English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2013 Program Leonardo da Vinci - Formulář žádosti o Projekt partnerství

02. 01. 2013 (aktualizováno)

Pro předkládání žádostí v roce 2013 slouží elektronická žádost (E-FORM). Dokument je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 10.104 nebo vyšší.

Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Pro úspěšné podání žádosti doporučujeme prostudování následujících dokumentů:

2013 Příručka elektronický formulář (v ČJ)

Podání žádosti Projektu partnerství Leonardo da Vinci ve Výzvě 2013

Termín pro předložení projektové žádosti je 21. února 2013 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Český koordinátor předloží elektronickou žádost online prostřednictvím tlačítka "Submit online". Dále zašle k danému termínu kompletně vyplněný formulář žádosti E-FORM v pracovním jazyce projektu na adresu Domu zahraničních služeb. DZS akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá a francouzská (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad do českého jazyka.

Část L přihlášky E-FORM zasílá koordinátor jednotlivým partnerům nevyplněnou. Do části L doplní potřebné údaje s vlastnoručním podpisem a razítkem statutární zástupce příslušné partnerské instituce.

Český koordinátor zasílá žádost vytištěnou ve 3 výtiscích (1 originál + 2 kopie) na adresu DZS a také elektronicky jako soubor PDF v příloze e-mailu na: leonardo.partnerstvi@naep.cz.

ŽÁDOST ZASÍLÁ ON‐LINE POUZE KOORDINÁTOR
Koordinátor zasílá emailem jednotlivým partnerům kompletní a online odeslaný formulář žádosti (PDF soubor), a to dostatečně před termínem pro podání žádosti, tak, aby jej partneři mohli dodržet, zvládli žádost vytisknout a včas zaslat poštou své národní agentuře.

Partneři i koordinátor musí ve formuláři žádosti v části L:
•ručně vyplnit tato povinná pole: datum, jména, pozice atd.;
•orazítkovat stránku razítkem žadatelské organizace (pokud je to národní agenturou požadováno);
• žádost opatřit podpisem oprávněné osoby.

PARTNEŘI NESMÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UPRAVOVAT FINÁLNÍ VERZI FORMULÁŘE ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI, KTERÝ BYL ODESLÁN ONLINE KOORDINÁTOREM. ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT TOTOŽNÉ. PARTNEŘI MOHOU DO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI PO VYTIŠTĚNÍ POUZE RUČNĚ DOPSAT POŽADOVANÉ ÚDAJE.

Žadatel (koordinátor i partneři) musí zaslat poštou podepsaný formulář žádosti na adresu národní agentury, která je uvedena v žádosti v části „B.3. NATIONAL AGENCY“/“B.3. NÁRODNÍ AGENTURA“. Žádost může být odeslána nejpozději 21. února 2013.

Český partner zasílá k danému termínu finální verzi kompletně vyplněného formuláře žádosti E-FORM v jednom originálním vyhotovení a také elektronicky jako soubor PDF v příloze e-mailu na: leonardo.partnerstvi@naep.cz.

V případě, že koordinující instituce podává žádost své národní agentuře v jiném než pracovním jazyce projektu, musí poskytnout partnerským institucím žádost v pracovním jazyce projektu.

Komu se žádost Projektu partnerství Leonardo da Vinci 2013 zasílá

Každá organizace zapojená do partnerství podává žádost o grant své Národní agentuře.

Adresa pro zaslání žádosti pro české koordinátory a partnery:

Dům zahraničních služeb
Leonardo da Vinci - Projekty partnerství
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

telefon: +420 221 850 106
e-mail: helpdesk@naep.cz

PDF - Adobe Acrobat en