English page

Norské fondy a fondy EHP

FAQ z podsekcí

Spadá moje žádost do prioritních oblastí FM EHP/Norska?

Všechny studentské žádosti spadají do prioritní oblasti č. 3 - Rozvoj lidských zdrojů, a to bez ohledu na studijní obor či zaměření školy. Pokud se žádost týká i nějaké jiné prioritní oblasti, uveďte to do žádosti.

Platí vysílající instituce učiteli po dobu jeho pobytu v zahraničí plat? Nebo si učitel musí brát neplacené volno?

Tyto otázky jsou zcela v kompetenci vedení školy, která učitele vysílá. Národní agentura tyto otázky nemůže nijak ovlivnit, ani nemůže poskytnout učiteli náhradu platu za období strávené v zahraničí.

Jsou projekty nějak tematicky omezeny?

Ne, projekty nejsou nijak tematicky omezeny. Téma projektu by mělo korespondovat s výukou a/nebo oborovým zaměření zapojených institucí.

Mohu žádat o financování jazykového pobytu?

Ano, ale pouze v případě, že tento jazykový kurz pořádá státem uznaná střední, vyšší odborná nebo vysoká škola. Tato možnost se vztahuje především na jazykové kurzy pořádané univerzitami. Nelze tedy žádat o proplacení jazykové kurzu pořádaného např. soukromou jazykovou školou.

Kdo to je administrativní pracovník?

Administrativní pracovník je nepedagogický personál pracující na oprávněné instituci (SŠ, VOŠ, VŠ) - tedy např. hospodářka, pracovník studijního oddělení apod.

Je z projektu financovaného Fondem pro podporu spolupráce škol možné hradit opravy nebo renovaci školních budov (např. tělocvičny nebo jídelny)?

Investiční aktivity tohoto charakteru nejsou oprávněnými náklady na projekt v rámci Fondu pro podporu spolupráce škol. Tento druh oprav, renovací není možné financovat. Renovace budov jsou možné v rámci individuálních projektů financovaných z FM EHP/Norska. Informace o těchto typech projektů Vám podají na krajském úřadě nebo na Ministerstvu financí ČR, které je kontaktním místem programu.

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska.html

Grant individuální mobility učitelů je udílen formou paušální částky 150 EURO/den. Max. výše finanční podpory na celý pobyt učitelů je 7000 EURO. Znamená to tedy, že částka pokryje náklady na cca 47 dnů. Pokud bude pobyt delší než 47 dnů, co potom?

Ano, pokud chce učitel vyjet na delší pracovní pobyt, Národní agentura mu může poskytnout pouze grant v max. výši 7000 EUR. Jelikož délka pobytu může být i delší než 47 dnů (maximálně 6 měsíců), musí si zbylé náklady učitel hradit sám, nebo nalézt jiný zdroj jejich financování (např. z prostředků školy apod.).

Jak poznáme, zda náš projekt spadá do aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání nebo do aktivity 3 Rozvoj institucí?

Aktivita 2 - Spolupráce v oblasti vzdělávání

Tato aktivita je určena min. pro 4 insituce a jejím cílem by mělo být:

 • organizování společných seminářů
 • organizování společných workshopů
 • organizování společných konferencí
 • organizování společných kurzů
 • vytváření společných publikací
 • vytváření projektů souvisejících s výukou nebo oborovým zaměřením školy
 • Aktivita 3 - Rozvoj institucí - min. 2 instituce

 • přenos know-how v oblasti vzdělávání
 • rozvoj učebních osnov
 • vývoj nových studijních materiálů, metodik
 • vývoj společných studijních plánů
 • rozvoj lidských zdrojů
 • organizace specifických aktivit jako např. celoživotní vzdělávání, informační centra, studentská centra atd.
 • Zjednodušeně lze říci, že projekty spadající do Aktivity 3 Rozvoj institucí jsou složitější a jejich výsledky vedou k trvalému rozvoji zúčastněných institucí (rozvoji učebních osnov, studijních materiálů, celoživotního vzdělávání apod.).

Jak má vypadat motivační dopis? Naleznu někde vzorové motivační dopisy?

Motivační dopis by měl mít max. 2 stránky formátu A4. V motivačním dopise by student měl vysvětlit svou individuální motivaci a zájem o studium v zahraniční (Proč chci jet studovat do zahraničí?). Měl by být konkrétní a měl by předkládat jasný a detailní studijní plán (Co budu v zahraničí studovat?/Na jakém projektu budu pracovat?). Vzorové motivační dopisy nejsou k dispozici.

Existuje nějaký vzor Potvrzení o přijetí?

Vzor Potvrzení o přijetí naleznete v sekci Dokumenty a formuláře. Můžete použít tento vzor nebo dodat jakékoli jiné potvrzení obsahující všechny náležitosti. Potvrzení o přijetí musí obsahovat jméno studenta, datum narození, délku studijního pobytu a obor studia. Potvrzení musí dále obsahovat originální razítko zahraniční instituce. Pokud žadatel žádá o proplacení registračních poplatků či školného, musí být tyto náklady související se studiem uvedeny i v Potvrzení o přijetí.

Jaký druh pracovního poměru musí mít učitel uzavřen? Může se programu zúčastnit i učitel zaměstnaný na dohodu o pracovní činnosti, popř. provedeni práce, pokud tato dohoda trvá minimálně do ukončení doby pobytu v zahraničí?

Na typu pracovního poměru nezáleží. Žádost o individuální mobilitu musí učiteli potvrdit vedení školy. Vedení školy rozhodne, zda učiteli, který na škole pracuje např. na částečný úvazek, žádost potvrdí či ne.

Nevíme si rady, kam náš projekt zařadit v rámci prioritních oblastí.

Všechny projekty spadají primárně do prioritní oblasti č. 3 – Rozvoj lidských zdrojů, kam spadá celý Fond pro podporu spolupráce škol. Je možné, že se projekt bude týkat i jiných prioritních oblastí, v tomto případě to uveďte do žádosti.

Musím v zahraničí navštěvovat konkrétní předměty, nebo zde mohu pouze pracovat na svém výzkumu/ na diplomové či doktorské práci?

O grant je možné zažádat i za účelem výzkumu či práce na diplomové/doktorské práci. I v tomto případě musí být vyplněn Learning Agreement a potvrzen oběma institucemi.

Mohou z jedné školy požádat o mobilitu dva učitelé?

Ano. V případě, že tito dva učitelé chtějí vyjet na stejnou zahraniční instituci a za stejným účelem, je pravděpodobnost schválení obou žádostí minimální. NAEP proto doporučuje, aby takové žádosti nebyly podávány. Pokud se však jedná o výjezd na jinou instituci, jsou žádosti posuzovány zcela individuálně a záleží na kvalitě každé z nich.

Jsme VŠ, můžeme do projektu jako jednoho z partnerů zapojit SŠ?

Ano. Do projektu je možné zapojit jakoukoli státem uznanou veřejnou i soukromou střední školu, vyšší odbornou školu či vysokou školu. Partnerem projektu může být i nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je vzdělávání. Výběr partnerů by měl korespondovat s obsahem projektu a jeho cíli.

Musím vyjet pouze na školu, se kterou má moje česká VŠ uzavřenou bilaterální smlouvu?

Ne, student může vyjet i na školu, se kterou nemá jeho česká VŠ bilaterální dohodu. V tomto případě bude mít statut „free-mover" studenta a je třeba dbát na odlišná pravidla zahraničních škol pro tyto studenty. Jedná se zejména o dřívější termín pro výběr zahraničních studentů.

Většina norských a islandských VŠ preferuje přijímaní studentů ze zahraničních VŠ, se kterými má uzavřenou bilaterální smlouvu. Studenti by si tedy měli nejprve zjistit, zda zahraniční škola free - mover studenty přijímá a za jakých podmínek. Většina zahraničních VŠ je otevřena uzavírání nových bilaterálních smluv. Studenti by v této otázce měli kontaktovat zahraniční oddělení své VŠ/ fakulty.

Udílí se paušální částka i za den cesty?

Ano, učitelé/ administrativní pracovníci mohou žádat o paušální částku i na dny mezinárodní cesty.

Jak by měl vypadat zavazující dopis od partnera? Musí nám i čeští partneři zaslat zavazující partnerský dopis?

V zavazujícím dopise by se měla partnerská instituce zavázat k tomu, že se bude aktivně podílet na realizaci projektu. V dopise by měl být uveden název projektu a doba trvání. Dopis musí obsahovat originální razítko zavazující instituce a podpis vedení insituce (ne pouze koordinátora projektu).K žádosti je nutné přiložit zavazující dopisy všech partnerských institucí, tzn. i českých partnerů

Mohu vyjet i na kratší pobyt - např. 1 měsíc?

Minimální délka pobytu je jeden týden. U studentů VŠ (bakalářských a magisterských programů) se preferují semestrální pobyty. V případě žádosti o kratší pobyt je nutné v motivačním dopise a žádosti objasnit a vysvětlit, jaký přínos bude krátkodobý studijní pobyt mít.

Jaký je minimální počet hodin, který musí učitel v zahraničí odučit/ odhospitovat?

Počet hodin není nijak stanoven, obsah a rozsah pracovního pobytu zcela závisí na dohodě se zahraniční a domácí institucí.

Jaká je možná délka projektu?

Minimální délka projektu není stanovena, maximálně může projekt trvat nejdéle 1 rok. V rámci další výzvy je možné tento projekt prodloužit o jeden rok.

V zahraničí jsem již byl/a v rámci programu Socrates/ Erasmus. Mohu žádat o grant z FM EHP/Norska?

Ano. Pokud student již studoval v zahraničí za finanční podpory programu Socrates/Erasmus a to v kterékoli zemi, tedy i v Norsku, může žádat o stipendium z programu FM EHP/Norska.

Kolik žáků a učitelů může v rámci 1 projektu vyjet do zahraničí?

Počet žáků ani počet učitelů není omezen. Je na uvážení školy, kolik studentů a učitelů a v jakém poměru do zahraniční vycestuje. Počet studentů a učitelů a jejich poměr by měl korespondovat s cílem i finančními možnostmi projektu.

Kdo zajistí učiteli v zahraničí ubytování?

Učitel si musí zajistit ubytování sám, nejčastěji ve spolupráci s přijímající institucí. Národní agentura ubytování nezajišťuje.

Může naše škola žádat zároveň o mobilitu učitele i o projekt?

Ano, to je možné. Počet žádostí není nijak omezen.

Mohou se programu účastnit učitelé základních škol?

Ne, programu se bohužel mohou účastnit pouze učitelé/ administrativní pracovníci SŠ, VOŠ a VŠ.

Může o stipendium z FM EHP/Norska požádat více studentů z jedné fakulty/ katedry?

Ano, ale každý ze studentů by měl prokázat svou vlastní individuální motivaci pro studijní pobyt v zahraničí. Tzn., každý za sebe vyplnit žádost + motivační dopis. Tyto žádosti a motivační dopisy by se neměly shodovat. V případě, že např. dva studenti chtějí pracovat na stejném výzkumu, práce jednoho je závislá na práci druhého či naopak, musí toto velmi dobře odůvodnit a vysvětlit ve svých žádostech.

Chtěly bychom vyjet společně s kamarádkou do Norska, je to možné?  

Cílem fondu je podporovat vysoce kvalitní studijní výjezdy do partnerských zemí. Hlavním hodnotícím kritériem je individuální motivace studenta a jeho individuální studijní záměr. Z tohoto důvodu se žádosti více studentů na stejnou zahraniční VŠ se stejným studijním záměrem nedoporučují.

Rozpočet projektu

Jaký je maximální grant?

V případě projektů v rámci Akvity 2 je max. grant 20.000 EUR a v rámci aktivity 3 50.000 EUR.

Může být projekt spolufinancován z jiných zdrojů?

Ano, projekt může být spolufinancován z jiných zdrojů (kraj, město, soukromý sponzor apod.). Nesmí se však jednak o podporu z jiných vzdělávacích programů EU.      

Mohou partneři projektu také zažádat o finanční podporu z FM EHP/Norska?

Ne, ani čeští, ani zahraniční partneři nemohou zažádat o finanční podporu z FM EHP/Norska. Grant získá koordinující instituce, která bude za rozpočet zodpovědná.    

Jaké náklady může koordinující instituce zaplatit partnerům?

Protože partneři nemohou získat žádnou finanční podporu z FM EHP/Norska, mohou být jejich náklady zahrnuty do rozpočtu projektu.

Partneři (čeští i zahraniční) mají nárok na uhrazení

 • mezinárodní cesty a pojištění související s projektem 
 • paušální částku během pobytu v zahraničí

Je zcela na dohodě koordinátora a partnerů projektu, jaké náklady budou partnerům z projektu hrazeny a do jaké výše. V případě návštěvy studentů z partnerských institucí je např. možné využít ubytování v rodinách a zaplatit studentům pouze mezinárodní cestu.

Náš projekt je velmi finančně náročný, můžeme žákům přiznat menší paušální částku než 26 EUR/den a učitelům něž 150 EUR/den?

Paušální částka určuje maximální finanční podporu pro pobyt v zahraničí. Je zcela v kompetenci koordinátora poskytnout studentům i učitelům částku nižší .

Můžeme svým partnerům nabídnout plat, který by byl hrazen z grantu? 

Pracovníkům, kteří se budou aktivně podílet na realizaci projektu, je možné poskytnout finanční odměnu. Finanční odměnu je možné poskytnout jak pracovníkům z koordinující instituce, tak pracovníkům z partnerských institucí. Odměnu lze poskytnout pouze pracovníkům účastnících se projektu v rámci Aktivity 3 – Rozvoj institucí. Celková částka mzdových nákladů nesmí přesáhnout hranici 30 % celkových nákladů na projekt.

Mohu na stejné studijní období zažádat jak o stipendium z FM EHP/Norska, tak z programu Socrates/Erasmus?

Student může zároveň žádat jak o finanční podporu z programu Erasmus, tak z programu FM EHP/Norska (některé VŠ si však stanovily pravidlo, že potvrzují pouze 1 žádost). Studijní pobyt však smí být financován pouze z jednoho zdroje. Jinými slovy v případě, že si student podá obě žádosti a v obou případech uspěje, musí se jednoho stipendia zříct - na jedno studijní období v zahraničí nelze pobírat podporu z obou programů.

Jak by měl vypadat zvací dopis ze zahraniční školy?

Zvací dopis nemá žádnou předepsanou formu, měl by obsahovat jméno učitele/ administrativního pracovníka, datum narození, dobu pobytu v zahraničí a obsah pobytu (výuka, job shadowing apod.).

Průběh projektu - praktické otázky

Lze z grantu hradit cestu autem do partnerské instituce? 

Ne, cestu autem, ani jiné náklady s ní spojené nelze hradit z grantu.

Lze z grantu hradit občerstvení?

Ne, občerstvení není oprávněný výdaj.

Jakým způsobem mám partnerům uhradit výlohy za cestovní výdaje?

Nejjednodušší cestou je zahraničním partnerům objednat elektronicky letenky a tyto letenky jim i zaplatit. Pokud letenky hradí partner, musí dodat koordinátorovi projektu fakturu o zaplacení letenek. V obou případech musí partner koordinátorovi dodat palubní letenky.

Jaké vybavení lze z grantu nakoupit?

Vybavení je možné nakoupit pouze u projektů spadajících do Aktivity 3 Rozvoj institucí, částka na vybavení nesmí přesáhnout 15% celkového rozpočtu projektu. Vybavení musí souviset s projektem a koordinující instituce musí být schopna oprávněnost vybavení vysvětlit. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte před nákupem vybavení pracovníky NAEP.

Lze nakoupit vybavení i v projektech spadajích do aktivity 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání?

V těchto projektech lze do položky spotřební zboží zahrnout drobné přístroje do max. celkové výše 2000 Kč. Jiné vybavení do rozpočtu zahrnout nelze.

Kdo mi na mé škole potvrdí žádost a Learning Agreement?

Žádost a Learning Agreement Vám potvrdí odpovědná osoba na Vaší škole. Na střední a vyšší odborné škole to je ředitel školy. Na VŠ je touto osobou většinou koordinátor na oddělení zahraničních vztahů, může to však být i děkan fakulty/proděkan. Na zahraničním oddělení fakulty Vám sdělí, kdo je kontaktní osobou programu FM EHP/Norska na Vaší škole. V případě nejasností kontaktujte pracovníky NAEP.

Mohou o grant individuální mobility požádat učitelé/ administrativní pracovníci jiné národnosti než české?

Ne, o grant individuální mobility mohou žádat pouze žadatelé, kteří mají českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo jsou osobami bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka.

Dokdy musíme odevzdat průběžnou zprávu?

Průběžná zpráva musí pokrýt období 6 měsíců, koordinující insituce projektu ji musí doručit do NAEP 1 měsíc po uplynutí 6 měsíců.

Např.

Projekt trvá od 1.1. 2007 - 31.12. 2007

Průběžná zpráva musí pokrýt období 1.1. 2007 - 30.6. 2007 a musí být do NAEP doručena nejpozději do 31.7. 2007

Mohu zažádat i o finanční podporu praktické stáže v podniku? Zprostředkuje mi Národní agentura kontakty na nějaké podniky v partnerských zemích? Musím v případě praktické stáže vyplňovat Learning Agreement?

Ano, je možné zažádat i o finanční podporu praktické stáže v podniku. Stáž si ale musí žadatel zajistit sám, Národní agentura kontakty neposkytuje. V tomto případě je taktéž nutné vyplnit Learning Agreement - tzn. vyplnit do tohoto formuláře obsah stáže.

Má žádost byla zamítnuta. Co mohu udělat?

Pokud byla Vaše žádost zamítnuta, nelze se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Pracovníci NAEP Vám rádi sdělí konkrétní důvody zamítnutí žádosti, které uvedli nezávislí hodnotitelé a řídící výbor programu. V případě napravení nedostatků si můžete žádost podat znovu v rámci další výzvy.

Kolik předmětů/ kreditů musím v zahraničí absolvovat?

Náplň a rozsah studijního pobytu v zahraničí je zcela na žadateli a jeho domluvě s domácí a zahraniční školou.

Mám větší šanci na schválení žádosti, pokud si jako cílovou zemi vyberu Norsko, Island nebo Lichtenštejnsko?

Závazná je pouze kvalita žádosti a motivačního dopisu, ne výběr cílové země.

Mohu poslat žádost bez Potvrzení o přijetí/ Learning Agreementu a toto potvrzení/LA dodat až později?

Ne, je nutné poslat všechny potřebné dokumenty najednou spolu s žádostí. Žádosti, které nejsou kompletní, jsou ihned vyřazeny z dalšího výběrového řízení z formálních důvodů.

V jakém jazyce mám vyplnit žádost a ostatní dokumenty?

Žádost a motivační dopis se vyplňují v českém jazyce, Learning Agreement v anglickém jazyce.

Mohu vycestovat i na soukromou školu?

Ano, student může zažádat i o financování pobytu na soukromé škole a také o zaplacení školného. Vzhledem k tomu, že náklady na pobyt na soukromé škole jsou vysoké, musí být žádost a motivační dopis studenta vysoce kvalitní. Student by měl v motivačním dopise zdůvodnit výběr soukromé instituce.

Mohu podat žádost, i když ještě nemám řádně dokončený první ročník?

Pokud právě dokončujete první ročník a v době studia v zahraničí již budete mít první ročník dokončený, můžete si podat žádost o stipendium z FM EHP/Norska. Záleží na Vaší domácí škole, zda Vám žádost v tomto případě potvrdí.

Existují nějaké kvóty (určitý počet) studentů, kteří mohou vycestovat z jedné univerzity?

Z jedné univerzity může podat žádost více studentů - počet není omezen. Závazná je pouze kvalita žádostí.

Musím si vybrat jednu ze škol uvedenou v seznamu Partner search na www.naep.cz?

Na těchto stránkách by měly být uvedeny všechny SŠ, VOŠ a VŠ v partnerských zemích. Pokud si najdete školu, která není na stránkách uvedena, můžete si ji vybrat. Jinými slovy student může vyjet na jakoukoli střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku. Seznamy na internetové stránce NA jsou pouze informativní a orientační.

Jaký je rozdíl mezi Erasmem a FM EHP/Norska?

program Erasmus:

 • možnost vycestovat do všech zemí EU
 • možnost vycestovat jen na zahraniční VŠ, se kterými má domácí vysoká škola uzavřenou bilaterální smlouvu
 • výběrové řízení: probíhá na VŠ
 • přijetí na zahraniční VŠ: s vyřízením přijetí na zahraniční školu pomáhá studentovi jeho domácí VŠ

program FM EHP/Norska:

 • možnost vycestovat pouze do tří zemí - Norska, Islandu a Lichtenštejnska
 • student se může ucházet o studium i na škole, se kterou nemá jeho domácí škola bilaterální dohodu - pokud to není v rozporu s pravidly dané zahraniční VŠ
 • výběrové řízení: probíhá v Národní agentuře, kde žádosti hodnotí nezávislí hodnotitelé, odborná komise a řídící výbor. Výběrové řízení je založeno na kvalitě studijního plánu a motivačním dopisu studenta.
 • přijetí na zahraniční VŠ: proces přijetí na zahraniční VŠ je zcela na studentovi, student si musí sám vybrat VŠ, zkontaktovat ji a vyžádat si od ní Potvrzení o přijetí a potvrzení studijního plánu
 • finanční podpora 780 EUR/měsíc

Mohou o grant individuální mobility požádat studenti jiné národnosti než české?

Ne, o grant individuální mobility mohou žádat pouze žadatelé, kteří mají českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo jsou osobami bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka.

Vyžaduje Národní agentura, aby studenti předložili nějaké jazykové zkoušky (např. FCE)?

Ne, je na žadateli, aby zvážil, zda jeho jazykové schopnosti jsou dostatečné a zda bude schopen dostát studijních závazků, které uvedl ve studijní smlouvě. V případě nesplnění těchto studijních závazků musí student grant vrátit. 

Průběh studia v zahraničí

Jak postupovat, když chci změnit svůj studijní plán (změnit některý vybraný předmět, či ho úplně vynechat)?

V případě změn ve studijním plánu je potřeba tyto změny zaznamenat ve formuláři  Learning Agreement v části Changes. Tyto změny musí být potvrzeny oběma institucemi (tzn. změny ve studijním plánu musí student konzultovat s oběma školami, a ne s NAEP). Kopii změněného LA je nutné zaslat co nejdříve do NAEP.

Kdo mi zajistí ubytování?

Ubytování si zajišťuje každý student sám, většinou možnosti ubytování poskytuje studentovi zahraniční škola, na níž bude student studovat. NAEP ubytování nezajišťuje.

Co mám dělat, když se potřebuji vrátit do ČR dříve?

Výrazné zkrácení pobytu: 

Student nesmí bezdůvodně pobyt v zahraničí krátit. Ke zkrácení mohou vést pouze závažné důvody dané vyšší mocí, které musí student konzultvat s NAEP i svou domácí školou.

Zkrácení pobytu o několik dní:  

V tomto případě není nutné zkrácení pobytu oznamovat NAEP, ani domácí škole. V závěrečném potvrzení mobility studenta musí být uvedena doba, kterou student v zahraničí reálně strávil. Na základě tohoto potvrzení bude také provedeno závěrečné vyúčtování studijního pobytu v zahraničí.

Mohu si prodloužit studijní pobyt, i když jsem mobilitu začal/a v letním semestru?

Ne, prodloužení pobytu je možné zažádat pouze v případě zahájení mobility v zimním semestru.

Co musím přiložit k žádosti o prodloužení?

K žádosti o prodloužení je nutné přiložit originál motivačního dopisu s podpisem, Learning Agreement se nepřikládá zvlášť, ale je již součástí žádosti o prodloužení studijního pobytu. Celková doba trvání mobility nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Je kladné vyřízení žádosti o prodloužení studijního pobytu automatické?

Prodloužení studijního pobytu není automatické. Žádost o prodloužení bude posuzována a hodnocena podle stejných pravidel jako prvotní podání žádosti.

Vyúčtování studijního pobytu

Jaké účtenky si mám uchovávat?

K závěrečnému vyúčtování je nutné předložit doklady týkající se mezinárodní přepravy (letenky vč. palubních lístků, autobusové či vlakové jízdenky) s dokladem o jejich zaplacení, doklad o cestovním pojištění po dobu studijního pobytu, poplatek za víza, dále doklady týkající se výdajů souvisejících se studiem - školné, registrační poplatky, kurzovné, studijní materiály. Nedokládají se účtenky za jídlo, ubytování a místní dopravu.

Musím vyúčtovat první studijní období, i když si studijní pobyt prodlužuji?

Ano. V případě prodloužení studijního pobytu je nezbytné první období vyúčtovat, tzn. odeslat do NAEP závěrečnou zprávu, závěrečné vyúčtování a potvrzení o absolvování studijního pobytu v zahraničí - "Confirmation of the EEA/Norwegian Financial Mechanisms study period".

Zahraniční škola požaduje zaplacení ubytování na období celého semestru (leden - červen), v zahraničí však budu studovat pouze do konce května. Bude mi proplaceno ubytování za červen, které budu muset zaplatit?

Ne, paušální částka je studentovi udílena pouze na období studijního pobytu, které je uvedeno ve formuláři "Confirmation of the EEA/Norwegian Financial Mechanisms study period". Národní agentura nemůže studentovi uhradit ubytování, ani poskytnout paušální částku za období, které není uvedeno v závěrečném potvrzení "Confirmation of the EEA/Norwegian Financial Mechanisms study period".

Chtěla bych jet do Norska autem, bude mi proplacena cesta autem?

Ne, cestu autem není možné proplatit. Proplácena je pouze mezinárodní cesta za použití letadla, vlaku, autobusu, a to po předložení jízdenek/ letenek a dokladu o jejich zaplacení.