English page

Norské fondy a fondy EHP - Předchozí fáze Norských fondů a fondů EHP

Jaké aktivity byly podporovány?

Fond podporoval tři níže uvedené aktivity:

Aktivita 1Grant individuální mobility  studijní/pracovní pobyty studentů, učitelů, administrativních pracovníků na vzdělávacích
institucích na Islandu/ Lichtenštejnsku/ Norsku 

Aktivita 2

Spolupráce
v oblasti vzdělávání

rozvíjení spolupráce mezi školami, vzdělávacími institucemi i individuálními osobami v ČR
a vzdělávacími institucemi v partnerských zemích za účelem pořádání společných
aktivit, jako jsou semináře, konference, workshopy, projekty související s výukou atd.

Aktivita 3  Rozvoj institucí

spolupráce institucí za účelem rozvoje učebních osnov, rozvoj studijních materiálů,
rozvoje lidských zdrojů a organizace specifických aktivit jako celoživotní
vzdělávání, informační centra, studentská centra atd.

Spolupráce musí probíhat mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi ve třech partnerských zemích: Island, Lichtenštejnsko, Norsko.

Všechny tři aktivity Fondu pro podporu spolupráce škol jsou decentralizované, tzn. proces přijímání žádostí o mobilitu/projekt, hodnocení žádostí a přidělování finančních prostředků je v kompetenci NAEP. 

Kdo hradí úspěšné projekty/mobility?

Úspěšní žadatelé obdrží celý schválený grant od Národní agentury. Finanční mechanismy EHP/ Norska hradí 90% celkových nákladů na schválené projekty/ mobility a zbylých 10% nákladů hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Anglický název programu

 • EEA/Norwegian Financial Mechanism (Finanční mechanismy EHP/Norska)
 • EEA/Norwegian Scholarship Fund (Fond pro podporu spolupráce škol)
 • National Agency for European Educational Programmes (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)

Kdo se mohl zapojit?

Fond pro podporu spolupráce škol podporuje jak instituce/organizace, tak individuální osoby pracující/ studující na těchto institucích. Fond pro podporu spolupráce škol podporuje všechny níže uvedené veřejné i soukromé instituce. 

 • střední školy 
 • vyšší odborné školy 
 • vysoké školy a jiné vyšší vzdělávací instituce 
 • neziskové organizace (asociace vysokých škol/ škol/ učitelů/ rodičů atd.), jejichž hlavní náplní je vzdělávání

V případě asociací a neziskových organizací se doporučuje, aby byly projektovými partnery SŠ, VOŠ nebo VŠ.

Fond pro podporu spolupráce škol je otevřen všem studijním oborům. 

Individuální osoby žádající o podporu musí být: 

 • buď občany České republiky,
 • nebo osoby jiných národností za předpokladu, že mají povolení k trvalému pobytu v ČR, nebo jsou registrováni jako osoby bez státní příslušnosti, či osoby, které mají v ČR
  status uprchlíka. 
 • Tyto osoby musí studovat/ učit/ pracovat na výše specifikovaných institucích.

Minimální věková hranice je 15 let. Maximální věková hranice není stanovena.

Předchozí účast v jiných vzdělávacích programech EU není překážkou účasti na aktivitách Finančních mechanismů EHP a Norska. Vzdělávací instituce, které již v minulosti obdržely podporu z EU a které nyní žádají o grant ve stejné oblasti, musí prokázat vývoj a rozšíření těchto aktivit.

Individuální mobilita

Grant individuální mobility byl udělován studentům/učitelům/ administrativním pracovníkům, kteří se zúčastnili pobytů na vzdělávacích institucích/ organizacích na Islandu/ Lichtenštejnsku nebo Norsku.

Důvodem mobility muselo být:

 • studium na státem uznaných vysokých školách, vyšších odborných školách nebo středních školách na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ Norsku
 • výuka na těchto institucích
 • trainee programy, získávání pracovních zkušeností, praktické stáže
 • účast na kurzech/ seminářích/ workshopech/ konferencích v uvedených třech zemích

Oprávnění žadatelé:

 • studenti
 • učitelé
 • administrativní pracovníci, kteří

studují/ pracují na českých veřejných, státních i soukromých SŠ, VOŠ a VŠ. Individuální žadatelé museli mít českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka.

Individuální mobilita studentů

Kvalifikační podmínky mobility studentů

 • student/ka musí mít českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka
 • student/ka musí být řádně zapsán/a ke studiu na střední škole, vyšší odborné škole nebo do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu státem uznané vysoké školy v České republice (studenti interních i externích programů jsou oprávněnými kandidáty)
 • student/ka musí být po celou dobu studia v zahraničí zapsán/a ke studiu na domácí vysílající škole, tzn. nesmí ukončit studium na vysílající škole před ukončením studijního pobytu v zahraničí
 • student/ka musí mít řádně ukončený minimálně první ročník středoškolského studia, studia na VOŠ nebo na VŠ (tato podmínka se nevztahuje na navazující magisterské studium a na doktorské studium)
 • minimální věková hranice je 15 let
 • program je otevřen všem studijním oborům
 • podporovány jsou pouze krátkodobé jedno-dvousemestrální pobyty na zahraničních univerzitách, ne studium celých bakalářských/ magisterských/ doktorských programů

Podmínky studia v zahraničí jsou následující:

 • pobyt se musí konat na partnerských institucích na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ v Norsku
 • délka mobility je od 1 týdne do 6 měsíců, pobyt je možné prodloužit, ale mobilita nesmí přesáhnout maximální dobu 12 měsíců
 • splní-li student předem schválený studijní plán, pak mu musí být studium v zahraničí uznáno jako řádná část studia na domácí instituci
 • program lze využít pouze jednou, student se ale může programu zúčastnit na střední škole a poté znovu na vysoké škole
 • cíl mobility: studium, pracovní stáž

1. Výběr zahraniční instituce

Výběr zahraniční vzdělávací instituce zaleží zcela na žadateli, jeho studijním oboru a profesním zájmu. Žadatelé mohou žádat o finanční podporu pobytu na všech státech uznaných vzdělávacích institucích na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ v Norsku.

Doporučujeme, aby studenti VŠ nejprve kontaktovali zahraniční oddělení na domácí VŠ a zjistili si, se kterými zahraničními univerzitami/ institucemi již jejich domácí VŠ v minulosti spolupracovala a se kterými z nich má případně uzavřeny bilaterální smlouvy.

Seznam škol v partnerských zemích

Seznamy vzdělávacích institucí a stručné a praktické informace o systému školství ve třech partnerských zemích naleznete v sekcích Partner search Island, Partner search Norsko a Partner search Lichtenštejnsko.

Vysokoškolským studentům, kteří chtějí je studovat do Norska, doporučujeme internetovou stránku http://www.studyinnorway.no/ . Na této stránce je také k dispozici online katalog magisterských programů vyučovaných v angličtině. Praktické informace jsou k dispozici v praktickém průvodci (Guide to Higher Education in Norway) studiem v Norsku.

Soukromé školy

Studenti mohou vyjet na jakoukoli státem uznanou SŠ, VOŠ nebo VŠ v partnerských zemích. Oprávněnými institucemi jsou i soukromé školy.
Žádost o studium na soukromé škole a proplacení školného musí být vysoce kvalitní, musí obsahovat nadprůměrně kvalitní studijní plán a jasné zdůvodnění výběru soukromé instituce.

Bilaterální smlouvy mezi VŠ

Většina vyšších vzdělávacích institucí z partnerských
zemí (především Island a Norsko) preferuje přijímání studentů z vysokých škol, se kterými mají uzavřené bilaterální smlouvy. Pokud tato bilaterální smlouva neexistuje, mohou čeští studenti vyjíždět jako "free-mover" studenti. V tomto případě musí čeští studenti respektovat pravidla pro přijímání free-mover studentů, a to především dřívější termín výběru studentů.

Některé norské VŠ již free-mover studenty v dalším akademickém roce 2007/2008 přijímat nebudou. Jedná se o University of Oslo, University of Bergen, University of Stavanger a Vestfold University College. Tyto VŠ se však nebrání uzavření nových bilaterálních smluv.

Uzavírání nových bilaterálních smluv je většinou v kompetenci jednotlivých zahraničních fakult, impuls k uzavření nové bilaterální smlouvy by však měl přijít ze strany české VŠ (fakulty, katedry), a ne jednotlivých studentů.

V případě, že mají VŠ uzavřené bilaterální smlouvy pro program Erasmus, doporučuje se, aby byly tyto smlouvy rozšířeny i na program FM EHP/Norska. Doporučený postup v případě uzavíraní bilaterálních smluv naleznete na stránkách norské národní agentury SIU.

Seznam zahraničních univerzit, se kterými má česká VŠ uzavřené bilaterální smlouvy, obdrží studenti na zahraničním oddělení své fakulty.

Jak mám kontaktovat zahraniční školu?

Nejprve studentům doporučujeme, aby si pečlivě pročetli informace pro zájemce o studium, které naleznou v angličtině na stránkách každé zahraniční VŠ a dodrželi všechny stanovené podmínky. Většina zahraničních VŠ vyžaduje vyplnění on-line registračního formuláře a zaslání Transcript of records. Zahraniční školu by měl student kontaktovat emailem. Vyřízení potřebných formalit trvá přibližně 4 - 6 týdnů.

Anglický název programu

 • EEA/Norwegian
  Financial Mechanisms Programme (Finanční mechanismy EHP/Norska)
 • EEA/Norwegian
  Scholarship Fund (Fond pro podporu spolupráce škol)
 • National
  Agency for European Educational Programmes (Národní agentura pro evropské
  vzdělávací programy)

2. Žádost a přílohy žádosti

K žádosti musí být přiloženy tyto dokumenty:

Náplň studijního pobytu v zahraničí:

Náplň studijního pobytu musí souviset se studovaným oborem na české VŠ. Konkrétní náplň pobytu musí žadatel konzultovat s domácí a zahraniční školou. Cílem pobytu může být nejen absolvování konkrétních kurzů, ale i práce na bakalářské, diplomové nebo doktorské práci. Cílem pobytu v zahraničí může být také praktická stáž v podniku. Ve všech případech musí student specifikovat náplň pobytu ve formuláři Learning Agreement.

Délka pobytu

Délka pobytu je od 1 týdne do 6 měsíců. Dle ustanovení odborné komise FM EHP/Norska jsou u studentů bakalářských a magisterských programů preferovány semestrální pobyty. V případě kratších pobytů je nutné vysvětlit v žádosti a motivačním dopise přínos krátkodobého pobytu.

Vzhledem k ukončení programu v příštím roce musí být všechny aktivity ukončeny nejpozději do 30.6.2010.

Akademický rok

Zde naleznete přehledné informace k organizaci školního roku na středních školách.

Zde naleznete přehledné informace k organizaci akademického roku na vysokých školách.

Studenti doktorských studijních programů:

V případě studia a výzkumu odevzdávají studenti doktorských programů žádosti ke konečným termínům stanoveným pro mobilitu studentů.

Řádné vyplnění žádosti

Vyplnění žádosti je velmi jednoduché, ve vyplnění Vám pomůže manuál.

Formální správnost žádosti je jednou z podmínek získání grantu. Všem žadatelům doporučejeme si žádost před odevzdáním zkontrolovat z hlediska formálních kritérií. Zde je uveden přehled náležitostí, které musí být dodrženy při odevzdání žádosti o grant.

Žadatel musí vyplnit aktuální verzi žádosti platnou pro akadem. rok 2009/2010.

3. Potvrzení žádosti a studijní smlouvy

Vysoké školy

Každá VŠ si stanovila, kdo je kompetentní potvrzovat žádost a Learning Agreement FM EHP/Norska. Tyto informace získají studenti na zahraničním oddělení fakulty/VŠ. Přehled kompetentních osob pověřených potvrzovat žádost a LA na příslušných školách je uveřejněn zde. V případě, že zde nenaleznete Vaši školu, kontaktujte zahraniční oddělení VŠ/ fakulty, případně Národní agenturu.

Střední školy a vyšší odborné školy

Na střední škole a vyšší odborné škole musí žádost a Learning Agreement potvrdit ředitel školy.

4. Kam a komu se žádost posílá?

Originál žádosti spolu se všemi doprovodnými dokumenty zasílá žadatel nebo žadatelova instituce poštou do NAEP. Žádost a motivační dopis je nutné zaslat do NAEP také elektronicky. Elektronická verze žádosti nemusí obsahovat potvrzení. Elektronická verze žádosti musí být identická s originálem.

Žádost již není možné doručit do NAEP osobně.
Přijímají se pouze žádosti obdržené poštou.

5. Termíny

Národní agentura vyhlašuje každý rok novou výzvu pro předkládání žádostí. Studenti odevzdávají své žádosti ke dvěma termínům, a to vždy na jaře (studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí v zimním semestru) a na podzim (studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí v letním semestru).

Termíny:

Všechny termíny pro podání žádosti o grant na studium v akademickém roce 2009/2010 byly již uzavřeny. Vzhledem k ukončení I. etapy programu v roce 2010 nebude příští rok vyhlášena výzva pro předkládání žádostí. Nová výzva bude vyhlášena pouze v případě schválení II. etapy programu. Aktuální informace zveřejníme na našich webových stránkách.

6. Výběrové řízení

NAEP zkontroluje formální náležitosti žádostí. Kvalitu žádosti hodnotí nezávislí hodnotitelé (každá žádost je hodnocena dvěma hodnotiteli) a Odborná komise složená z nezávislých odborníků. Řídící výbor schvaluje konečné financování vybraných žádostí. Hlavní hodnotící kritéria při udílení grantu:

 • správně vyplněná žádost a k ní přiložené potřebné dokumenty. Upozorňujeme žadatele, aby při odevzdání žádosti dodrželi tato kritéria.
 • jasně formulovaný cíl a očekávaný účinek mobility
 • promyšlené odůvodnění individuální mobility
 • jasný a konkrétní studijní plán
 • individuální motivace žadatele

V případě srovnatelné kvality žádostí bude dána přednost postiženým osobám a žadatelům, kteří jsou znevýhodněni/y z takových důvodů jako například socioekonomické podmínky, nebo prostředí etnické minority.

Oznámení výsledků výběrového řízení

Všichni žadatelé o grant obdrží od NA potvrzení o přijetí žádosti, ve kterém bude uvedeno registrační číslo žádosti. Výběrové řízení je ukončeno 30 dní po konečném termínu odevzdávání žádostí. Všichni žadatelé jsou informováni o výsledcích výběrového řízení, a to nejpozději do 14 dnů po skončení tohoto výběrového řízení. Oznámení o výsledcích výběrového řízení je žadatelům zasíláno jak poštou, tak elektronicky.

V případě zamítnutí žádosti lze po napravení nedostatků žádost o grant individuální mobility podat znovu v rámci další výzvy k předkládání žádostí (nová žádost však musí obsahovat aktuální Potvrzení o přijetí a Learning Agreement).

7. Statistiky

Národní agentura bude udělovat přibližně 60 grantů individuální mobility/rok (toto číslo zahrnuje jak granty individuální mobility učitelů, tak granty individuální mobility studentů).

Statistické údaje

 • V rámci 1. výzvy k předkládání žádostí obdržela NA 21 žádostí individuální mobility studentů a udělila 15 grantů studentům VŠ.
 • V rámci 2. výzvy k předkládání žádostí obdržela NA 59 žádostí individuální mobility studentů a udělila 46 grantů.
 • V rámci 3. výzvy, k prvnímu konečnému termínu 15.5.2007, obdržela NA 112 žádostí a udělila 29 grantů (28 VŠ, 1 SŠ).
 • V rámci 3. výzvy, ke druhému konečnému termínu 15.10.2007, obdržela NA 53 žádostí a udělila 40 grantů (38 VŠ, 2 SŠ).
 • V rámci 4. výzvy, k prvnímu konečnému termínu 15.5.2008, obdržela NA 74 žádosí a udělila 41 grantů (37 VŠ, 4 SŠ).
 • V rámci 4. výzvy, ke druhému konečnému termínu 15.10.2008, obdržela NA 81 žádostí a udělila 38 grantů (38 VŠ).
 • V rámci 5. výzvy, k prvnímu konečnému termínu 15.5.2009, obdržela NA 98 žádostí a udělila 38 grantů (38 VŠ).

Celkový přehled počtu přijatých a schválených žádostí studentů, včetně přijímajících institucí, je k nahlédnutí zde.

8. Výše grantu

V případě individuální mobility se celková finanční podpora skládá z:

 • paušální částky na ubytování, stravu a místní dopravu 780 EUR/měsíc
 • částky pokrývající náklady na mezinárodní cestu (letenka, autobusová nebo vlakovájízdenka, nelze proplácet cestu autem)
 • částky pokrývající náklady na pojištění (pouze standardní pojištění na dobu studijního pobytu, jakékoliv nadstandardní pojištění - pojištění zavazadel, notebooku,
  pojištění na nebezpečné sporty apod. není oprávněným výdajem)
 • částky pokrývající další nezbytné výdaje související se studiem:

o školné, kurzovné, registrační poplatky (školné/kurzovné musí být uvedeno v Potvrzení o přijetí)

o studijní materiály (učebnice, skripta) - max. 200 EUR

o poplatek za víza

Výdaje, které nejsou uvedené v žádosti, nebudou propláceny. Žádné jiné náklady jako např. poplatky za telefon, lůžkoviny, vybavení pokoje na koleji, kauci za ubytování, papír do tiskárny, poznámkový blok apod. nejsou oprávněné.

9. Grantová smlouva a platby

Žadatelé, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, podepíší s NAEP grantovou smlouvu. Tato smlouva bude specifikovat výši uděleného grantu a další finanční podmínky.

Před zahájením mobility studentů bude držiteli grantu uděleno 80% z celkové výše uděleného grantu.V případě, že studijní pobyt v zahraničí trvá déle než 3 měsíce, bude před zahájením mobility udělena zálohová platba ve výši 50% uděleného grantu. Dílčí platba je vyplácena po třech měsících pobytu v zahraničí, a to ve výši 30% uděleného grantu. Doplatek (20%), nebo zúčtování přeplatku bude provedeno do 14 dnů po obdržení nezbytných dokumentů, jakými jsou Potvrzení mobility studenta, Závěrečná zpráva a
Závěrečné vyúčtování.

10. Před odjezdem do zahraničí

Před odjezdem do zahraničí si pozorně pročtěte Praktické informace Island, Praktické informace Lichtenštejnsko, Praktické informace Norsko, kde se dozvíte nezbytné praktické
informace spojené s pobytem v jednotlivých zemích (povolení k pobytu, zdravotní pojištění, odhadované životní náklady apod.). Další užitečné informace se dozvíte také ze závěrečných zpráv studentů, kteří již svůj studijní pobyt díky FM EHP/Norska absolvovali. Zkušenosti studentů ze studijního pobytu jsou také shrnuty v publikaci Island, Norsko a Lichtenštejnsko očima českých studentů a pedagogů.

11. Prodloužení studijního pobytu

O prodloužení mohou žádat pouze studenti, kteří již obdrželi grant z FM EHP/Norska a zahájili mobilitu v zimním semestru. Prodloužení studia v zahraničí není automatické, žádost o prodloužení prochází stejným výběrovým řízením jako ostatní žádosti.

Podmínky prodloužení jsou následující:

 • student musí do určeného termínu zaslat do NA Žádost o prodloužení studijního pobytu, která obsahuje i Learning Agreement (žádost musí být potvrzena přijímající i
  vysílající institucí). Žádost se vyplňuje v angličtině.
 • student musí spolu s žádostí zaslat do NA i motivační dopis (v češtině). Originál motivačního dopisu musí být podepsán žadatelem.
 • celková doba trvání mobility nesmí přesáhnout 12 měsíců

Studenti, kteří prodlužují svůj studijní pobyt v zahraniční, mohou žádat o financování těchto výdajů:

 • paušální částka na ubytování, stravu a místní dopravu (780 EUR/měsíc)
 • částky pokrývající další nezbytné výdaje související se studiem: školné, kurzovné, registrační poplatky, studijní materiály (max. 200 EUR), poplatek za víza apod.
  Tyto výdaje musí být založeny na skutečných nákladech a musí být specifikovány v žádosti.
 • studenti již nemají nárok na proplacení mezinárodní cesty

Termín odevzdání žádostí o prodloužení se vždy shodný s termínem pro odevzdání ostatních žádostí.

12. Průběh studia

V případě, že během studia v zahraničí dojde k jakékoli změně ve studijním plánu, je potřeba tyto změny zaznamenat do Learning Agreementu v části Changes a nechat je potvrdit zahraniční i domácí školou. Změněný LA je nutné ihned zaslat do NAEP. Studenti jsou také povinni kontaktovat NAEP v případě změny doby pobytu v zahraničí.

13. Ukončení studijního pobytu v zahraničí

Každý držitel grantu je povinen do 30 dní po ukončení zahraničního pobytu zaslat do NAEP tyto dokumenty, které jsou podmínkou vyplacení zbylé části grantu:

 • Závěrečnou zprávu (zasílá se i elektronicky)
 • Závěrečné vyúčtování (zasílá se i elektronicky)

K Závěrečnému vyúčtování je potřeba přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Studenti dokládají tyto výdaje:

 • mezinárodní cesta
 • pojištění
 • studijní materiály
 • registrační poplatek, školné, poplatek za udělení víza

Paušální částka se nevyúčtovává.

Přesné pokyny pro zhotovení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování naleznete v Manuálu pro zhotovení Závěrečné zprávy a Závěrečného vyúčtování.

14. Formuláře a dokumenty

Všechny potřebné formuláře a dokumenty naleznete v sekci Dokumenty a formuláře na horní liště.

15. Další otázky


Napadají Vás nějaké další otázky? Zpracovali jsme nejčastěji kladené dotazy, na které se nás studenti ptají. Odpověďi na tyto otázky naleznete v sekci FAQ.

Individuální mobilita učitelů a administrativních pracovníků

Kvalifikační podmínky pro mobilitu učitelů/ administrativních pracovníků.

 • učitel/ administrativní pracovník musí mít českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka
 • učitel/administrativní pracovník musí učit/ pracovat na státem uznané české veřejné nebo soukromé SŠ, VOŠ nebo VŠ
 • učitel/administrativní pracovník musí mít uzavřenou pracovní dohodu s vysílající institucí a nesmí na této instituci ukončit pracovní poměr před ukončením pobytu v zahraničí

Délka mobility

Minimální délka pobytu je 1 týden. Maximální délka pobytu je v případě mobility učitelů/ administrativních pracovníků 6 měsíců.

Výběr zahraniční instituce

Výběr zahraniční vzdělávací instituce zaleží zcela na žadateli, jeho profesním zaměření a zájmu. Žadatelé mohou žádat o finanční podporu pobytu na všech státem uznaných
vzdělávacích/výzkumných institucích na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ v Norsku. Seznamy vzdělávacích institucí a stručné a praktické informace o systému školství ve třech partnerských zemích naleznete v sekcích Partner search Island, Partner search Norsko a Partner search Lichtenštejnsko.

Národní agentura nebude uveřejňovat seznamy konferencí nebo seminářů, na které by se žadatelé mohli hlásit. Žadatelé si musí konference/ semináře vyhledat sami (popř. ve spolupráci s partnerskou školou).

Anglický název programu

 • EEA/Norwegian Financial Mechanisms Programme (Finanční mechanismy EHP/Norska)
 • EEA/Norwegian Scholarship Fund (Fond pro podporu spolupráce škol)
 • National Agency for European Educational Programmes (Národní agentura pro evropské
  vzdělávací programy)

Cíl mobility

Pracovní pobyt učitele/administrativního pracovníka se musí konat na instituci na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku. Výběr partnerské zahraniční instituce musí
korespondovat s žadatelovým profesním zaměřením a zaměřením jeho domácí instituce. Cílem mobility učitele může být:

 • výuka
 • účast na semináři, konferenci, workshopu
 • příprava budoucího projektu
 • získávání pracovních zkušeností, job shadowing

V případě mobility učitelů/ administrativních pracovníků je preferováno aktivní zapojení žadatele do pracovní činnosti přijímající instituce. Preferovány jsou tyto cíle mobilit:

 • výuka na přijímající instituci
 • aktivní účast na semináři, konferenci, workshopu

Žádost a přílohy žádosti

 • Každý žadatel musí zaslat do NAEP řádně vyplněnou žádost. K žádosti musí být přiložen Zvací dopis.
 • Zvací dopis vystavuje žadateli zahraniční instituce. Dopis by měl obsahovat jméno žadatele, jeho datum narození, účel mobility a přesné datum pobytu na zahraniční
  instituci. Zvací dopis musí být žadateli zaslán poštou nebo faxem - tzn. musí obsahovat originální razítko zahraniční instituce.

Potvrzení a odeslání žádosti

 • Žádost individuální mobility učitele/ administrativního pracovníka potvrzuje děkan fakulty / ředitel SŠ či VOŠ.
 • Žádost spolu se Zvacím dopisem zasílá poštou žadatelova vysílající instituce, elektronickou verzi žádosti může zaslat do NAEP sám žadatel. Elektronická verze žádosti
  nemusí obsahovat potvrzení.

Termíny

 • Učitelé a administrativní pracovníci mohou zasílat své žádosti v průběhu celého roku. Žádost se zasílá do NA minimálně 6 týdnů před plánovaným zahájením mobility.
 • Od 2.3.2009 je na našich stránkách ke stažení nový formulář žádosti o grant na rok 2009.

Výběrové řízení

NAEP zkontroluje formální náležitosti žádostí. Kvalitu žádosti hodnotí nezávislí hodnotitelé (každá žádost je hodnocena dvěma hodnotiteli) a Odborná komise složená z nezávislých
odborníků. Řídící výbor schvaluje konečné financování vybraných projektů.

Hlavní hodnotící kritéria při udílení grantu:

 • formální náležitosti: správně vyplněná žádost a k ní přiložené potřebné dokumenty
 • jasně formulovaná a promyšlená náplň pracovního pobytu
 • jasně formulovaný cíl a očekávaný účinek mobility
 • přínos mobility pro žadatelův profesní růst
 • přínos mobility pro rozvoj žadatelovy domácí instituce

V případě srovnatelné kvality žádostí bude dána přednost

 • postiženým osobám a účastníkům/ institucím, které/kteří jsou znevýhodněny/i z takových důvodů jako například socioekonomické podmínky, geografická poloha, nebo
  prostředí etnické minority
 • při hodnocení bude upřednostněn rozvoj lidských zdrojů v ekonomicky méně vyspělých částech ČR

V oznámení o neschválení žádosti jsou vždy uvedeny konkrétní důvody zamítnutí. V případě napravení nedostatků lze žádost o grant individuální mobility podat znovu v rámci další výzvy k předkládání žádostí (nová žádost však musí obsahovat aktuální Zvací dopis).

Statistiky

Národní agentura bude udělovat přibližně 60 grantů individuální mobility/rok (toto číslo zahrnuje jak granty individuální mobility učitelů, tak granty individuální mobility studentů).

 • V rámci 2. výzvy k předkládání žádostí obdržela NA 15 žádostí individuální mobility učitelů a administrativních pracovníků a udělila 8 grantů.
 • V rámci 3. výzvy k předkládání žádostí obdržela NA 17 žádostí individuální mobility učitelů a admin. pracovníků a udělila 12 grantů.
 • V rámci 4. výzvy k předkládání žádostí obdržela NA 18 žádostí individuální mobility učitelů a admin. pracovníků a udělila 14 grantů.

Celkový přehled počtu přijatých a schválených žádostí učitelů a admin. praocovníků, včetně přijímajících institucí, je k nahlédnutí zde.

Výše grantu

V případě individuální mobility učitelů/ administrativních pracovníků se celková finanční podpora skládá:

1. z paušální částky 150 EUR/den, která slouží na úhradu ubytování, stravy a místní dopravy

2. z ostatních nákladů vztahujících se k mobilitě, které slouží na pokrytí:

 • mezinárodní cesty
 • pojištění
 • studijních materiálů (max. 200 EUR)
 • dalších nezbytných výdajů souvisejících s pracovním pobytem v zahraničí jako
  např. kurzovné, poplatek za účast na konferenci nebo semináři apod. Tyto výdaje
  musí být založeny na skutečných nákladech a musí být specifikovány v žádosti a
  ve Zvacím dopise.

Max. grant na pobyt 1 učitele/ administrativního pracovníka v zahraničí je 7000 EUR (Tato částka už nemůže být navýšena ani o cestovné, ani o pojištění).
Pokud chce učitel vyjet do zahraničí na delší dobu, musí si najít další zdroj financování svého pracovního pobytu (pobyt může být financován z více zdrojů, tuto skutečnost je však nutné uvést v žádosti).

Grantová smlouva a platby

Žadatelé, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, podepíší s NA Grantovou smlouvu. Tato smlouva bude specifikovat výši uděleného grantu a další finanční podmínky.

 • před zahájením mobility bude držiteli grantu uděleno 80% z celkové výše uděleného grantu
 • doplatek (20%), nebo zúčtování přeplatku bude provedeno do 14 dnů po obdržení nezbytných dokumentů, jakými jsou Potvrzení mobility učitele, Závěrečná zpráva a Závěrečné vyúčtování

Před odjezdem do zahraničí

Po skončení mobility

Každý držitel grantu je povinen do 30 dní po ukončení zahraničního pobytu odevzdat tyto dokumenty, které jsou podmínkou vyplacení zbylé části grantu:

 • Závěrečnou zprávu
 • Závěrečné vyúčtování.

K závěrečnému vyúčtování je potřeba
přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Dokládají se tyto výdaje:

 • mezinárodní cesta
 • pojištění
 • studijní materiály
 • registrační poplatek, poplatek za konferenci, poplatek za udělení víza

Paušální částka se nevyúčtovává.

Přesné pokyny ke zhotovení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování naleznete v Manuálu pro vyplnění závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování.

Formuláře a dokumenty

Potřebné formuláře a dokumenty naleznete v sekci Dokumenty a formuláře na horní liště.

Další otázky

Napadají Vás nějaké další otázky? Zpracovali jsme nejčastěji kladené dotazy, na které se nás učitelé ptají. Odpověďi na tyto otázky naleznete v sekci FAQ.

Projekty

V rámci programu FM EHP/Norska je možné realizovat dva typy projektů, které se liší tematickým zaměřením projektu, počtem partnerských institucí i max. výší udíleného grantu.

Obecným pravidlem je, že do obou typů projektových aktivit mohou být zapojeny pouze vzdělávací instituce z ČR, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. Koordinátorem projektu musí být vzdělávací instituce z ČR, alespoň jeden z partnerů musí být z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska.

Oprávněné instituce:

 • střední školy
 • vyšší odborné školy
 • vysoké školy a jiné vyšší vzdělávací instituce
 • neziskové organizace (asociace vysokých škol/ škol/ učitelů/ rodičů atd.), jejichž hlavní náplní je vzdělávání

V případě asociací a neziskových organizací se doporučuje, aby byly projektovými partnery vzdělávací instituce, tedy SŠ, VOŠ nebo VŠ.

Předchozí účast v jiných vzdělávacích programech EU není překážkou účasti na aktivitách Finančních mechanismů EHP a Norska. Vzdělávací instituce, které již v minulosti obdržely podporu z EU a které nyní žádají o grant ve stejné oblasti, musí prokázat vývoj a rozšíření těchto aktivit.

Název aktivityMin. počet partnerů Max. výše grantuTypy aktivit
Spolupráce v oblasti vzdělávání 4 partneři 20 000 EUR
 • organizování/ příprava seminářů, workshopů konferencích, kurzů
 • projekty související s výukou/ oborovým zaměřením školy
 • vytváření společných publikací
Rozvoj institucí 2 partneři 50 000 EUR
 • rozvoj učebních osnov (vývoj či inovace metodik, studijních materiálů apod.)
 • rozvoj lidských zdrojů (rozvoj zaměstnanců, managementu školy)
 • celoživotní vzdělávání
 • vznik informačních / studentských center

Anglický název programu

 • EEA/Norwegian Financial Mechanism (Finanční mechanismy EHP/Norska)
 • EEA/Norwegian Scholarship Fund (Fond pro podporu spolupráce škol)
 • National Agency for European Educational Programmes (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)

Spolupráce v oblasti vzdělávání

Popis aktivity

Cílem aktivity Spolupráce v oblasti vzdělávání je podporovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a individuálními osobami v ČR a vzdělávacími institucemi ve třech partnerských zemích.

Projektové aktivity v rámci Spolupráce v oblasti vzdělávání by měly být zaměřeny na organizování/ přípravu:

 • seminářů
 • workshopů
 • konferencí
 • kurzů
 • vytváření společných vzdělávacích sítí
 • projektů souvisejících s výukou nebo zaměřením školy: např. kultura, ekologie, umění, informační technologie, jazykové projekty.

Téma projektů není nijak omezeno.Téma projektu by mělo souviset s oborovým zaměřením zapojených institucí.

Partner search

Národní agentura nezprostředkovává nalezení partnerů. Při hledání partnerské vzdělávací instituce, popř. neziskové organizace, se kterou byste chtěli navázat spolupráci, můžete využít naši databázi. V databázi jsou uvedeny všechny SŠ, VOŠ a VŠ v partnerských zemích. Nejedná se tedy o seznam škol, které by se chtěly přímo zapojit do programu FM EHP/Norska.

Partner search Island- školy

Partner search Island - neziskové organizace

Partner search Lichtenštejnsko - školy

Partner search Norsko - univerzity

Partner search Norsko - další vzdělávací instituce

Partner search Norsko - neziskové organizace 

Žádost

 • Žádost se vyplňuje v češtině. Formulář žádosti je ke stažení v sekci Formuláře a dokumenty na horní liště.
 • Žádost vyplňuje koordinující instituce projektu.
 • Žádost se odevzdává ke stanoveným termínům Národní agentuře v ČR.
 • 1 originál žádosti musí být doručen do NA poštou a 1 kopie emailem.
 • Elektronická verze musí být identická s originálem a musí být zaslána do NA do stanoveného termínu. Elektronická verze žádosti nemusí obsahovat podpis a potvrzení
  žádající instituce.
 • Originál žádosti musí potvrdit vedení instituce. V případě SŠ a VOŠ je to ředitel školy, v případě VŠ rektor. Na originálu zaslané žádosti musí být podpis vedení
  insituce a razítko žádající instituce.

Přílohy žádosti:

 • K žádosti musí být přiloženy zavazující partnerské dopisy , ve kterých partneři potvrdí, že se budou aktivně účastnit navrhovaného projektu. Koordinující instituce by měla zvážit, zda by v dopise neměly být uvedeny i další závazky související s účastí na projektu (finanční podmínky apod.).
 • Partnerské dopisy musí být zaslány koordinátorovi projektu poštou nebo faxem (tzn. musíobsahovat originální razítko). Partnerské dopisy musí potvrdit vedení
  partnerské instituce (ne pouze koordinátor projektu na partnerské škole).
 • V případě, že je do projektu zapojena i nezisková organizace, je nutné k žádosti přiložit kopii stanov neziskové organizace. 
 • Originál žádosti je nutné poslat poštou spolu se zavazujícím partnerskými dopisy, identickou kopii žádosti emailem.

Termíny

V současné době není žádný termín aktuální.

Konzultace:

Doporučujeme, aby zájemci konzultovali své projektové záměry s NAEP. Konzultace je možné domluvit telefonicky, nebo emailem. Doporučujeme, aby konzultace proběhla min. 1 týden před konečným termínem pro odevzdání žádostí.

Výběrové řízení

NA zkontroluje formální náležitosti žádostí a zašle žádost na posouzení dvěma externím hodnotitelům. Odborná komise složená z nezávislých odborníků posoudí obsah, kvalitu, organizační a rozpočtovou stránku žádostí. Řídící výbor schválí konečný seznam projektů, které obdrží finanční podporu.

Všichni žadatelé o grant obdrží od NA potvrzení o přijetí žádosti, ve kterém bude uvedeno registrační číslo žádosti. Výběrové řízení trvá 30 dní. Všichni žadatelé budou informováni o výsledcích výběrového řízení, a to nejpozději do 30 dnů po skončení tohoto výběrového řízení.

V oznámení o neschválení žádosti jsou vždy uvedeny konkrétní důvody zamítnutí. V případě napravení nedostatků lze žádost o projekt podat znovu k dalšímu termínu (nová žádost však musí obsahovat aktuální zavazující partnerské dopisy).

Hodnotící kritéria

 • formální náležitosti: řádně vyplněná žádost, řádně sestavený rozpočet a přiložené zavazující partnerské dopisy
 • jasně formulované cíle a očekávaný přínos projektu
 • kvalitní řízení projektu: závazný a vyvážený podíl partnerských institucí, jasná struktura a koordinace projektu, přiměřeně sestavený rozpočet
 • propracovaný plán šíření hodnotných výsledků a publicita dosažených výsledků

V případě srovnatelné kvality musí být dána přednost projektům/ aktivitám, které

 • zajišťují stejné příležitosti pro zapojení žen a mužů
 • nebo institucím, které jsou znevýhodněny z takových důvodů jako například socioekonomické podmínky, geografická poloha, nebo prostředí etnické minority

Doba trvání projektu

Maximální doba trvání projektu je 1 rok.

Projekty podávané k termínu 15.5.2009 mohou začít nejdříve v červenci a všechny projekty musí skončit nejpozději 30.6.2010.

Statistiky

Národní agentura podpoří ročně přibližně 10 projektů, z toho 6 projektů spadajících do Aktivity 2 - Spolupráce v oblasti vzdělávání a 4 projekty spadající do Aktivity 3 - Rozvoj institucí.

2. Výzva 2006

V rámci 2.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA celkem 12 projektových žádostí:

 • 8 žádostí v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleno bylo 6 žádostí
 • 4 žádosti rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 3 žádosti

Seznam schválených projektů zde.

3.Výzva 2007

V rámci 3.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.5. 2007 celkem 11 projektových žádostí:

 • 4 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 2 žádosti
 • 7 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 3 žádosti

Seznam schválených projektů (termín 15.5. 2007) zde.

V rámci 3.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.10. 2007 celkem 10 projektových žádostí:

 • 4 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 3 žádosti
 • 6 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 4 žádosti

Seznam schválených projektů (termín15.10. 2007) zde.

4. Výzva 2008

V rámci 4.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.5. 2008 celkem 12 projektových žádostí:

 • 4 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 4 žádosti
 • 8 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 4 žádosti

Seznam schválených projektů (termín 15.5. 2008) zde.

V rámci 4.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.10.2008 celkem 8 projektových žádostí:

 • 2 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 2 žádosti
 • 6 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 4 žádosti

Seznam schválených projektů (termín 15.10.2008) zde.

5. Výzva 2009

V rámci 5.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.5.2009 celkem 10 projektových žádostí:

 • žádnou žádost Aktivitě 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání
 • 10 žádostí v Aktivitě 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 2 žádosti a tři podmínečně

Maximální výše grantu

Rozpočet projektů v rámci Aktivity 2- Spolupráce v oblasti vzdělávání by neměl překročit 20.000 EUR. Finančně náročnější projekty si musí nalézt další zdroj spolufinancování.

Oprávněné náklady

Za oprávněné jsou považovány tyto náklady související s realizací projektu:

 • náklady na mobilitu účastníků projektu: mezinárodní cesta, pojištění, paušální částka na ubytování, stravu a místní dopravu během zahraničního pobytu
 • administrativní výdaje max. do výše 7% celkové rozpočtu projektu
 • spotřební zboží
 • výdaje spojené s publicitou, šířením informací
 • další výdaje související s projektem - přesně definované
 • V případě Spolupráce v oblasti vzdělávání je možné použít část grantu na jazykovou přípravu účastníků projektu.

Náklady partnerů

Partneři z NOR/IS/LI nemohou ve své domácí zemi žádat o finanční podporu z FM EHP/Norska. Koordinující instituce z ČR může do rozpočtu uvést i náklady na mobilitu partnerů (českých i zahraničních). Partneři mají nárok na uhrazení mezinárodní cesty i na paušální částku během pobytu v zahraničí.

Je zcela na uvážení koordinující instituce, jaké výdaje a do jaké výše bude partnerům hradit. Byla stanovena max. výše paušálních částech, partneři se však mohou dle reálných výdajů dohodnout na částkách nižších. V případě návštěvy zahraničních studentů je možné využít např. ubytování studentů v rodinách a proplácení pouze cestovného apod.

Doporučujeme, aby si otázku hrazení nákladů partneři ujasnili před začátkem projektu.

Grantová smlouva

Žadatelé, kteří uspěli ve výběrovém řízení, podepíší s NA Grantovou smlouvu. Tato smlouva bude specifikovat výši uděleného grantu a další finanční podmínky.

 • před zahájením projektu bude držiteli grantu uděleno 80% z celkové výše uděleného grantu
 • doplatek (20%), nebo zúčtování přeplatku bude provedeno do 14 dnů po schválení Závěrečné zprávy, jejíž součástí je i závěrečné vyúčtování projektu

V průběhu a po skončení projektu

Koordinující instituce projektu musí nejpozději 30 dní po ukončení projektu odevzdat Závěrečnou zprávu, jejíž součástí je závěrečná hodnotící zpráva i závěrečné vyúčtování. Zpráva se vyplňuje v angličtině a její součástí jsou i kopie dokladů uvedených ve vyúčtování a produkty projektu.

Odevzdání Závěrečné zprávy je podmínkou vyplacení zbylé části grantu, zpráva musí být do NA doručena maximálně 30 dní po ukončení projektu.

Projekty trvající déle než 6 měsíců musí odevzdat i Průběžnou zprávu, která shrnuje projektové období 6 měsíců.Průběžná zpráva má stejnou formu jako zpráva závěrečná, vyplňuje se v angličtině, nedokládají se k ní žádné doklady výdajů, ani produkty projektu.

Přesné pokyny pro vyplnění obou zpráv naleznete v manuálu pro zhotovení obou zpráv (ke stažení na horní liště v sekci Dokumenty a formuláře).

Formuláře a dokumenty

Všechny potřebné formuláře a dokumenty naleznete na úvodní straně Projekty v sekci Dokumenty a formuláře na horní liště.

FAQ

Odpovědi na nejčastější otázky související s přípravou, realizací nebo vyúčtováním projektů naleznete v sekci FAQ.Rozvoj institucí

Popis aktivity

Cílem aktivity Rozvoj institucí je rozšířit evropskou dimenzi do vzdělávacího systému ČR. V rámci této aktivity budou podporovány projekty zaměřené na:

 • rozvoj učebních osnov (vývoj či inovace metodik, studijních materiálů apod.)
 • rozvoj lidských zdrojů (rozvoj zaměstnanců, managementu školy)
 • celoživotní vzdělávání
 • vznik informačních / studentských center

Podmínky

Partneři 

 • spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně 2 vzdělávacích institucí
 • koordinující instituce musí být z ČR
 • partnery mohou být i instituce z ČR, minimálně 1 instituce však musí být z NOR, IS nebo LI
 • do obou typů projektových aktivit mohou být zapojeny pouze vzdělávací instituce z ČR, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska - jiné země nemohou být do projektových aktivit zapojeny

Další podmínky 

 • předchozí účast v jiných vzdělávacích programech EU není překážkou účasti na aktivitách Finančních mechanismů EHP/ Norska. Vzdělávací instituce, které již v minulosti obdržely podporu z EU a které nyní žádají o grant ve stejné oblasti, však musí prokázat vývoj a rozšíření těchto aktivit.
 • aktivita podporovaná Finančními mechanismy EHP a Norska nesmí být současně podporována jiným programem EU

Partneři projektu

Národní agentura nezprostředkovává nalezení partnerů. Při hledání partnerské vzdělávací instituce, popř. neziskové organizace, se kterou byste chtěli navázat spolupráci, můžete využít naši databázi. V databázi jsou uvedeny všechny SŠ, VOŠ a VŠ v partnerských zemích. Nejedná se tedy o seznam škol, které by se chtěly přímo zapojit do programu FM
EHP/Norska.

Partner search Island- školy

Partner search Island - neziskové organizace

Partner search Lichtenštejnsko - školy

Partner search Norsko - univerzity

Partner search Norsko - další vzdělávací instituce

Partner search Norsko - neziskové organizace

Žádost
 

 • Žádost se vyplňuje v češtině. Formulář žádosti je ke stažení v sekci Formuláře a dokumenty na horní liště. Aktuální formulář žádosti bude k dispozici ke stažení po vyhlášení výzvy 2.3.2009.
 • Žádost vyplňuje koordinující instituce projektu.
 • Žádost se odevzdává ke stanoveným termínům Národní agentuře v ČR.
 • 1 originál žádosti musí být doručen do NA poštou a 1 kopie emailem.
 • Elektronická verze musí být identická s originálem a musí být zaslána do NA do stanoveného termínu. Elektronická verze žádosti nemusí obsahovat podpis a potvrzení žádající instituce.
 • Originál žádosti musí potvrdit vedení instituce. V případě SŠ a VOŠ je to ředitel školy, v případě VŠ rektor. Na originálu zaslané žádosti musí být podpis vedení insituce a razítko žádající instituce.

Přílohy žádosti:

 • K žádosti musí být přiloženy zavazující partnerské dopisy , ve kterých partneři potvrdí, že se budou aktivně účastnit navrhovaného projektu. Koordinující instituce by měla zvážit, zda by v dopise neměly být uvedeny i další závazky související s účastí na projektu (finanční podmínky apod.).
 • Partnerské dopisy musí být zaslány koordinátorovi projektu poštou nebo faxem (tzn. musí obsahovat originální razítko). Partnerské dopisy musí potvrdit vedení partnerské instituce (ne pouze koordinátor projektu na partnerské škole).
 • V případě, že je do projektu zapojena i nezisková organizace, je nutné k žádosti přiložit kopii stanov neziskové organizace. 

Termíny

V současné době není žádný termín aktuální.

Konzultace:

Doporučujeme, aby zájemci konzultovali své projektvé záměry s NAEP. Konzultace je možné domluvit telefonicky, nebo emailem. Doporučujeme, aby konzultace proběhla min. 1 týden před konečným termínem pro odevzdání žádostí.

Výběrové řízení

NA zkontroluje formální náležitosti žádostí a zašle žádost na posouzení dvěma externím hodnotitelům. Odborná komise složená z nezávislých odborníků posoudí obsah, kvalitu, organizační a rozpočtovou stránku žádostí. Řídící výbor schválí konečný seznam projektů, které obdrží finanční podporu.

Všichni žadatelé o grant obdrží od NA potvrzení o přijetí žádosti, ve kterém bude uvedeno registrační číslo žádosti. Výběrové řízení trvá 30 dní. Všichni žadatelé budou informováni o výsledcích výběrového řízení, a to nejpozději do 30 dnů po skončení tohoto výběrového řízení.

V oznámení o neschválení žádosti jsou vždy uvedeny konkrétní důvody zamítnutí. V případě napravení nedostatků lze žádost o projekt podat znovu k dalšímu termínu (nová žádost však musí obsahovat aktuální zavazující partnerské dopisy).

Hodnotící kritéria

 • formální náležitosti: řádně vyplněná žádost, řádně sestavený rozpočet a přiložené zavazující partnerské dopisy
 • jasně formulované cíle a očekávaný přínos projektu
 • kvalitní řízení projektu: závazný a vyvážený podíl partnerských institucí, jasná struktura a koordinace projektu, přiměřeně sestavený rozpočet
 • propracovaný plán šíření hodnotných výsledků a publicita dosažených výsledků

V případě srovnatelné kvality musí být dána přednost projektům/ aktivitám, které

 • zajišťují stejné příležitosti pro zapojení žen a mužů
 • nebo institucím, které jsou znevýhodněny z takových důvodů jako například socioekonomické podmínky, geografická poloha, nebo prostředí etnické minority

Doba trvání projektu

Maximální doba trvání projektu je 1 rok.

Projekty podávané k termínu 15.5.2009 mohou začít nejdříve v červenci a všechny projekty musí skončit nejpozději 30.6.2010.

Statistiky

Národní agentura podpoří ročně přibližně 10 projektů, z toho 6 projektů spadajících do Aktivity 2 - Spolupráce v oblasti vzdělávání a 4 projekty spadající do Aktivity 3 - Rozvoj institucí.

2. Výzva 2006

V rámci 2.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA celkem 12 projektových žádostí:

 • 8  žádostí v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleno bylo 6 žádostí
 • 4 žádosti rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 3 žádosti

Seznam schválených projektů zde.

3. Výzva 2007

V rámci 3.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.5. 2007 celkem 11 projektových žádostí:

 • 4 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 2 žádosti
 • 7 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 3 žádosti

Seznam schválených projektů (termín 15.5. 2007) zde.

V rámci 3.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.10. 2007 celkem 10 projektových žádostí:

 • 4 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 3 žádosti
 • 6 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 4 žádosti

Seznam schválených projektů (termín15.10. 2007) zde.

4. Výzva 2008

V rámci 4.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.5. 2008 celkem 12 projektových žádostí:

 • 4 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 4 žádosti
 • 8 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 4 žádosti

Seznam schválených projektů (termín 15.5. 2008) zde.

V rámci 4.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.10.2008 celkem 8 projektových žádostí:

 • 2 žádosti v rámci Aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání - schváleny byly 2 žádosti
 • 6 žádostí v rámci Aktivity 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 4 žádosti

Seznam schválených projektů (termín 15.10.2008) zde.

5. Výzva 2009

V rámci 5.Výzvy pro předkládání žádostí obdržela NA k termínu 15.5.2009 celkem 10 projektových žádostí:

 • žádnou žádost Aktivitě 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání
 • 10 žádostí v Aktivitě 3 Rozvoj institucí - schváleny byly 2 žádosti a 3 podmínečně

Seznam schválených projektů k 15.5.2009.

Maximální výše grantu

Rozpočet projektů v rámci Aktivity 2-Spolupráce v oblasti vzdělávání by neměl překročit 50.000 EUR.Finančně náročnější projekty si musí nalézt další zdroj spolufinancování.

Oprávněné náklady

Za oprávněné jsou považovány tyto výdaje související s realizací projektu:

 • náklady na mobilitu účastníků projektu: mezinárodní cesta, pojištění, paušální částka na ubytování, stravu a místní dopravu
 • administrativní výdaje max. do výše 7% celkové rozpočtu projektu
 • spotřební zboží
 • výdaje spojené s publicitou, šířením informací
 • další výdaje související s projektem - přesně definované

  V rámci aktivity Rozvoj institucí jsou v omezeném rozsahu povoleny i tyto náklady:
   
 • náklady na mzdy:  maximální částka udílená na mzdy je 30% celkových nákladů na projekt
 • náklady na vybavení: maximální částka na vybavení je 15% celkových nákladů na projekt
 • náklady na energii

Náklady partnerů

Partneři z NOR/IS/LI nemohou ve své domácí zemi žádat o finanční podporu z FM EHP/Norska. Koordinující instituce z ČR může do rozpočtu uvést i náklady na mobilitu partnerů (českých i zahraničních). Partneři mají nárok na uhrazení mezinárodní cesty i na paušální částku během pobytu v zahraničí.

Je zcela na uvážení koordinující instituce, jaké výdaje a do jaké výše bude partnerům hradit. Byla stanovena max. výše paušálních částech, partneři se však mohou dle reálných výdajů dohodnout na částkách nižších. V případě návštěvy zahraničních studentů je možné využít např. ubytování studentů v rodinách a proplácení pouze cestovného apod.

Doporučujeme, aby si otázku hrazení nákladů partneři ujasnili před začátkem projektu.

Grantová smlouva

Žadatelé, kteří uspěli ve výběrovém řízení, podepíší s NAEP grantovou smlouvu. Tato smlouva bude specifikovat výši uděleného grantu a další finanční podmínky.

 • před zahájením projektu bude držiteli grantu uděleno 80% z celkové výše uděleného grantu
 • doplatek (20%), nebo zúčtování přeplatku bude provedeno do 14 dnů po schválení Závěrečné zprávy, jejíž součástí je i závěrečné vyúčtování projektu

V průběhu a po skončení projektu

Koordinující instituce projektu musí nejpozději 30 dní po ukončení projektu odevzdat Závěrečnou zprávu, jejíž součástí je závěrečná hodnotící zpráva i závěrečné vyúčtování. Zpráva se vyplňuje v angličtině a její součástí jsou i kopie dokladů uvedených ve vyúčtování a produkty projektu.

Odevzdání Závěrečné zprávy je podmínkou vyplacení zbylé části grantu, zpráva musí být do NA doručena maximálně 30 dní po ukončení projektu.

Projekty trvající delší než 6 měsíců musí odevzdat i Průběžnou zprávu, která shrnuje projektové období 6 měsíců.Průběžná zpráva má stejnou formu jako zpráva závěrečná, nedokládají se k ní žádné doklady výdajů, ani produkty projektu.

Přesné pokyny pro vyplnění obou zpráv naleznete v manuálu pro zhotovení obou zpráv (ke stažení na horní liště v sekci Dokumenty a formuláře).

Formuláře a dokumenty

Všechny potřebné formuláře a dokumenty naleznete na úvodní straně Projekty v sekci Dokumenty a formuláře na horní liště.

FAQ

Odpovědi na nejčastější otázky související s přípravou, realizací nebo vyučtováním projektů naleznete v sekci FAQ.

Další informace v záložkách