, musí mít v obou případech partnery ze stejných zemí?Ne v obou projektech mohou být zapojeny různé země. Může to naopak obohatit práci v obou partnerstvích. Většina Partnerství škol  je multilaterální, a tak je v každém případě v projektu zapojena ještě minimálně jedna další země.
Může být Partnerství Regio využito k propagaci projektů Partnerství škol v a mezi oběma regiony?Ano, to je rovněž možné. Ale je důležité si uvědomit, že projekty Partnerství škol mohou být multilaterální a zahrnovat tak více zemí  nebo jinou zemi, než je zapojena v Partnerství Regio.
HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PROJEKT PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO
Kdo rozhoduje, zda bude žádost o grant schválena a projekt financován?Každá žádost bude hodnocena externími experty v obou partnerských zemích. Hodnocení je založeno na společných kvalitativních kritériích. Pouze pokud se obě země rozhodnout financovat své partnerské regiony, může projekt získat grant.
Co se stane, pokud jedna ze zemí nebude mít dostatečný rozpočet na schválení projektu?V takovém případě nemůže být financováno celé partnerství bez ohledu na kvalitu předkládaného projektu.
Může se stát, že bude přidělen menší rozpočet než bylo požadováno?Při uzavírání smlouvy bude paušální částka udělena v plné výši, která odpovídá minimálnímu počtu plánovaných mobilit. Grantová složka určená na ostatní (nemobilitní) náklady může být snížena, pokud některé požadované náklady nejsou oprávněné  dle Příručky k LLP (LLP Guide). V takovém případě bude Národní agentura předkladatele kontaktovat, aby se dohodli na úpravě rozpočtu.

Časté dotazy - centralizované akce LLP

Časté dotazy na adrese

 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_lifelong_learning_2012.php#faq

Mohou se státní úředníci (resp. zaměstnanci veřejné správy) účastnit projektů Partnerství?

Ano (pokud je příslušná organizace veřejné správy partnerem projektu)

Opakované podání - Mohu si zažádat o studijní návštěvu, když jsem získal grant na tuto aktivitu v loňském roce?

NE, vždy musí být dodržena dvouletá pauza.  

Často kladené otázky - Projekty partnerství škol

PŘIHLÁŠKA – PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL
Do kdy musíme poslat přihlášku k projektu partnerství škol?Termín pro odeslání je 21.2.2013 (rozhoduje razítko pošty).
Proč jsou rozdílné paušální částky na projekty partnerství škol?Každá agentura si ve své zemi upravuje částky přidělené jednotlivým aktivitám (projektům, mobilitám) na základě rozpočtu přiděleného Evropskou komisí a zájmu institucí o tuto aktivitu v dané zemi.
Pokud vyplňujeme přihlášku v angličtině (komunikační jazyk projektu), musíme ji také překládat do češtiny?Česká Národní agentura akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá a francouzská (vždy na příslušném formuláři). U jiných jazykových verzí si česká Národní agentura může vyžádat překlad. Čeští koordinátoři projektů partnerství vyplňují přihlášku on-line.
Je možné pokračovat v novém projektu s původními partnery?Ano, je to možné. Je potřeba podat novou žádost o Projekt partnerství škol s novým tématem projektu, naplánovanými mobilitami, aktivitami a produkty.
Neplatí nějaké pravidlo, že pokud škola právě ukončila projekt, nedostane grant na nový projekt hned, ale až další rok? (Jinými slovy: jeden rok pauza než bude schválen nový projekt?Pokud česká škola ukončí projekt, může si požádat hned o další, není nutné mít rok pauzu.
V současné době máme schválený projekt Comenius pro žáky 1.stupně. Je možné požádat o další projekt se staršími žáky (11 – 15 let)?Vzhledem k omezeným finančním prostředkům není možné financovat 2 projekty Partnerství škol Comenius na jedné české škole.
Jsme v posledním roce projektu Comenius. Můžeme si požádat o další projekt Comenius?Pokud váš současný projekt konci k 31.7.2013, je možné si ve výběrovém kole v termínu 21.2.2013 požádat o nový projekt, který začne od 1.8.2013.
Může se moje škola účastnit aktivity Comenius Partnerství škol?Seznam škol, které se mohou účastnit v rámci programu Comenius naleznete na těchto stránkách Evropské komise. V případě pochybností kontaktujte svou Národní agenturu.
Kolik partnerů potřebujeme a jsou nějaké podmínky ohledně profilu partnerství? Existují 2 typy partnerství škol: multilaterální a bilaterální. multilaterálním partnerství musí být zapojeny minimálně 3 školy ze 3 zemí účastnící se Programu celoživotního učení. bilaterálním partnerství mohou být zapojeny jen 2 školy ze 2 zemí.
Země zapojené do programu celoživotního učení jsou: 27 členských států Evropské unie, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Turecko a Chorvatsko. Minimálně jedna ze škol v partnerství musí být ze zemí EU.
Jsou nějaká další kritéria, o kterých bychom měli vědět? Seznam kritérií je součástí žádosti o projekt partnerství škol a také ho naleznete v Příručce pro žadatele 2013. Hlavní kritéria jsou spojena s formálními podmínkami jako použití správného formuláře, úplné vyplnění přihlášky, podání žádosti v termínu. Také je důležité poznamenat, že koordinátor je zodpovědný za vyplnění žádosti jakmile se na obsahu žádosti shodnou všechny partnerské školy. Koordinátor zašle kopii žádosti každé partnerské škole, ta ji musí podepsat a zaslat na Národní agenturu ve své zemi. Některé Národní agentury mohou vyžadovat, aby spolu s žádostí byly zaslány i doplňující dokumenty.
V čem je bilaterální partnerství odlišné od multilaterálního?Bilaterální partnerství je projekt mezi 2 školami ze dvou zemí, který je hlavně zaměřen na praktikování cizích jazyků. Cílem je dát studentům možnost seznámit se s jazykem partnerské země a procvičit své jazykové dovednosti se studenty z jejich partnerské školy. Z tohoto důvodu nemohou mít školy stejný hlavní vyučovací jazyk. Bilaterální partnerství musí zahrnovat reciproční výměnu studentů, aby se umožnilo skupině studentů navštívit partnerskou školu a naopak, každá výměna studentů musí trvat minimálně 10 dní. Studenti účastnící se výměny musí být starší 12 let.
Je nějaký minimální počet studentů, kteří se musí účastnit  výměny studentů v rámci bilaterálního projektu? Je možné skupinu žáků rozdělit mezi více výměnných pobytů?Minimální velikost skupiny studentů, kteří se zúčastní jedné výměny je 10 studentů v případě "malé výměny" (nižší částka grantu) a 20 studentů v případě "velké výměny" (vyšší částka grantu). Tyto minimální počty závisí na výši požadovaného grantu.
Minimální počet žáků (10 nebo 20 podle výše požadovaného grantu) se musí zúčastnit výměny najednou, v jedné skupině. Není možné rozdělit minimální počet žáků do více výměn. Cílem těchto projektů je vytvořit kontakty mezi třídami/skupinami žáků a ne vykonat individální výměnu/výměnu malé skupiny.
Pokud škola nerespektuje minimální velikost skupiny, bude ve fázi závěrečné zprávy vracet část grantu související s výměnným pobytem žáků.
Jak bude naše žádost hodnocena?Jaká kritéria budou použita?Žádosti o projekt partnerství škol jsou hodnoceny v zemi koordinátorské instituce hodnotiteli vybranými Národní agenturou. Dva externí hodnotitelé hodnotí každou žádost s použitím jednotného hodnotícího formuláře (stejný se používá ve všech zemí zapojených do LLP). Průměrný počet bodů, který žádosti přidělí hodnotitelé je použitý jako konečná známka kvalitativního hodnocení žádosti. V případě, že se jejich hodnocení podstatně liší, osloví se třetí hodnotitel, aby danou  žádost ohodnotil. Kritéria hodnocení jsou pro každou aktivitu publikována v Příručce Programu celoživotního učení.
Kde můžu nají podrobnější informace o národních prioritách a jak se k nim bude přihlížet? Některé Národní agentury se rozhodly publikovat národní priority, které se vztahují k žádostem a žadatelům v jejich zemi. To znamená, že během hodnocení mohou žadatelé z těchto zemí získat extra body, pokud splňují jednu nebo více národních priorit. Seznam všech národních priorit platných pro výběrové kolo 2013 je zveřejněn na této stránce Evropské komise a webových stránkách jednotlivých národních agentur.
Co se stane když náš projekt neodpovídá národním prioritám stanoveným Národními agenturami?Žadatelé by si měli zvolit téma partnerství podle jejich společných zájmů. Žádost, která neodpovídá národním prioritám, má také šanci uspět ve výběrovém řízení - za předpokladu, že je kvalitně zpracovaná.
Existují stále národní priority pro české instituce žádající o grant v rámci projektů partnerství škol Comenius? Česká Národní agentura nebude uplatňovat žádné národní priority pro projekty partnerství škol.
Kdy a kde je možné najít formuláře žádostí?Formuláře žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách Národních agentur od poloviny listopadu.
Jak se zdá, granty jsou udělovány jako paušální částky, které se vztahují k určitému počtu mobilit? Jak si máme vybrat správnou paušální částku?Školy, žádající o grant v rámci partnerství, si mohou vybrat ze 4 výší grantu, které jsou odvozeny od počtu mobilit, které škola plánuje uskutečnit během dvouletého období trvání projektu: 4, 8, 12 nebo 24 mobilit pro multilaterální partnerství a 12 nebo 24 pro bilaterální partnerství. Školy by si měly vybrat takovou výši grantu, která odpovídá počtu mobilit, které bude reálně schopna uskutečnit. Před podáním žádosti školy musí mít jasnou představu kolik učitelů a studentů mohou pravděpodobně vyslat do zahraničí během doby trvání projektu. Každá škola zapojená do projektu partnerství si může požádat o jinou výši grantu – na základě vlastních potřeb. Požadavek na grant každé školy zapojené do partnerství musí být vyplněn koordinátorskou institucí v tabulce v části H žádosti o projekt (Requested EU Funding).
Co je přesně myšleno "mobilitou"?Mobilitou se rozumí zahraniční cesta uskutečněná v rámci projektu partnerství, a to do partnerské instituce nebo na akci organizovanou v rámci centralizovaného projektu či tématické sítě Programu celoživotního učení (nebo předchozího programu). Jedna zpáteční cesta jedné osoby je počítána jako jedna mobilita.
Při plánování mobilit v rámci partnerství by zapojené školy měly zkusit naplánovat návštěvy všech partnerských zemí, aby každá škola zapojená do partnerství měla prospěch z této zkušenosti. 
Plánujeme uskutečnit XX mobilit a chceme si požádat o odpovídající grant. Co se stane když nebudeme moci splnit minimální počet mobilit?Po skončení projektu partnerství musí každá škola podat závěrečnou zprávu své Národní agentuře o aktivitách a mobilitách, které uskutečnila během trvání projektu. V případě, že nebyl splněn minimální počet mobilit, bude snížena konečná výše grantu a škola bude muset vrátit rozdíl peněz které obdržela v rámci zálohy. 
Naše školy mají studenty se speciálními potřebami a v případě výjezdu do zahraničí budeme mít vysoké dodatečné výdaje (např. potřeba speciálního vozidla). Jak je toto zohledněno?V případě, že bude vaše škola schválena do projektu partnerství, může kontaktovat svou Národní agenturu a podat žádost o snížení minimálního počtu mobilit pro zvolenou výši grantu. Žádost musí obsahovat odhad dodatečných výdajů spojených s mobilitou – na základě této žádosti potom může Národní agentura schválit snížení minimálního počtu mobilit pro vaší školu. V závislosti na výši dodatečných výdajů může Národní agentura snížit minimální počet mobilit až na polovinu. Prosím berte to v úvahu když si volíte typ grantu.
Máme francouzskou partnerskou školu na Martinique a cestovní výdaje na Martinique jsou mnohem vyšší než do ostatních destinací v rámci Evropy. Musíme přesto uskutečnit minimální počet mobilit určený pro danou výši grantu?Procedura bude stejná jako v případě studentů se speciálními potřebami (viz výše). V případě, že je partnerská škola umístěna v jednom z periferních regionů EU (Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinique, Francouzská Guiana, Réunion, Azory, Madeira) nebo v jedné ze zámořských zemí (specifikovaných v Rozhodnutí rady: 2001/822/EC of 27 November 2001, OJ L 314/1) , mohou schválené školy v tomto partnerství žádat o snížení minimálního počtu mobilit pro zvolenou výši grantu z důvodu vysokých cestovních nákladů do těchto oblastí. Žádost musí obsahovat odhad cestovních výdajů spojených s mobilitou a odhad počtu mobilit, které je škola schopna uskutečnit. Na základě této žádosti potom může Národní agentura schválit snížení minimálního počtu mobilit pro vaší školu až na polovinu.
Co je přesně myšleno diseminací a využíváním výstupů / výsledků? Diseminací výsledků (= šíření výsledků) vašeho partnerství může být např. zaslání publikací ostatním školám nebo jiným zainteresovaným organizacím, pozvání místních médií na projektové akce, abyste upoutali pozornost ostatních na vaše aktivity v rámci projektu partnerství škol Comenius a ukázali vliv práce na projektu na vaši školu a studenty. Využívání výsledků může být např. jejich používání v následující  výuce nebo v pokračování spolupráce s partnerskými školami i po ukončení projektového období. Obojí velmi závisí na typu výstupů, kterých chcete dosáhnout a na konkrétních aktivitách, které plánujete uskutečnit. Zkušenosti ukazují, že diseminační aktivity a využití výsledků by se měli plánovat již na začátku projektu. 
Žádali jsme o projekt partnerství ve výběrovém kole 2012, ale naše žádost nemohla být financována z důvodu nedostatku finančních prostředků. Když si budeme žádost podávat v tomto roce co musíme přepracovat? Jsou nějaké důležité změny v žádostech nebo v podmínkách?Formulář žádosti se ve výběrovém kole 2013 výrazně nezměnil, ale jsou v něm drobné změny týkající se některých polí. Nicméně otázky jsou stejné a budete moci využít text z loňské žádosti. Pokud vám Národní agentura sdělila slabé stránky žádosti, měli byste se pokusit žádost v tomto ohledu vylepšit. Upozorňujeme, že se také mohly změnit národní priority a že žádost musí být vyplněna v pracovním jazyce partnerství. Je také důležité, že žádosti o grant každé školy zapojené do partnerství se musí objevit v tabulce v části H žádosti (Requested EU Funding).
BĚHEM TRVÁNÍ PROJEKTU PARTNERSTVÍ ŠKOL 
Měli jsme naplánované mobility na cestu do Slovinska, ale to bylo zamítnuto a nedostalo grant.  Je možné tyto mobility dodatečně převést na některého jiného partnera?Pokud jste původně plánovali cestu do Slovinska a to by nebylo schváleno, je možné mobilitu vykonat k jinému schválenému partnerovi. 

Kdy budou převedeny na účet školy finanční prostředky určené pro práci na projektu?Záloha finančních prostředků na projekt bude převedena na účet školy po podepsání smlouvy (nejpozději do 45 dnů od podepsání smlouvy). 
Od podepsání smlouvy došlo ke změně názvu naší školy. Co máme dělat?Je nutné zaslat na adresu NA žádost o vystavení dodatku ke smlouvě spolu s kopií zřizovací listiny (dodatku) s aktuálním názvem školy. NA potom vystaví dodatek ke smlouvě s aktuálními údaji. 
Od podepsání smlouvy došlo ke změně ředitele naší školy. Co máme dělat?Je nutné zaslat na adresu NA žádost o vystavení dodatku ke smlouvě spolu s kopií jmenovacího dekretu nového ředitele školy. NA potom vystaví dodatek ke smlouvě s aktuálními údaji. 
Kde je možné stáhnout oficiální loga programu Comenius?Loga včetně příručky k jejich použití je možné stáhnout na této stránce Evropské komise 

PRůBĚŽNÁ/ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ GRANTU – PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL 
Jakým způsobem se grant bude vyúčtovávat resp., jsou pro vyúčtování stanovena pravidla? Od roku 2007 jsou granty na projekty partnerství škol Comenius stanoveny jako paušální částka. Po skončení projektu budete prokazovat pouze, že jste uskutečnili minimální počet mobilit stanovený pro danou výši grantu (tzn. doložíte kopie jízdenek/letenek a potvrzení z partnerských škol, že se dané osoby schůzek zúčastnily). Vyúčtování grantu bude probíhat jen ve školním účetnictví a to podle pravidel českého zákona. V případě zahraniční cesty se vypíše cestovní příkaz a proplácet se bude na základě stejných pravidel jako kdyby jel kdokoli jiný ze školy na služební cestu mimo projekt - jen se na jeho úhradu použijí peníze přidělené na práci na projektu. Evropská komise nestanovuje žádné sazby pro pobytové náklady a proto pro výpočet diet a dalších nákladů spojených se zahraniční služební cestou doporučujeme použít zákoník práce (kde jsou služební cesty řešeny). U všech výdajů grantu se musí dodržet podmínka, že musí souviset s prací na projektu. 
Je možné změnit počet naplánovaných mobilit?Ano, je to možné s podmínkou dodržení minimálního počtu mobilit. Podstatné je uvést důvody, proč nebyl uskutečněn plánovaný počet mobilit, který jste uvedli do žádosti. Počet mobilit může být navýšen bez udání důvodu. 
Je možné změnit zemi, kterou navštívíme?Ano, je ale nutné uvést důvody, proč byla mobilita přesunuta do jiné země. Tato země musí být mezi schválenými partnery projektu. 
Je možné uskutečnit projektovou schůzku mimo sídlo partnerské instituce?Není to možné. Je potřeba doložit potvrzení partnerské instituce o uskutečnění mobility (jmenný seznam osob účastnících se setkání, datum a místo konání schůzky, podpis ředitele/ředitelky a razítko partnerské instituce). 
Je nutné zaslat spolu s průběžnou zprávou i doklady o vykonané mobilitě a dosud zhotovené produkty?Ne, k průběžné zprávě se nepřikládají žádné další přílohy. Výše zmíněné dokumenty a výstupy se posílají až spolu se závěrečnou zprávou. 
Do kdy je nutné zaslat závěrečnou zprávu a mají to všechny školy stejně?Závěrečnou zprávu musí vaše škola zaslat na naši Národní agenturu nejpozději 30.9. (ostatní země to ale mohou mít jinak). 
Je možné, aby vycestovali v multilaterálním projektu partnerství škol na 1 partnerskou schůzku více než 4 studenti? Lze jim všem proplatit dopravu? Počítá se každý z nich jako jedna mobilita?Nejsou dána žádná omezení ohledně počtu studentů účastnících se zahraniční mobility. Dopravu je možné proplatit všem studentům a každý se počítá jako jedna mobilita. 
Závěrečná zpráva musí být na Národní agentuře 30. září nebo ji stačí odeslat doporučeně 30.9.?Rozhodující je razítko pošty, stačí tedy závěrečnou zprávu odeslat doporučeně 30.9. 
Po obdržení grantu budeme 2 roky pracovat na projektu a teprve po dvou letech zasíláme závěrečnou zprávu, na základě které nám národní agentura zašle doplatek grantu?Po prvním roce práce na projektu – nejpozději do 30.6. - se musí zaslat tzv. průběžná zpráva o projektu (příloha IV smlouvy). Doplatek grantu však bude škole zaslán až po ukončení celého projektu a doručení závěrečné zprávy. 
Na následující 2 roky jsme dostali určitou sumu peněz. Je jedno, jakou její část utratíme v prvním roce a jakou ve druhém? Nebo je nutné např. polovinu utratit v prvním roce a druhou polovinu ve druhém? A rozdělení mezi částku na mobility a na výdaje spojené s prací na projektu u nás na škole?Rozdělení grantu mezi jednotlivé roky i rozdělení částky na výjezdy do zahraničí a na práci na projektu u vás na škole je plně v kompetenci každé školy Je však potřeba dodržet pracovní plán stanovený v žádosti o projekt (místní aktivity, produkty, výstupy, mobility). 
Je možné použít vůz taxi služby při nočních tranzitech na nádraží?Ohledně využití taxi v nočních hodinách je potřeba prostudovat, jak je tato problematika řešena v zákoníku práce, případně jak jsou stanovena pravidla na škole (interní směrnice). 
Jakým způsobem je možné prokázat mobilitu realizovanou vlastním autem?Je potřeba doložit potvrzení partnerské instituce o uskutečnění mobility (jmenný seznam osob účastnících se setkání, datum a místo konání schůzky, podpis ředitele/ředitelky a razítko partnerské instituce). Ve školním účetnictví pak bude cesta vyúčtována na základě cestovního příkazu do zahraničí dle českých předpisů. 
PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY A KONTAKTNÍ SEMINÁŘE 
V tomto roce jsme ukončili projekt Comenius. Můžeme dostat grant na účast na kontaktním semináři? O grant na kontaktní seminář je možné žádat nejdříve rok po ukončení projektu. Žádost podaná před touto lhůtou bude formálně zamítnuta. 
Dozvěděla jsem se, že je možnost získat finance na přípravnou schůzku partnerů, kteří plánují projekt Comenius. Můžete mi prosím zaslat bližší informace, popř. formulář, který je k žádosti nutno přiložit?Veškeré informace o přípravných návštěvách naleznete na webových stránkách www.naep.cz v sekci Comenius / Přípravné návštěvy(http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=23&).V záložce "Dokumenty a formuláře" je ke stažení formulář. 

► Obecně pobyt v zahraničí a program Erasmus

 1. Obecné informace o studiu v zahraničí
 2. Existuje také program pro individuální mobility studentů (tzv. free-movers)?
 3. Hlásím se na vysokou školu do zahraničí na celé dvouleté magisterské studium. Rád bych se zeptal, jestli i já mohu jako občan ČR žádat o stipendium či grant mobility?
 4. Podrobnější informace o možnosti vycestovat jako tzv. zero-grant student
 5. Jako studentovi kombinované formy studia doktorského programu při zaměstnání mi bylo řečeno, že nemám nárok na zapojení do programu Erasmus. Zajímalo by mne, zda pravidla umožňují zapojení také studentům kombinované formy doktorského studia či nikoli?

Výše grantu

1. Jaká je  výše grantu (= příspěvku Společenství), kterou je možné získat pro realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací?

Pro realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací je možné získat grant ve výši max. 75% z celkového rozpočtu stanoveného pro projekt, avšak max. 150.000 EUR/rok. Povinné  je spolufinancování ze strany partnerství, a to v minimální výši 25% z celkového rozpočtu. Při určování max. výše grantu je nutné brát v úvahu rovněž dobu trvání realizace projektu (počet měsíců).

Příklad: Projekt je plánován na 18 měsíců. Grant Společenství může být max. 75% z celkového rozpočtu pro projekt, avšak max. ve výši 225.000 EUR (150.000 EUR/12 měsíců, tj. 225.000 EUR na 18 měsíců).  Celkový rozpočet projektu (tj. celkové náklady pro projekt) je stanoven na 200.000 EUR (= 100%), potom Společenství může maximálně přispět na realizaci projektu částkou 150.000 EUR (= 75%), povinné spolufinancování ze strany partnerství je v tomto případě 50.000 EUR (= 25%).

PŘEHLED DOTAZŮ :

Často kladené otázky - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Žádost o grant – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mohu obdržet grant vzdělávací akci s mezinárodní účastí, která se koná v ČR?Ne. Vzdělávací akce se musí konat v jiné zemi, než trvale žijete a pracujete (viz formální kritéria).
Co je job-shadowing? V jakém typu organizací může probíhat?Job-shadowing by měl podporovat přímou výměnu nejlepších postupů v daném oboru. Žadatel bude “stínovat” kolegu z jiné instituce za účelem studia jeho každodenních pracovních činností. Sleduje jeho pracovní prostředí, metody a postupy. Učí se, jak lze dané metody uplatňovat v praxi. Hostitelská instituce musí sídlit v zahraničí a musí mít zkušenosti v daném oboru.
Jakých kurzů se mohu zúčastnit?V zásadě se můžete zúčastnit jakéhokoliv kurzu, který odpovídá vašemu profesnímu zařazení ve škole (vzdělávací instituci), účastní se ho posluchači z různých evropských zemí a je určen evropskému publiku. Kurzy musejí trvat alespoň 5 pracovních dní a konat se v zemi LLP (kromě ČR). Vzdělávací akce v zahraničí by měla mít pro žadatele větší přínos než obdobná vzdělávací akce v České republice a obohatit jeho instituci o evropskou dimenzi. V případě pochybností o vhodnosti vzdělávací akce kontaktujte Národní agenturu.
Kde lze najít vhodný kurz?Jednou z možností je vyhledat kurz v databázi Comenius-Grundtvig (Grundtvig-Comenius In-Service Training Database): http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.
Musím si vybrat kurz z databáze Comenius-Grundtvig?Ne. Je možné vybrat si jakýkoliv jiný kurz, který je v souladu s pravidly Comenius. Pokud si zvolíte kurz mimo databázi Comenius-Grundtvig, musíte dodat bližší informace o jeho programu (náplň kurzu, cílová skupina, organizátor,…).
Mohu se účastnit konference? Jaké jsou podmínky?Jak se uvádí v dokumentu “Call for Proposals 2009: LLP Guide 2009”, lze se účastnit konference nebo semináře pořádaném centralizovanými projekty Comenius, Národními agenturami nebo zástupci evropské asociace působící na poli školního vzdělávání. Pokud žádáte o tento typ vzdělávací akce, je nutné přiložit k žádosti kompletní informace o jejím obsahu.
Působím jako školní psycholog. Mohu si požádat o grant na další vzdělávání?Aktivita je určena všem osobám působícím na poli školního vzdělávání.  Žadateli mohou být kromě učitelů také ostatní pracovníci ze škol nebo z institucí s vlivem na školní vzdělávání. V případě pochybností se prosím obraťte na Národní agenturu.
Jsou stanoveny priority pro určité typy vzdělávacích akcí? Ano. Pro Českou republiku byly stanoveny národní priority, které naleznete na internetových stránkách Národní agentury v sekci Comenius/Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Žiji v příhraničním regionu a dojíždím za prací do Německa. Ve které zemi podám žádost?Uchazeči o grant zasílají žádost národní agentuře země, kde pracují. V tomto případě by bylo nutné žádost zaslat německé národní agentuře. Pozn.: V takovýchto případech si nelze zvolit kurz v ČR (země pobytu) ani v Německu (země, kde žadatel pracuje).
Jaké informace uvádím v žádosti?V žádosti uvádíte informace o vzdělávací akci a dále vysvětlujete motivaci účastnit se vybraného kurzu. Z žádosti by mělo být zřejmé, že vybraná vzdělávací akce posílí evropskou dimenzi vaší školy, bude pro vás dostatečným přínosem  a odpovídá vašim vzdělávacím potřebám.
Které náklady lze hradit z grantu?  Grant obvykle pokryje cestovní náklady, kurzovné, poplatky za víza (týká se Turecka) a pobytové náklady. Cestovní pojištění se hradí z částky na pobytové náklady.
Jsem učitel angličtiny, ale zajímám se o uplatnění ICT ve svých hodinách. Mohu se přihlásit na kurz pro učitele informatiky?V zásadě ano, ale kurz musí odpovídat vašim profesním potřebám. Budete muset prokázat, že vybraný kurz, který je určen pro informatiky, odpovídá také vašim specifickým potřebám jakožto učitele angličtiny.
Učím zeměpis, ale rád bych se zdokonalil v cizím jazyce. Mohu se přihlásit na čistě jazykový kurz?

Udělování grantů pro čistě jazykové kurzy je výhradně určeno těmto skupinám osob:

 • Učitelé MŠ a ZŠ, kteří vyučují (nebo budou vyučovat) cizí jazyk 
 • Učitelé, kteří učí nejazykové předměty (např. zeměpis) v cizím jazyce (v rámci CLIL=Content and Language Integrated Learning);
 • Učitelé rekvalifikující se na jazykového učitele;
 • Učitelé; pracovníci školy, jejichž škola má běžící projekt Comenius-Projekt partnerství škol a žádají si o kurz v jazyce partnerství pro lepší komunikaci;
 • Učitelé žádající si o kurz přednášený v méně užívaném a vyučovaném jazyce (např. finština) za pedagogickým účelem
Vyučuji matematiku a zajímám se o kurz pro učitele matematiky, který se koná v Německu. Moje němčina však není na příliš vysoké úrovni. Mohu se takového kurzu účastnit?V případě, že je pracovním jazykem kurzu němčina, snižuje se  pro  vás přínos vzdělávací akce. Pokud by tento problém pomohla odstranit jazyková příprava, můžete si na ni požádat o příspěvek ve výši max. 100 EUR.  Váš požadavek je nutné v žádosti zmínit a uvést jak bude  příprava probíhat (kurz, nákup učebnic, apod.).
Mohu si podat v daném výběrovém kole více žádostí?Ne. Pokud Národní agentura obdrží více žádostí od jedné osoby, budou všechny tyto žádosti zamítnuty z formálních důvodů (viz formální kritéria).
Jsem zaměstnán na dvou školách. Jak mám postupovat při vyplňování žádosti?Rozhodněte se pro jednu instituci, za kterou se budete hlásit a jejíž ředitel vaši žádost potvrdí svým podpisem.
Kdy se dozvím, zda byla má žádost schválena? Celá výběrová procedura trvá zhruba 8 týdnů (počítáno od termínu uzávěrky). Výsledky výběrového kola obdrží všichni uchazeči doporučeným dopisem na adresu školy (v případě školních prázdnin pro korespondenci používána adresa bydliště).
Jaké jsou nejčastější důvody neschválení žádosti?Nejčastěji je žádost zamítnuta z formálních důvodů, jako jsou např.: chybějící podpis, nepřiložení předběžné registrace či podrobných informací o kurzu, nevyplněné části žádosti).
Po obdržení grantu – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Kdy a jakým způsobem obdržím finanční prostředky?Schválení účastníci jsou Národní agenturou vyzváni k vyplnění bankovního spojení na internetu, na které si přejí zaslat zálohu grantu. Následně je jim emailem zaslána grantová smlouva. Po podpisu smlouvy oběma stranami poukáže Národní agentura příjemci zálohu ve výši 80% schváleného grantu.
Co je mojí povinností po návratu ze vzdělávací akce?Podle smlouvy jsou příjemci grantu povinni zaslat do 30 dnů po skončení vzdělávací akce Národní agentuře závěrečnou zprávu spolu s kopií certifikátu vystaveného organizátorem. Zpráva se zasílá v elektronické i tištěné podobě.
Musím přikládat k závěrečné zprávě doklady o čerpání grantu?K závěrečné zprávě přiložte kopii certifikátu, ostatní doklady si uschovejte pro případ, že budete vyzváni k jejich předložení.
V jakém jazyce má být závěrečná zpráva vypracována?Národní agentura preferuje zprávy vyhotovené v pracovním jazyce vzdělávací akce, nicméně zpráva může být vyplněna i v českém jazyce.

Může hostitelská (zprostředkovatelská) organizace pro účastníky připravit intenzivní jazykový kurz

Ne, stáž je odbornou praxí. Jazykové kurzy se do odborné praxe nezapočítávají a nemohou být z grantu hrazeny. Jazyková, kulturní a odborná příprava probíhá před započetím stáže ve vysílající zemi. (Výjimkou jsou dlouhodobé stáže - nad 13 týdnů. V jejich rámci může proběhnout jedno až dvoutýdenní kurz jazyka.)

Vycestovala jsem jako účastník ve skupině IVT v roce 2007, můžu se účastnit stáže ve skupině IVT i v roce 2009?

Ne, každý účastník může vycestovat v rámci jedné cílové skupiny projektu mobility LdV (IVT, PLM, VETPRO) jen jedenkrát za život. (Netýká se doprovodných osob - nejsou účastníky mobilit.) Ale mohla byste se v budoucnu účastnit jako absolventka (zaměstnankyně, nezaměstnaná) ve skupině PLM.

Mohu se v případě, že nebudu na studijní cestu vybrán/a, zúčastnit na vlastní náklady?

Ano.

Musí být výsledky projektu k dispozici veřejnosti?

Není to povinnost

Spolufinancování - LdV-Multilaterální projekty/Přenos inovací

2. Je při hodnocení nějak zvýhodněn projekt, který bude partnerství spolufinancovat více  než 25%?

Žádné takové kritérium pro zvýhodňování projektů s větším podílem spolufinancování ze strany partnerství neexistuje. Při hodnocení rozpočtu projektu se klade důraz na jeho přiměřenost ve vztahu k plánovaným a popsaným aktivitám  a výstupům, a uznatelnost nákladů.

Je nutné psát zprávu o každé realizované mobilitě v rámci projektu Partnerství?

Není to povinnost; detailní informace o reportingu budou z EK následovat

Jsem OSVČ, můžu si podat žádost o grant?

Ne, žádost může podat pouze právnická osoba. Ale můžete být účastníkem v některém z projektů.

Jsem studentem VŠ na denním studiu, můžu si podat žádost o grant?

Ne, LdV neposkytuje individuální granty studentům, o grant musí vždy žádat instituce (právnická osoba). Ale škola Vás může vyslat na odbornou stáž jako čerstvého absolventa (do 2 let po ukončení školy) ve skupině PLM. Studijní pobyty a pracovní stáže pro studenty VŠ jsou organizovány v rámci programu Erasmus.

Je uznatelná taková mobilita (např. partnerský meeting), která se koná v Římě, ale partner by se meetingu nezúčastnil?

Italský partner by se měl zúčastnit

Hodnocení žádostí o grant

3. Kdo u LdV-Multilaterálních projektů/Přenosu inovací provádí vlastní hodnocení žádostí o grant?

Hodnocení probíhá v několika fázích:

1.     kontrola formálních náležitostí žádosti, kterou provádí zástupci Národní agentury v zemi předkladatele (žadatele); jestliže žádost je v této fázi úspěšná, pokračuje její hodnocení hodnocením kvality;

2.     hodnocení kvality (zahrnuje hodnocení  finanční kapacity předkladatele-žadatele, kterou provádí zástupci Národní  agentury v zemi předkladatele - žadatele, a hodnocení obsahové, které provádí 2 nezávislí externí odborníci)

Konečné rozhodnutí o výsledcích hodnocení vyslovuje ovšem Evropská komise.

► Finance

Jazyk předkládané žádosti o grant

4. V jakém jazyce se předkládá žádost o grant (= přihláška) Multilaterálního projektu/Přenosu inovací?

Žádost o grant (přihláška) musí být vyplněna a předložena v pracovním jazyce partnerství (konsorcia), na kterém se všichni členové partnerství  dohodli jako na společném pro realizaci pracovního plánu projektu (tzn. všichni členové partnerství musí být schopni v tomto jazyce komunikovat a rozumět mu), a který musí být jedním z oficiálních jazyků EU.

Jsme VOŠ, můžeme požádat o grant LdV?

Ano. Účastníky mohou být studenti VOŠ, kteří své studium zakončí s titulem Dis.

Může být účastník mobility ubytován u soukromé osoby, která nemůže vystavit fakturu za ubytování?

Ano. Bylo by nicméně žádoucí alespoň čestné prohlášení té soukromé osoby, že účastníky projektu ubytovala

Kolik dní v týdnu musí účastníci odpracovat?

Účastníci musí odpracovat pět dní v každém týdnu praxe. Mohou pracovat i v sobotu a neděli a volno si vybrat jindy. Záleží na dohodě partnerských organizací. Do odborné stáže se započítávají i odborné exkurze, které však musí odpovídat programu stáže a oboru účastníků.

Je možné (v odůvodněných případech) zkrátit délku projektu?

Pokud projekt splní vše, k čemu se zavázal v přihlášce, ale skončí dříve, není povinnost čekat na konec projektu stanovený ve smlouvě a závěrečná zpráva může být předložena dříve

Zavazující dopis (Letter of Intent)

5. Existuje nějaký formulář pro Zavazující dopis (= Letter of Intent)?

Žádný oficiální formulář neexistuje. Jsou ovšem stanoveny základní informace, které musí tento zavazující dopis obsahovat (viz informace v sekci Leonardo da Vinci/Multilaterální projekty/Přenos inovací).

► Studijní pobyty

Může se osoba samostatně výdělečně činná (tj. bez právní subjektivity) účastnit projektu jako tichý partner?

Ano. Tichý partner se může účastnit aktivit projektu, ale veškeré náklady si hradí ze svých vlastních zdrojů.

Zavazující dopisy (Letters of Intent) - Multilaterální projekty/Přenos inovací

6. Musí se k žádosti o grant (přihlášce) přikládat Zavazující dopisy (= Letters of Intent) od všech projektových partnerů?

Na úrovni předkládání žádosti o grant (přihlášky) stačí faxová nebo skenová kopie

od min. 2 různých organizací ze 2 různých zahraničních zemí účastnících se programu

celoživotního učení a daného projektu (čímž bude splněna podmínka  minimálního

počtu 3 různých organizací ze 3 různých zemí v partnerství projektu - „ineligible

partner“ nelze do tohoto min. počtu zařazovat - v projektu, protože předkladatel - žadatel

zavazující dopis nepředkládá), která ovšem obsahuje všechny povinné údaje včetně

podpisu statutárního zástupce; x na úrovni sepisování Smluv v případě schválení

projektu k financování musí být k dispozici již originály od všech partnerů v projektu.

ODPOVĚDI NA DOTAZY :

Minimální velikost partnerství a tichý partner

7. Započítává se tichý partner do minimální velikosti partnerství (konsorcia)?

            Ne, podmínka minimální velikosti partnerství se aplikuje na členy partnerství vyjma tichého partnera. Tzn., že má-li být splněna podmínka minimální velikosti partnerství, musí být konsorcium složeno ze 3 různých institucí ze 3 různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení (LLP) bez země tichého partnera.

► Pracovní stáže

Povolení od autora(ů) produktu na kterém současný projekt staví

8. Musí být autor produktu (realizátor projektu), na kterém současný předkládaný Multilaterální projekt/Přenos inovací staví, členem konsorcia (partnerství) v současném projektu?

Ne, nemusí, ale v takovém případě je nutné získat povolení k využití daného produktu pro současný projekt (z důvodu autorských práv k danému produktu), Toto povolení je nutné specifikovat v žádosti o grant.

Mohli byste mi, prosím, poskytnout obecné informace o studiu v zahraničí?

Jako student vysoké školy máte několik možností:

 1. Využít nabídky zahraničních studijních pobytů Erasmus, které nabízí Vaše škola (studijní pobyt Erasmus je nejjednodušší způsob, jak strávit semestr nebo rok v zahraničí).
 2. Sám si zajistit zahraniční instituci, která by Vás přijala na pracovní stáž Erasmus. Nabídka stáží nebude ještě na českých vysokých školách příliš pestrá, nicméně můžete se chopit iniciativy a vyhledat si místo, které by pro Vás zajímavé bylo. Obecný popis pracovních stáží Erasmus najdete na našich stránkách. Vše konzultujte s koordinátorem programu Erasmus na Vaší vysokoškolské instituci.
 3. Asistentský pobyt programu Comenius. Budoucí učitelé mohou obdržet grant na pobyt na zahraničních školách, kde zapojením do výuky získávají praktické dovednosti. Konkrétní náplň činnosti asistenta závisí na jeho schopnostech, zajímáte-li se o volnočasové aktivity s mládeží, jistě by to hostitelská škola uvítala.

Český student z organizace českého koordinátora chce absolvovat stáž u českého tichého partnera. Je možné toto hradit z grantu?

Ne.

Multilaterální projekty/Vývoj inovací a Přenos inovací

9.Jak zjistím, zda jde v rámci programu Leonardo da Vinci o Multilaterální projekt Vývoje nebo Přenosu inovací?

Multilaterální projekt/Vývoj inovací je zaměřen na vytvoření/vyvinutí zcela nových inovačních obsahů, metod a postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které reagují na potřebu najít řešení předem definovaného problému v dané oblasti, a které v současné době neexistují.

Multilaterální projekt/Přenos inovací je zaměřen na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů, metod a postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které reagují na potřebu najít řešení předem definovaného problému v dané oblasti, a které již byly v rámci některého z předchozích projektů vytvořeny/vyvinuty a na kterých může současný projekt stavět.

Další informace v základních dokumentech programu celoživotního učení (LLP) a na www.naep.cz v příslušných záložkách.

Jeden z partnerů odstoupí během realizace projektu a v partnerství zůstanou pouze 2 instituce

Partnerství přestane fungovat a projekt nebude dokončen.

Existuje také program pro individuální mobility studentů (tzv. free-movers)?

V rámci programu Erasmus žádné individuální mobility studentů možné nejsou. Vysílání studentů na studijní pobyty v našem programu vždy zajišťuje vysoká škola, na které student aktuálně studuje. Jiné možnosti jsou např. v rámci rozvojových programů MŠMT. Jakási obdoba free-movers zde existuje, o finanční podporu ale žádá vysoká škola, nikoliv jednotlivec. I v takovém případě musí s Vaším výjezdem vysoká škola souhlasit.

Může být odborná rekvalifikace dospělých financována z programu Leonardo Partnerství? (partnerem v projektu by byla instituce, která tyto rekvalifikace realizuje)

Toto není cílem projektů Leonardo Partnerství. Tato aktivita spadá pod program Grundtvig

Je možné získat stipendium Freemover, i když student obdrží stipendium Erasmus?

Kombinace stipendií Erasmus a Freemover (z rozvojového programu MŠMT) není explicitně zakázána, je ovšem pouze na rozhodnutí školy, zda Vám přidělí obě stipendia na jeden pobyt. Informujte se tedy na Vaší škole.

Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou v rámci projektů Partnerství uznatelným výdajem (musí se samozřejmě vztahovat k projektu)

Role při realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací

10. Jaké role mohou zastávat členové konsorcia (partnerství) při realizaci Multilaterálního projektu/Přenosu inovací?

      1. Applicant organisation (Předkladatel, žadatel) ¤ = předkládá žádost o grant na svou národní agenturu a je za žádost právně zodpovědný. V případě financování projektu se z předkladatele stává "beneficiary" (příjemce grantu). V žádosti je označován jako P0.

      2. Management co-ordinator (Koordinátor) ¤ = řídí průběh a postup prací při realizaci projektu a jeho výstupů. V žádosti je označován jako P1.

      3. Applicant co-ordinator  (Předkladatel-koordinátor)  = v případě že předkladatel žádosti o grant je současně koordinátorem projektu. V žádosti je označován jako P0.

¤ v případě že Předkladatel (žadatel, Applicant organisation) a Koordinátor (Management co-ordinator) jsou dvě různé organizace/instituce; v opačném případě, kdy obě role zaujímá jedna organizace/instituce, je označena jako Předkladatel - koordinátor (Applicant co-ordinator )

      4. Core partner (Hlavní partner, partner) = zaujímá klíčovou úlohu při realizaci projektu a jeho výstupů.

      5. Associated partner (Přidružený partner) = účastní se projektu bez klíčové úlohy při jeho realizaci. Má nárok na vlastní rozpočet i grant, ze kterého hradí náklady přímo spojené s realizací projektu.

      6. Ineligible partner (Tichý partner) = účastní se realizace projektu, ale veškeré náklady spojené s projektem si hradí z vlastních prostředků (nezapočítává se do minimální velikosti partnerství). 

Hlásím se na vysokou školu do zahraničí na celé dvouleté magisterské studium. Rád bych se zeptal, jestli i já mohu jako občan ČR žádat o stipendium či grant mobility?

Vzdělávací programy, které administrativně spravuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, fungují především na bázi spolupráce institucí a výměn studentů. Nemáme zde žádný program, který by financoval celé magisterské (bakalářské/doktorské) studium na zahraniční škole. Program Erasmus, který je určený pro studenty vysokých škol financuje pouze krátkodobé (3 až 12 měsíční) studijní pobyty. Vysílání studentů na takové pobyty se uskutečňuje prostřednictvím české vysoké školy, kde studenti studují.

Jediným programem pro celé magisterské studium je Erasmus Mundus, ale zde student nestráví celé dvouleté magisterské navazující studium pouze na jedné vysoké škole v Evropě, ale také v některé ze třetích zemí, jelikož v tomto programu jde především o otevření evropského vysokoškolského prostoru studentům z rozvojových zemí.

Na stránkách mé univerzity jsem se dočetla o možnosti vycestovat jako tzv. zero-grant student (stejná práva a povinnosti jako „běžný“ Erasmus student, ale bez stipendia). Mohli byste mi, prosím, popsat podrobnější informace ohledně této možnosti?

Počet studentů, které je zahraniční vysoká škola ochotná přijmout, je dán bilaterální smlouvou. Váš případný výjezd jako zero-grant student by sice nevyžadoval finance, ale ochotu zahraniční školy Vás přijmout nad rámec bilaterální smlouvy. Mohou, ale nemusí Vás akceptovat. Status zero-grant studenta se využívá spíše k prodloužení pobytů studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky. Definitivní rozhodnutí je ale na institucionálním koordinátorovi programu Erasmus na domácí vysoké škole.

ODPOVĚDI NA DOTAZY :

Existují nějaká pravidla pro ubytování v rámci programu Erasmus?

Bohužel žádné směrnice nebo dohody evropského vzdělávacího programu Erasmus se explicitně nevztahují na ubytování. V programu Erasmus neexistuje žádné nařízení, které by zahraniční přijímající instituci zavazovalo k tomu, aby studentům zajistila ubytování. V některých státech navíc koleje vůbec nejsou a studenti si musí ubytování sami shánět v soukromí. Rozhodně ovšem platí, že domácí i zahraniční studenti programu Erasmus mají stejná práva a povinnosti (viz Erasmus Charta studenta v sekci Pro koordinátory), měli by platit stejné poplatky apod. Poskytuje-li zahraniční univerzita ubytování, platby se jistě řídí nějakým vnitřním předpisem školy, který musí přesně stanovit, co a kdy se platí.

Na zahraniční univerzitě chci studovat cizí jazyk, ale chtějí po mně tuto výuku zaplatit! Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč musím zaplatit, když v Chartě studenta je jasně uvedeno, že hostitelská instituce nesmí požadovat žádné poplatky?

V programu Erasmus skutečně platí pravidlo, že se za výuku na zahraniční vysoké škole neplatí žádné poplatky. Mnoho zahraničních univerzit ale nabízí kurzy neplacené (pro své domácí a zahraniční výměnné studenty) a kurzy placené pro studenty samoplátce. Na neplacenou výuku daného kurzu máte nárok pouze v případě, že jste si daný kurz vybral/a a zapsal/a do formuláře studijní smlouvy (Learning Agreement), kterou Vám potvrdila vysílající i přijímající univerzita. Pokud tedy přijímací univerzita souhlasila s tím, že budete moci navštěvovat konkrétní kurz, pak po Vás žádné poplatky za tento kurz nemůže požadovat! Je ovšem možné, že jste si vybral/a nějaký kurz, který se nevyučuje v rámci běžné výuky (např. je určený samoplátcům) a z toho důvodu po Vás univerzita požaduje uhradit kurzovné za tento specifický kurz (oprávněně).

Závisí výše první splátky na škole nebo je někde stanovené...

Výši první splátky si můžete stanovit v rámci Vaší instituce sami. V pravidlech Erasmus je pouze určeno, že by alespoň část stipendia měla být vyplacena ještě před odjezdem. Vzhledem k tomu, že stipendia jsou nízká a studentům nestačí ani na pokrytí životních nákladů, měla by být ještě před odjezdem vyplacena větší část stipendia. Lze vyplatit i celé stipendium najednou ještě před odjezdem studenta.

Chtěla bych se zeptat, zda je možné získat grant na jazykový kurz v zahraničí?

Granty na jazykové kurzy, o které máte zájem, nejsou určeny studentům, ale pedagogům pro jejich profesní rozvoj. Jde o program Comenius, který je určený pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ.
Program Erasmus nabízí pouze kurzy méně používaných evropských jazyků (všechny jazyky zapojených států do programu Erasmus kromě angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny - kastilštiny). Na tyto kurzy mohou jet pouze studenti, kteří budou v daném roce studovat přes program Erasmus v příslušné zemi.

Je možné vyplatit studentovi celé stipendium najednou? Můžeme potom po studentovi chtít vrátit část peněz, jestliže ukončí pobyt v zahraničí dříve, než bylo původně plánované?

Stipendium lze vyplatit studentovi celé najednou ještě před výjezdem na studijní pobyt či pracovní stáž, ale také ve více splátkách. Jestliže je vyplácené ve více splátkách, tak výši splátky si můžete stanovit v rámci Vaší instituce sami. V pravidlech Erasmus je pouze určeno, že by alespoň část stipendia měla být vyplacena ještě před odjezdem. Vzhledem k tomu, že stipendia jsou nízká a studentům nestačí ani na pokrytí životních nákladů, měla by být ještě před odjezdem vyplacena větší část stipendia.

Jestliže je studentovi vyplaceno stipendium, které přesahuje částku odpovídající skutečné délce pobytu v zahraničí, student pak samozřejmě musí částku, na kterou nemá nárok, vrátit.

Je možné přidělovat měsíce jednotlivýcm studentům tak, aby jich vyjelo v daném akademické roce co nejvíce...

Ano, schválené měsíce lze volně přidělovat jednotlivým studentům. Můžete hospodařit se schváleným rozpočtem dle vlastního uvážení. Nemusíte tedy dodržovat plánované pobyty ze žádostí o financování. Je třeba si dát ale pozor na studijní smlouvy a pracovní plány stáží - jestliže si pro příklad student domluvil stáž na dobu 12 měsíců a podnik tak i vyplnil pracovní plán stáže, je třeba srozumět všechny strany s kratší délkou pobytu a také podle toho pracovní plán upravit. Eventualitou může také být financování 6 měsíců pobytu stipendiem Erasmus a pro dalších 6 měsíců přidělení statutu zero-grant student.

V rámci programu Erasmus jedu studovat na Aristotle University of Thessaloniki. Rád/a bych věděl/a, zda je možné získat kontakty na studenty z filozofických fakult ostatních vysokých škol, kteří tam také jedou?

Bohužel službu, kterou požadujete, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy neposkytuje. Databázi kontaktů na všechny studenty odjíždějící v danou dobu do určité země na studijní pobyt Erasmus nevedeme. Osobní údaje o studentech včetně jejich e-mailů uchovávají pouze jednotlivé vysoké školy, které studenty do zahraničí vysílají.

Od podzimu nastupuji na kombinované studium, které spočívá v rozdělení každého roku tříletého studia na půlroční část strávenou v ČR a půlroční stáž v zahraničí. Existují možnosti financování tohoto doktorského studia ze strany univerzity, respektive ČR?

Financování takové varianty kombinovaného doktorského studia, jakou popisujete, programem Erasmus bohužel možné není. Program Erasmus Vám může zprostředkovaně přes domácí vysokou školu poskytnout finanční prostředky pouze na část studia, a to jen na 1 půlrok. Předpokladem je, že jedno z půlročních období v cizí zemi by bylo považováno za pracovní stáž, kam by Vás domácí univerzita vyslala.

Student musí z vážných důvodů ukončit studijní pobyt ještě v průběhu EILC...

Pokud student nedodrží minimální délku studijního pobytu, tj. 3 měsíce, a vzhledem k tomu, že jazykový kurz nemůže absolvovat, aniž by poté následoval studijní pobyt, může mu být část stipendia ponechána pouze v případě, který lze označit za vis maior. Tak je to také uvedeno ve finanční dohodě se studentem (příloha II, čl.2). Vis maior lze aplikovat jak na studijní pobyt, tak na jazykový kurz EILC. Část stipendia by tak tedy mohla být studentovi ponechána.

Existuje možnost zúčastnit se po dokončení studií na vysoké škole některého z programů nabízených Národní agenturou?

Pokud chcete jet na stáž až po ukončení školy, tj. jako absolvent, lze využít program Leonardo. V tomto programu je ale třeba napsat projekt, který nemají všechny vysoké školy (většinou jen ty technicky zaměřené). Navíc projekt pracovních stáží může do programu Leonardo podat pouze instituce, nikoliv jednotlivec.

Další možností je pak pro studenty pedagogických oborů asistentský pobyt Comenius, kterého se mohou budoucí učitelé zúčastnit ještě v průběhu prvního roku po dokončení studií s tím, že ještě neučí, ale v budoucnu se učit chystají.

Je možné, aby studijní pobyt (včetně měsíčního EILC kurzu) trval 3,5 měsíce?

Dle kvalifikačních podmínek musí samotný studijní pobyt musí trvat minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr. Viz Kval. podmínky bod 4.2. Délku trvání EILC nelze do trvání studijního pobytu započítat.

Studentka ukončila studium na domácí škole státní závěrečnou zkouškou ještě před oficiálním ukončením zahraničního pobytu. Máme ji požádat o vrácení stipendia za dobu, kdy už nestudovala na vysílající škole?

Studentka porušila finanční dohodu uzavřenou s vysílající školou, neboť nebyla po celou dobu studia v zahraničí studentkou. Financování jejího studijního pobytu proto rozhodně musí skončit dnem, kdy vykonala státní závěrečnou zkoušku. Rozhodnutí, zda uznáte délku pobytu až do data konání SZZ je na Vás. Některé školy za den ukončení studijního pobytu považují den, kdy dle transcript of records student skládal poslední zkoušku, jiné školy považují za stěžejní datum ukončení pobytu v potvrzení o délce pobytu. Je potřeba studentům dopředu oznámit, který dokument bude na Vaší škole ten rozhodující.

V současné době zvažuji jako student/ka přihlášení na srpnový seminář v zahraničí. Je možné získat finanční podporu na účast na tomto semináři?

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy administruje několik různých programů. Do žádného z nich Vámi popsaná činnost - účast na letním kurzu pro studenta vysoké školy - přímo nezapadá. Studenti vysokých škol mají možnost získat grant na studium v zahraničí přes program Erasmus. Musí se ale jednat o studium v minimální délce 3 měsíce. Dále nabízíme kurzy dalšího vzdělávání v délce jeden týden až měsíc, ovšem pouze pro učitele z MŠ, ZŠ nebo SŠ. To je program Comenius.

Je možné, abychom vyslali studenta/studentku jiné univerzity na studijní pobyt prostřednictvím naší školy?

Vyslat studenta jiné školy prostřednictvím té Vaší v žádném případě nelze. Instituce zapojená do programu Erasmus může z prostředků poskytnutých tímto programem financovat pouze pobyty svých studentů, tj. studenty zapsané do studijních programů, které sama realizuje. Obdobné podmínky samozřejmě platí i pro pedagogy a zaměstnance školy. Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyty uvádějí, že student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole.

Je možné přidělit studentovi vysoké/vyšší odborné školy nějaké další stipendium z důvodu jeho špatné socioekonomické situace?

Vysoká škola/VOŠ může v ojedinělých a řádně odůvodněných případech přidělit studentovi z důvodu špatné socioekonomické situace dodatečné stipendium (tzn. přesahující výši stanovených paušálních částek stipendií). Dodatečné stipendium může být přiděleno pouze na základě odůvodněné žádosti studenta. Vysílající vysoká či vyšší odborná škola musí informovat Národní agenturu o přidělení dodatečného stipendia.

Hostitelská univerzita po mně vyžaduje, abych zaplatil poplatek studentské unii. Má na to právo, když to není uvedeno v Chartě studenta?

V Chartě studenta se píše, že žádná instituce nesmí chtít od studenta, který na ní absolvuje zahraniční studijní pobyt, poplatky za studium, ani za další s výukou související záležitosti. Nicméně placení poplatku za členství ve studentské unii (příklad Švédska, kde podle švédských zákonů musí být členem unie každý, byť i zahraniční, student) není v rozporu s pravidly programu Erasmus a Chartou studenta Erasmus. Nejedná se o poplatek za výuku a tudíž přijímající univerzita může tento poplatek vyžadovat.

Student má vyjet na studijní pobyt do zahraničí. V akceptačním dopisu zahraniční školy je uvedená doba trimestru o délce 2 měsíce a 20 dní. Program Erasmus však stanovuje minimální délku studijního pobytu na 3 měsíce. Co s tím?

 

Program Erasmus povoluje minimální délku pobytu 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr.  Pokud partnerská škola potvrdila, že jeden její trimestr netrvá celé 3 měsíce, je vše v pořádku a student s touto dobou studijního pobytu může vyjet.

Existuje věková hranice pro studijní pobyty nebo pracovní stáže v rámci programu Erasmus (např. do 25 let)?

Žádná věková hranice pro využití studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus neexistuje. Je to často tradovaný mýtus, který pravděpodobně vyplývá z věkové hranice pro status studenta v České republice - 26 let. Program Erasmus mohou využít studenti jakékoli formy nebo úrovně studia bez ohledu na věk.

V letním semestru jsem vyjel/a na studijní pobyt do cizí země. Je možné si tento pobyt prodloužit i do následujícího zimního semestru?

Program Erasmus má pro všechny země stejná pravidla. Každý student může absolvovat pouze jeden studijní pobyt v délce maximálně 12 měsíců, ale pouze v rámci jednoho akademického roku. Pokud tedy Váš pobyt začal např. v letním semestru 2012/2013, maximální délka pobytu je omezena pouze do 30.9.2013. Rozpočet programu Erasmus má každá země zapojená do programu stanoven na akademický rok, a to je také jedním z důvodů, proč nelze kombinovat dva různé akademické roky.

Je možné sepsat finanční smlouvu se studentkou polské národnosti, která vyjíždí do Anglie v angličtině? Respektive, zda je/bude dostupný formulář i v anglickém jazyce a jestli my jako česká instituce finanční dohodu vůbec můžeme v cizím jazyce sepisovat?

 

Sepsat finanční dohodu se studentem-cizincem v angličtině určitě možné je.  Národní agentura ale formuláře a dokumenty pro vysílání studentů a zaměstnanců poskytuje pouze v českém jazyce. Pořízení překladu do dalších jazyků je již záležitostí vysílající vysoké školy/VOŠ. Podklady od Evropské komise sice jsou v angličtině, ale Národní agentura je musí upravit, aby vyhovovaly českým právním předpisům a zvyklostem, následný překlad do cizích jazyků již NAEP nezajišťuje.

Jaké platí podmínky pro studentské výměny v případě navazujícího magisterského studia? Platí zde také, že v prvním ročníku student nemůže vyjet?

 

Podle kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro studijní pobyty platí, že student musí být řádně zapsán minimálně do druhého ročníku vysokoškolského studia. Student navazujícího magisterského studia již jistě ukončil min. 3 roky vysokoškolského bakalářského studia, tudíž i v prvním ročníku navazujícího magisterského studia může vyjet.

Jak se budou na Erasmus přihlašovat studenti posledního ročníku bakalářského studia, kteří však ještě nebudou studenty navazujícího magisterského studia, ale budou mít zájem absolvovat Erasmus mobilitu v prvním roce magisterského studia?

Student se může na studentskou mobilitu přihlásit  v době, kdy ukončuje bakalářský program a ještě není  zapsán do magisterského programu. Ovšem v době samotného výjezdu již student musí být oficiálně zapsán do magisterského programu.

Rád/a bych studovala v průběhu následujícího akademického roku v zahraničí, jenže vysoká škola vydala loňského roku vyhlášku, ve které dává možnost vyjet pouze studentům do 4. ročníku. Pátý ročník vyjet již nemůže. Dá se s tím ještě něco udělat?

Bohužel výběrová řízení na studijní pobyty i pracovní stáže programu Erasmus jsou plně v kompetenci vysílající vysoké školy. Vydala-li vysoká škola nařízení, které výjezd na Erasmus omezuje jen na některé ročníky, má na to plné právo. Předpokládáme, že důvodem může být fakt, že studijní pobyt Erasmus musí být uznán jako plnohodnotná součást studia na domácí škole. U studentů posledního ročníku, kteří již třeba mají studijní povinnosti splněné a pouze píší diplomovou práci, studium v zahraničí ztrácí (akademický) smysl, neboť již žádné studijní povinnosti nemají. Psaní diplomové práce během studijního pobytu Erasmus musí probíhat pod vedením zahraničního školitele, a to bývá obtížně zajistitelné. Jistě Vám to sdělí na Vaši škole. Interní pravidla škol pro výběrová řízení nejsou v kompetenci Národní agentury.

Přednáškové období v Německu obvykle končí v červnu/počátkem července. Následné zkouškové období probíhá do 30. září. Máme poskytnout studentům stipendium na celé období, tj. ve skutečnosti na 3 měsíce zkoušek?

 

Můžete studentům poskytnout stipendium na celé období zkoušek (máte-li  z dané německé univerzity potvrzenou délku trvání semestru a student přiveze s tímto datem i Confirmation of Study Period ). Není to však Vaše povinnost. Rozhodne-li se vysoká škola, může stipendium vyplácet pouze do data poslední zkoušky s odůvodněním, že po složení poslední zkoušky již student nemá na přijímající instituci žádné studijní povinnosti.

Jaký je minimální počet kreditů, které musím během semestru na zahraniční univerzitě získat? Je to 20 či 30 ECTS za 1 semestr?

Minimální počet kreditů, které musí student splnit během studijního pobytu v zahraničí, nestanovuje žádný předpis Evropské komise nebo Národní agentury, ale jednotlivé vysoké školy, které své studenty vysílají. Zeptejte se proto svého institucionálního koordinátora programu Erasmus. Povinnosti, které máte splnit, by měly být uvedeny ve studijní smlouvě odsouhlasené vysílající i přijímající školou. Existuje pouze doporučené množství kreditů, a to 20 kreditů za trimestr, 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok. Vaše škola jich po  Vás může vyžadovat méně.

Student si ze studijního pobytu nepřivezl ani jeden ECTS kredit. Jak je třeba postupovat?

Každý takový případ je třeba posuzovat jednotlivě. Student by se měl k takovéto situaci sám vyjádřit. Každopádně pokud během studentova studijního pobytu nenastaly nějaké okolnosti vis maior a student během několikaměsíčního studia (doba, kterou má potvrzenou) nesplnil žádnou studijní povinnost, pak přínos tohoto pobytu je nulový a student by měl vrátit celé přidělené stipendium.

Přes program Erasmus nyní studuji v zahraničí a rád/a bych si pobyt prodloužil/a. Bohužel jsem však propásl/a termín pro žádost na naší univerzitě. Existuje jiná cesta, jak získat finance z programu Erasmus nebo neexistuje jiný stipendijní program?

Pokud jste zmeškal/a termín pro podávání žádosti o prodloužení pobytu Erasmus na domácí univerzitě, jinou šanci bohužel nemáte. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy studentům na tyto pobyty žádné další prostředky neposkytuje.

Studentovi na partnerské škole bylo oznámeno, že jako student posledního ročníku nebude moci absolvovat žádné předměty v dalším semestru a byla mu nabídnuta pracovní stáž jako řešení...

Pokud tuto stáž studentovi nabídla přímo partnerská vysoká škola a je-li stáž brána jako volitelný předmět, pak musí být zaznamenaná v Transcript of Records. Případně musí být uvedena v nějakém dokumentu, který studentovi vystaví a potvrdí partnerská vysoká škola. Jinak by nebylo možné považovat tuto stáž za "integrální součást studijního pobytu" a nebylo by možné takový pobyt za „studijní pobyt Erasmus" vůbec vydávat.

Měl/a bych zájem studovat na některé univerzitě na Islandu, ale bohužel nemohu nalézt, jestli je rovněž v programu Erasmus. Existuje nějaký seznam, kde jsou vypsané univerzity, které jsou součástí programu?

Island je zapojený do programu Erasmus. Seznam islandských univerzit, které jsou zapojené do programu Erasmus lze nalézt na stránkách Executive Agency. Zda můžete jet na danou univerzitu studovat, ale záleží především na tom, zda s Vámi vybranou univerzitou na Islandu spolupracuje vysoká škola, na které studujete v České republice. Musí existovat bilaterální dohoda mezi školou, na které studujete, a vybranou školou na Islandu (partnerství škol). Pro tyto informace kontaktujte koordinátora Erasmu Vaší školy, jste-li z větší školy, tak koordinátora Erasmu Vaší fakulty.

Mám Mgr. z MFF UK (1996-2003) a nyní studuji na zahraniční univerzitě. Chtěl bych se zeptat, jestli je možné strávit v rámci akademické výměny „zahraniční studium“ na MFF?

Strávit rok na MFF v Praze, i když jste v současné době studentem v zahraničí, teoreticky možné je s tím, že studujete v zemi, která je do programu Erasmus zapojená. Je třeba se přihlásit na studijní pobyt na škole, kde nyní studujete. Předpokladem ale je existence bilaterální smlouvy mezi zahraniční univerzitou a MFF UK (to lze zjistit na zahraničním oddělení domácí univerzity). Pokud taková smlouva neexistuje, můžete její uzavření iniciovat Vy sám. Podepsat ji ovšem musí zodpovědná osoba z katedry (školitel) nebo zahraničního oddělení. Tyto procedury má každá škola stanovená jinak. Je také možné, že něco takového umožňuje některý ze stipendijních programů Domu zahraničních služeb. Ještě je třeba zmínit, že v rámci celé Evropy však platí jakýsi úzus, že studenti, kteří se s programem Erasmus chtějí podívat do země svého původu, mají mít ve výběrovém řízení nejnižší prioritu.

Vycestoval/a jsem na 1 semestr v rámci programu Erasmus a rád/a bych věděl/a, zda je pravda, že každý student má právo vycestovat na celý rok? Znamená to, že bych mohl/a zažádat o Erasmus znovu?

Především platí ustanovení Evropské komise, že každý student může na studijní pobyt pod programem Erasmus vycestovat pouze "jedenkrát za život", to znamená pouze jedenkrát za celá svá vysokoškolská studia (i studia na vyšší odborné škole). Platí to pro pobyty s grantem i bez. Dále může vycestovat jedenkrát na pracovní stáž Erasmus. Pro studijní pobyt i pracovní stáž platí minimální délka pobytu 3 měsíce a maximální 12 měsíců. Maximální povolená délka pobytu ale není kapitál, který by mohl student čerpat "navícekrát". Vyjede-li student na semestr, již možnost studijního pobytu vyčerpal a podruhé jet nemůže.

Jako studentovi kombinované formy studia doktorského programu při zaměstnání mi bylo řečeno, že nemám nárok na zapojení do programu Erasmus. Zajímalo by mne, zda pravidla umožňují zapojení také studentům kombinované formy doktorského studia či nikoli?

Obecná pravidla programu Erasmus platná pro všechny zapojené instituce dávají studentům kombinované formy studia stejná práva jako prezenčním studentům. Studijní pobyt i pracovní stáž v zahraničí s programem Erasmus mohou absolvovat studenti všech forem i stupňů studia. Záleží ovšem také na politice školy, zda při výběrovém řízení na zahraniční pobyty nepreferuje prezenční studenty. Každá škola má právo si pravidla programu Erasmus modifikovat dle vlastních interních potřeb.

Jaký je přesný výklad následující podmínky : "Mezi partnerské instituce, které nejsou oprávněné poskytovat stáž, patří organizace spravující programy Evropské unie."Rozumí se tím organizace, které spravují agendu a zajišťují propagaci programů EU...

 

Přesná definice hostitelských organizací, které nejsou oprávněné je následující (viz Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro pracovní stáže) :

 • a) instituce a agentury EU, které mají vlastní program stáží (http://europa.eu/institutions/index_en.htm);
 • b) organizace spravující programy EU (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího financování)
 • c) národní diplomatické reprezentace země studenta (tj. země domovské instituce studenta nebo země studentova původu/občanství) v hostitelské zemi. Pracovní stáže v ostatních zastoupeních či veřejných institucích domovské země studenta (např. kulturní instituce, centra, zastoupení krajů aj.) jsou přípustné za podmínky, že bude splněn požadavek mezinárodnosti takovéto stáže

Bodem b) se rozumí organizace, která je zodpovědná za realizaci některého z komunitárních programů. Která například rozděluje finance na realizaci projektů v rámci tohoto komunitárního programu uživatelům. Příkladem může být Národní agentura, jenž je zodpovědná za realizaci programu Erasmus ve Francii nebo  Divadelní ústav, který je v České republice národním kontaktním místem pro program Culture.

Naproti tomu pracovní stáže mohou probíhat v organizacích, které jsou pouhými uživateli programů EU, např.: Oddělení celoživotního vzdělávání na univerzitě, které je koordinátorem některého z projektů programu LLP-Grundtvig.

Umožňuje program Erasmus postgraduální studium a/nebo stáže pro absolventy vysokých škol?

Ano, program Erasmus umožňuje financovat studijní pobyt studenta doktorského programu v zahraničí. Nikoli ovšem celé doktorské studium na zahraniční škole. Stáže pro studenty jsou v programu Erasmus též možné. Stáže pro absolventy nespadají do Erasmu, nýbrž do programu Leonardo da Vinci, který je taktéž spravován Národní agenturou. V Leonardu je však nutné, aby škola, úřad práce nebo jiná organizace vypsala projekt. Případně se také naskytuje možnost asistentského pobytu Comenius pro studenty a absolventy pedagogických oborů.

Chtěla bych se zeptat, jak je nahlíženo na studenta přijíždějícího v rámci programu Erasmus na pracovní stáž na univerzitu. Neměl by mít statut studenta, takže musí být zařazen jako pracující, zaměstnanec?

Rozhodnutí je plně v kompetenci Vaší vysoké školy. Domníváme se však, že pokud student na Vaší škole bude pracovat, nikoliv studovat, pak ho nepřijímáte do žádného akreditovaného studijního programu, a tudíž nemůže být zapsán do matriky studentů.

Může student během pracovní stáže změnit pracovní pozici? Zaměstnavatel bude stále stejný.

Ano, změna pozice je možná, pravidlům pracovních stáží nijak neodporuje. Je však třeba dát pozor, aby šlo doopravdy stále o jednu hostitelskou organizaci, která je uvedená v Training Agreement. Dále pak aby měl student jen jedno potvrzení (od jedné hostitelské organizace), které bude zahrnovat celé období strávené prací na rozličných pozicích. Eventuelně lze na změnu udělat dodatek k Training Agreement, ale to pouze v případě, že byste to Vy, student či zaměstanavatel považovali za nezbytné.

Jaké jsou náležitosti doložení jazykových znalostí? Je možné ji doložit i jiným způsobem, např. osvědčením o vykonávání překladatelské činnosti?

Ověření jazykových znalostí provádí každá vysoká škola jinak. Někde jsou to pohovory, jinde písemné testy, některým školám stačí předložit osvědčení o absolvování státní nebo mezinárodní jazykové zkoušky. Musíte se informovat ve škole, na které studujete, jaké jsou podmínky, požadavky a termíny.

Můžeme poslat studenta na stáž, která bude zprostředkovaná agenturou nabízející zajištění odpovídající praxe, ubytování a mentoring,ale za poplatek? Kdo to zaplatí? S kým student podepisuje Training Agreement?

Ano, je možné využít služeb agentury zprostředkovávající pracovní stáže studentům v zahraničí. Národní agentura však nemá o těchto agenturách přehled a ani kompetenci je zajišťovat, takže nemůže ani zaručit kvalitu jejich služeb. Rozhodnutí o spolupráci se soukromou agenturou je plně v kompetenci školy.

ADMINISTRATIVA : Student i v případě zprostředkování stáže jinou agenturou podepisuje Training Agreement a také Quality Commitment se zahraniční hostitelskou organizací, kde bude pracovat.

POPLATEK ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ STÁŽE : Škola jej může uhradit z finančních prostředků na organizaci mobilit, případně student ze stipendia, jestliže se pro tuto spolupráci rozhodne on sám. Dle obecných pravidel pracovních stáží Erasmus však nemůže být po studentovi vyžadován žádný poplatek za zprostředkování pracovní stáže Erasmus.

Mám zájem studovat v zahraničí. Nalezl jsem i zahraniční školu, kde bych rád studoval a podporu od domácí univerzity mám také. Jak přesně dál postupovat?

Pokud chcete vyjet do zahraničí přes program Erasmus, můžete sám iniciovat uzavření tzv. bilaterální dohody mezi domácí a zahraniční univerzitou (to je nezbytný základ pro pobyt). Tuto dohodu nemůže uzavřít student, ale některý z pracovníků univerzity. Pokud je smlouva schválena, nic již nebrání tomu, abyste do zahraničí vyjel. Obraťte se v tomto případě na koordinátora Erasmus Vaší školy.

Je možné zahrnout jazykový kurz, který je určen přímo Erasmus studentům, ale negarantuje jej přijímající instituce, do celkové délky pobytu a studentovi již na tuto dobu poskytnout stipendium?

 Intenzivní jazykový kurz, který není pořádán pod hlavičkou EILC (Erasmus Intensive Language Course), lze do období studijního pobytu zahrnout pouze v případě, že ho pořádá přijímající instituce, na které bude student studovat (v rámci studijního pobytu Erasmus). Pokud tomu tak není, nelze kurz do období studijního pobytu zahrnout. Student by měl dvě různá potvrzení studijního pobytu od dvou různých institucí, což pravidla Erasmu nedovolují.

Měla bych zájem dozvědět se bližší informace ohledně pracovní stáže v zahraničí. Jak to s nimi je?

Detailní informace o pracovních stážích se dozvíte na našich webových stránkách. Je ale pouze na škole, kdy a jak zorganizuje výběrová řízení na domluvená místa zahraničních pobytů. Je také pouze na rozhodnutí vysoké školy, zda bude studenty na pracovní stáže vysílat a pokud ano, tak za jakých podmínek. Na každé vysoké škole je pak pracovník (či pracovníci), který má program Erasmus na starosti a pouze ten Vám může podat nejúplnější informace, tzv. koordinátor Erasmu. Větší školy mají navíc koordinátory Erasmu pro každou ze svých fakult. V případě velké školy je tedy preferován kontakt s fakultním koordinátorem.

Při změně počtu studijních pobytů a pracovních stáží se změní také původní částka na organizaci mobilit?

Výše finančních prostředků přidělená na organizaci mobilit závisí na počtu realizovaných mobilit v předchozím období, u nových aktivit nebo nových škol na plánu. V průběhu jednoho akademického roku není možné prostředky navýšit, ani pokud je počet realizovaných mobilit vyšší než plánovaný počet/nebo ten, na jehož základě byly OM kalkulovány. Vyšší počet mobilit se v OM projeví až v následujícím akademickém roce. Naopak finance na OM Vám mohou být sníženy, pokud v aktuálním školním roce uskutečníte méně mobilit, než byl plán/nebo počet, na základě kterého byla provedena kalkulace. Počet mobilit, které byly započteny do kalkulace financí na OM, naleznete v tabulce "Schválený plán mobilit" - viz příloha I. grantové smlouvy.

Existuje nějaký formulář pro výběrové řízení studentů (uchazečů o mobility), nebo si jej můžeme vytvořit sami?

Tento dokument se používá ve chvíli, kdy se již vybraný student hlásí ke studiu na zahraniční partnerské škole. Každá škola užívá a upravuje tento dokument dle svých potřeb. Je tedy potřeba se včas s partnerskou školou domluvit, jaké typy formulářů bude od studentů požadovat vyplnit. V každém případě studijní smlouva (Learning Agreement) musí být vyplněná určitě. Další jednoduchý formulář (v českém jazyce) si mnoho škol vytvořilo pouze pro účely vlastního vnitřního výběrového řízení. Není  tedy žádný jednotný formulář, každá škola má vlastní. Některé větší školy mají dokonce elektronický způsob přihlašování do výběrového řízení.

Je možné provádět změny v dokumentu Training Agreement (TA)?

Drobné úpravy Training Agreement a dalších standardních dokumentů možné jsou. Musí se jednat o úpravy, které nijak nemění znění a smysl tohoto formuláře. Dopsat kontaktní údaje o hostitelské organizaci, domácí a hostitelské zemi je v pořádku.

Problém by však mohl být například s větou, ve které se říká, že hostitelská organizace bude studentovi platit ubytování. Takto, dopsané do standardního formuláře, to totiž vypadá, jako by to byl standardní postup v programu Erasmus, a to rozhodně není. To, že hostitelská organizace vystaví Receiving Partner Confirmation a že za studenta bude hradit ubytování, nemůže být takto dopsáno do TA. Doporučovala bych za bod IV. QUALITY COMMITMENT for Erasmus student placements doplnit bod V, který bude specifikovat Vámi stanovené a domluvené závazky. Musí zde ale být jasně uvedeno, že tento speciální bod V se týká pouze této konkrétní stáže a že je to nad rámec pravidel Erasmus. Stejný postup  pak lze aplikovat i na případy, kdy si hostitelská organizace vymíní uzavření speciálního pojištění studentem apod.

Univerzita vyžaduje pro přidělní finanční podpory (grantu), abychom si zřídili účet v měně Euro u Komerční banky. Na jiný účet (ať už v Kč nebo Eurech u jiné banky) škola peníze odmítá poslat. Není to nezákonné a je chování školy v pořádku?

Domácí vysoká škola má právo určit (omezit) způsob vyplácení stipendia Erasmus. Vysoké školy vysílají do zahraničí ročně stovky studentů a uskutečňují stovky převodů, proto se snaží minimalizovat náklady spojené s převodem peněz. Škola dostává peníze programu Erasmus na eurový účet, studentům přiděluje stipendium rovněž v EUR, a proto také může po studentech vyžadovat účet vedený v EUR. Rozhodně nelze tvrdit, že je to nezákonné opatření, je to jen snaha školy minimalizovat náklady.

Přišlo mi na účet stipendium od mé školy, ale nesedí s částkou v EUR uvednou ve finanční dohodě?

Základem rozdílů výše stipendií je především skutečnost, v jaké měně vede účet Vaše domácí škola a v jaké vy. Obecně lze rozdíly ve výši výsledného stipendia vysvětlit tímto způsobem :

 • Případ, kdy má škola účet vedený v EUR a student také v EUR: částka plně odpovídá výši stipendia uvedené ve finančí smlouvě.
 • Případ, kdy má škola účet vedený v korunách a student také v korunách : výše stipendia odpovídá převodu z EUR na koruny v době, kdy škola obdržela finance od Národní agentury.
 • Případ, kdy má škola účet vedený v EUR, ale student v korunách : škola posílá peníze v EUR, dojde tedy k převodu dle aktuálního kurzu banky, u které má student vedený účet.
 • Případ, kdy má škola účet vedený v korunách, ale student v EUR : tento případ je nejsložitější a dochází v něm k největšímu odchýlení od částky, kterou má student uvedenou ve finanční smlouvě. Škola totiž operuje s kurzem doby, kdy jí přišly finance od Národní agentury a odešle studentovi v korunách obnos, který odpovídá původnímu kurzu, avšak dojde také k přepočtu aktuálního kurzu při příchodu peněz na studentův účet.

Je nutné, aby počet přijímaných a vysílaných studentů z jedné univerzity do druhé, neboli celkový počet přijatých a vyslaných studentů, byl shodný? Nebo je tato skutečnost plně v kompetenci univerzity?

U bilaterálních dohod není ze strany Národní agentury ani Evropské komise stanoven žádný požadavek na objem/reciprocitu výměn. Kolik studentů nebo pedagogů si školy vzájemně vymění, je plně v jejich kompetenci.

Pro příští akademický rok jsme žádali o finance pouze na studentské výměny. Pokud bychom i přesto měli možnost zrealizovat navíc výměnu učitelů, je možné ještě získat finance na tuto výměnu?

Bohužel ne. Pokud jste si o danou aktivitu vůbec nepožádali, nemůžete ji v daném roce realizovat. Ani tak, že byste do ní přesunuli finance z jiné aktivity, kde Vám peníze přebývají, ani tak, že byste v průběžné zprávě požádali o navýšení prostředků, které neutratila jiná škola. Pokud jste žádali pouze o studijní pobyty, pak Vám můžeme eventuálně navýšit pouze finance na studijní pobyty.

V současné době nám studenti, kteří byli v zimním semestru na pracovní stáži nebo studovali v zahraničí, dodali veškeré podklady a potvrzení. Při kontrole jsme zjistili, že ve dvou případech byly studentky o půl měsíce déle...

V případě studentek, které byly na studijním pobytu déle, je rozhodnutí na Vás. Buď ponecháte finanční dohodu v původním znění a částka stipendia zůstane stejná, nebo budete na studentky hodná a uzavřete s nimi dodatek k finanční dohodě a půl měsíce navíc jim zaplatíte. Záleží především na tom, jaký je stav Vašich Erasmus financí. Máte-li nějaké nevyužité finance, pak by tato možnost stála za úvahu.

Správně se má postupovat tak, že pokud studenti během pobytu zjistí, že mají možnost a chtějí zůstat déle, než je doba pobytu uvedená ve finanční dohodě, tak požádají o prodloužení a doloží souhlas přijímající školy. Vysílající škola poté se studenty uzavře dodatek k finanční dohodě a následně jim vyplatí částku stipendia.

Studentky ale o prodloužení nepožádaly, jen zůstaly déle. Vy tedy nejste povinna jim tento půlměsíc dofinancovat. Obecně platí, že zůstanou-li studenti v zahraničí déle, než jaká je jejich povinnost dle finanční dohody, nevzniká jim tím automaticky nárok na proplacení této doby.

V případě studenta, který byl v zahraničí kratší dobu než měl a než byla uzavřena finanční dohoda, je postup jasný: student nesplnil závazky vyplývající z finanční dohody a nastupuje sankce. V tomto případě se nesepisuje žádný dodatek, pouze studenta vyzvete, aby Vám vrátil částku stipendia na půl měsíce pobytu, který neuskutečnil. Doufám, že student byl na praxi minimální nutnou dobu 3 měsíce. Pokud ano, vrátí jen příslušnou částku půlměsíčního stipendia. Pokud ne, student nedodržel minimální délku pobytu 3 měsíce, pak je povinen vrátit stipendium celé s výjimkou případu vyšší moci.

V příručce pro management mobilit programu Erasmus je zmínka o případném přerozdělení dodatečných finančních prostředků z EU...

O navýšení finančních prostředků na danou aktivitu může škola požádat v rámci průběžných zpráv (1. a 2. Interim Report). O přerozdělení nevyužitých peněz, eventuelně navýšeného rozpočtu programu Erasmus, rozhoduje NAEP po zpracování průběžných zpráv. Dva přesuny najednou v rámci grantů na jednotlivé aktivity možné jsou. Při přesunech postupujte v souladu s grantovou smlouvou pro daný akademický rok, která povolené přesuny specifikuje.

Zaměstnanec naší školy je Egypťan a rád by vyjel do zahraničí v rámci programu Erasmus. Bohužel nemá v ČR trvalý pobyt. Je tedy jeho účast v programu Erasmus vůbec možná?

Pracovník může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Platí desetiprocentní tolerance při poklesu mobilit? V našem případě 100% je 408 mobilit, stačí tedy realizovat 367 mobilit, abychom nemuseli vracet žádné finance?

Ve Vašem případě desetiprocentrní tolerance činí 41 standardních mobilit : 408 - 41 = 367. Můžete realizovat 367 mobilit, aniž byste vraceli finance. Vaše skutečná realizace je 366, takže budete vracet za 1 standardní mobilitu.

Chtěla jsem se zeptat na speciální grant ze sociálních důvodů, zda můžeme studentce (ročník 1979) přiznat 60 Eur na měsíc, protože nepobírá žádné sociální dávky ani výživné...

Ano, máte-li dostatek finančních prostředků (tj. zbydou-li Vám nevyužité peníze ze schválených mobilit) můžete v souladu s „příručkou pro management mobilit programu Erasmus“ přidělit studentce/studentovi dodatečné stipendium nad rámec částek daných v tabulce stipendií a grantů. 60 i 100 EUR je rozumná částka, jen dejte pozor na to, abyste měli založenou od studentky zdůvodněnou žádost a z Vaší strany odůvodněné rozhodnutí. Jakékoli peníze navíc jsou totiž rizikem, že je budou vyžadovat další a další studenti.

Proč se pravidla každý rok mění?

Je třeba si uvědomit, že Erasmus je roční projekt, tj. má každý rok aktualizované administrativní a finanční podmínky. Pravidla vycházejí z:

 • pokynů Evropské komise v Bruselu
 • pravidel české Národní agentury, která pravidla Evropské unie přizpůsobuje českému prostředí (terminologie, zákony)

Je možné vyslat na výukový pobyt či školení zaměstnance, který má se školou uzavřenou pouze dohodu o pracovní činnosti, případně dohodu o provedení práce?

Dohoda o provedení práce (DPP), ani dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nezakládají pracovní poměr s institucí, tímto tedy takovýto zaměstnanec nesplňuje kvalifikační podmínky pro školení, ani výukový pobyt : viz

 • Kvalifikační podmínky programu Erasmus  pro školení: 2.1 Zaměstnanec musí být pracovníkem vysílající instituce a musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci.
 • Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro výukové pobyty: 2.1 Zaměstnanec musí být akademickým pracovníkem vysílající instituce a musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci.

à Zaměstnance s DPP ani DPČ tedy nelze vyslat.

Proč je financování zaměstnaneckých pobytů tak složité?

Při sepisování Příručky pro management mobilit pro výikové pobyty a školení musí NAEP primárně vycházet z finančních pravidel Evropské komise, které si může každý koordinátor přečíst v příručce LLP Guide. Princip složitého financování je postaven na rozeznávání 3 typů grantů, a to:

 • JEDNORÁZOVÁ ČÁSTKA : neprokazuje se výše nákladů (není případ STA a STT)
 • PAUŠÁLNÍ GRANT S POUŽITÍM STANDARDNÍ STUPNICE JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ : u STA a STT je to případ denních sazeb pro pobytové náklady (příjemce grantu neodůvodňuje vynaložené náklady, ale musí prokázat, že činnost zakládající nárok na příslušnou částku grantu proběhla)
 • GRANT PŘIDĚLENÝ NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH NÁKLADŮ : u STA a STT je to případ cestovních nákladů (příjemce grantu musí předložit výdajové doklady za všechny položky reálných nákladů)

Dále pak grant (finanční podpora) na STA i STT je založena na 2 různých položkách nákladů:

 • POBYTOVÉ NÁKLADY - paušální denní sazba; určeno na úhradu ubytování, stravy, místní přepravy, telekomunikačních poplatků, cestovního pojištění, případných storno poplatků a všech dalších výloh

à CESTOVNÍ NÁKLADY - na základě reálných nákladů; určeno pro úhradu skutečně vynaložených nákladů na cestu z výchozího bodu do místa konání akce, včetně případných nákladů na víza, a to buď v plné výši, nebo pouze částnečně

à LLP Guide: Náhrada je založena na reálných nákladech, a to bez ohledu na to, jaký prostředek byl zvolen (vlak, autobus, taxi, letadlo, pronajatý vůz), vyžaduje se ale využití nejlevnějšího způsobu dopravy. Výdaje spojené se soukromou cestou autem (osobním či služebním), pokud je to opodstatněné a pokud nevzniknou nepřiměřené náklady, budou propláceny následovně :

° buď sazba za kilometr v souladu s vnitřními pravidly příslušné organizace až do maximální výše 0,22Eur/km

° nebo cena za jízdenku na vlak, autobus či letenku; bude uhrazena pouze jedna jízdenka bez ohledu na počet lidí cestujících jedním vozidlem!

Jak máme zaměstnanci vyplatit peníze na školení či výukový pobyt?

Jsou 2 možnosti:

 • PROPLACENÍ CESTY FORMOU CESTOVNÍCH NÁHRAD : podle českých předpisů zákoníku práce; v tomto případě představují denní sazby na pobytové náklady uvedené v tabulce pro aktuální akademický rok maximální částky finanční podpory z Erasmu, kterou je třeba vyúčtovat. Zaměstnanec tak obdrží finance na cestu na základě reálného vyúčtování. Finanční podporu na cestovní náklady je třeba vyúčtovat na základě doložení jízdních dokladů a z Erasmu proplatit výslednou částku celou či jen část.

à V tomto případě není nutné se zaměstnancem uzavírat finanční dohodu, avšak je nezbytné vystavit příkaz ke služební cestě a jeho vyúčtování!

(+) účtování "cesťáků" se v instituci běžně provádí, takže má "zaběhaný" postup a vyškolené pracovnice

(-) složité vyúčtovávání pobytových nákladů, přičemž je nutné rozlišovat, které dny celkové cesty hradí Erasmus a které ne; mnoho papírů a účtenek 

 • PROPLACENÍ CESTY GRANTEM : v tomto případě představují denní sazby na pobytové náklady uvedené v tabulce pro aktuální akademický rok částky paušální finanční podpory z Erasmu, které se nevyúčtovávají. I zde je však zapotřebí vyúčtovat cestovní náklady doložením jízdních dokladů a z Erasmu proplatit (i pouze částečně).

(+) administrativně jednodušší vyúčtování pobytových nákladů

 DŮLEŽITÉ: Vyúčtování cesty musí být u obou dvou způsobů! Výše finanční podpory je závislá na počtu doložených dnů, kdy učitel vykonával pedagogickou činnost!

Musíme dodržet plánovaný počet mobilit do jednotlivých států?

Schválený plán mobilit slouží ke stanovení maximální výše grantu, který škola obdrží (v případě veřejných VŠ včetně prostředků MŠMT na dofinancování mobilit) a s přidělenými prostředky může v rámci pravidel grantové smlouvy hospodařit podle svých aktuálních potřeb. Lze poslat více osob do levnějších zemí, méně osob do dražších, přesunout max. 20 % grantu na jiné aktivity atd.
U výukových pobytů a školení je ale třeba dávat pozor na to, že pro každou schválenou mobilitu je přidělena určitá částka v EUR na cesty, pojede-li více osob, musí s přidělenými prostředky na cestovní náklady vystačit/doplatit z vlastních prostředků, ev. škola nemůže tolik cest schválit.

Je možné, aby učitel odjel na výukový pobyt Erasmus a pak na místě po týdnu výuky zůstal na vlastní náklady, tj. nebude schopen odevzdat doklad na zpáteční cestu.

Jestliže vysílající instituce takovou služební cestu schválí, je možné, aby ve vyúčtování cesťáku byla zahrnuta jen jedna cesta. Je však potřeba přiložit prohlášení pedagoga, že proplacení zpáteční cesty nepožaduje.

Zaměstnanec při odevzdání potřebných dokladů předložil čestné prohlášení o tom, že ztratil jízdenky...

Ano, čestné prohlášení je dostačující.

Jaká jsou pravidla pro výukový pobyt odborníka ze zahraniční firmy ve škole?

V případě výukového pobytu pozvaného odborníka ze zahraniční firmy je třeba dodržovat obecná pravidla pro aktivitu výukového pobytu v daném akademickém roce. Základem jsou pravidla v dokumentu KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO VÝUKOVÉ POBYTY, ČÁST B - PŘIJETÍ ZAMĚSTNANCE ZAHRANIČNÍHO PODNIKU DO ČR a PŘÍRUČKY PRO MANAGEMENT MOBILIT PROGRAMU ERASMUS PRO DANÝ AKADEMICKÝ ROK.

àKonkrétněji:

 1. Odborník příjíždí z podniku, nikoliv z vysokoškolské instituce, takže místo bilaterální dohody je podkladem pro mobilitu pozvání, které dané osobě zašle Vaše škola. Pro tuto aktivitu neexistuje žádný formulář.
 2. Před samotným příjezdem se všechny tři strany (odborník z firmy, přijímající instituce a vysílající instituce, tj. podnik, ve kterém odborník pracuje) na základě formuláře TEACHING PROGRAMME dohodnou na programu výuky. Tento dokument musí být podepsán všemi třemi stranami ještě před samotnou mobilitou.
 3. Odborníkovi proplatí přijímající škola skutečné cestovní náklady - s přihlédnutím v vnitřním pravidlům, které si škola může stanovit sama, např. 300 EUR jako maximum. Po návratu do své země a podniku musí pozvaný odborník zaslat své jízdní doklady přijímající škole v České republice.
 4. Podle počtu odpracovaných dní stanovíte výši finanční podpory na pobytové náklady, přičemž je potřeba se řídit denní sazbou pro Českou republiku.
 5. Finanční prostředky odborníkovi vyplatíte na základě finanční dohody, kterou s ním uzavřete. Vzor finanční dohody je v českém jazyce, překlad do jiných jazyků si zajišťují školy samy. Ve finanční dohodě můžete změnit závazky vysílající a přijímající instituce.
 6. Uzavření nějaké další dohody (pro příklad DPČ) pravidla programu Erasmus nijak nepředepisují. Výplatu grantu osobě, která není zaměstnancem dané školy, řeší každá škola jinak, a to na základě vnitřních směrnic školy. Ze strany Národní agentury bohužel v tomto případě nemůžeme poskytnout žádnou informaci, jelikož je to záležitost ekonomického, případně personálního oddělení školy.
 7. Potvrzení o délce pobytu můžete vydat Vy (ale nemusíte). Záleží na tom, zda jej bude požadovat podnik, ve kterém odborník pracuje.

Vzory povinných formulářů a dokumentů naleznete v sekci Pro koordinátory.